חוקי עזר

קובץ חוקי עזר

קובץ חוקי עזר, הכולל חוקי העזר של באר שבע וחיקוקים נוספים מעודכן ליום 1.4.2014.
 
 

חיקוקים שטרם שולבו בקובץ חוקי עזר​

להלן החיקוקים הרלבנטיים שפורסמו לאחר המועד המצוין לעייל וטרם שולבו בקובץ חוקי העזר:

  • חוק עזר לבאר שבע (איכות הסביבה) (תיקון), התשע"ה-2014 הבא לתקן טעות בסעיף 81 (ב) לחוק עזר לבאר שבע (איכות הסביבה), התשנ"א- 1991), המופיע בעמ' 19 לקובץ (מועד פרסום: ג' בטבת התשע"ה, 25.12.2014). לפרטים נוספים.
  • צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון מס' 3), התשע"ד- 2014 על פיו תוקן חלק ה'- באר שבע שבתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס) התשל"א- 1971, המופיע בעמ' 127 לקובץ. (מועד פרסום: ל' בניסן תשע"ד 30.4.2014). לפרטים נוספים.
  • חוק עזר לבאר שבע  (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון), התשע"ו -2016 הבא לתקן חוק עזר לבאר שבע (שטחים ציבוריים פתוחים), התש"ע-2011 על ידי שינוים אלה: הוספת סעיף 9 א', החלפת סעיף 15, החלפת התוספת הראשונה וקביעת הוראת שעה בעניין שיעור מדד. לפרטים נוספים.
  • חוק עזר לבאר שבע )סלילת רחובות), התשע"ו- 2016 הבא להחליף חוק עזר לבאר שבע (סלילת רחובות), התשס"ח - 2008  המופיע בעמ' 104 לקובץ (מועד פרסום: כ"ג בסיוון התשע"ו,  לפרטים נוספים .(29.6.2016
  • חוק עזר לבאר שבע (תיעול), התשע"ו -2016  הבא להחליף חוק עזר לבאר שבע (תיעול), התשס"ח-2008  המופיע בעמ' 89 לקובץ (מועד פרסום: כ"ג בסיוון התשע"ו, 29.6.2016 ). לפרטים נוספים.