הנחיות להצבת פרסומות

הנחיות השילוט להלן מבוססות על חוק העזר העירוני לבאר שבע (שילוט), התשע"ד- 2014 והן מובאות בכדי להוסיף עליו ולא לגרוע מהאמור בו.נחיות השילוט להלן מבוססות על חוק העזר העירוני לבאר שבע (שילוט), התשע"ד- 2014 והן מובאות בכדי להוסיף עליו ולא לגרוע מהאמור בו.
בכל מקרה של סתירה בין ההנחיות לחוק העזר לשילוט או לחוקי עזר אחרים, תגבר הוראת החוק על הוראות הנחיות השילוט.

שילוט כרזות על בניינים

 • כרזות פרסום על בניינים יותקנו רק על בניינים בשיפוצים, בעלי היתר שיפוצים בתוקף, להוציא מקרים מיוחדים באישור וועדת השילוט.
 • המתקן יימצא תורם לשיפור חזית המבנה, או לחילופין, אין בהצבתו כדי לפגוע בחזית המבנה ויותאם לאיכות הקיימת בסביבת המבנה.
 • לא תותר הצבת מתקן המכסה פתחים ו/או חלונות, למעט בניין בשיפוצים.
 • המתקן לא יחרוג מחזית הבניין עליו הוא מוצב.
 • לא יוצב יותר משלט אחד על חזית מבנה אחת.
 • לא יותר פרסום ע"ג קירות באזורי מגורים ו/או על בנייני מגורים, או פרסום באזורים מבונים/צפופים בהם אין מרחב פנוי בסביבת המבנה, אלא במקרים מיוחדים וחריגים. 
 • לא יותר פרסום על מבנים בעלי אופי אדריכלי ייחודי ו/או מבנים לשימור, או על מבנים חדשים/מעוצבים.
 • לא יותר פרסום שיש בו משום חריגה, או שינוי של קווי המתאר של המבנה (קונטור הבניין).
 • השילוט יבוצע מחומרים בעלי עמידות בפני תנאי מזג אוויר משתנים, לרבות: רוחות, שמש וכד'. 
 • השילוט יהיה ישר ומתוח ויעוגן לבניין בחיזוקים שיאפשרו הסרת השילוט מבלי לפגוע בחזית המבנה.
 • הוועדה רשאית להתנות היתר לשילוט בשיפוץ/טיפול בחזיתות הבניין עליו מותקן השלט.
 • במידה והשלט יהיה מואר תיבדק מערכת החשמל, עפ"י הוראות ההנחיות הכלליות.

שילוט באתרי בניה, פיגומים וגדרות

 • על גדר אתר בניה תאושר הצבת פרסום מסחרי רק מטעם בונה הבניין, או העסקים המיועדים לפעול בו.
 • שלט מהות האתר ימוקם בסמוך לכניסה למגרש. 
 • לא תותר הצבת מתקנים לפרסום מסחרי מתחלף על גדרות אתרי בניה.
 • הגדר תעוצב ע"פ הנחיות שיינתנו בהיתר הבניה.
 • הפרסום על גדר אתר הבניה יכול שיהיה רציף ויכול שיהיה באמצעות לוחות נפרדים.

שלט מהות האתר

 • שלט מהות האתר יותקן על פי הנחיות חוק התכנון והבניה ועל פי התכנית המאושרת לגידור האתר.
 • גודל שלט מהות אתר הבנייה יציין את העוסקים בפרויקט ולא יעלה על 2.5 X 4 מ'. 
 • לא יותרו שלטים בודדים של חברות המשווקות חומרים ואביזרים לבניה וכיו"ב. 

לוחות פרסום נפרדים

 • לוחות פרסום יכסו עד 60% משטח הגדר, לכל חזית בנפרד.
 • בין הלוחות, תכוסה הגדר ברשת מתכת למניעת הדבקת כרזות פיראטיות וציור גרפיטי.
 • מידות שלט פרסום בודד לא יעלו על  12 מ"ר (מידות 2 X 6 מ' או 3 X 4 מ').
 • תותר חריגת לוח הפרסום מעל גדר האתר עד  1.0 מ', אך בכל מקרה לא מעל גובה 3 מ' מפני הקרקע.
 • לוחות הפרסום לא יהיו מוארים.

