דרישות ומפרטי הרפורמה

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסמות בזאת דרישות רשות הרישוי (עיריית באר שבע), לפי סעיף 7ג3(א) בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, הן הדרישות המהוות תנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו והן הדרישות שעל בעל העסק לקיים שלא במסגרת חוק רישוי עסקים (להלן: "המפרט הרשותי") .
 
יובהר כי על כל עסק חלות גם הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים - "נותני האישור" [משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה), הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות] המפורסמות באתר ממשל זמין (להלן: "המפרט האחיד") אליו מתווסף המפרט הרשותי. 
 

הנחיות לעניין הקריאה והשימוש, החלות של כל חלקי המפרט הרשותי

המפרט הרשותי של עיריית באר שבע מורכב משני חלקים - "דרישות כלליות " ו - "דרישות פרטניות " .
הן הדרישות הכלליות והן הדרישות הפרטניות מחולקות לשתי קטגוריות:
 • דרישות במסגרת הליך רישוי עסק - המהוות תנאי לקבלת רישיון העסק או שאי קיומן יביא לנקיטת אמצעים במסגרת חוק רישוי עסקים לרבות ביטול רישיון עסק קיים.
 • דרישות לפי חיקוק נוסף - שאי קיומן יביא לנקיטת אמצעים במסגרת חוקים תקנות וחוקי עזר עירוניים על פיהם נקבעו  נבעו הדרישות אך לא יהוו תנאי לקבלת רישיון העסק.
 
בעל עסק - בבואך לקרוא את המפרט הרשותי, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים להלן:
 
 • קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין GOV (בהמשך המסמך יופיעו הקישורים הרלוונטיים לנושא).
 • קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט הרשותי   בפרק "דרישות כלליות". 
  יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מאותן דרישות רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות.
 • קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט הרשותי  בפרק "דרישות פרטניות".
  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.
 
 

דרישות כלליות

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן  ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות.
 

1. כללי

1.1 אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

1.2 בעל עסק בבאר שבע  יעמוד בכל האמור בחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.3 אין בקיום כל הדרישות המופיעות במפרט הרשותי כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון. 

1.4 אם  בעסק קיימים מספר עיסוקים טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו עליהם כל ההוראות שבמפרט האחיד ודרישות המפרט הרשותי לאותו עסק.

1.5 כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים. 

1.6 כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 11 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

 

2. עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים

הגדרות לפרק זה - שפכים תעשייתיים - שפכים שאינם שפכים סניטריים.
דרישות במסגרת הליך רישוי עסק

2.1 כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יידרש במידת הצורך ועל פי החלטת היחידה לאיכות הסביבה בעירייה, להקים ולהפעיל מתקן קדם לטיפול בשפכיו על מנת שיעמדו בערכים הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב, שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב, תשע''ד - 2014. 

2.2 שפכים שמקורם בפעילות מדיחי כלים או בשטיפה חיצונית של כלי רכב יחוברו ישירות למערכת הביוב העירונית מבלי שיעברו במפריד השמן/דלק.

2.3 מז"ח (מכשיר מונע זרימה חוזרת)

2.3.1 כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה לתקנות בריאות העם, התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת, התשנ''ב 1992 יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן- מז''ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד מי שבע. 

2.3.2 בעל העסק יחזיק את המז''ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות.

 
דרישות לפי חיקוק נוסף

2.4 כל מפעל או עסק, שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, המגיעים למערכת הביוב העירונית, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''א – 2011.

2.5 בעל עסק של אחד מסוגי העסקים הבאים, המופיעים בטבלה שלהלן, נדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011.

2.6 כל עסק כאמור, יתקין, בנקודה שלפני התחברות לצנרת העירונית, תא דיגום לבצוע דיגומים של שפכיו. במידה וקיימות מספר נקודות  הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד מי שבע.

*רשימה זו עשוייה להשתנות בעקבות עדכונים עתידיים של התקנות.

2.7 תוצאות בדיקה השנתית של המז"ח על ידי בודק מוסמך, כאמור בסעיף 2.3.2,  יועברו לחברת מי שבע.

 

3. רעש

דרישות לפי חיקוק נוסף

3.1 בעל העסק לא יגרום לרעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים, רעש בלתי סביר, התש"ן-1990 ויעמוד בכל האמור בחוק עזר לבאר שבע,  איכות הסביבה, התשנ"א - 1991, פרק י"ח - מניעת רעש. 

