שילוט ואכיפה

אגף הפיקוח העירוני מבצע סקרי שילוט/סוככים בתחום העיר באר שבע. מטרת הסקר, הינה שיפור וייעול השירות, יצירת מאגר נתונים ממוחשב המכיל את צילומי השלט, ואת סוגי, מיקומי ומידות השלטים/סוככים המוצבים ברחבי העיר. מאגר זה מאפשר הנפקת דרישות חוב ושוברי תשלום עדכניים, בהתאם לשלטים/סוככים הקיימים בעסק.
 
ניתן לשלם את אגרת השילוט באופן מקוון.
ניתן לבקש הצבת שלט באופן מקוון.
 

תחומי אחריות

 • ביצוע סקר שלטים/סוככים מקיף ברחבי העיר
 • גביית אגרות סוככים ושילוט עסקי
 • גביית אגרות כסאות, שולחנות ומקררים
 • הדבקת מודעות ע"ג לוחות מודעות עירוניים ברחבי העיר
 • נקיטת פעולות אכיפה כנגד מפרי חוק עזר עירוני - שילוט
 • הצבת פרסומים ע"ג מתקני פרסום על עמודי תאורה
 • הצבת שילוט דיגיטאלי
 • הצבה ואחזקת תחנות אוטובוס מקורות ותחנות דגל משולבות
 • הצבת פרסומים מסחריים
 • מתקני מכוונים עירוניים בשילוב פרסום
 • מפות עירוניות עם פרסום
 • מתקני שלטי חוצות
 • עמודי רחוב מוארים (עמודורים) בשילוב פרסום
 • הפעלת מכרזים עירוניים בתחום הפרסום והשילוט
 • ריכוז בקשות לדיון בוועדת השילוט העירונית
 ‏

חוק העזר העירוני בנושא שילוט

חוק העזר נחקק במטרה לשמור על חזות העיר בתחום השילוט והפרסום, ולמנוע מפגעים ומטרדים הנגרמים לסביבה כתוצאה מהצבת שלטים חריגים אשר אינם עומדים בתנאי הבטיחות הנדרשים.
לנוחיותכם - עיקרי הוראות חוק העזר לבאר שבע (שילוט), התשע"ד-2014.
 
(בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין ההנחיות המפורטות להלן - תגברנה הוראות החוק)​.
 

הגדרת המונח "שלט"

שלט הינו הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו, או שמו או טיבו של עסק או מוסד, או כל צירוף של אלו, המותקנת במקום העסק או העיסוק והמראה או כוללת מספרים, אותיות, מילים או איור והמחוברת לבניין או למתקן, לרבות כל מתקן הנושא את ההודעה, בין שההודעה מוארת ובין שאינה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין.
 

ועדת שילוט עירונית

ראש העירייה רשאי להיוועץ בוועדה המקצועית לשילוט, אשר תבדוק התאמת השילוט להוראות חוק העזר ולמדיניות העירייה.
 

בקשה להצבת שילוט ומתן רישיון

הצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה לאגף הפיקוח, אגף ההנדסה ומחלקת רישוי בניה, המפרטת את שמו ומענו של המבקש, בצירוף תרשים, עם תכנית המפרטת את סוג השלט, מידות וחומרים, מפרט טכני של המסגרת עליה יוצג השילוט של המתקן הנושא אותו, ומקום ההצגה.

הבקשה לרישיון תכלול, בין היתר:

