הנחיות להצבת שילוט

הנחיות השילוט להלן מבוססות על חוק העזר העירוני לבאר שבע (שילוט), התשע"ד- 2014 והן מובאות בכדי להוסיף עליו ולא לגרוע מהאמור בו.נחיות השילוט להלן מבוססות על חוק העזר העירוני לבאר שבע (שילוט), התשע"ד- 2014 והן מובאות בכדי להוסיף עליו ולא לגרוע מהאמור בו.
בכל מקרה של סתירה בין ההנחיות לחוק העזר לשילוט או לחוקי עזר אחרים, תגבר הוראת החוק על הוראות הנחיות השילוט.

מטרות הנחיות השילוט

 • הסדרת הליך רישוי השילוט ברחבי העיר
 • קביעת קריטריונים וכללים ברורים לגבי הצבת ותחזוקת השלטים בעיר
 • יצירת חזות אסתטית ומוסדרת לחזיתות המסחריות, בהתייחס לאזורי העיר השונים ואופיים.
 • קביעת כללי בטיחות להתקנת ותחזוקת השילוט
 • שמירה על איכות הסביבה ועל המרחב הציבורי
 

הנחיות כלליות

 • רישיון השילוט מותנה בתשלום אגרת השילוט עפ"י הנחיות מחלקת השילוט ותעריפי אגרות השילוט בחוק העזר.
 • תוקף רישיון השילוט יהיה עד לתאריך 31 לחודש דצמבר בשנה בה ניתן הרישיון.
 • חידוש רישיון שנתי, במידה ולא בוצע שינוי כלשהו בשילוט, לרבות מידותיו, תוכנו ואופן הצבתו, מותנה בהגשת תצהיר על גבי הטופס שבתוספת השנייה לחוק העזר לבאר שבע.
 • חידוש רישיון השילוט מותנה בתשלום אגרת השילוט השנתית.
 • הצבת שילוט ללא היתר או חריגה מתנאי רישיון השילוט, מהווה חריגה מתנאי רישיון העסק, על כל המשתמע מכך.
 • לאחר קבלת רישיון השילוט אין לשנות תוכן השלט, צורתו, גודלו, מיקומו, או החומר ממנו הוא עשוי. במידה וישונה אחד או יותר מהפרטים לעיל, יפוג תוקף הרישיון מיידית.

אופן הגשת בקשה לרישיון שילוט

לקבלת רישיון שילוט יש להגיש בקשה למחלקת השילוט.
טפסים להגשת הבקשה ניתן לקבל במחלקת השילוט, בכתובת רח' הרצל 32, באר שבע, 
או להוריד מאתר האינטרנט העירוני.

הבקשה לרישיון תכלול, בין היתר:
 • שמו ומענו של מגיש הבקשה.
 • תרשים השילוט המוצע; לגבי פרסום על מיתקן פרסום עירוני יצורפו לבקשה שלושה העתקים של תרשים השילוט המוצע.
 • תכנית המפרטת את הסוג, הצורה, התוכן, החומרים ומידות השילוט שלגביו מוגשת הבקשה.
 • פרטי המתקין ופרטי יצרן השילוט.
 • פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת עליה יוצב השילוט או המתקן האמור לשאת אותו, בצירוף המפרט הטכני שלהם.
 • אם מבוקש שילוט אלקטרוני או שלט מואר הכרוך באספקת חשמל, יש לצרף לבקשה אישור של חשמלאי מוסמך כי הוא אחראי לתקינות המתקן וכי המתקן יכלול מפסק פחת.
 • מסמך המאשר את הסכמת בעל הנכס שבו יפורסם השילוט; לגבי נכס שבבעלות משותפת של בני אדם או בבעלות תאגיד, תצורף לבקשה הסכמת כל הבעלים או הנציגות המוסמכת על פי דין, לפי העניין.
 

