מכרזים פעילים

 
עיריית באר שבע מכריזה על הזמנה לקבלת הצעות בתחומים המפורטים להלן.
ניתן לעיין במסמכי המכרז על צרופותיהם, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר וכן במשרדי מחלקת התקשרויות וביטוח.
אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר, מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח שיימסר לפונה על ידי מחלקת התקשרויות וביטוח במשרדי העירייה.
רכישת מסמכי המכרז על צרופותיהם תיעשה במחלקת התקשרויות וביטוח השעות קבלת קהל.
 
 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-646380408-6463630 hitkash@br7.org.ilבניין העירייה, חדר 129​ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 8:30-12:30
 

 רשימת מכרזים פעילים

  
  
  
הליך 41/2017השכרת נכס פנוי לנקודת שיטור ופיקוח בעיר העתיקה עבור עיריית באר שבע21/08/2017 12:00
36/2017לבחירת חברה לשילוב חדשנות פדגוגית בעולם דיגיטלי באמצעות – ייעוץ, הדרכה והטמעה05/09/2017 12:00
28/2017אספקת ריהוט למרחבי חדשנות במוסדות חינוך ובמוסדות העיריה 05/09/2017 12:00
31/2017ביצוע עבודות שיפוצים במוסדות ובמרחב הציבורי בתחום העיר באר-שבע05/09/2017 12:00
1/2017אספקה והתקנה של ציוד מעבדות לבית יציב בבאר-שבע12/09/2017 12:00