מכרזים פעילים

 
עיריית באר שבע מכריזה על הזמנה לקבלת הצעות בתחומים המפורטים להלן.
ניתן לעיין במסמכי המכרז על צרופותיהם, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר וכן במשרדי מחלקת התקשרויות וביטוח.
אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר, מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח שיימסר לפונה על ידי מחלקת התקשרויות וביטוח במשרדי העירייה.
רכישת מסמכי המכרז על צרופותיהם תיעשה במחלקת התקשרויות וביטוח השעות קבלת קהל.
 
 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-646380408-6463630 hitkash@br7.org.ilבניין העירייה, חדר 129​ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 8:30-12:30
 

 רשימת מכרזים פעילים

  
  
  
מכרז מס' 16/2018 אספקה של תמרורים ו/או אספקה והתקנה של מכוונים מוארים בעיר באר שבע 26/06/2018 12:00
מכרז מס' 15/2018לרכישת מודעות בעיתונות ובאינטרנט עבור עיריית באר-שבע26/06/2018 12:00
מכרז מס' 20/2018החכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור עיריית באר-שבע26/06/2018 12:00
מכרז מס' 37/2018שירותי ניקיון במוסדות חינוך ותרבות וכן בבתי ספר יסודיים בניהול עצמי בבאר-שבע26/06/2018 12:00
מכרז מס' 35/2018להפעלת יום לימודים ארוך במבנים עירוניים בתחום העיר באר-שבע (עם אופציה להפעלת תכנית ניצנים)26/06/2018 12:00
מכרז מס'  42/2018מתן שירותי שמאות מקרקעין לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולעיריית באר שבע10/07/2018 12:00
מכרז מס' 41/2018לניהול תיקי ההשקעות של העירייה10/07/2018 12:00