תקציבים

אגף התקציבים בעיריית באר שבע הוא אגף חשוב בכל מערך הכספים הענף של העיר. האגף מורכב ממחלקת תקציב שוטף וממחלקת תקציבי פיתוח וכן מנהלים כספיים המשמשים נציגי האגף בכל אחד מאגפי העירייה השונים. לאגף שלל תפקידים הנוגעים להתנהלות הכספית השוטפת של העירייה, בין השאר  בניית התקציבים לשלל האגפים השונים תוך כדי חלוקה ואיזון נכונים, פיקוח וניהול התקציבים השונים , מניעת חריגות ומתן מידע שוטף לגורמים הרלוונטיים. את השירות בכל הנוגע לתקציבי העירייה, יקבלו המבקשים מהמנהלים הכספיים הרלוונטיים של כל אגף ואגף.

תפקידי אגף התקציבים:         

 • הכנת התקציב הרגיל בכל שנת כספים בכפוף למסמך הנחיות להכנת התקציב ליחידות השונות
 • הכנת תוכניות פיתוח (תב"ר) שנתית ורב שנתית בכפוף לנוהל ממוחשב להגשת בקשה לתקצוב תב"ר אשר משרת  את הגזברות ואת שאר אגפי העירייה
 • עדכון התקציב הרגיל בהתאם להחלטות ועדת הכספים, מועצה והנהלת העירייה
 • שליטה על תקציב ההוצאות ובקרת חריגות מהמסגרת המאושרת
 • הספקת מידע כספי זמין ואמין להנהלת העירייה לגורמים חיצוניים
 • ביצוע עבודה אינטנסיבית מול המשרדים הממשלתיים
 • בדיקת הזמנות כנגד הרשאות ודיווח למשרדי ממשלה
 • הכנת צפי תקבולים חודשי ממשרדי ממשלה ומגורמים אחרים לצרכי תזרים מזומנים
 • הקצאת ומיצוי הכנסות המתקבלות ממשרדי ממשלה
 • מעקב שוטף אחר הכנסות והוצאות
 • פיתוח מקורות הכנסה לעבודת האגפים בשיתוף עם מנהל האגף
 • ליווי ההתקשרויות באגף בשיתוף עם אגף הרכש וההתקשרויות ומטה הגזברות
 • ריכוז עבודת ועדת הכספים
 • הקטנת הגרעון הזמני הבלתי רגיל
 • שליטה של המנהלים הכספיים על תקציב האגף כולל שכר ותקציב רוחב