נגישות עסקים

עסקים טעוני רישוי שהם מקום ציבורי, או שירות ציבורי, שאינם עומדים בהגדרה של עסק קטן כמפורט להלן, נדרשים במילוי והגשת טופס 8ב', לפי סעיף 8ב(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968, לצורך מתן/חידוש רישיון עסק.

 

הנגשת עסק קטן​

בהתאם לחוק רישוי עסקים , סעיף 8ב' , בהיותך עסק המעניק שירות לציבור , הנך נדרש להמציא חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)​  ומורשה נגישות שירות , המאשרים כי העסק מונגש לאנשים עם מוגבלויות, כחלק מהתנאים לקבלת רישיון העסק.
להלן לשון החוק: "רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר זמני לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם כן מצאה רשות הרישוי כי קוימו הוראות הנגישות לפי פרק ה' 1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על סמך חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה".

אגף רישוי עסקים , במסגרת ניסיונותיו למצוא דרכים להקל על בעלי העסקים  ולסייע,  החליט לאפשר לעסקים קטנים אשר ינגשו את עסקיהם בהתאם למדריך להנגשת עסקים קטנים, לקבל את השירות של מורשי הנגישות מהאגף.

יובהר כי, ניתנת לך הזכות לקבל את השירות מטעם הרשות המקומית , אך אין זו חובה. לחילופין, הנך רשאי להמציא חוות דעת של מורשיי נגישות מתו"ס ושירות בשוק החופשי.

השירות מטעם הרשות המקומית, אגף רישוי עסקים, יינתן רק לאחר הצהרתך, כי ביצעת את כול ההתאמות הנדרשות בעסק.

טופס הצהרת נגישות לעסק קטן

כמו כן , יש לשלם  אגרה בשיעור זהה לחוות דעת מקדמית בגין שירות זה .

הצהרתך כי העסק נגיש על פי המדריך להנגשת עסקים קטנים תבחן בשטח באמצעות מורשי הנגישות מטעם הרשות המקומית.
תשומת ליבך מופנית לכך כי אם בעקבות הבחינה בשטח ימצא שההצהרה אינה נכונה, הבקשה לרישיון עסק תישלל ויהיה עליך להמציא חוות דעת מורשי נגישות מתו"ס ושרות מטעמך מבלי שיהיה לך כל טענות כלפי הרשות.

יובהר, כי לא יינתן רישיון עסק למקום שאינו מונגש ע"פ כל החוקים והתקנות.  

הגדרות/הבהרות

  • עסק קטן - עסק בשטח כולל של עד 100 מ"ר ובית אוכל עם שטח הסעדה כולל של 25 מ"ר בבניין חדש ובשטח הסעדה כולל של 50 מ"ר בבניין קיים .
  • בניין קיים - מקום שיצא לו היתר בנייה עד ליום 31/07/09.
  • בנין חדש - מקום שיצא לו היתר בנייה החל מיום 01/08/09.
  • המדריך להנגשת עסקים קטנים – מדריך המפרט את עיקרי תקנות הנגישות הנוגעות לעסקים קטנים. המדריך מפורסם באתר הנציבות-משרד המשפטים. ​
     
 

חובת נגישות

כל עסק שהוא מקום ציבורי, נדרש באישורי נגישות.
 
במידה ועסקך אינו עומד בהגדרה של "עסק קטן", אנא הקש על הקישור שלהלן לקבלת טופס 8ב' – חוות דעת מורשה נגישות.​
              
מדריך להנגשת עסק קטן

 

טפסים

קישור לטופסמסנן
הצהרה לאי שינויים במבנה
טופס כבאות עבור עסק עתיר קהל
דף מקדים לתוכנית לרישוי עסק
תצהיר כבאות
אישור קונסטרוקציה
טופס הצהרת נגישות לעסק קטן
טופס 8ב' – חוות דעת מורשה נגישות
פרשה טכנית כחלק מתוכנית עסק לבתי אוכל

 

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
טלפונים נוספיםמסנן
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
  
08-6463858
08-6463896tzipim@br7.org.il  זימון קבלת קהל מקוון ביום רביעי 13:00-9:00

קבלת קהל פרונטלית:
שני וחמישי 13:00-9:00,
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)

בניין העירייה