חוקי עזר

קובץ חוקי עזר

קובץ חוקי עזר, הכולל חוקי העזר של באר שבע וחיקוקים נוספים מעודכן ליום 1.4.2014.
 
 

חיקוקים שטרם שולבו בקובץ חוקי עזר​

להלן החיקוקים הרלבנטיים שפורסמו לאחר המועד המצוין לעייל וטרם שולבו בקובץ חוקי העזר:
 

שנת 2014

  • חוק עזר לבאר שבע (איכות הסביבה) (תיקון), התשע"ה-2014 הבא לתקן טעות בסעיף 81 (ב) לחוק עזר לבאר שבע (איכות הסביבה), התשנ"א- 1991), המופיע בעמ' 19 לקובץ (מועד פרסום: ג' בטבת התשע"ה, 25.12.2014). לעיון
  • צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון מס' 3), התשע"ד- 2014 על פיו תוקן חלק ה'- באר שבע שבתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס) התשל"א- 1971, המופיע בעמ' 127 לקובץ. (מועד פרסום: ל' בניסן תשע"ד 30.4.2014). לעיון

 

שנת 2016

  • חוק עזר לבאר שבע  (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון), התשע"ו -2016 הבא לתקן חוק עזר לבאר שבע (שטחים ציבוריים פתוחים), התש"ע-2011 על ידי שינוים אלה: הוספת סעיף 9 א', החלפת סעיף 15, החלפת התוספת הראשונה וקביעת הוראת שעה בעניין שיעור מדד. לעיון
  • חוק עזר לבאר שבע )סלילת רחובות), התשע"ו- 2016 הבא להחליף חוק עזר לבאר שבע (סלילת רחובות), התשס"ח - 2008  המופיע בעמ' 104 לקובץ (מועד פרסום: כ"ג בסיוון התשע"ו, 29.6.2016 ). לעיון
  • חוק עזר לבאר שבע (תיעול), התשע"ו -2016  הבא להחליף חוק עזר לבאר שבע (תיעול), התשס"ח-2008  המופיע בעמ' 89 לקובץ (מועד פרסום: כ"ג בסיוון התשע"ו, 29.6.2016 ). לעיון
  • חוק עזר לבאר שבע העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), התשע"ז 2016-הבא לתקן את סעיף 1 ולהוסיף סעיף 11 א בחוק עזר לבאר שבע (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א- 1991, המופיע בעמ' 137 לקובץ  (מועד פרסום: י"ד בכסלו  התשע"ז- 14 בדצמבר  2016 ). לעיון

 

שנת 2018

  • צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ח-2018 על פיו תוקן  פרט 8 בחלק ה'- באר שבע  שבתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס), התשל"א-1971, המופיע בעמ' 127 לקובץ (מועד פרסום: ה' שבט התשע"ח-21 בינואר 2018). לעיון
  • חוק עזר לבאר שבע (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), התשע"ח- 2018  הבא לתקן את הסעיפים 1;2;3;4;5;8;19 ולהחליף את תוספות הראשונה והשניה של חוק עזר לבאר שבע (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א- 1991, המופיע בעמ' 137 לקובץ (מועד פרסום: כ' בשבט התשע"ח-5 בפברואר 2018). לעיון
  • חוק עזר לבאר שבע (שילוט)(תיקון), התשע"ח-2018 הבא לתקן את התוספת הראשונה של חוק העזר לבאר שבע (שילוט), התשע"ד - 2014 , המופיע בעמוד 40 לקובץ (מועד פרסום: ו' בתמוז התשע"ח - 19 ביוני 2018). לעיון