מכרזים פעילים

 
עיריית באר שבע מכריזה על הזמנה לקבלת הצעות בתחומים המפורטים להלן.
ניתן לעיין במסמכי המכרז על צרופותיהם, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר וכן במשרדי מחלקת התקשרויות וביטוח.
אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר, מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח שיימסר לפונה על ידי מחלקת התקשרויות וביטוח במשרדי העירייה.
רכישת מסמכי המכרז על צרופותיהם תיעשה במחלקת התקשרויות וביטוח השעות קבלת קהל.
 
 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-646380408-6463630 hitkash@br7.org.ilבניין העירייה, חדר 129​ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 8:30-12:30
 

 רשימת מכרזים פעילים

  
  
  
הודעת פרסום על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- איילון חברה לביטוח – ביטוחי העירייה28/03/2017 12:00
הליך מס' 19/2017השכרת שני נכסים עבור אגף הרווחה של עיריית באר שבע29/03/2017 12:00
הליך מס' 20/2017השכרת נכס פנוי למרפאה וטרינרית עבור עיריית באר שבע29/03/2017 12:00
5/2017קבלת זכות פרסום במתקני פרסום בקריית הספורט בבאר-שבע02/04/2017 12:00
11/2017ביצוע עבודות ביקורת ועריכת דוחות כספיים למוסדות חינוך בניהול עצמי ובתי ספר תיכוניים בבאר שבע וכן ביצוע בדיקות שכר תקופתיות 02/04/2017 12:00
14/2017איסוף ופינוי פסולת ביתית, פסולת גושית ופסולת בניה עבור עיריית באר-שבע02/04/2017 12:00
15/2017עבודות תכנון, שיקום ותיקון של מזרקת הסיטי פארק בעיר באר שבע09/05/2017 12:00