פרסום רציף על גדר אתר הבניה

 • ניתן לכסות את גדר אתר הבניה במסרים מסחריים מטעם בונה הבניין, או העסקים האמורים לפעול בו.
 • תכנית הגדר, הדמיות ושרטוטים של עיצוב הגדר יוגשו לאישור וועדת השילוט.
 • הפרסום הרציף יכול להיות מואר.

אתרי בניה באזורים מיוחדים

 • מידות לוח הפרסום יהיו 1.80 X 1.20 מ' לכל היותר.
 • לוח הפרסום יהיה מחומר קשיח ומוצמד לגדר.
 • לוח הפרסום לא יחרוג מעבר לגובה הגדר.
 • סך כל שטחי לוחות הפרסום לא יעלה על 60% משטח הגדר. הגדר תעוצב עפ"י הנחיות שיינתנו בהיתר הבניה.

הנחיות לבתי עסק - השימוש במרחב הציבורי

בתי העסק השונים הפועלים בעיר, בהם בתי מסחר, בילוי ותרבות, משרדים ועסקים ועוד, עושים שימוש מרחב הציבורי בכדי ליצור קשר עם התושבים והמבקרים בעיר.
המרחב הציבורי הינו המקום בו פונה בית העסק לציבור באמצעות פרסום, שילוט ועוד. בנוסף, עושים רבים מבתי העסק שימוש במרחב הציבורי להצבת סוככים ומתקני הצללה, שולחנות וכסאות, מקררים וארגזי תצוגה ומכירה ועוד.
מטרת מסמך זה להסדיר השימוש במרחב הציבורי לשימושים השונים ולהנחות בתי העסק באשר לנוהלי האישור והתפעול. 
 
מטרות העירייה בבואה להסדיר השימוש במרחב הציבורי ע"י בעלי העסקים השונים הנן כלהלן:
 • שמירה על בטיחות ובטחון הציבור - מניעת מפגעים, מטרדים וסכנות הנובעים מהתקנות לא בטיחותיות, חסימת מעברים וכד'.
 • שמירת רווחת הציבור ונוחות השימוש במרחב הציבורי - מניעת הצרת מעברים ואפשור תנועה חופשית, מניעת הסתרת מידע ועוד.
 • הקפדה על אסתטיקה, סדר וחזות המרחב הציבורי -  במקביל להשקעה עירונית בלתי פוסקת בשדרוג, טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי, מניעת מפגעים אסתטיים וויזואליים, אי הסתרת ערכים סביבתיים, אדריכליים ואחרים.
 • מניעת השתלטות על נכסי ציבור ועשיית שימוש בהם שלא כדין וללא תמורה.
 • הסדרה מנהלית, משפטית וכספית של השימוש במרחב הציבורי.

השימוש במרחב הציבורי ע"י עסקים הפועלים בעיר

 • שילוט.
 • סוככים ומתקני הצללה.
 • הצבת כסאות ושולחנות על מדרכות ורחבות עירוניות.
 • הקמת סביבות חורף (פרגודים).
 • הוצאת מקררים וארגזי תצוגה/מכירה משטח החנות למדרכה.
 • מתקנים נוספים ושונות.

הנחיות כלליות

 • השימוש במרחב הציבורי בדרכים המפורטות להלן מחייב רישיון עסק בתוקף ומילוי כל ההנחיות הרלוונטיות.
 • כל הפרה או חריגה מההנחיות יכולה להביא לביטול ההיתר ולמניעת שימוש במרחב הציבורי.
 • היתר לשימושים השונים כרוך בתשלום אגרות עפ"י הנחיות העירייה וכפי שיהיו מעת לעת.
 • היתר לשימושים השונים במרחב הציבורי כרוך בהתייעצות וקבלת הנחיות של מורשה נגישות.
 • עם הפסקת פעילות בית העסק, מחויב בעליו בהשבת הסביבה לקדמותה, לרבות הסרת כל מתקן והשבת חזית הבניין, המדרכה וכל אלמנט אחר, לקדמותו.

