פריט רישוי
תיאור
קבצים מצורפים

5.3 - שפכים וקולחין

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעמודת "מדיניות העיריה" שבטבלה זו יפורטו הגדרות הייעודים כהגדרתם בתכניות (תב"ע), כאשר ייתכנו שינויים בין תכניות (תב"ע) שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד: כל האמור בעמודה זו מהווה דרישות במסגרת רישיון עסק.
להבהרות בנושא - אנא פנייתכם לאגף הנדסה. 
הדרישות בעמודה  "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" מתחלקים גם הם לדרישות במסגרת הליך רישוי עסק ודרישות לפי חיקוק נוסף .
 
בעל עסק זכור - הדין המחייב הוא על פי התכניות (תב"ע) החלות על כל מגרש ומגרש והוראות היתר הבנייה החלים על המגרש.

 

פריט ​ תיאור העסק טעון הרישוי​ קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי​ דרישות במסגרת הליך רישוי עסק​ דרישות לפי חיקוק נוסף​ מדיניות העירייה​
5.3 ג'​ הובלתם במכליות​ אתר ממשל זמין, פריט 5.3ג' הובלתם במכליות​ חניית כלי רכב שלא בעת פעילות שוטפת וכל מתקני הטיפול והשטיפה של הרכבים יהיו רק באזור תעשיה עמק שרה באזור 1 על פי המפה המצורפת. ​
 

המפרטים שלהלן, הנם סיכום דרישות עיריית באר-שבע הן במסגרת הדרישות להוצאת רישיון עסק והן דרישות נוספות של הרשות לפי חיקוק נוסף, הבאות כתוספת לדרישות נותני האישור הארציים, לכל פריטי הרישוי כפי שמופיע במפרט האחיד הארצי.