נהלי רישום

​רישום עבור תושבים חדשים

תושבים חדשים המעוניינים לבצע רישום למוסדות החינוך בעיר באר שבע, חייבים להסדיר עדכון כתובת המגורים במשרד הפנים. יש להעביר למחלקת הרישום צילום ת.ז של שני ההורים כולל ספח הכתובת התואם לארנונה המדווחת. טופס עזיבה מהרשות הקודמת בה התגוררו גם באם הילד לא היה מעולם בגן עירוני. בכל פנייה יש לציין את פירוט הבקשה ומס טלפון ליצירת קשר.   

כאשר מדובר על מעבר עתידי לעיר ב"ש יש להעביר למחלקת רישום את המסמכים הבאים :
 • צילום תז של שני ההורים
 • חוזה רכישה של דירה חתום ע"י עו"ד החברה
 • טופס עזיבה מהרשות הנוכחית
 • טופס הצהרה על מעבר דירה עתידי חתום בהמשך על ההורים להציג שינוי כתובת לב"ש בתז שני ההורים בהתאמה לארנונה

יודגש כי, מעבר לדירה שכורה אינו תקף! מחויב שינוי כתובת לעיר ב"ש של שני ההורים.

רישום מאוחר

הורה המבקש רישום מאוחר יעביר את פרטי התלמיד למחלקת רישום. השיבוץ יעשה בשלב מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד! לאחר שלב שיבוץ תלמידים שנרשמו במועד.
הורה יידרש לחתום על הצהרת רישום מאוחר.

 

הורים עצמאים (גרושים/ פרודים)

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). ההורים שהינם הורים עצמאים ידרשו לחתום על מסמך הצהרה והתחייבות לצרכי רישום למוסדות החינוך. יצוין כי, ניתן יהיה לבטל רישום שאין בו הסכמת שני ההורים באמצעות הגשת בקשה למחלקת הרישום.
במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למדור רישום את ההחלטות שהתקבלו.
באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד, יש להעביר למחלקת רישום כתובת מעודכנת למשלוח דואר, כתובת מייל ומס' נייד. 
(האמור לעיל כפוף להחלטות ו/או לשינויים שיתקבלו ממשרד החינוך)


 

רישום לחינוך העצמאי

על ההור​​ה לבצע רישום באתר האינטרנט ולאחר מכן, לפנות לגוף המפעיל לבצע רישום פרונטאלי. 
 • ניתן לבצע רשום לבית ספר שיש לו רישיון בר תוקף לשנה"ל תשע"ט.
 • ההורה יידרש לצרף במהלך הרישום עותק של ת"ז לרבות נספח לת"ז ועותק סרוק של נספח 3 חתום בחתימת הבעלות הנספח מהווה אישור של הבעלות למקום לתלמיד בבית הספר
 • ללא צילום ת"ז וללא נספח 3 או נספח שלא מולא כראוי, הרישום לא יהיה תקף.

השלמת הרישום תיעשה בתיאום הגוף המפעיל ומחלקת רישום. 

על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 

 

נוהל מעבר דירה

רי​שום למוסדות חינוך בעיר באר שבע, הינו עבור תושבי העיר באר שבע בלבד! הרישום נעשה עפ"י כתובת מגורים המעודכנת בת"ז של שני ההורים. כתובת המגורים המופיעה בת.ז חייבת להיות תואמת לכתובת הארנונה ברשות. חוסר התאמה עלול להוביל להוצאת התלמיד מבי"ס, גם לאחר אישור השיבוץ בבי"ס.  ​

הורה המבקש לשנות כתובת מגורים יגיש צילום תז של שני ההורים התואמת את הכתובת המדווחת בארנונה עד תאריך 14.1.2018.

