פריט רישוי
תיאור
קבצים מצורפים

7.7 - עינוג ציבורי דיסקוטק (המפרט טרם נכנס לתוקף – נא לא להתייחס לתוכן)

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעמודת "מדיניות העיריה" שבטבלה זו יפורטו הגדרות הייעודים כהגדרתם בתכניות (תב"ע), כאשר ייתכנו שינויים בין תכניות (תב"ע) שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד: כל האמור בעמודה זו מהווה דרישות במסגרת רישיון עסק.
להבהרות בנושא - אנא פנייתכם לאגף הנדסה. 
הדרישות בעמודה  "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" מתחלקים גם הם לדרישות במסגרת הליך רישוי עסק ודרישות לפי חיקוק נוסף .
 
בעל עסק זכור - הדין המחייב הוא על פי התכניות (תב"ע) החלות על כל מגרש ומגרש והוראות היתר הבנייה החלים על המגרש.

 

פריט ​ תיאור העסק טעון הרישוי​ דרישות במסגרת הליך רישוי עסק​ דרישות לפי חיקוק נוסף​ מדיניות העירייה​
7.7 ו'​ דיסקוטק​
בעל הדיסקוטק יעביר לאגף איכות הסביבה סקר אקוסטי, שיוכן ע"י יועץ אקוסטי מוסמך.

חלה חובה על בעל הדיסקוטק להרכיב התקן מד רעש, כאמור בסעיף 2 ו' רבתי בחוק רישוי עסקים.

מספר תאי השירותים יקבע בהתאם לכמות האנשים שנקבעה בתכנית הבטיחות של המקום.

בכניסה לעסק ובשטחו יוצבו שלטים בולטים המכוונים לשירותים.

ליד השירותים יוצבו כיורים ושקתות לרחיצת ידיים המצוידים בסבון נוזלי, מגבות נייר ומכלים לאיסוף אשפה.

במתחם השירותים יבוצעו פעולות ניקיון באופן שוטף.

בשעות הערב, חדר השירותים וכל תא בו יהיו מוארים.​

בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה מחוץ לכותלי העסק, לרבות הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק, אלא אם יימצא על ידי האגף לאיכות הסביבה כי ננקטו האמצעים המתבקשים כדי להבטיח מניעת מטרדים לציבור.​ בעיר עתיקה, עמק שרה, קרית יהודית, אזור תעשיה עתירת ידע ואזור מלאכה, רק בכפוף לאישור מאת הרשות בהתחשב במניעת מפגעי רעש ומטרדים למגורים סמוכים ובאזורים המסומנים במפה. ​

 

המפרטים שלהלן, הנם סיכום דרישות עיריית באר-שבע הן במסגרת הדרישות להוצאת רישיון עסק והן דרישות נוספות של הרשות לפי חיקוק נוסף, הבאות כתוספת לדרישות נותני האישור הארציים, לכל פריטי הרישוי כפי שמופיע במפרט האחיד הארצי.