פריט רישוי
תיאור
קבצים מצורפים

4.2 - בית אוכל

​יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעמודת "מדיניות העיריה" שבטבלה זו יפורטו הגדרות הייעודים כהגדרתם בתכניות (תב"ע), כאשר ייתכנו שינויים בין תכניות (תב"ע) שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד: כל האמור בעמודה זו מהווה דרישות במסגרת רישיון עסק.
להבהרות בנושא - אנא פנייתכם לאגף הנדסה. 
הדרישות בעמודה  "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" מתחלקים גם הם לדרישות במסגרת הליך רישוי עסק ודרישות לפי חיקוק נוסף .
 
בעל עסק זכור - הדין המחייב הוא על פי התכניות (תב"ע) החלות על כל מגרש ומגרש והוראות היתר הבנייה החלים על המגרש.
 
פריט ​ תיאור העסק טעון הרישוי​ קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי​ דרישות במסגרת הליך רישוי עסק​ דרישות לפי חיקוק נוסף​ מדיניות העירייה​
4.2 א'​ בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום   אתר ממשל זמין - פריט 4.2א' - בית קפה, מסעדה​
עסק המתנהל בחזית מסחרית של בתי מגורים/משרדים:

בעל עסק, למעט בעל עסק שקבל פטור לכך מאת האגף לאיכות הסביבה, יתקין ויפעיל אמצעים לטיפול בפליטות מזהמי אוויר וריחות כתוצאה מפעילויות של טיגון, צלייה, אפייה וקלייה.

במידה ואמצעים אלו כוללים אלמנטים הנדרשים בהיתר בנייה – כגון ארובה – יש לקבל היתר בנייה על פי חוק.

בעל עסק שלא קבל פטור כאמור ואינו יכול לבצע את האמור לעיל, יגיש לאגף לאיכות הסביבה דו"ח של יועץ סביבתי הממליץ על פתרון ישים לטיפול במזהמי אוויר, ויישם את הפתרון המוצע לאחר שאושר על ידי האגף לאיכות הסביבה.
אמצעים נדרשים למניעת זיהום אוויר, עשן וריחות מבתי אוכל לצורך קבלת רישיון עסק.

כחלק מהתכנית העסקית - יש לצרף סקיצה של המטבח העשויה על ידי מתכנן מוסמך כמפורט בחוק, שתכיל אף פרשה טכנית (תכנון תפעולי של המטבח), ראה טופס לדוגמה.
הפרשה טכנית תכלול תיאור של התפריטים ותהליכי העבודה לטיפול במזון.

בית אוכל שיש בו מעל 100 מקומות ישיבה - יעמוד בכל האמור ב"דרישות כלליות לעסקים" פרק 5 סעיפים 5.1 - 5.10, בנוגע לטיפול בפסולת.

דרישות ווטרינריה – בבית אוכל שיש בו אחסון, טיפול והגשה של בשר מן החי, לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר:

בעל עסק ירכוש אך ורק בשר שמקורו מספק מורשה בעל רישיון עסק ו/או רישיון יצרן ממשרד הבריאות.

בעלי עסק לא יקבל בשר שהוכנס לבאר שבע מרשויות אחרות, אלא לאחר שהבשר עבר בדיקות משנה בשירות הווטרינרי העירוני וקבל אישור שהבשר נבדק ונמצא ראוי להפצה.

מכירת בשר בתחומי העיר באר שבע תעשה על פי האמור בחוק עזר לבאר –שבע (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התשס"ז -2007 . בעל עסק לא יקפיא בשנית בשר קפוא גולמי שכבר הופשר לצורכי הכנת מזון.

בשר שעבר טיפול טרמי (טיגון בישול וכדומה) ולא הוקפא (הקפאה כזו מחויבת להיעשות בהתאם לתנאי משרד הבריאות), יוגש לסועד באותו יום.

 

בשכונות מגורים /מבני מגורים יאסר שימוש בגריל פחם/ עץ, זאת למעט עסק המתנהל עם רישיון בתוקף בתאריך פרסום מפרט זה.

חנות נוחות בתחנת דלק, שקבלה רישיון לפי פריט זה, לא תאפשר מכירת משקאות משכרים (לפי פריט רישוי 4.8) כפעילות עיקרית.​

לא יינתן היתר להוצאת שולחנות וכסאות אם לעסק אין רישיון עסק בתוקף או שלא הוגשה בקשה לרישיון עסק.

הוצאת שולחנות וכסאות יעשו בכפוף להיתר מאת אגף הפיקוח ותשלום אגרה.

בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן תקני, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 .

בעל העסק יתחזק את מפריד השמן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''א – 2011. תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד. בעל העסק ישמור קבלות ואישורים על הפינוי למשך 3 שנים בעסקו ויוצגו על פי דרישה.

שפכים שמקורם בפעילות מדיחי כלים, יחוברו ישירות למערכת הביוב העירונית מבלי שיעברו במפריד השמן/דלק.

בעל העסק יתקין בשטח העסק, אך לא במטבח, מכל ייעודי לאיסוף השמן המשומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה מאושרת לפי כל דין. אישורי פינוי וקבלות המעידות על פינוי השמן המשומש לאתר מורשה לפי כל דין יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו על פי דרישה.

כל מקום שמותר על פי תכנית בנין עיר (תב"ע) למעט אזורי מגורים עם חזית מסחרית בהם לא ניתן להתקין אמצעים לטיפול במזהמי אוויר הנוצרים כתוצאה מפעילות של טיגון, צלייה, קלייה ובישול – כאשר הנושא רלבנטי לבית האוכל האמור.
סגירת חורף, סוכך וכד' על פי המפה המצורפת ועל פי הוראות תכנית מספר 204/102/02/5 .​
 
 
המפרטים שלהלן, הנם סיכום דרישות עיריית באר-שבע הן במסגרת הדרישות להוצאת רישיון עסק והן דרישות נוספות של הרשות לפי חיקוק נוסף, הבאות כתוספת לדרישות נותני האישור הארציים, לכל פריטי הרישוי כפי שמופיע במפרט האחיד הארצי.