הנחות בארנונה לעסקים

בעלי עסקים רבים יכולים להיות זכאים להנחות בארנונה באם הם עומדים בתנאים מסויימים הנקבעו על פי חוק. עיריית באר שבע עושה את מירב המאמצים על מנת להקל על בעלי העסקים בעיר והולכת לקראתם בכל הנוגע לחיובי הארנונה, הנחות ופטורים.

הנחות בארנונה ניתנות למחזיק בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטת מועצת
עיריית באר שבע. מועצת העיר עושה את מירב המאמצים לספק לתושביה את שיעור ההנחות המרבי הניתן על פי חוק. 

מי הוא מחזיק בנכס?

כל אדם המחזיק בפועל נכס כלשהו והוא בעל הנכס, שוכר אותו או מחזיק בו בכל אופן אחר נחשב מחזיק הנכס והוא זה החייב בתשלום הארנונה. מי שאינו נחשב מחזיק הוא אדם הגר בבית מלון או פנסיון, או דייר משנה הגר בחדר או חלק מחדר של בניין שאדם אחר מחזיק בו ומשלם למחזיק דמי שכירות.
 

סוגי ההנחות הקיימים

​הנחות  ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:
  1. הנחות אישיות: הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס שנקבעו בחוק. 
  2. הנחות ופטורים לנכסים: הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לנכס. הנחות אלה כוללות הנחה עבור נכס ריק, פטור  עבור נכס שאינו ראוי לשימוש והנחה עבור בניין חדש.
  3. פטורים נוספים: פטורים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למחזיקי נכסים שונים ניתנים לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה. הנחות ופטורים על תשלומי ארנונה לעסקים נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993 ונקבעים או משתנים מפעם בפעם בתקנות מחייבות שמתקין שר הפנים, תקנות אלו אומצו ואושרו ע"י מועצת העיר.

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה:

  • הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן.
  • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס ובשכירות, בכפוף להמצאת חוזה שכירות בתוקף (לשנה לפחות).
  • בכל בקשה להנחה חובה לצרף צילום תעודת זהות. במקרה בו מגיש הבקשה מיופה כוח, יש לצרף גם אישור ייפוי כוח מהזכאי להנחה.

 

הקריטריונים לזכאות

תיאור ההנחה​​

שיעור

ההנחה

המרבי

המסמכים הנדרשים

תנאים לקבלת ההנחה

הנחה לחיילים, נפגעי מלחמה ומשפחותיהם עבור: חייל בסדיר, הורה לחייל(תשמ"ש), מתנדב בשירות לאומי/אזרחי, נכה צה"ל, נכה מלחמה בנאצים, נכה משטרה/שירות בתי הסוהר, משפחות שכולות, נפגע פעולות איבה

66% על כל שטח העסק

 

טופס בקשה חתום.
אישור מפקיד השומה על אי תשלום מקדמות לשנת הכספים המבוקשת. במידה ומשולמות מקדמות: בחינה זו תיערך בשנת הכספים העוקבת עם קבלת שומת מס הכנסה מפקיד השומה המעידה על אי תשלום מס כלל.
אישור הכרה ממשרד הבטחון

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הנישום היה פטור מתשלום מקדמות למס ההכנסה לשנת הכספים.
לחייל-אישור מהצבא שרשאי לעבוד

הנחות לעסקים באמצעות וועדת הנחות

עד שיעור ההנחה שניתן לו בעד דירת המגורים שבחזקתו לאותה שנה ועד 40 מ"ר הראשונים משטח העסק בלבד

טופס בקשה חתום.
יש להיוועץ בנציגי מחלקת העסקים.

המבקש, בעל העסק ואינו בעל עסק נוסף.
שטח העסק עד 75 מ"ר.
המחזור העסקי אינו עולה על 290,188 ₪  נכון ל-01.01.2017. 
יתכן עדכון בסכום בתחילת שנת הכספים 2017.
מלאו לגבר 65 שנה

מלאו לאישה 60 שנה.
"עוסק זעיר" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ.

זכאי להנחה מארנונה לפי תקנה 2(8) בעד דירת מגורים אותה מחזיק.

 

הנחה לנכס ריק

נכס ריק שלא נעשה בו שימוש לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את המחזיק בו בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים ולהנחה בשיעור 66% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים נוספים בתקופת בעלות אחת (כלומר, ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס).
 

כיצד מקבלים את ההנחה?

עליכם לידע את אגף הגבייה מיד כאשר הנכס הופך לריק שכן לא יינתנו הנחות רטרואקטיביות לתקופה שלפני הגשת הבקשה. ההנחה תינתן עבור שנת הכספים הנוכחית בלבד בכפוף למילוי הצהרה בדבר נכס ריק על ידי המבקש, והצגת אישורים מחברת החשמל ותאגיד המים 'מי שבע' בגין צריכות מים וחשמל בנכס. בנכסי מגורים צמודי קרקע נדרשת בדיקת מפקח מטעם העירייה שתתואם מול המבקש לאחר הגשת הבקשה לעירייה. אי ביצוע הבדיקה ימנע את קבלת ההנחה. באם הנכס ימצא אכן ריק וללא שימוש, הזיכוי יבוצע בתום התקופות האמורות. אם בוצע תשלום בגין התקופה בה ניתנה הנחה, הוא יקוזז לטובת חיובים שוטפים שלאחר תקופת הזכאות, או כל חיוב אחר על שם המשלם שנמצא בחובה.
 

הנחה לבניין חדש וריק

על פי תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מחזיק בנכס שהוא הבעלים הראשון המחויב בארנונה של בניין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, זכאי לקבל הנחה של עד 12  חודשים בשיעור עד 100% בכפוף להצהרה​, בדיקה ואסמכתאות נוספות, בעסקים נדרשת בדיקה בשטח.

 

פטור בגין נכס שאינו ראוי לשימוש

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, בניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה כל עוד הנכס אינו ראוי לשימוש.
בתום *3 שנים מיום שניתן הפטור מארנונה, בין ברצף ובין במצטבר, יחויב הנכס בארנונה משך 5 שנים עפ"י התעריף המזערי שנקבע בתקנות לשימוש האחרון שנעשה בנכס, טרם היותו נכס לא ראוי לשימוש.
*נכס שפטור מארנונה למעלה מ- 12 שנה נכון לתאריך 01.01.2012, זכאי לשנתיים נוספות בלבד, ואז יחויב בארנונה משך 5 שנים, כמפורט לעיל.
אם ימשיך הנכס להיות לא ראוי לשימוש בתום 5 השנים כאמור, ימשיך לקבל פטור מארנונה לאחר שתימסר הודעה על כך בכתב לעירייה, כל עוד יהיה לא ראוי לשימוש.
הפטור יינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה בלבד, בכפוף לאישור וביקורת של מפקח מטעם העירייה בנכס ולאחר שהוכח כי הנכס אכן אינו ראוי לשימוש.
 

 
 

פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור

בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור