מכרזים פעילים

 
עיריית באר שבע מכריזה על הזמנה לקבלת הצעות בתחומים המפורטים להלן.
ניתן לעיין במסמכי המכרז על צרופותיהם, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר וכן במשרדי מחלקת התקשרויות וביטוח.
אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר, מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח שיימסר לפונה על ידי מחלקת התקשרויות וביטוח במשרדי העירייה.
רכישת מסמכי המכרז על צרופותיהם תיעשה במחלקת התקשרויות וביטוח השעות קבלת קהל.
 
 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-646380408-6463630 hitkash@br7.org.ilבניין העירייה, חדר 129​ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 8:30-12:30
 

 רשימת מכרזים פעילים

  
  
  
21/2018מתן שירותי בדיקה, טיפול וייעוץ בנושא חלף היטל השבחה עבור עיריית באר שבע24/04/2018 12:00
10/2018מכרז למתן שירותי הסעות אקראיות עבור עיריית באר שבע24/04/2018 12:00
מכרז מס' 26/2018 קבלת הצעות לביצוע עבודות מסגרות בתחום העיר באר-שבע24/04/2018 12:00
16-2018 אספקה של תמרורים ו/או אספקה והתקנה של מכוונים מוארים בעיר באר שבע 08/05/2018 12:00
23/2018לבחירת גורם לניהול והפעלת תיכון בית אריאל לתלמידים נושרים08/05/2018 12:00
17/2018אספקת מערכת מחשוב אחודה לניהול לשכה משפטית ומחלקת הביטוח של עיריית באר-שבע08/05/2018 12:00
מכרז מס' 25/2018 ביצוע עבודות שיפוצים במוסדות ובמרחב הציבורי בתחום העיר באר-שבע08/05/2018 12:00
מכרז מס' 14/2018 גיבוש תכנית אסטרטגית למטרופולין באר שבע עד לשנת 203008/05/2018 12:00