חוקי עזר

הנוסח הערוך של חוקי העזר מובא לנוחיות הציבור.
הנוסח מעודכן ליום 1.11.2019.
הנוסח המחייב הוא  הנוסח המפורסם ברשומות.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יודגש בזאת כי סכומי אגרות, היטלים וקנסות המופיעים בחוקי עזר באתר האינטרנט אינם בהכרח הסכומים המעודכנים.
על מנת לקבל מידע אודות הסכומים המעודכנים יש לפנות ליחידה בעירייה הנוגעת בדבר.

רשימת חוקי העזר לפי סדר א"ב