חוקי עזר

הנוסח הערוך של חוקי העזר מובא לנוחיות הציבור.

הנוסח המחייב הוא  הנוסח המפורסם ברשומות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יודגש בזאת כי סכומי אגרות, היטלים וקנסות המופיעים בחוקי עזר באתר האינטרנט אינם בהכרח הסכומים המעודכנים.
על מנת לקבל מידע אודות הסכומים המעודכנים יש לפנות ליחידה בעירייה הנוגעת בדבר.

עדכונים ותיקונים
  • ביום 23.12.2019, התפרסם בקתש"ם מס' 988 חוק עזר לבאר שבע (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון מס' 2 ) התש"ף - 2019 הבא לתקן  את  סעיף קטן 3(ג) לחוק עזר לבאר שבע (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"א-2011. התיקון שולב בחוק העזר המצוי לעיון מטה.

 

רשימת חוקי העזר לפי סדר א"ב