רישיון שילוט זמני

הוצב שילוט בלא שניתן רישיון בעבורו, רשאי ראש העירייה לתת לבעל רישיון השילוט, רישיון שילוט זמני למשך שישה חודשים.
במהלך תקופת הרישיון הזמני יפעל בעל השילוט להשגת רישיון קבוע.
לשילוט מיוחד יש לצרף בנוסף גם את המסמכים הבאים:
 • תכנית ערוכה ע"י מהנדס קונסטרוקציה המתארת עיגון השלט וביסוסו.
 • הדמיות של השלט לאחר ההתקנה.
 • היתר שיפוץ, לשילוט על גבי פיגומים, או לשילוט על גדר אתר בניה.
 • פרטים נוספים, על פי הנחיית מנהל מח' השילוט.
 • כל בקשה לשילוט מיוחד תועלה לדיון בוועדת השילוט.
שילוט מיוחד הינו אחד מסוגי השילוט הבאים:
 • שילוט שגודלו מעל 5 מ"ר
 • שילוט על גג הבניין
 • שילוט העשוי אותיות בודדות על חזית הבניין
 • שילוט על עמוד עצמאי
 • שלטים על פיגומים
 • שלטים על גדרות אתרי בניה
 • שילוט באזורים מיוחדים
 • שלטים על מבנים לשימור
 • מתקן שילוט עצמאי
 • שילוט אלקטרוני/דיגיטלי
 • שילוט כרזות על בניינים
 • שלטים נוספים על פי החלטת מנהל מח' השילוט
 

התנאים לקבלת רישיון שילוט

ככלל, יאושר שלט אחד לכל בית עסק. לעסק השוכן בפינת בניין, או החשוף לשתי חזיתות או יותר, יאושר שלט אחד לכל חזית. 
שטח השלט לא יעלה, בשום מקרה, על 35% משטח החזית, לכל אחת מן החזיתות בנפרד.

עם קבלת רישיון השילוט

 • רישיון השילוט יהיה בתוקף עד 31/12 בשנה בה ניתן, רק לאחר תשלום אגרת השילוט והטבעת חותמת הקופה המאשרת תשלום האגרה.
 • התקנת השלט החדש תעשה רק לאחר הסרת השילוט הקיים, ככל שקיים.
 • עם הפסקת פעילות העסק, מחויב בעל השלט בהסרת השלט ובהשבת חזית המבנה לקדמותה. במידה ולא עשה כן, תסיר העירייה את השלט על חשבון בעל השלט.

תחזוקת השלט

 • בעל השלט מחויב בתחזוקת השלט ושמירתו במצב נקי, שלם ותקין. 
 • כל ליקוי יתוקן ע"י בעל השלט מיידית עם גילויו.
 • במידה ולא יתוחזק השלט כראוי, רשאית העירייה לשלול את רישיון השילוט ולהורות על פירוקו המיידי. לחילופין, רשאית העירייה להסיר השילוט בעצמה, על חשבון בעל השלט.
 

שילוט שהצגתו אסורה

 • שלט העלול לפגוע בבטיחות, להטעות או להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל.
 • שלט העלול לגרום נזק או מטרד כלשהו, לרבות רעש, ריח וכיוצא בהם או פוגע באיכות הסביבה.
 • שלט החוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בו.
 • שילוט שהוצב ופורסם על גבי מתקנים או אביזרים שלפי טיבם, טבעם ותכליתם אינם ראויים ואינם מיועדים להצבת שילוט, לרבות על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מזגן אויר, צינור אויר, צינור ביוב, עמוד חשמל, מתקן טלפון, מתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור, עץ או במקום שנועד לציוד או למתקנים לכיבוי שרפות.
 • שלט הצבוע על בניין שלא בהיתר.
 • שלט שלאור ממדיו או צורתו או צבעו, הוא עלול לפגוע בצורה האחידה של חזיתות הבתים או שמהווה הוא מטרד.
 • שלט העלול להסתיר או לפגוע בחלקי בניין בעל יחוד ארכיטקטוני או היסטורי ;
 • שלט המפורסם במקום ציבורי אך לא על גבי מתקן  פרסום או לוח פרסום עירוני;
 

הנחיות לעיצוב והתקנת השלטים

 • השלטים יעוצבו ברמה מקצועית, ע"י בעל מקצוע מתחום הגרפיקה / שילוט.
 • השלטים יותקנו מחומרים עמידים לפגעי מזג האוויר.
 • לא תאושר הצבת שלטים קבועים העשויים מחומרים מתכלים או ארעיים.
 • רכיבים ממתכת, למעט אלומיניום ומתכות בלתי מחלידות, יהיו מגולוונים, או צבועים בצבע המגן מפני קורוזיה.
 • השלט ישתלב באופי השילוט בבניין עליו הוא מותקן, או בשלטים סמוכים מבחינת מיקום, גובה, צורה, חומר, הארה וכל בחינה ויזואלית אחרת.
 • הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, ולעסקים שכנים.
 • לא יותר שלט שאינו צמוד למבנה, למעט חריגים שאושרו ע"י וועדת השילוט.
 • ככלל, כל השלטים בעיר יהיו מוארים. הנחיה זו לא תחול על שילוט בעיר העתיקה.
 • תאורת השלטים תהיה באמצעות מערכת פנימית או חיצונית. הנחיה זו אינה חלה על שילוט משרדים. בסמכות וועדת השילוט  לוותר, במקרים מסוימים ועל פי שיקוליה, על תאורת השלטים.
 • מערכת תאורת השלט תצויד במפסק פחת, תהיה מוסתרת ותעבור ביקורת של חשמלאי מוסמך, שימסור אישור לתקינות המערכת לבעל השלט.  
 

