ניהול הרשאותניהול הרשאות

הצגה בדף הבית

כותרת

נושא

תיאור

תאריך עדכון

תאריך תפוגה

כותרת משנה

שם מחבר

קטגוריה

תמונה קטנה

תמונה

Link1

Html3

הצגה בניוזלטר

הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית

מידע חופשי

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הודעה על פנייה להגשת בקשות תמיכה לבניית בית כנסת בשכונה ו'

תאריך עדכון: 19/03/2017
לאחרונה אושר לעירייה תקציב בסך 550,000 ₪ מהמשרד לשירותי דת עבור בניית בית כנסת בשכונה ו'.

היות ובהתאם להרשאה שניתנה, בניית בית הכנסת יכולה להיעשות ע"י הרשות המקומית או ע"י עמותה, מזמינה העירייה את העמותות הפועלות בעיר ואשר עומדות בתנאי הסף המפורטים מטה, להגיש בקשת תמיכה לבניית בית הכנסת.

לעניין קול קורא זה 'בניית בית כנסת' בניה או השלמת בית כנסת בשכונה ו' (אין הכוונה להרחבת בית כנסת פעיל).

בהתאם להרשאה שהתקבלה מהמשרד הסכום מיועד לבניית בית כנסת אחד ולא ניתן לפצלו למספר בתי כנסת.

הבקשות למתן תמיכה, הדיון בהן ואישורן כפופים להוראות נוהל משרד הפנים לעניין מתן תמיכות למוסדות ציבור ע"י

הרשויות המקומיות ולתבחינים למתן תמיכות , כפי שאושרו ע"י מועצת העיר באר שבע, המפורסמים באתר האינטרנט של העירייה.

תנאי הסף להגשת הבקשה

1. לעמותה תכניות עבודה ופיתוח לבניית בית הכנסת.

2. קיים היתר בניה בתוקף.

3. עלות הבניה הצפויה לבניית בית הכנסת (לפי הערכת מהנדס עולה על 2.5 מיליון ₪).

4. לעמותה מקורות כספיים בטוחים להשלמת עלויות הבניה הצפויות (דרוש אישור רו"ח בדבר יכולת כספית).

5. גודלו המינימלי של המבנה המתוכנן הינו 150 מ"ר.

6. הבניה צפויה להסתיים בתוך 24 חודשים מיום אישור התקציב.

מוסד אשר תאושר לו התמיכה יתחייב לעמוד בכל תנאי המשרד לשירותי דת המפורטים בכתב ההרשאה (בה ניתן לצפות באתר האינטרנט של העירייה) ואשר מהווים תנאי לקבלת הכספים.

את קובץ הבקשה לתמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה או לקבלו בפניה למייל tmichot@br7.org.il

את הבקשה ניתן להגיש במייל או במסירה ידנית למח' תמיכות, קומה ב' חדר 300 , בניין העירייה.

ניתן להגיש בקשות תמיכה החל מיום 19.3.2017 המועד האחרון להגשת הבקשות 30.3.2017

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל tmichot@br7.org.il או בטל' 08-6464915 מינה -

 

הורדת הבקשה לתמיכה עבור בניית בית כנסת בשכונה ו'