נהלי רישום

רישום עבור תושבים חדשים

תושבים חדשים המעוניינים לבצע רישום למוסדות החינוך בעיר באר שבע, חייבים להסדיר עדכון כתובת המגורים במשרד הפנים. יש להעביר למחלקת הרישום צילום ת.ז של שני ההורים כולל ספח הכתובת התואם לארנונה המדווחת. הורים עצמאיים יגישו טופס הצהרה אותו ניתן להוריד מהאתר להצהרת ההורה האפוטרופוס של התלמיד. טופס עזיבה מהרשות הקודמת בה התגוררו גם באם הילד לא היה מעולם בגן עירוני. בכל פנייה יש לציין את פירוט הבקשה ומס טלפון ליצירת קשר. 
 
כאשר מדובר על מעבר עתידי לעיר ב"ש יש להעביר למחלקת רישום את המסמכים הבאים :
 • צילום תז של שני ההורים
 • חוזה רכישה של דירה חתום ע"י עו"ד
 • טופס עזיבה מהרשות הקודמת בה התגוררו עבור כל ילד במשפחה
 • טופס הצהרה על מעבר דירה עתידי חתום בהמשך על ההורים להציג שינוי כתובת לב"ש בתז שני ההורים בהתאמה לארנונה

יודגש כי, מעבר לדירה שכורה אינו תקף מחויב שינוי כתובת לעיר ב"ש של שני ההורים!

רישום מאוחר

הורים שלא יבצעו רישום בזמן לילדיהם לא ישובצו בתהליך השיבוץ הראשון! התלמידים ישובצו על בסיס מקום פנוי ברחבי העיר לאחר שלב שיבוץ תלמידים שנרשמו במועד.
 
הורה המבקש רישום מאוחר יעביר את פרטי התלמיד למחלקת רישום. הורה יידרש לחתום על הצהרת רישום מאוחר.
 
 

הורים עצמאים (גרושים/ פרודים)

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). ההורים שהינם הורים עצמאים ידרשו לחתום על מסמך הצהרה והתחייבות לצרכי רישום למוסדות החינוך. 
יצוין כי, ניתן יהיה לבטל רישום שאין בו הסכמת שני ההורים באמצעות הגשת בקשה למחלקת הרישום. במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למחלקת רישום את ההחלטות שהתקבלו.
באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד, יש להעביר למחלקת רישום כתובת מעודכנת למשלוח דואר, כתובת מייל ומס' נייד. 
(האמור לעיל כפוף להחלטות ו/או לשינויים שיתקבלו ממשרד החינוך)
 
 

רישום לחינוך העצמאי

על ההורה לבצע רישום באתר האינטרנט ולאחר מכן, לפנות לגוף המפעיל לבצע רישום פרונטאלי. 
יש להעביר למחלקת רישום נספח ד'+ צילום ת.ז הרישום עבור תושבי העיר. השלמת הרישום תיעשה בתיאום הגוף המפעיל ומחלקת רישום. 

על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 
 
 

נוהל מעבר דירה

רישום למוסדות חינוך בעיר באר שבע, הינו עבור תושבי העיר באר שבע בלבד! הרישום נעשה עפ"י כתובת מגורים המעודכנת בת"ז של שני ההורים. כתובת המגורים המופיעה בת.ז חייבת להיות תואמת לכתובת הארנונה ברשות. חוסר התאמה עלול להוביל להוצאת התלמיד מהגן, גם לאחר אישור השיבוץ בגן. ​
הורה המבקש לשנות כתובת מגורים יגיש צילום תז של שני ההורים התואמת את הכתובת המדווחת בארנונה עד תאריך 14.1.2018.
 
 

רכישת דירה ומעבר עתידי (תושבי העיר)

 • רכישת דירה מקבלן או יד שנייה: הרוכש יגיש חוזה רכישת דירה הכולל תאריך מעבר וכתובת + מכתב חתום ע"י עו"ד המאשר את הרכישה+ צילום ת"ז שני ההורים (לרבות ספח בו מצוינים הילדים). הרוכש יתבקש לחתום על טופס התחייבות לשינוי כתובת והתאמה לדיווח בארנונה. 
 • חוזה שכירות דירה אינו קביל: נדרש שינוי כתובת בת"ז של שני בני הזוג והתאמה לכתובת מדווחת בארנונה.
 • מעבר דירה לקרוב משפחה: נדרש מכתב בקשה לדיון הכולל הצהרה חתומה ע"י  עו"ד ושינוי כתובת בת"ז של שני ההורים. יש לגשת לתאגיד המים עם כל המסמכים שצוינו + תז של בעלי הבית שאליהם עוברים לגור (שני בני הזוג), למתן הצהרה על מגורים משותפים ועדכון מס דיירים בבית. בתאגיד המים תקבלו מסמך אותו עליכם להציג במחלקת רישום כולל המסמכים שצוינו (מודגשים). בקשתיכם תיבדק והתייחסות תישלח חזרה.

