פריט רישוי
תיאור
קבצים מצורפים

1.1 - בית מרקחת

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעמודת "מדיניות העיריה" שבטבלה זו יפורטו הגדרות הייעודים כהגדרתם בתכניות (תב"ע), כאשר ייתכנו שינויים בין תכניות (תב"ע) שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד: כל האמור בעמודה זו מהווה דרישות במסגרת רישיון עסק.
להבהרות בנושא - אנא פנייתכם לאגף הנדסה. 
הדרישות בעמודה  "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" מתחלקים גם הם לדרישות במסגרת הליך רישוי עסק ודרישות לפי חיקוק נוסף .
 
בעל עסק זכור - הדין המחייב הוא על פי התכניות (תב"ע) החלות על כל מגרש ומגרש והוראות היתר הבנייה החלים על המגרש. 
 
 
פריט
תיאור העסק
טעון הרישוי
קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי
דרישות במסגרת הליך רישוי עסק
דרישות לפי חיקוק נוסף
מדיניות העירייה
1.1​ בית מרקחת 
כל הכיורים בעסק חייבים להיות מחוברים למים קרים וחמים.
בעל העסק יפנה פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים,  באמצעות קבלן  מורשה  לאתר מאושר על פי חוק.
בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך 3 שנים לפחות.
מגרשים בהם מותר מסחר על פי התכנית התקפה או בחזית מסחרית.
 
המפרטים שלהלן, הנם סיכום דרישות עיריית באר-שבע הן במסגרת הדרישות להוצאת רישיון עסק והן דרישות נוספות של הרשות לפי חיקוק נוסף, הבאות כתוספת לדרישות נותני האישור הארציים, לכל פריטי הרישוי כפי שמופיע במפרט האחיד הארצי.