3.2 היה ונמצא שהעסק גורם לרעש/ בלתי סביר, יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הרעש הבלתי סביר או על פי הנחיות האגף לאיכות הסביבה. במידה ונדרשה חו"ד אקוסטית יש לאשרה באמצעות היחידה לאיכות הסביבה בעירייה.

3.3 בעל עסק  לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק לרבות הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק, אלא אם יימצא על ידי האגף לאיכות הסביבה כי ננקטו האמצעים המתבקשים כדי להבטיח מניעת מטרדים לציבור. 

 

4. ריח

דרישות לפי חיקוק נוסף

4.1 בעל עסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים התשכ"א – 1961. 

4.2 היה ונמצא שהעסק גורם לריח חזק או בלתי סביר, יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הריח החזק או הבלתי סביר או על פי הנחיות האגף לאיכות הסביבה. במידה ונדרשה חו"ד מקצועית יש לאשרה באמצעות היחידה הסביבתית.

4.3 חובה על בעלי העסק לעמוד בכל האמור בחוק איסור עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג 1983, צו תשע"ב 2012

 

5. פסולת

דרישות במסגרת הליך רישוי עסק
כל האמור בסעיפים 5.1-5.10 יהווה דרישות במסגרת רישיון עסק בהתייחס לפריטי העיסוק הבאים:
4.2 א - מסעדה, בית קפה שבהם מעל 100 מקומות ישיבה.
4.4 - בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם - פירוקם, עיבודם, גירומם - ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום.
4.6 א - ייצור מזון ומרכיביו.
4.6 ה - הסעדה – קייטרינג.
4.7 ד - מרכול שיש בו טיפול במזון.
7.9 - אולם או גן לשמחות ואירועים.
6.8 א - קניון.
 
דרישות לפי חיקוק נוסף

5.1 בעל עסק יפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו ל-2 זרמים:

5.1.1 פסולת רטובה אורגנית (שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים.

5.1.2 פסולת יבשה (שאר הפסולת למעט פסולת רטובה אורגנית).

5.2 בעל העסק יאחסן פסולת עד לפינוייה מהעסק בפחים כלהלן: פסולת רטובה תאוחסן בפח חום ופסולת יבשה בפח ירוק. נפח הפחים ייקבע על ידי אגף איכות הסביבה. הפחים יירכשו על חשבון בעל העסק.  

5.3 במסגרת הטמעת החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011, ייתכן שבעל עסק יידרש להפריד סוג נוסף של פסולת - פסולת אריזות (חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011). 

5.4 פסולת זו תאוחסן בפח כתום בנפחים שייקבעו על ידי אגף איכות הסביבה. הפחים יירכשו על חשבון בעל העסק.   

5.5 כל סוג פסולת יאוחסן בדחסן אינטגרלי שגודלו יהיה בהתאם לנפח פעילות העסק, הדחסן ימצא בחדר אשפה סגור וממוזג שרצפתו אטומה לחלחול ומנוקזת אל מערכת האיסוף והטיפול בשפכים. כאמור, בתוך שטח העסק - באופן שלא יגרום מפגעים ומטרדים לבני אדם וסביבה.

5.6 בעל העסק יעביר כל סוג פסולת שנזכר לעיל, מעסקו, לפחים ייעודיים שהוצבו על ידי הרשות במרחבים הציבוריים. 

5.7 העיריה רשאית לדרוש הפרדה של סוגים נוספים של פסולת כמו:  פסולת נייר, פסולת פלסטיק לרבות "שרינקים", פסולת מתכת, פסולת זכוכית, פסולת פלסטיק לסוגיה, פסולת עץ ופסולת פחיות. הפסולת המופרדת תפונה על ידי בעל העסק או על ידי העיריה, הכל לפי העניין ולפי החלטת אגף איכות הסביבה.

5.8 בעלי העסקים יידרשו להציג לעיריית באר-שבע חוזה התקשרות עם חברות מאושרות וכמו כן אישורי מחזור או לחילופין אישור הטמנה מאתר פסולת מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה  במידה ויידרשו, בנוגע לסוגי הפסולת המוזכרים בסעיף 5.7.

5.9 עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יציב מתקן לאיסוף קרטון כפי שתורה הרשות וידאג להתקשרות עם חברת פינוי המוכרת על ידי תאגיד "תמיר" (פינוי עצמי, בהתאם לחוק האריזות).

5.10 עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת אלקטרונית, חייב בהסדר עם תאגיד "מאי" / "קמיוניטי", עפ"י הראות חוק המחזור.