סוככים ומתקני הצללה

 • הקמת סוכך מותנית בקבלת היתר בניה*. כל ההנחיות להלן כפופות להנחיות היתר הבניה והוראותיו יגברו במקרה של סתירה.
 • הסוכך לא יבלוט יותר מ - 2.5 מ' מקו החזית, או 1/2 מרוחב המדרכה - הקטן מבניהם.
 • הסוכך לא יחרוג מאורך חזית בית העסק.
 • גובה תחתית הסוכך יהיה 2.20 מ' לפחות.
 • גובה וילון הסוכך (חלקו הניצב) לא יעלה על 40 סמ'.
 
* בפרטים בדבר הנחיות להקמת סוכך ניתן לפנות למח' הנדסה.
 

שילוט על גבי הסוכך

 • שילוט על הסוכך יותר על האלמנטים האנכיים בלבד – וילון הסוכך ודופנותיו הצדדיות במידה וקיימות.
 • לא תותר תליית שלט או כרזה מהסוכך עצמו.
 • לא יותר שילוט בולט על דפנות הסוכך.
 • פרטי השילוט על הסוכך, כולל פרטי הסוכך עצמו, לרבות מידות, חומרים, מיקום מבוקש להתקנה וכל פרט רלוונטי נוסף יוגשו לאישור וועדת השילוט.
 • הסוכך יהיה עשוי מחומרים איכותיים ועמידים העומדים בתקן.
 • מסגרת הסוכך תיבנה מחומרים עמידים ובלתי דליקים, ולפי התקן, והיא תותקן באופן בטיחותי וע"י אנשי מקצוע.

הנחיות נוספות

 • במידה ובחזית* בה מבוקשת התקנת סוכך, קיים כבר סוכך אחד או יותר, יתאים הסוכך המבוקש לסוככים הקיימים במידותיו, בגובה התקנתו ובפרטים נדרשים נוספים עפ"י הנחיות וועדת השילוט.
  * חזית - מבנה שלם בו קיימים בתי עסק בצמידות.
 • הבקשה להתקנת סוכך תכלול צילום חזית בית העסק והעסקים הסמוכים אליו.
 • באזורים מיוחדים עפ"י הנחיות וועדת השילוט יחולו הנחיות פרטניות כפי שיהיו מעת לעת ועפ"י שיקולי הוועדה.
 • באזורים מיוחדים או על מבנים ייחודיים, עפ"י שיקול דעת הוועדה, לא תותר הצבת סוככים.
 • בחזית בה קיים שלט לבית העסק יותקן הסוכך תחת השלט.
 • עם קבלת היתר להצבת סגירת חורף יהיה הסוכך מקופל או מוסר, אלא אם החליטה הוועדה על השארת הסוכך ושילובו בסגירת החורף.
 • בעל העסק חייב בשמירת הסוכך במצב תקין, שלם ונקי כל העת.
 

הצבת כסאות ושולחנות על המדרכה

לעסקים המקבלים קהל ולהם רישיון עסק בתוקף/ רישיון זמני/ בקשה לקבלת רישיון , תותר הצבת כסאות ושולחנות על המדרכה, בכפוף להנחיות להלן:
 • היתר להצבת כסאות ושולחנות מותנה בהגשת בקשה לרישיון עסק ואישור עפ"י חוקי התכנון והבניה.
 • השטח המאושר יהיה ברוחב החזית, בהפחתת 75 סמ' מכל צד, או 1.5 מ' במקרה של עסק אשר אינו גובל בעסק נוסף.
 • במדרכה יוותר מעבר חופשי ברוחב 2.0 מ' לפחות, וללא הפרעות ומעקפים.
 • השטח המיועד להצבת שולחנות וכסאות יסומן, לאחר קבלת אישור בכתב, ע"י הצמדת אלמנטים בולטים למדרכה. 
 • בכל מקרה, לא תותר צביעת השטח, ריצופו באמצעים אחרים, או עריכת כל שינוי בו.
 • כמו כן לא תותר הקמת במות, רמפות ועריכת כל שינוי מבני בשטח המיועד.