 • שמו ומענו של מגיש הבקשה.
 • תרשים השילוט המוצע; לגבי פרסום על מיתקן פרסום עירוני יצורפו לבקשה שלושה העתקים של תרשים השילוט המוצע.
 • תכנית המפרטת את הסוג, הצורה, התוכן, החומרים ומידות השילוט שלגביו מוגשת הבקשה.
 • פרטי המתקין ופרטי יצרן השילוט.
 • פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת עליה יוצב השילוט או המתקן האמור לשאת אותו, בצירוף המפרט הטכני שלהם.
 • אם מבוקש שילוט אלקטרוני או שלט מואר הכרוך באספקת חשמל, יש לצרף לבקשה אישור של חשמלאי מוסמך כי הוא אחראי לתקינות המתקן וכי המתקן יכלול מפסק פחת.
 • מסמך המאשר את הסכמת בעל הנכס שבו יפורסם השילוט; לגבי נכס שבבעלות משותפת של בני אדם או בבעלות תאגיד, תצורף לבקשה הסכמת כל הבעלים או הנציגות המוסמכת על פי דין, לפי העניין.
לשילוט מיוחד יש לצרף בנוסף גם את המסמכים הבאים:
 • תכנית ערוכה ע"י מהנדס קונסטרוקציה המתארת עיגון השלט וביסוסו.
 • הדמיות של השלט לאחר ההתקנה.
 • היתר שיפוץ, לשילוט על גבי פיגומים, או לשילוט על גדר אתר בניה.
 • פרטים נוספים, על פי הנחיית מנהל מח' השילוט.
 • כל בקשה לשילוט מיוחד תועלה לדיון בוועדת השילוט.
 
שילוט מיוחד הינו אחד מסוגי השילוט הבאים:
 • שילוט שגודלו מעל 5 מ"ר.
 • שילוט על גג הבניין.
 • שילוט העשוי אותיות בודדות על חזית הבניין.
 • שילוט על עמוד עצמאי.
 • שלטים על פיגומים.
 • שלטים על גדרות אתרי בניה.
 • שילוט באזורים מיוחדים.
 • שלטים על מבנים לשימור.
 • מתקן שילוט עצמאי.
 • שילוט אלקטרוני/דיגיטלי.
 • שילוט כרזות על בניינים.
 • שלטים נוספים על פי החלטת מנהל מח' השילוט.

תוקף הרישיון

תוקפו של הרישיון הינו עד ל-31 לדצמבר של השנה בה ניתן. כל שינוי של השילוט במהלך תקופת הרישיון כרוך בהגשת בקשה חדשה להצבת השילוט וכפוף לתשלום אגרת שילוט.
 

תנאי הרישיון

 • תקינות השילוט, אחזקתו והסרתו: בעל רישיון שילוט חייב להחזיק את השילוט בצורה נקייה, נאה ותקינה, וכן אחראי הוא להסרתו בתום השימוש בו, או עם גמר תוקף הרישיון או ביטולו, או אם העיסוק שהשילוט מפרסם נסגר או שהאירוע שהשילוט מפרסם חלף.
 • אכיפה: בעל רישיון שלא ממלא אחר הוראות אלו, רשאי אגף הפיקוח העירוני לדרוש ממנו לבצען בהודעה תוך התקופה שקבע. באם לא ימלא אדם אחר ההודעה כאמור, רשאי אגף הפיקוח העירוני להורות על הסרת השילוט או ביצוע עבודת האחזקה הנדרשת, ולגבות מאותו אדם את הוצאות העירייה על פעולות אלה. אגף הפיקוח העירוני רשאי להורות על הסרת השילוט או ביצוע עבודת האחזקה הנדרשת, ולגבות מאותו אדם את הוצאות העירייה בפעולות אלה.
 • שינויים: בעל רישיון המבקש לשנות את השם או כל פרט אחר הרשום בשלט, יגיש בקשה חדשה לרישיון וישלם אגרת שילוט בהתאם.
 • חזקת אחריות: מי ששמו, עיסוקו או ענייניו מתפרסמים בגוף השילוט, או המזמין ייצורו או הדפסתו של השילוט, או המשלם בעדו, רואים אותו לצורך החוק כמי שמפרסם או הציג את השילוט, אלא אם כן מסר תוך 72 שעות ממועד קבלת ההודעה את שמו ומענו של האחראי לשילוט.
 

אגרת שילוט

האגרה משולמת בהתאם לתוספת לחוק העזר ומחושבת על פי שטחו של שלט וסיווגו.
ניתן לשלם את אגרת השילוט באופן מקוון.

שפות

ראש העירייה, בהתייעצות עם הועדה המקצועית לשילוט, יקבע את שפת או שפות הכיתוב בהן ייעשה שימוש בפרסום לפי חוק העזר והכללים הקבועים בו לעניין זה.
 

מודעות

כללי: לרשות המעוניינים לפרסם מודעות, העמידה העירייה לוחות מודעות עירוניים ברחבי העיר, אשר הדבקת המודעות על גביהם מבוצעת ע"י עובדי אגף הפיקוח בעיריית באר-שבע.
 
