אוכלוסיית העיר

המידע המוצג לפניכם הינו מידע דמוגרפי אודות אוכלוסיית באר שבע.
המידע כולל את כל התושבים שכתובתם הנוכחית בתעודת הזהות נמצאת ברחבי העיר באר שבע.
הנתונים עובדו, מופו והותאמו לתאי שטח גדולים על מנת לשמור על פרטיות.

ניתן לצפות במידע בשתי תצוגות.


דמוגרפיית העיר

ניתן לסנן את המידע לפי גיל, קבוצות גיל, שכונה, רחוב, מגדר, מצב משפחתי.

 

דמוגרפיית העיר בתצוגת מפה

ניתן לסנן את המידע לפי גיל, קבוצות גיל, שכונה, רחוב, מגדר, מצב משפחתי או חיתוך פוליגון במפה.
הקוארדינטות במפה מוצגות בדיוק של 200 מטרים ונועדו לצרכי קבלת אינדיקציה על נתונים דמוגרפיים בעיר.