רכישת דירה ומעבר עתידי (תושבי העיר)

 • רכישת דירה מקבלן: הרוכש יגיש חוזה רכישת דירה הכולל תאריך מעבר וכתובת + מכתב חתום ע"י עו"ד החברה המאשר את הרכישה+ צילום ת"ז שני הרוכשים (לרבות ספח בו מצוינים הילדים). הרוכש יתבקש לחתום על טופס התחייבות לשינוי כתובת והתאמה לדיווח בארנונה. 
 • רכישת דירה יד שנייה: הרוכש יגיש חוזה רכישת דירה הכולל תאריך מעבר וכתובת + מכתב חתום ע"י עו"ד המאשר את הרכישה+ צילום ת"ז שני הרוכשים (לרבות ספח בו מצוינים הילדים). הרוכש יתבקש לחתום על טופס התחייבות לשינוי כתובת והתאמה לדיווח בארנונה. 
 • חוזה שכירות דירה אינו קביל: נדרש שינוי כתובת בת"ז של שני בני הזוג והתאמה לכתובת מדווחת בארנונה.
 • מעבר דירה לקרוב משפחה: נדרש מכתב בקשה לדיון הכולל הצהרה חתומה ע"י  עו"ד ושינוי כתובת בת"ז של שני ההורים. יש לגשת לתאגיד המים עם כל המסמכים שצוינו + תז של בעלי הבית שאליהם עוברים לגור (שני בני הזוג), למתן הצהרה על מגורים משותפים ועדכון מס דיירים בבית. בתאגיד המים תקבלו מסמך אותו עליכם להציג במרכז רישום כולל המסמכים שצוינו (מודגשים). בקשתיכם תיבדק והתייחסות תישלח חזרה בדואר.

לידיעתכם! שינוי כתובת על מנת להשתייך לגן/ בית ספר מסוים הינו עבירה על החוק! 
באם מידע יגיע למרכז רישום תיבדק אמינות המידע. באם ימצא אמת, התלמיד עלול לצאת מהמוסד החינוכי אליו שובץ. 


נוהל וועדת חריגים

למעוניינים להגיש מסמך לוועדת חריגים לדיון בבקשת שיבוץ חריגה – יש להעביר למרכז רישום טופס וועדת חריגים​​יש לצרף מסמכים לנימוק הבקשה. יצוין כי, ללא צירוף מסמכים רלוונטיים, הבקשה לא תידון בוועדה. את המסמכים יש להגיש בתקופת הרישום, עד תאריך 6.2.2018 , מסמכים שיגיעו במועד מאוחר יותר לא יתקבלו

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד על פי עדיפות ההורה יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד החינוכי המועדף לרבות ציון קריטריון רצף או איחוד משפחות. 

חברי הוועדה בדיון בשיבוצי בי"סהגב' דינה דויד- מנהלת המחלקה לחינוך יסודי, הגב' גלית כהן -מנהלת המחלקה לרישום, רכזת אזור הרישום. שותפים גורמים מקצועיים על פי רלוונטיות.. 

נושאים בהם דנים במסגרת וועדת החריגים:
 • מחלת תלמיד הפוגעת בתפקודו / מחלת בני משפחה קירבה ראשונה הפוגעת בתפקוד התלמיד ו/או המשפחה.
 • מקרי מוות במשפחה הגרעינית.
 • מקרי רווחה.

 

שיבוץ תלמיד למוסד חינוכי בו עובד קורב משפחה

חל איסור לשיבוץ תלמיד במוסד חינוכי בו עובד קרוב משפחה ממדרגה ראשונה.

 

ילדי חוץ

הורים שאינם תושבי העיר ב"ש המבקשים לרשום את ילדיהם במוסדות החינוך בעיר מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט. הבקשה תידון בוועדה והתייחסות תישלח חזרה להורים. יצוין כי, על ההורים להגיש אישור המועצה/ העיר בה מתגורר המאשר לתלמיד ללמוד מחוץ לרשות. בנוסף, ההורים ידרשו לשלם אגרת לימודי חוץ. עלות בגנים ובחינוך היסודי יעמוד על כ- 662 ₪ לתלמיד לשנה. חטיבות ביניים יעמוד על כ- 845 ₪ לתלמיד לשנה חטיבה עליונה 849 ₪ (הסכומים נכונים לשנה"ל תשע"ז, יתכן עדכון בסכומים).  יודגש כי, אין משום הגשת בקשה להודעת שיבוץ. הגשת בקשת שיבוץ הינה בקשה בלבד.