לידיעתכם! שינוי כתובת על מנת להשתייך לגן/ בית ספר מסוים הינו עבירה על החוק! 
באם מידע יגיע למחלקת רישום תיבדק אמינות המידע. באם ימצא אמת, התלמיד עלול לצאת מהמוסד החינוכי אליו שובץ. 

טופס התחייבות לשינוי כתובת
 
 

נוהל וועדת חריגים

למעוניינים להגיש מסמך לוועדת חריגים לדיון בבקשת שיבוץ חריגה – יש להעביר למחלקת רישום מסמך וועדת חריגים​יש לצרף מסמכים לנימוק הבקשה. יצוין כי, ללא צירוף מסמכים רלוונטיים, הבקשה לא תידון בוועדה. את המסמכים יש להגיש בתקופת הרישום, עד תאריך 06.02.2018 , מסמכים שיגיעו במועד מאוחר יותר לא ידונו. 

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד על פי עדיפות ההורה יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד החינוכי המועדף לרבות ציון קריטריון רצף או איחוד משפחות. 

חברי הוועדה בדיון בשיבוצי גנים: הגב' מוניקה ידלין -מנהלת המחלקה לחינוך קדם יסודי, הגב' גלית כהן - מנהלת המחלקה לרישום, נציגת רווחה, נציגת השירות הפסיכולוגי, נציג הנהגה הורית. 


נושאים בהם דנים במסגרת וועדת החריגים בכפוף למסמכים רלוונטים:
 • מחלת תלמיד הפוגעת בתפקודו / מחלת בני משפחה קירבה ראשונה הפוגעת בתפקוד התלמיד ו/או המשפחה.
 • מקרי מוות במשפחה הגרעינית.
 • מקרי רווחה.


נוהל שיבוץ אחים בגנים

אחים תאומים ישובצו בכיתות זהות, אלא באם הורים מבקשים להפריד את התאומים לכיתות נפרדות. על ההורים להגיש בקשה בכתב לדיון. לעומת זאת, אחים ישובצו בכיתות נפרדות, בכיתות גן סמוכות. באם אין כיתות סמוכות, ישובצו בכיתה זהה. 

בבקשה לשיבוץ במוסד חלופי שלא על פי אזור רישום, לא יאושר שיבוץ אחים בכיתה זהה
 
 

שילוב תלמיד טרום בכיתת חובה (גנים)

תלמידים ישובצו על פי השנתון אליו שייכיםהורה (לתלמיד טרום חובה) המבקש לשבץ את ילדו בגן חובה יגיש בקשה על גבי טופס וועדת ערר. מקרים בהם יאושר שילוב תלמיד טרום בכיתת חובה: 
 1. גן חובה שהוגדר כדו גילאי ברחבי העיר. יודגש כי, לא כל גן דו גילאי יכיל את כל שנתון הטרום.
 2. שיבוץ בגן חובה יתאפשר על פי שיקולי המע' ולאחר שיבוץ כל ילדי החובה הרלוונטיים לגן.


השארת תלמיד שנה/ הקפצת שנה

התהליך יבוצע באופן הבא: גננת הגן תעביר המלצה לשירות הפסיכולוגי. פסיכולוגית הגן תבצע תצפיות על התלמידים המאותרים. תלמידים שהוחלט להשאירם שנה נוספת בגן, יקבלו מכתב החלטה מהשירות הפסיכולוגי. על ההורים ובאחריותם להעביר את המכתב למחלקת הרישום לביצוע רישום שנה נוספת בגן בו למד שנה קודם לכן. 

מחלקת רישום משריין מקומות בגנים בעבור תלמידי שנה שנייה. המקומות ישמרו עד סוף חודש מאי 
(31.5) מכתבים שיגיעו למחלקת רישום לאחר המועד הנקוב - השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.

באם ההורה מבקש שיבוץ בגן חלופי, יציין על המסמך של השירות הפסיכולוגי את הבקשה. השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי. 

