טפסים ונהלים

קישור לטופסמסנן
ארכיב תיק בנין
בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
טופס עדכון פרטים
תנאי סף קליטת בקשה להיתר בנייה חדשה ותוספת
תנאי סף קליטת בקשה להיתר עבודה מצומצמת
תצהיר בקשה להיתר
תצהיר פרסום
בריכת שחייה פרטית
טופס בקשה לתיק מידע סעיף 119
טופס בקשה לתיק מידע סעיף 145