ניהול הרשאותניהול הרשאות

הצגה בדף הבית

מבזק/כתבה

נושא

תיאור

תאריך עדכון

תאריך תפוגה

כותרת משנה

שם מחבר

קטגוריה

תמונה קטנה

תמונה

Link1

Html3

הצגה בניוזלטר

הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית

מידע חופשי

תצוגה לדף

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הודעה על פנייה להגשת בקשות תמיכה להשלמת בית כנסת בשכונת נווה זאב

תאריך עדכון: 11/03/2018

לאחרונה אושר לעירייה תקציב בסך 600,000 ₪ מהמשרד לשירותי דת עבור השלמת בית כנסת בשכונת נווה זאב.

היות ובהתאם להרשאה שניתנה, השלמת בית הכנסת יכולה להיעשות ע"י הרשות המקומית או ע"י עמותה, מזמינה העירייה את העמותות הפועלות בעיר ואשר עומדות בתנאי הסף המפורטים מטה, להגיש בקשת תמיכה להשלמת בית הכנסת.

בהתאם להרשאה שהתקבלה מהמשרד, הסכום מיועד להשלמת בית כנסת אחד ולא ניתן לפצלו למספר בתי כנסת.

הבקשות למתן תמיכה, הדיון בהן ואישורן כפופים להוראות נוהל משרד הפנים לעניין מתן תמיכות למוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ולתבחינים למתן תמיכות, כפי שאושרו ע"י מועצת העיר באר שבע, המפורסמים באתר האינטרנט של העירייה.

תנאי הסף להגשת הבקשה –

  1. לעמותה תכניות עבודה ופיתוח לבניית בית הכנסת.
  2. קיים היתר בניה בתוקף.
  3. קיים חוזה בתוקף עם קבלן לביצוע העבודות.
  4. עלות השלמת הבניה הצפויה (לפי הערכת מהנדס) עולה על 600,000 ₪.
  5. לעמותה מקורות כספיים בטוחים להשלמת עלויות הבניה הצפויות (דרוש אישור רו"ח בדבר יכולת כספית).
  6. גודלו המינימלי של המבנה המתוכנן הינו 150 מ"ר.
  7. השלמת הבניה צפויה להסתיים בתוך 24 חודשים מיום אישור התקציב.

 

מוסד אשר תאושר לו התמיכה יתחייב לעמוד בכל תנאי המשרד לשירותי דת המפורטים בכתב ההרשאה (בה ניתן לצפות באתר האינטרנט של העירייה)  ואשר מהווים תנאי לקבלת הכספים.

את קובץ הבקשה לתמיכה ניתן להוריד או לקבלו בפניה למייל tmichot@br7.org.il

את הבקשה ניתן להגיש במייל או במסירה ידנית  למח' תמיכות, קומה ב' חדר 300, בניין העירייה.

בקשות תמיכה להשלמת בית כנסת ניתן להגיש החל מיום 11.3.2018 ועד ולא יאוחר מיום 25.3.2018.

לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל tmichot@br7.org.il או בטל' 08-6464915