בקשת השארת תלמיד שנה נוספת בכיתת טרום חובה - לא ניתן להשאיר תלמיד שנה נוספת בגן טרום חובה. טובת הילד להעלותו לגן חובה ובמידת הצורך להשאירו שנה נוספת בגן חובה. 

הקפצת תלמיד לכיתה א' - רק באישור ש.פ.ח. 

 

הקפצת שנה מגן טרום חובה לכיתה א'

הקפצת שנה מצריכה המלצת פסיכולוג.
על ההורים לבצע רישום על פי השנתון ואז לדאוג לאבחון פרטי. את האבחון יש להעביר לשירות הפסיכולגי. במידה ויינתן אישור להקפצה, אנחנו נבצע את השינוי שיבוץ במערכת.
 
 

שיבוץ תלמיד למוסד חינוכי בו עובד קורב משפחה

חל איסור לשיבוץ תלמיד במוסד חינוכי ו/או מתחם גנים בו עובד קרוב משפחה ממדרגה ראשונה.
 
 

ילדי חוץ

הורים שאינם תושבי העיר ב"ש המבקשים לרשום את ילדיהם במוסדות החינוך בעיר מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט. הבקשה תידון בוועדת תלמידי חוץ והתייחסות תישלח חזרה להורים. יצוין כי, על ההורים להגיש אישור המועצה/ העיר בה מתגורר המאשר לתלמיד ללמוד מחוץ לרשות. בנוסף, ההורים ידרשו לשלם אגרת לימודי חוץ. עלות בגנים ובחינוך היסודי יעמוד על כ- 662 ₪ לתלמיד לשנה. חטיבות ביניים יעמוד על כ- 845 ₪ לתלמיד לשנה חטיבה עליונה 849 ₪ (הסכומים נכונים לשנה"ל תשע"ז, יתכן עדכון בסכומים).  יודגש כי, אין בהגשת בקשה כל התחייבות או אישור לקבל את התלמיד למוסדות החינוך בב"ש.
 
 

קריטריונים לשיבוץ​

 1. אזור רישום
 2. רצף חינוכי: תלמיד הלומד בשנה נוכחית בגן ומבקש שיבוץ בגן/ בית ספר או רצף עתידי לבי"ס אליו משויך הגן.        
 3. איחוד משפחות: שיבוץ בגן בו לומד/ת אח/ות / בית ספר. לא מאושר איחוד משפחות באותה כיתת גן.            
נימוק 2 ו-3:  יעשה על בסיס מקום פנוי, לאחר ששובצו ילדי אזור הרישום. בכפוף לשיקולי עומס עתידי באזור,  מורכבות תלמידים והמלצת וועדה.

יודגש כי, הגיל מלווה כל קריטריון. ראשית ישובץ ילד גדול בשנתון ורק לאחר מכן הקטנים יותר.

 • הורה המבקש שיבוץ לכיתת גן ספציפית בגנים סמוכים רשאי להציג בקשה על גבי טופס ערר, בצירוף מסמכים לנימוק הבקשה. הבקשה תיבחן בכפוף לקריטריונים- מקום פנוי, חלוקה מגדרית,  מורכבות תלמידים, מס בקשות שהציגו הורים והמלצת הוועדה.

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד על פי עדיפות ההורה בכפוף לשיקול דעת מקצועי. אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד המועדף לרבות ציון קריטריון רצף או איחוד משפחות. 

  

הודעות שיבוץ

גנים – בתחילת חודש יוני יישלחו מסרונים כלליים ואישיים להורים ותיפתח אפשרות לצפייה בשיבוץ באתר הרשות. יודגש כי, הודעות השיבוץ מבטלות כל בקשת שיבוץ חריגה שהוגשה במעמד הרישום. הגשת ערעור על הודעת השיבוץ תיעשה בכתב ע"י ההורים בכפוף להנחיות.
 
 

ערעורים

יודגש כי, ניתן להגיש ערעורים בשני מועדים בלבד:
 1. במעמד הרישום.
 2. בשבועיים הראשונים של חודש יוני עד 16.6.2018 .
   
ערעורים שיוגשו שלא במועדים שצוינו לא ידונו. באם מעוניינים להגיש ערעורים נוספים מעבר ניתן לפנות למחוז למשרד החינוך מחוז דרום באמצעות המע' המקוונת. 

הגשת ערעור לוועדת ערר. את הערעור מגישים על טופס של וועדת ערר.

