מכירת מקרקעין

פעולה במקרקעין  - מכירה, החלפה, השכרה, משכון מעל 5 שנים ושכירות מוגנת בהתאם להוראות סעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות

  • מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 16 מיום 7.8.2019 אישר ביצוע עסקת קומבינציה למכירת חלק מזכויותיה של העירייה במקרקעין בתמורה לרכישת שירותי בניה על יתרת המקרקעין על המקרקעין הידועים כ- מגרשים 701 ו- 703 לפי תכנית 43/103/03/5 כחלקה 47 וחלקה 49 (בהתאמה) בגוש 38018
  • מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 3 מיום 2.1.2019 אישרה מכירת מקרקעין הידועים כגוש 38068 חלקה 1  חלק ממגרש 300 (ביה"ס קורצ'ק לשעבר)  עפ"י תכנית 32/160/03/5 בהתאם לסעיף 188(א) פקודת העיריות (נוסח חדש)