הנחיות לסוגי השילוט השונים

שילוט על בתי עסק

 • שלט של עסק יוצג רק בחזית המבנה בו מתנהל העסק ו/או במתקן שילוט מרוכז בחזית מרכז מסחרי.
 • אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך חזית בית העסק.
 • שטח השילוט לא יעלה, בשום מקרה, על 35% משטח החזית המסחרית.
 • בעסקים הממוקמים בפינת רחובות בעלי מספר חזיתות מסחריות, מותר למקם שלט אחד בכל חזית מבנה.
 • השלט יותאם למבנה שעליו יוצג, לא יחרוג ממימדי החזית (אורך וגובה), ויבוצע עפ"י ההנחיות הכלליות המפורטות לעיל. 
 • השלט יבלוט (במידת העומק) לכל היותר 25 ס"מ מקו החזית. 
 • השלט ימוקם בגבולות הפתחים המקוריים של בית העסק (דלת, חלון, ויטרינה) ולא על גבי חזית הבניין, אלא אם החזית כוללת מיקום מיוחד לשילוט.ניתן למקם את השלט בכל מקום בפתח שמעל גובה 2.40 מטר. 
 • במידה ובאותה קומה בבניין קיים שלט שהוצב ע"פ הנחיות אלו ואושר ע"י העירייה, מיקום כל השלטים המותקנים אחריו באותה קומה יתאימו למיקום השלט המאושר.
 • השלט לא יסתיר או יפגע באלמנטים אדריכליים ייחודיים במבנה.
 • ככלל, השלט יהיה מלבני אופקי, למעט מקרים מיוחדים.
 • במידה וצורת הפתח בו מבוקש להציב את השלט הוא בעל צורת קשת או צורה ייחודית אחרת, ימוקם השלט רק בחלק הפתח ישר הזווית, או לחילופין, יותאם לצורת הפתח. 
 • הפתרון המוצע יבוצע עבור כל העסקים באותה חזית.  
 • ניתן לקבוע צורה שונה לשלט, ובלבד שמישור השלט ממוקם במישור הויטרינה ומשולב בו, ובתנאי שהפתרון המוצע יבוצע עבור כל העסקים באותה חזית.  
 

שלט ניצב 

 • שלט ניצב הינו שלט המותקן בניצב לחזית המבנה.
 • ניתן להציב שלט ניצב בקומת הקרקע של המבנה ובמידה והמרחק בין החזית לחזית המבנה שמעבר לרחוב אינו עולה על 8 מ' ורק באזורים מותרים*.
 • ניתן להציב שלט ניצב אחד בלבד לכל בית עסק.
 • על השלט להיות דו צדדי.
 • שטח השלט לא יעלה על 1 מ"ר ולא יבלוט יותר מ- 1 מ' מקיר החזית.
 • מרחק הנקודה הנמוכה ביותר בשלט לא יפחת מ- 2.40 מ' מפני המדרכה.
 • במקרה בו קיים שלט שטוח בחזית בית העסק, גובה השלט הניצב יהיה זהה לגובה השלט השטוח.
 • ניתן להאיר שלט ניצב בתאורה פנימית בלבד.
 • במתחם או אזור מיוחד יתוכנן השלט על פי תכנית מפורטת לכל האזור.
 • שלט ניצב יאושר רק בתנאי שעיצוב השלט ישתלב באופי הבניין והאזור. היתר לשלט ניצב יינתן לאחר בחינה של מקטע הרחוב בו מבוקש השילוט.
 • במבנה בו מותקן קרניז הצללה, לא יחרוג השלט הניצב, מעבר לקצה הקרניז.                            
 
אזורים מותרים ייקבעו מעת לעת ע"י וועדת השילוט.      
בכפוף להוצאת היתר בניה ע"פ דין. 