היתר להדבקת מודעות: המעוניין בהדבקת מודעות, יגיש בקשה מתאימה למחלקת שילוט לפחות 7 ימים לפני מועד הפרסום המבוקש (למעט הודעות אבל). לבקשה תצורף דוגמא של המודעה. העירייה רשאית לסרב לתת היתר להדבקת מודעה באם לא שולמה עבורה אגרת היתר, באם הפרסום מהווה עבירה על חוק העזר (ראה שלטים אסורים) או דין אחר ו/או אם תוכן המודעה פוגע בציבור או ברגשותיו.
 
תשלום האגרה: הדבקת המודעה תבוצע בתנאי שבוצע תשלום מלא של אגרת הפרסום וההדבקה טרם מועד ההדבקה המאושר. המחיר נכון לתעריפי אותו חודש וניתן לבררו במשרדי האגף.
 
תקופת פרסום המודעה: תקופת פרסום המודעה לא תעלה על 7 ימים. הארכת תקופת הפרסום מותנית בהגשת בקשה מתאימה מראש, וכרוכה בתשלום נוסף.
 
מסירת פרטים: לא יאושר פרסום מודעה אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס או היצרן שאצלו הודפסה או נוצרה המודעה.
 
מועד אחרון למסירת מודעה: מודעה שהדבקתה אושרה, יש להעבירה למשרדי האגף עד 48 שעות לפני מועד ההדבקה המאושר, לכל המאוחר.
 
שמירת מודעות: לא יסיר, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך אדם מודעה שפרסמה העירייה או שפורסמה על גבי מתקן פרסום עירוני לפרסום מודעות.
 

שלטים מותרים

לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר אגף הפיקוח העירוני הצגת שלט נוסף מטעמים מיוחדים. שלט של עסק יוצג בחזית המבנה בו מתנהל העסק. אורכו המרבי של השלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר זאת אגף הפיקוח העירוני מטעמים מיוחדים.
 

שלטים אסורים

לא תאושר הצגתו של שלט המפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, מרעיש או מפיץ ריח, עשוי מבד, מוצב על כלי רכב (למעט שלט שנצבע על כלי רכב מסחרי או ציבורי והוא שלט שחובה להציגו לפי דין), החוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר, המוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעלית מזגן אויר, עמוד חשמל, מתקן טלפון, מתקן להפעלת רמזור, אנטנה או תמרור, שלט העלול להסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי, הפוגע בצורה האחידה בחזיתות בתים, שלט המתפרסם בשטח ציבורי והוא אינו מותקן על גבי מתקן עירוני.
 
שלט מואר – לא יוצג שילוט המואר על ידי חשמל אלא אם כן השילוט מצויד במפסק פחת, והצנרת המספקת חשמל לשילוט מוסתרת והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך, שאישור שלו בכתב מצוי בידי בעל השילוט.
 

עבירות קנס

המבצע את הפעולות הבאות בניגוד לחוק העזר, צפוי לקנס בהתאם לצו העיריות (עבירות קנס): המציג שלט או מודעה שלא לפי רישיון מאת ראש העירייה ותשלום אגרה כדין; המפרסם מודעה ללא ציון פרטי המפרסם, המציג שלט או מודעה אסורה, המציג שילוט על ידי חשמל ללא האישורים הנדרשים, המשנה שלט קיים שלא בהתאם לתנאי הרישיון, המחזיק בשלט בצורה לא תקינה ונאותה ולא דואג להסרתו בתום השימוש או חיסול העסק המפורסם, המשחית מודעה שפורסמה על גבי מתקן עירוני או המדביק מודעה על גבי מתקן עירוני באופן עצמאי והמפרסם שילוט מבלי שעונה הוא על דרישות החוק.
 
 
 

לוח תעריפים  - אגרת שלטים/סוככים

מעודכן לשנת 2020


 

תשלום אגרת שילוט

ניתן לשלם את אגרת השילוט באופן מקוון.
 

פרטי התקשרות:

  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-620511108-6205104הרצל 32, באר שבעshilut2@br7.org.il
ראשון עד חמישי 13:00-8:00
ראשון, שני, שלישי וחמישי 13:00-8:30
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)
​​