חילופי מחזיק או בעלים בנכס (עסק)

חשוב מאד ליידע את העירייה ברגע שמתבצע חילוף בעלים או מחזיק בנכס, שכן על העירייה לחשב את סכום הארנונה מחדש ולחייב את המחזיק הנכון בנכס החל מרגע השינוי.  

החוק דורש שבעל הנכס או העוזב את הנכס או המתחיל להחזיק בו, ימסור הודעה בכתב לעירייה מיד לאחר שהשינוי מתרחש, כאשר שינוי כולל בין השאר: העברת בעלות בנכס, השכרת הנכס, (לרבות שינוי השטח, שינוי השימוש בנכס וכו').  

טופס העברת בעלות בנכס ו/או הזמנת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

מה עליכם לדעת?

  • האחריות היא עליכם – דעו שהאחריות על ההודעה לעירייה נופלת הן על בעל הנכס הן על המחזיק הנכנס לנכס והו על המחזיק העוזב את הנכס, לכן על כל אחד משלושה שפורטו לעיל, להודיע על כל שינוי שמתרחש. במידה ולא ניתנה ההודעה, הארנונה תחויב על שם בעל הנכס הנוכחי והוא זה שיהיה מחויב לשלמה.
  • בדקו את המיסים מראש – אם הנכם עומדים לרכוש או למכור נכס, אל תשכחו לבדוק בעירייה מהם המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס, עוד לפני חתימת החוזה.
  • שכירות קצרה – כאשר מדובר בנכס המושכר לתקופה קצרה של פחות משנה, לא תתבצע החלפת משלם/מחזיק בנכס. בעל הנכס יישאר רשום כמחזיק בנכס, והוא יהיה האחראי הבלעדי על תשלום הארנונה ולא השוכר.

לא שוכחים אתכם

אגף הגבייה מבצע הליך של משלוח הודעה לבעלי נכסים בגין נכס בבעלותם המצוי בשכירות ואשר צפוי להתפנות או שהתפנה ולא הועברה הודעה בגינו. ההודעות נשלחות בהתאם למועד סיום השכירות כפי שדווח לעירייה. העירייה מקפידה מאד על רישום נכון ומדויק ולכן משקיעה מאמצים רבים באיתור ורישום המחזיקים בפועל בנכסים כאלה.

השכרתם נכס והחוזה הסתיים, ממשיכים להחזיק הנכס או עוברים לנכס אחר?

במידה ושכרתם נכס, נרשמתם כמחזיקים בעירייה ועכשיו עזבתם את הנכס, טרם סיום החוזה או לאחר סיום החוזה, יש לבצע מיידית את הפעולות הבאות:
  • לשלוח לאגף הגבייה הודעת חדילת חזקה בנכס מיד עם היציאה מהנכס.
  • יש לצרף להודעתכם עותק מת.ז. (אם מדובר בחברה יש לצרף גם תעודת התאגדות)
  • בכל מקרה של כניסה לנכס חדשה, יש לשלוח אלינו את חוזה השכירות החדש בצירוף צילום ת.ז השוכרים (חוזה לשנה לפחות), או תעודת התאגדות ותקנון החברה עם פרטי מורשי החתימה של החברה

 

  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-6840075הדסה 78, בית גוזלןmokedasakim@br7.org.il
ימים ראשון ושני 13:00-8:30
​זימון פגישות באמצעות אפליקציית MY VISIT
שלישי וחמישי 13:00-8:30
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)