שילוט על מבנים לשימור

 • כל ההנחיות שלעיל תקפות, ובלבד שהשילוט יהיה באותיות בודדות. מעבר לכך, לשילוט על בניין לשימור נדרשת הקפדה יתרה בעיצוב ובביצוע. 
 • בסמכות וועדת השילוט לא לאשר שלט על גבי בניין המוגדר כבניין לשימור מסיבותיה היא, אדריכליות, בטיחותיות, או אחרות.
 • מיקום השלט, צורת האותיות וגודל השלט יתוכננו בקפדנות וישתלבו בחזית הבניין.
 • השלט יתייחס לאלמנטים ארכיטקטוניים בחזית, לא יפגע ולא יסתיר אותם.
 • כל החיזוקים, האביזרים והמערכות הדרושים לשלט - יהיו סמויים, כולל מערכת התאורה.
 • לפני התקנת השלט, ולאחר הסרתו (בתום הפעילות של בית העסק המפרסם), יש לבצע תיקוני הקיר והטיח/צבע בחזית הנושאת את השלט, בהתאם להנחיות אדר' העיר.
 • בעיר העתיקה, ימוקמו השלטים בתחום הפתחים בלבד.
 • שילוט בתחום הפתחים יכול להיות רציף (לא עשוי אותיות בודדות) באישור וועדת השילוט.
 • על פי העניין, המבנה והמיקום, רשאית וועדת השילוט להתנות רישיון השילוט בהנחיות ומגבלות נוספות.
 
*בכפוף להוצאת היתר בניה ע"פ דין. 

שילוט בעלי מקצועות חופשיים (משרדים)

 • כל בעלי המשרדים במבנה ירכזו את שלטיהם ביחידה פרסומית אחת, אשר תוצב בקומת הקרקע ותותקן על קיר המבנה. 
 • במקומות בהם לא ניתן להציב השילוט על קיר, תותר הצבת השילוט במסגרת מעוצבת במתקן עצמאי שאינו צמוד לבניין.
 • כל בעל משרד ייפרט את שמו ועיסוקו על לוחית אחת במידות 40 X 25 ס"מ לכל היותר. 
 • כל יחידות השילוט בבניין יהיו במימדים, צורה וכיתוב אחידים וירוכזו במסגרת משותפת.
 • הלוחיות והמסגרת יהיו ממתכת לא מחלידה.
 • השילוט המבוקש ישתלב בהנחיות הכלליות לעיצוב.
 • שילוט מסוג זה אינו חייב בתאורה.

שילוט בתי עסק עורפיים או בקומות עליונות

 • השילוט לבתי עסק עורפיים, או לעסקים בקומות עליונות, יהיה בצורת לוח מרוכז לצד הכניסה למבנה.
 • במקרה הצורך תותר הצבת שני לוחות זהים משני צידי הכניסה למבנה.
 • במקרים מיוחדים על פי שיקול דעת הוועדה, יותר שילוט לחנויות או עסקים עורפיים, או שבקומות העליונות על גבי החזית הקדמית.
*בכפוף להוצאת היתר בניה ע"פ דין. 
 

שלטי גג

 • שילוט גג הינו שילוט המותקן על גג המבנה.
 • שלטי גג ייחשבו כשילוט מיוחד – ראה הנחיות לעיל.
 • שילוט גג יאושר רק באזורי תעשיה / מסחר.
 • לא יאושרו שלטי גג בשכונות מגורים, ולא על בניינים המשמשים גם למגורים.
 • שילוט גג יאושר רק במקרים בהם שילוט הגג, מידותיו, טיבו וסוגו משתלבים במבנה עליו הוא מוקם.
 • פתרון השילוט על הגג יהיה אחיד וכולל לכל חזית המבנה.
 • שילוט גג כרוך בקבלת היתר בניה.
 • כל שלט גג המותקן על קונסטרוקציה מחויב בהצהרת מהנדס קונסטרוקציה לגבי בטיחות המתקן, ביסוסו ועיגונו לבניין.
 • לבקשה יצורף שרטוט מפורט של מתקן הקונסטרוקציה מכל הכיוונים בציון חומרים, מידות, עובי וחומרי גמר והגנה.
 • לא תותר התקנת שילוט גג על מבנים לשימור, או בניינים בעלי איכויות אדריכליות.
 • לא תותר התקנת שילוט גג המסתיר מראה או נוף, או הגורם הפרעה לתושבים.
 • וועדת השילוט רשאית להתנות התקנת שילוט גג בשיפוץ חזית המבנה, בהסרת שילוט קיים, או החלפתו בשילוט התואם את דרישות הוועדה.
 • וועדת השילוט רשאית לפסול בקשה לשילוט גג, לאשרו בתנאים או לתקופה מוגבלת על פי שיקול דעתה.
 • שילוט גג לא יעלה על 75% מאורך החזית ולא יותקן במרחק פחות מ - 1 מ' מקצה החזית.
 • השלט יוצב במקביל למישור חזית המבנה.
 • לא תותר הצבת שלט מעל שלט.
 • השלטים יהיו מותאמים למידות חזית המבנה ויוצבו ברצף אחיד ובגובה זהה לכל חזיתות המבנה.
 • מקור הארת השלט יותקן בדופן הפנימית של מעקה הגג הבנוי, לא ייראה ולא יסנוור את העוברים בדרך.
 • תמיכות השלט לא יבלטו מעבר לקצות השלט ויהיו מחומרים עמידים לפגעי מזג האוויר.
 • גב השלט ייצבע בצבע אחיד, אלא אם אושרה הצבת שלט דו צדדי.
 
