פריט רישוי
תיאור
קבצים מצורפים

6.8 - קניון (המפרט טרם נכנס לתוקף – נא לא להתייחס לתוכן)

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעמודת "מדיניות העיריה" שבטבלה זו יפורטו הגדרות הייעודים כהגדרתם בתכניות (תב"ע), כאשר ייתכנו שינויים בין תכניות (תב"ע) שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד: כל האמור בעמודה זו מהווה דרישות במסגרת רישיון עסק.
להבהרות בנושא - אנא פנייתכם לאגף הנדסה. 
הדרישות בעמודה  "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" מתחלקים גם הם לדרישות במסגרת הליך רישוי עסק ודרישות לפי חיקוק נוסף .
 
בעל עסק זכור - הדין המחייב הוא על פי התכניות (תב"ע) החלות על כל מגרש ומגרש והוראות היתר הבנייה החלים על המגרש.

 

פריט ​ תיאור העסק טעון הרישוי​ דרישות במסגרת הליך רישוי עסק
​6.8 א'​ ניהולו​
הנהלת הקניון לא תקיים ולא תאשר קיום אירועים ומופעים בשטחים הפתוחים של העסק אלא אם כן מובטח שאירועים אלה לא יגרמו למטרדי רעש לסביבה שמחוץ לקניון.

במקרים בהם אירוע בשטח הפתוח של הקניון טעון ברישוין עסק וכולל השמעת מוסיקה או פעילות אחרת בשעות לא שגרתיות, מחלקת הרישוי באגף תבחן את הבקשה אל מול היחידה לאיכות הסביבה.

עבודות הדברת מזיקים בשטח הקניון יבוצעו על ידי מדביר בעל היתר מתאים בתוקף.

הנהלת הקניון תציב בשטחים הציבוריים של הקניון כלי אצירה לאיסוף נייר, פסולת אורגאנית רטובה ומכלי שתייה בכמות ובפיזור כפי שיידרשו על ידי האגף לאיכות הסביבה.

הנהלת הקניון תרכוש ותפעיל מכבש לפסולת רטובה, דחסן קרטונים ודחסן פסולת יבשה בנפח ובכמות כפי שיידרשו על ידי האגף לאיכות הסביבה. כלי האצירה האמורים לעיל יוצבו בחדרי אשפה סגורים ומאווררים שרצפתם מכוסה בטון ומנוקזת אל מערכת האיסוף והטיפול בשפכים.

הנהלת הקניון תתקין אמצעים לשתיית מים, עבור כל מתחם שירותים ציבוריים בקניון (בהתאם לדרישות הל"ת)​

   

המפרטים שלהלן, הנם סיכום דרישות עיריית באר-שבע הן במסגרת הדרישות להוצאת רישיון עסק והן דרישות נוספות של הרשות לפי חיקוק נוסף, הבאות כתוספת לדרישות נותני האישור הארציים, לכל פריטי הרישוי כפי שמופיע במפרט האחיד הארצי.