חשבות

​ניהול המערך הכספי והחשבונאי של העירייה, תוך קיום תהליכי מבדק ובקרה חשבונאיים ומתן גילוי נאות למצבה הכספי של העירייה. תפקידיו הם:

  • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים
  • כתיבת נהלי עבודה חשבונאיים וביקרות על ביצועם
  • מבדק ובקרה לכלל הפעולות החשבונאיות המתבצעות בספרי העירייה
  • טיפול בנושאי מיסוי וקשר עם רשויות המס
  • ניתוח דוחות כספיים לתאגידים עירוניים ומנהלות
  • ליווי עבודת ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים
  • ניהול תזרים המזומנים ומערך האשראי