פרגודים וסוככים עונתיים (סגירות חורף)

פרגודי חורף יותקנו על פי הוראות המתאר להצבת פרגודי חורף*.
כל הנחיות תכנית המתאר תקפות, ובנוסף להן:
 • באזורים מיוחדים תוכל העירייה להחליט על  פרטים מחייבים נוספים בהם סוג החומר, צבע הסגירה ופרטים אדריכליים נוספים עפ"י שיקול דעתה.
 • במידה ומבוקשת הקמת פרגוד בחזית מסחרית בה קיימים היתרים לפרגודים, יהיה הפרגוד המבוקש תואם את הקיימים במידותיו ובמאפיינים נוספים שלו על פי הנחיות הוועדה.
* פרטים בדבר הנחיות תכנית המתאר ניתן לקבל באגף ההנדסה.
 

מקררים, ארגזי תצוגה ומכירה ומתקנים נוספים

בעל עסק העוסק במכירת מוצרים לציבור, יוכל להציב מקררים ומתקני מכירה שונים במדרכה (להלן "ציוד"), בכפוף להנחיות להלן:
 • הציוד לסוגיו יהיה צמוד לחזית בית העסק.
 • לא תותר הצבת ציוד בחזית בית עסק שכן, או מחוץ לקו חזית בית העסק.
 • הציוד לא יבלוט מעל ל - 1.0 מ' מקו החזית.
 • בכל מקרה, יישאר מעבר חופשי ברוחב  2.0 מ' לפחות לאורך החזית, בקו ישר וללא מעקפים.
 • הציוד לא יחסום פתחים כלשהם, לא יסתיר מתקנים  טכניים, ארונות ופתחי ביקורת וכיו"ב.
 • הציוד יהיה נייד וניתן להזזה בכל עת. למרות זאת, יהיה הציוד ניתן לקיבוע במקום ולמניעת החלקה ותנועה לא מכוונת.
 • חיבור לתשתיות: ככל שנדרש חיבור הציוד לתשתיות כלשהם, יהיו החיבורים נסתרים, בטיחותיים ולא נגישים לציבור.
 • חל איסור על השארת הציוד מחובר לתשתיות בשעות בהן העסק אינו פעיל.
 • לא יותר חיבור הציוד למקור הזנה (חשמל, מים, או אחר) מחוץ לבית העסק.
 • בעל בית העסק חייב בביטוח צד ג' בתוקף.
 • השילוט על הציוד לסוגיו ייכלל בשטחי השילוט של העסק ויהיה כפוף להנחיות השילוט הרלוונטיות.

אדניות ועציצים

 • בעל עסק אשר מחזיק בהיתר להצבת שולחנות וכסאות יוכל להציב אדניות ועציצים בתוך השטח המיועד.
 • באחריות בעל העסק מניעת לכלוך, נגר מי השקיה וגרימת כל נזק למדרכה, או למרכיבים אחרים של הסביבה הציבורית.
 • לא יותר קיבוע עציצים ואדניות למדרכה, או למרכיבים אחרים של המרחב הציבורי ע"י קידוח, הברגה, או כל אופן אחר שיש בו לפגוע במרחב הציבורי.
 • עסקים אשר אין ברשותם היתר להצבת שולחנות וכסאות יוכלו להעמיד עציצים ואדניות לאורך חזית העסק, בצמוד לחזית ובמרחק שלא יעלה על  1.0 מ' מהחזית, לרוחב המדרכה.

שמשיות, מתקני הצללה ומתקני חימום ניידים

 • עסק אשר לו היתר להצבת כסאות ושולחנות יוכל להעמיד בשטח המיועד גם שמשיות ומתקני חימום ניידים.
 • לא תותר חריגת השמשיות למרחק הקרוב מ - 1.0 מ' לכביש.
 • חלקו הנמוך ביותר של סוכך השמשייה לא יהיה נמוך מ - 2.40 מ'.
 • השמשיות ומתקני החימום יוצבו באופן יציב ובטיחותי ושאינו מאפשר הפלתם או נפילתם.
 • השמשיות ומתקני החימום יכולים להיות ממותגים - השילוט יובא לאישור וועדת השילוט לפני ההצבה וייכלל בשטחי השילוט של העסק.