 

קריטריונים לשיבוץ​

 • אזור רישום- בבית הספר אזור הרישום נקבע על פי הרצף החינוכי.
 • רצף חינוכי: תלמיד הלומד בשנה נוכחית בגן ומבקש שיבוץ בבית ספר או רצף עתידי לבי"ס אליו משויך הגן (על אף שאינו שייך מבחינת המגורים). אין קריטריון זה מחייב את הרשות.
 • איחוד משפחות: שיבוץ בבית ספר בו לומד/ת אח/ות / בית ספר- קריטריון שאינו מחייב את הרשות!
 • מוסד על אזורי ייחודי- ניתן לציין במעמד הרישום בלבד! 

שיבוץ בנימוק 2 ו-3: יעשה על בסיס מקום פנוי, לאחר ששובצו ילדי אזור הרישום, שיקולי עומס עתידי, מורכבות תלמידים והמלצת וועדה.

יודגש כי, הגיל מלווה כל קריטריון.

במעמד הרישום:  

 • ניתן לבקש שיבוץ למוסד חלופי: הכוונה בקשה לשבץ תלמיד בית ספר הרצוי להורים שלא על פי אזור הרישום. השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי, לאחר ששובצו ילדי אזור הרישום, שיקולי עומס עתידי, מורכבות תלמידים והמלצת וועדה.
 • תלמיד שאושר לשיבוץ בכיתה א' בבי"ס שאינו על פי אזור הרישום, ימשיך לחטיבת ביניים ותיכון על פי הרצף של בי"ס היסודי. לא יאושר מעבר לתיכון באזור המגורים.
 • שיבוץ לבי"ס שאינו על פי אזור הרישום, מותנה באישור מחלקת רישום לרבות מקרים בהם לומד התלמיד (בשנה"ל תשע"ט) בגן השייך על פי רצף לבי"ס.

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד על פי עדיפות ההורה ועל פי שיקול דעת מקצועי. אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד המועדף לרבות ציון קריטריון רצף או איחוד משפחות. 


 

הודעות שיבוץ

תלמיד שנרשם על פי אזור רישום, ייגש לרישום פדגוגי בבי"ס ורישום זה יהווה אישור שיבוץ סופי.

הורה המבקש שיבוץ לבי"ס חלופי לילדו ימתין לקבלת התייחסות הרשות לבקשה רק אז ישלים את שלב הרישום הפדגוגי במוסד החינוכי.

ערעורים

יודגש כי, ניתן להגיש ערעורים בשני מועדים בלבד:
 1. במעמד הרישום (בקשת מוסד חלופי)
 2. בקבלת התייחסות לבקשה שהוגשה במעמד הרישום במהלך חודש אפריל. לא יתקבלו ערעורים אחרי התאריך 15.5.18! יודגש כי לביס על אזוריים בקשות ניתן להגיש רק במעמד הרישום בלבד!

ערעורים שיוגשו שלא במועדים שצוינו לא ידונו.
באם מעוניינים להגיש ערעורים נוספים מעבר, ניתן לפנות למשרד החינוך, מחוז דרום.


הגשת ערעור לוועדת ערר. את הערעור מגישים על טופס של וועדת ערר.

התייחסות לבקשות, תישלח לאחר כשלושה שבועות מקבלת הבקשה למחלקת רישום. במקרים מורכבים תתכן דחייה במתן ההתייחסות עדכון על כך יישלח להורים.  

