תמיכה במוסדות ציבור

מדי שנה, מסייעת עיריית באר שבע למלכ"רים (תאגידים ללא כוונת רווח) כגון עמותות וחברות לתועלת הציבור המכונים גם "מוסדות ציבור". תאגידים אלו פועלים בתחום העיר באר שבע ועוסקים בענייני ספורט, רווחה, בריאות, תרבות, אומנות, דת וחינוך. התמיכה ניתנת במידה ופעילות התאגיד הינה במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.
 

כיצד מקבלים תמיכה

התנאים להגשת בקשה לתמיכה, דיון בבקשה, מתן התמיכה והפיקוח עליה, מפורטים במסגרת "נוהל תמיכות במוסדות ציבור" של הרשויות המקומיות של משרד הפנים ושל התבחינים שאושרו על ידי מועצת העירייה.
 
לאחר שמוגשת הבקשה לתמיכה, היא מובאת לדיון בפני הועדה המקצועית. לאחר מכן, דנה מועצת העירייה בהמלצות המובאות בפניה.
 

בקשות תמיכה לשנת 2020 ניתן להגיש החל מ-14.11.2019 . המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 22.12.2019
 
 

פרטי התקשרות

 
  
  
  
  
08-646491508-6464917בניין העירייהtmichot@br7.org.il
 

נתוני תמיכות

  

טפסים

קישור לטופסמסנן
דיווח תקופתי 2019
דיווח רשימת אברכים - 2020
הנחיות למילוי בקשות תמיכה והגשתם​
בקשת תמיכה 2020 - כללי
בקשת תמיכה 2020 - מוסדות חינוך מוכרים (לא רשמיים)
דוגמא לחוו"ד רו"ח - טופס 403 ו- 410