פריט רישוי
תיאור
קבצים מצורפים

2.2 - דלק לסוגיו

​יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעמודת "מדיניות העיריה" שבטבלה זו יפורטו הגדרות הייעודים כהגדרתם בתכניות (תב"ע), כאשר ייתכנו שינויים בין תכניות (תב"ע) שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד: כל האמור בעמודה זו מהווה דרישות במסגרת רישיון עסק.
להבהרות בנושא - אנא פנייתכם לאגף הנדסה. 
הדרישות בעמודה  "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" מתחלקים גם הם לדרישות במסגרת הליך רישוי עסק ודרישות לפי חיקוק נוסף .
 
בעל עסק זכור - הדין המחייב הוא על פי התכניות (תב"ע) החלות על כל מגרש ומגרש והוראות היתר הבנייה החלים על המגרש.
 
פריט
תיאור העסק
טעון הרישוי
קישור לדרישות נותני האישור
באתר הארצי
דרישות במסגרת הליך רישוי עסק
דרישות לפי חיקוק נוסף
מדיניות העירייה
2.2 א'​​
תחנת דלק ותדלוק  
אתר ממשל זמין - פריט 2.2א' - תחנת דלק ותדלוק
בעל העסק לא יחזיק ולא ימכור בקבוקי שתייה בשטח פתוח של תחנה , ליד המשאבות דלק או תחת קרני השמש , אלא רק במבנה סגור ומוצל.
חנות נוחות בתחנת דלק לא תאפשר מכירת משקאות משכרים (לפי פריט רישוי 4.8) ​כפעילות עיקרית
בעל העסק יעמוד בכל ההוראות בדבר הגבלת מכירת משקאות משכרים
שבסעיפים 193(ג) ו-193א' לחוק העונשין התשל"ז-1977, בעניין איסור מכירת משקאות משכרים לשיכור ואיסור מכירת משקאות משכרים לקטין. 
בהתאם לאמור במסמך "קביעת הנחיות להקמת תחנות דלק בעיר באר שבע".​
 
 
המפרטים שלהלן, הנם סיכום דרישות עיריית באר-שבע הן במסגרת הדרישות להוצאת רישיון עסק והן דרישות נוספות של הרשות לפי חיקוק נוסף, הבאות כתוספת לדרישות נותני האישור הארציים, לכל פריטי הרישוי כפי שמופיע במפרט האחיד הארצי.