פריט רישוי
תיאור
קבצים מצורפים

8.4 - הסעת נוסעים תחנה מרכזית

​​​יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעמודת "מדיניות העיריה" שבטבלה זו יפורטו הגדרות הייעודים כהגדרתם בתכניות (תב"ע), כאשר ייתכנו שינויים בין תכניות (תב"ע) שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד: כל האמור בעמודה זו מהווה דרישות במסגרת רישיון עסק.
להבהרות בנושא - אנא פנייתכם לאגף הנדסה. 
הדרישות בעמודה  "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" מתחלקים גם הם לדרישות במסגרת הליך רישוי עסק ודרישות לפי חיקוק נוסף .
 
בעל עסק זכור - הדין המחייב הוא על פי התכניות (תב"ע) החלות על כל מגרש ומגרש והוראות היתר הבנייה החלים על המגרש. 

 

פריט ​ תיאור העסק טעון הרישוי​ קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי​ דרישות במסגרת רישיון עסק​ דרישות לפי חיקוק נוסף​
8.4 ב'​ תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית​ אתר ממשל זמין, פריט 8.4ב', הסעת נוסעים תחנה מרכזית. השירותים בתחנה יוחזקו במצב תקין ונקי בכל עת. בכל השירותים ימצאו סבון נוזלי, נייר טואלט ונייר לניגוב ידיים, בכל עת. הנהלת התחנה תתקין אמצעים לשתיית מים, עבור מקום המאפשר תנועת נוסעים בכמות של עד 150 איש ביום, כן יש להתקין אמצעי נוסף עבור תנועה של כל 500 נוסעים נוספים )בהתאם לדרישות הל"ת(.​ בעל העסק יציב בשטחים הציבוריים של התחנה כלי אצירה לאיסוף נייר, פסולת אורגאנית רטובה ומכלי שתייה בכמות ובפיזור כפי שיידרשו על ידי האגף לאיכות הסביבה. את הפסולת האורגנית - יעביר בעצמו לדחסני האשפה של התחנה משם תפונה על ידי הרשות לאתר סילוק פסולת. את הפסולת למחזור - נייר, קרטון, פלסטיק, שמן וכד' יעביר לספק שרות עמו יתקשר באופן עצמאי.

 

 

המפרטים שלהלן, הנם סיכום דרישות עיריית באר-שבע הן במסגרת הדרישות להוצאת רישיון עסק והן דרישות נוספות של הרשות לפי חיקוק נוסף, הבאות כתוספת לדרישות נותני האישור הארציים, לכל פריטי הרישוי כפי שמופיע במפרט האחיד הארצי.