5.11 עסק חדש במבנה חדש יידרש לתכנן פתרון לאיסוף 3 סוגי האשפה המוזכרים לעיל בתחומי עסקו באופן שלא יגרמו למפגעי תברואה ופגיעה באיכות הסביבה. בכל הנוגע לסעיף זה - הפסולת תפונה מהעסק על ידי העירייה.

5.12 בעל עסק יפנה מידית כל אזבסט פריך הנמצא בעסק בהתאם לאמור בחוק למניעת מפגעי אזבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011

5.13 בעל עסק לא יעשה שימוש באזבסט, לכל מטרה שהיא, בעסקו.

 

6. שילוט

דרישות לפי חיקוק נוסף

6.1 בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק העזר לבאר שבע (שילוט) התשע"ד - 2014 וכן בכל האמור במסמך "אמות מידה לשילוט" במדיניות אמות מידה לשילוט 

6.2 בעל העסק יציב שילוט בהתאם לאמור בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983

 
 

7. התנהלות כללית של עסקים

דרישות במסגרת הליך רישוי עסק

7.1 בעל עסק יעמוד בכל האמור במסמך "הנחיות להגשת בקשה לרישון עסק". (המסמך המצורף הנו דוגמא כללית בלבד ואינו מחייב, לכל פריט רישוי מותאם דף הנחיות ייעודי).

7.2 לא יופעלו עסקים חדשים בעיר העתיקה, אשר פעילותם אסורה כמפורט במסמך המדיניות המצ"ב

7.3 על כל עסק בעיר העתיקה, לעמוד בכל דרישות המדיניות לעסקים בשימוש חורג

7.4 עסק קיים או עתידי הפועל בתוך מבנה לשימור. יעמוד בכל הדרישות וההנחיות לעסקים במבנה לשימור, אשר ימסרו באופן ייעודי עבור כל מבנה ומבנה, בכפוף לסוג העסק המבוקש וממצאי תיק התיעוד שיוכן למבנה. ההנחיות ימסרו ביחידת השימור העירונית.

7.5 בכל עסק יהיו חדרי שירות הכוללים בתי שימוש וכיורים במספר הנותן מענה לעובדים בעסק ולמקבלי השירות. השירותים יכולים להיות במרחק שלא יעלה על 25 מ' מבית העסק. בכל פריט בו עפ"י התקנות קיימות דרישות ספציפיות לנושא תאי שירותים, התנאים ייקבעו בהתאם למפורט בתקנות. במקרים חריגים או בקשה לפטור יש לפנות לרשות הרישוי

 
דרישות לפי חיקוק נוסף

7.6 בעל העסק לא יניח  ברחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקיונו או לתנועת הציבור בו. 

7.7 בעל העסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לבאר-שבע (פתיחת עסקים וסגירתם) , התשל"ב - 1972 .

 
 
המפרטים שלהלן, הנם סיכום דרישות עיריית באר-שבע הן במסגרת הדרישות להוצאת רישיון עסק והן דרישות נוספות של הרשות לפי חיקוק נוסף, הבאות כתוספת לדרישות נותני האישור הארציים, לכל פריטי הרישוי כפי שמופיע במפרט האחיד הארצי.
 
קישור ישיר לדרישות הפרטניות בהתאם לפריט הרישוי המבוקש
 
  
1.1 - בית מרקחת
10.8 - חומרי חיטוי או ניקוי אחסונם
2.1 - גז
2.2 - דלק לסוגיו
3.1 - בית מטבחיים נחירה שחיטה
3.4 - חומרי הדברה חומרי רעל לשימוש חקלאי
4.2 - בית אוכל
5.1 - אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים
5.3 - שפכים וקולחין
6.8 - קניון (המפרט טרם נכנס לתוקף – נא לא להתייחס לתוכן)
7.7 - עינוג ציבורי דיסקוטק (המפרט טרם נכנס לתוקף – נא לא להתייחס לתוכן)
8.4 - הסעת נוסעים תחנה מרכזית
8.9 - מוסך מכונאות כללית פחחות וצביעה
 
סוגי עסקים
מוסכים (מכונאות רכב
אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
מפעלי מזון ומשקאות
משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
מכבסות
תחנות תדלוק
רפת או לול
מפעלי עיבוד עורות
תחנות מעבר לפסולת
בתי דפוס
מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים,
דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
מפעלי חומרי בנייה
בתי מלון
תחנות רחיצת רכב