מידות מרביות (גובה):
 • במבנה בן עד 2 קומות - עד 1.20 מ'
 • במבנה בן 3 קומות - עד 1.80 מ'
 • במבנה בן 4 קומות ויותר - עד 3.50 מ'

*בכפוף להוצאת היתר בניה ע"פ דין.

שלטי מעקות מבנים

 • שילוט מעקות הינו שילוט המותקן על הקצה העליון של קיר החזית, או מעקה הקומה העליונה בבניין.
 • שילוט גג ומעקות יהיה מורכב מאותיות בודדות או סמלים בודדים, מקובעים לקיר. כל חיבורי החשמל וקיבוע האותיות לקיר יהיו נסתרים.
 • כל שלט יהיה מחויב בהצהרת מהנדס קונסטרוקציה לגבי בטיחות המתקן, ביסוסו ועיגונו לבניין.
 • לבקשה יצורף פרוט עיגון האותיות לקיר, כולל חומרים, מידות, עובי וחומרי גמר והגנה.
 • שילוט מעקות יאושר רק באזורים מסוימים שייקבעו על ידי וועדת שילוט מעת לעת.
 • שילוט מעקות יאושר רק במקרים בהם שילוט הגג, מידותיו, טיבו וסוגו משתלבים במבנה עליו הוא מוקם.
 • לא תותר התקנת שילוט מעקות על בנייני מגורים.
 • וועדת השילוט רשאית להתנות התקנת שילוט מעקה בשיפוץ חזית המבנה, בהסרת שילוט קיים, או החלפתו בשילוט התואם את דרישות הוועדה.
 

שילוט זמני

 • במקרים מיוחדים, על פי שיקול דעת וועדת השילוט, יותר לעסק להציב שילוט ארעי בחזיתו, ובלבד שעמד בתנאים הבאים:
 • השלט יהיה עשוי מחומרים עמידים ככל הניתן, דוגמת ברזנט, שמשונית, או יריעות מחוזקות אחרות.
 • השלט יוצר על ידי בעל מקצוע מיומן.
 • השלט יותקן במיקום שאינו מפריע לתנועת העוברים ושבים, אינו יוצר מפגע בטיחותי ואינו חוסם פתחי חירום או פתחים כלשהם.
 • לא תותר הצבת שלט זמני לתקופת זמן העולה על חודש ימים, אלא באישור מיוחד ומראש.
 • שלט ארעי אינו חייב בתאורה.
 • השילוט הזמני לא יחרוג ממידות החזית. 
 
*בכפוף להוצאת היתר בניה ע"פ דין.
 

שילוט על גבי סוככים

 • ניתן להתקין שלט על סוכך בבית עסק שאין בו גגון, בתנאי שישמש כשלט עבור בית העסק.
 • התקנת הסוכך, עיצובו וצורת השילוט המותקנת עליו תובא לאישור וועדת שילוט ויהיו מותנים בקבלת היתר בניה.
 • ככל שבאותה חזית קיימים סוככים אחרים, יהיה הסוכך תואם להם במידותיו ובצורתו. 
 • שם או סמל בית העסק יופיע רק על חזית הסוכך האנכית או בצידי הסוכך, אלא באישור מיוחד של וועדת השילוט.
 • שם או סמל בית העסק לא יכסה למעלה מ- 50% משטח חזית הסוכך.
 • גובה תחתית הסוכך לא יקטן מ-  2.20 מ' מפני המדרכה. 
 • הסוכך לא יהיה מואר מבחוץ.
 • בעל העסק ימסור התחייבות ואחריות ליציבות הסוכך, התקנתו ואחזקתו באופן בטיחותי.
 • מסגרת הסוכך תיבנה מחומרים עמידים ובלתי דליקים העומדים בתקן ותחובר לקיר באופן שימנע נפילה או קריסה בכל תנאי מזג אוויר.
 • לבקשה להיתר יצורפו תצלומי המבנה והעסק ופרטי השלט המבוקש על גבי הסוכך.
 • לא תותר כתיבה או ציור על הסוכך פרט למתואר בבקשה.
*בכפוף להוצאת היתר בניה ע"פ דין. 

