תמיכה במוסדות ציבור

מדי שנה, מסייעת עיריית באר שבע למלכ"רים (תאגידים ללא כוונת רווח) כגון עמותות וחברות לתועלת הציבור המכונים גם "מוסדות ציבור". תאגידים אלו פועלים בתחום העיר באר שבע ועוסקים בענייני ספורט, רווחה, בריאות, תרבות, אומנות, דת וחינוך. התמיכה ניתנת במידה ופעילות התאגיד הינה במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.
 

כיצד מקבלים תמיכה

התנאים להגשת בקשה לתמיכה, דיון בבקשה, מתן התמיכה והפיקוח עליה, מפורטים במסגרת "נוהל תמיכות במוסדות ציבור" של הרשויות המקומיות של משרד הפנים ושל התבחינים שאושרו על ידי מועצת העירייה.
 
לאחר שמוגשת הבקשה לתמיכה, היא מובאת לדיון בפני הועדה המקצועית. לאחר מכן, דנה מועצת העירייה בהמלצות המובאות בפניה.
 
בקשות תמיכה לשנת 2021 ניתן היה להגיש החל מ- 3.12.2020 ועד ולא יאוחר מה- 31.01.2021.
 

פרטי התקשרות

 
  
  
  
  
08-646491508-6464917בניין העירייהtmichot@br7.org.il
 

נתוני תמיכות

  

טפסים

קישור לטופסמסנן
דיווח רשימת אברכים
דוגמא לחוו"ד רו"ח - טופס 410 ו- 413
הודעה על פנייה להגשת בקשות תמיכה לבניה