חברי הוועדה בדיון בשיבוצי בי"ס: הגב' דינה דויד - מנהלת המחלקה לחינוך יסודי, הגב' גלית כהן -מנהלת המחלקה לרישום, רכזת אזור הרישום. במידת הצורך מעורבים אנשי מקצוע נוספים.

טופס בקשה לדיון ב​מסגרת וועדת חריגים 
טופס​​ בקש​ה לש​​​יבוץ​ בית ספר חלופי

בקשה לסייעת רפואית צמודה בחינוך הרגיל

הורים המבקשים סיוע של סייעת רפואית צמודה לילדם בחינוך הרגיל ישלחו במעמד הרישום פנייה המפרטת את בקשתם בצירוף מסמכים רפואיים. 
מסמכים למחלקה לחינוך יסודי יש לשלוח לגב׳ רונית רוימי, במייל ronitr@br7.org.il או בפקס 08-6844016.

יודגש כי, בקשות שיועברו במועד מאוחר יותר נתקשה לסייע מאחר ואת הבקשות מינהל החינוך נדרש להעביר למשרד החינוך במועדים קבועים מראש. 
 

קריטריונים להקצאת מלווה אישי לתלמיד

 • לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה:
  תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת רופא המטפל ואינו יכול לבצען עצמאית, תישקל זכאותו תוך התייחסות לגיל התלמיד ודרישה לעצמאותו בטיפול:
  • מתן חמצן
  • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
  • צנתור שלפוחית השתן
  • הזנה דרך זונדה/ גסטרוסטום
  • ניטור רמת סוכר והזרקת אינסולין
 • להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מידי:
  הזכאות לסיוע תיבדק לאחר קבלת חוות דעת רפואית עדכנית של רופא מומחה בתחום בלבד, להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקטגוריה:
  • אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים בלבד ובתנאי שמלווה באסטמה אלרגית.
  • אפילפסיה כללית לא מאוזנת, כלומר יותר מ-2 התקפים בחודש.
  • הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר.
  • סכנת חיים מידית מפגיעה פיסית, כגון לאחר השתלת קוצב לב

 

הנגשה

בשורה להורים לילדים בעלי מוגבלויות פיזיות: על מנת להיערך נכונה לקליטת ילדיכם למוסד חינוכי שבו ילמד, הוחלט כי ההורים יידעו את הרשות שנתיים מראש ע"י שליחת בקשה וזאת על מנת שהרשות תיערך בהתאם לקליטת ילדיכם. 
 
 

ביטול רישום בגין עזיבת עיר

הורים המבקשים לבטל את הרישום מתבקשים לשלוח מכתב אל מחלקת הרישום בצירוף צילום ת.ז וספח אישורי עזיבה מביס- חובה, על ההורים לצרף לבקשה צילומי תז עם כתובת מעודכנת על העיר החדשה או אישור רכישת דירה חתום ע"י עו"ד/אישור הרשות החדשה המעיד על המעבר העתידי. טפסי העזיבה ניתנים ברמת משפחה, לא ניתן להשאיר במע' ילדים.

על ההורה לציין מס פקס/ מייל לקבלת אישורי עזיבה מהרשות. 

הודעה על אישור ביטול הרישום תשלח להורה עד שלושה שבועות מקבלת הבקשה.


שיבוץ בבית ספר חלופי כיתות ב' עד ו'

הורה שרוצה שיבוץ בבית ספר חלופי כיתות ב' עד ו'- יעביר למחלקת רישום צילום ת.ז עם כתובת מעודכנת, ספח עם פרטי הילדים, טופס בקשת העברה מבי"ס בו לומד התלמיד, מכתב המפרט את הבקשה. בקשות ניתן להגיש עד תאריך 15.5.18 בלבד! בקשות מאוחרות לא יתקבלו.
דיון בבקשה יעשה במהלך חודש יוני.


מכתב התייחסות יישלח בדואר לפונה, הגשת בקשה אינה שיבוץ!