שילוט על כלי רכב

 • תותר הצבת שלט על גבי כלי רכב החונה במקום קבוע במשך יממה אחת לפחות, הנגרר על ידי כלי רכב אחר או על גבי כלי רכב שתכליתו העיקרית הינה הצגת שלט על דרך קבע המשמש את בעל המקצוע בעבודתו.
 • גודל השלט לא יעלה על  1.50 X 0.75 מ'.
 • בשום מקרה לא יחרוג השלט מעבר לגודל הרכב.
 • שלט על כלי רכב לא יהיה מואר.
 • שלט על כלי רכב לא יבלוט (במידת העובי) מכלי הרכב.
 • שלט שמידותיו קטנות מ- 30 X 60 ס"מ לא חייב בהיתר.
 • לא יותר פרסום מסחרי* על כלי רכב או נגרר, למעט רכבי תחבורה ציבורית. 
 • לחברה לה צי רכב בן 6 כלי רכב ומעלה, יותר להתקין פרסום עצמי על כלי רכבה.
 • הפרסום על כלי רכב כפוף לכל הוראה או דין, החלים על כלי רכב.

* פרסום מסחרי הינו פרסום עבור גורם שלישי.
 
 

עמוד שלטים מרכזי

 • במרכזים מסחריים ובאזורים מסוימים תותר הקמת מתקן שלטים ריכוזי עליו יותקנו שלטים לכל אחד מהעסקים הפועלים במרכז.
 • המתקן ימוקם בשטח המדרכה שמול המרכז המסחרי.
 • תותר הקמת עד שני מתקנים לכל מרכז מסחרי. במקרה כזה, ימוקמו המתקנים בשני קצות המדרכה שמול המרכז.
 • המרחק המינימלי בין שני מתקנים לא יפחת מ- 20 מ'.
 • הקמת המתקן מחייבת היתר בניה כחוק ועמידה בכל חוקי התכנון והבניה.
 • במסגרת הגשת בקשה להיתר בניה למרכז מסחרי, יצוין מיקום המתקנים המבוקשים.
 • שלטי בתי העסק המותקנים על המתקן יהיו אחידים בגודלם ובצורתם
 • רוחב רגל המתקן לא יעלה על רוחב 1 מ' או 1/3 מרוחב המדרכה, הקטן מביניהם.
 • בכל מקרה, יוותר על המדרכה מעבר חופשי ברוחב 1.50 מ' לפחות.
 • המתקן לא יחסום חלונות, פתחי חירום, או גישה לרכבי חירום. 
 
*בכפוף להוצאת היתר בניה ע"פ דין. 

שלט אלקטרוני/דיגיטלי

שלט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים, ממוחשבים, אופטיים, או חשמליים לרבות בדרך הסרטה, הקרנה או בדרך של תמונות, תכנים או מצגים מתחלפים.
 • לא יינתן רישיון לשילוט אלקטרוני, אלא אם כן השילוט מצויד במפסק פחת, הצנרת המספקת חשמל לשילוט מוסתרת והשילוט עבר ביקורת של חשמלאי מוסמך, כולל אישור בכתב על כך.
 • ניתן להתקין בחזית בית העסק שלט אלקטרוני.
 • השלט לא יהווה הפרעה לתושבי הסביבה.
 • השלט האלקטרוני לא יכסה בשטחו מעל 33% משטח חזית בית העסק, לכל חזית בנפרד.
 • השלט יהיה מצויד בעמעם למניעת סנוור.
 • השלט לא יהווה מטרד או מפגע, להולכי הרגל או לנהגים.
 • השלט יותקן מצידו הפנימי של חלון הראווה.
 • בית עסק המתקין שלט אלקטרוני בחזיתו, יסיר את כל השלטים האחרים מאותה החזית.
 • במתחמים מסוימים רשאית וועדת השילוט לא לאשר התקנת שלט אלקטרוני.

*בכפוף להוצאת היתר בניה ע"פ דין.