התייחסות לבקשות, תישלח לאחר כשלושה שבועות מקבלת הבקשה למחלקת רישום. במקרים מורכבים תתכן דחייה במתן ההתייחסות עדכון על כך יישלח להורים. 

חברי וועדת ערעורים בגנים: הגב' מוניקה ידלין- מנהלת המחלקה לחינוך קדם יסודי, הגב' גלית כהן- מנהלת המחלקה לרישום, נציגת רווחה, נציגת השירות הפסיכולוגי, נציג הנהגה הורית. 
     
אופן הגשת ערר:
 • בחודש ינואר- מגישים בקשה במעמד הרישום ובמידה ומדובר על בקשה חריגה, יש לשלוח למרכז הרישום טופס עם מסמכים רלוונטיים נלווים. טופס של וועדת ערר.
 • בחודש יוני - תיפתח מע' אינטרנטית להגשת בקשות דרך אתר הרשות. את הבקשות יש להפנות באמצעות המע' בנימוק בעיה רפואית בלבד. בפתיחת הפנייה תוצג מס' פנייה אותה יש לשמור למעקב אחר הפנייה. בבקשות ערר בנימוק אחר - יש לשלוח למרכז הרישום טופס עם מסמכים רלוונטיים נלווים. טופס של וועדת ערר.

 

בקשה לסייעת רפואית צמודה בחינוך הרגיל

הורים המבקשים סיוע של סייעת רפואית צמודה לילדם בחינוך הרגיל ישלחו במעמד הרישום פנייה המפרטת את בקשתם בצירוף מסמכים רפואיים. 
מסמכים למחלקה לחינוך קדם יסודי יש לשלוח במייל yafaav@br7.org.il או בפקס 08-6209084.

יודגש כי, בקשות שיועברו במועד מאוחר יותר נתקשה לסייע מאחר ואת הבקשות מינהל החינוך נדרש להעביר למשרד החינוך במועדים קבועים מראש. 

קריטריונים להקצאת מלווה אישי לתלמיד

 • לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה:
  תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת רופא המטפל ואינו יכול לבצען עצמאית, תישקל זכאותו תוך התייחסות לגיל התלמיד ודרישה לעצמאותו בטיפול:
  • מתן חמצן
  • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
  • צנתור שלפוחית השתן
  • הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום
  • ניטור רמת סוכר והזרקת אינסולין
 • להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מיידי:
  הזכאות לסיוע תיבדק לאחר קבלת חוות דעת רפואית עדכנית של רופא מומחה בתחום בלבד, להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקטגוריה:
  • אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים בלבד ובתנאי שמלווה באסטמה אלרגית.
  • אפילפסיה כללית לא מאוזנת, כלומר יותר מ-2 התקפים בחודש.
  • הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר.
  • סכנת חיים מידית מפגיעה פיסית, כגון לאחר השתלת קוצב לב.
 
 

הנגשה

בשורה להורים לילדים בעלי מוגבלויות פיזיות: על מנת להיערך נכונה לקליטת ילדיכם למוסד חינוכי שבו ילמד, הוחלט כי ההורים יידעו את הרשות שנתיים מראש ע"י שליחת בקשה​ וזאת על מנת שהרשות תיערך בהתאם לקליטת ילדיכם. 
 
 

רישום לתוכנית "ניצנים" (הארכת יום לימודים)

עיריית באר שבע מפעילה גנים ולא מסגרות להארכת יום הלימודים. מסגרות אלה  מופעלות ע"י החברה העירונית ו/או עמותות וגופים שאושרו ע"י הרשות במסגרת תוכנית "ניצנים" . הרישום למסגרות נעשה ישירות מול הגוף המפעיל. הרישום לגנים נעשה על פי אזור רישום בלבד ולא על פי גנים בהם מתקיימת תוכנית "ניצנים". באם הורה מעוניין ברישום לגן ספציפי בו מופעלת התוכנית  ניתן להכניס את התלמיד לרשימת המתנה ובכפוף לקריטריונים תיבחן הבקשה. 

שימו לב כי מאחר והשיבוץ נעשה על פי אזורי רישום, עיריית באר שבע נערכה לפתיחת צהרונים בכלל גני הילדים. מס התלמידים לפתיחת מסגרת צהרון בכיתת גן הינה 18 תלמידים ולא 25 כפי שהיה נהוג בעבר לטובתם ולרווחתם של הילדים וההורים.