נכסים והכנסות אחרות

האגף ממונה על הנכסים בבעלות העירייה,  לרבות אחריות לגביית אגרות והיטלים של העירייה, בתיאום עם כל אגפי  העירייה ותאגידיה השונים.

האגף מורכב ממספר מחלקות ו/או יחידות:

 • מחלקת רישום, פיתוח וקידום מקרקעין
  מחלקה זו, תפקידה לנהל את כלל נכסי העירייה, לרבות מבני ציבור ושטחים ציבוריים על כל היבטיהם. כל זאת, בשיתוף אגף הנדסה ובכפוף להחלטות מדיניות עירוניות.
  במסגרת עבודתה השוטפת, מטפלת המחלקה בניהול ספר הנכסים של העירייה, השבחה ומכירת מקרקעין, רישום נכסי העירייה בלשכת רישום המקרקעין, קידום עסקאות לשטחי ציבור מול רשות מקרקעי ישראל וכדומה.
 • מחלקת הקצאות קרקע והשכרות מבנים
  מחלקה זו, תפקידה לנהל את תחום הקצאות קרקע ומבנים, בהתאם לתבחיני העירייה ולנוהל הקצאות קרקע. בנוסף, אמונה על ניהול מערך השכרות נכסים מניבים של העירייה (לרבות חנויות, מזנונים, שטחי מסחר וכדומה).
  במסגרת עבודתה השוטפת, מטפלת המחלקה בטיפול הקצאות קרקע למוסדות ציבור, מערך השכרות נכסים בבעלות עירייה, טיפול במכרזים וחוזים לצורכי השכרה, מסרה וקבלה של נכסים.
 • תחום אגרות והיטלים
  באחריות מנהלת התחום לבצע גביית  אגרות בנייה והיטלי פיתוח, לרבות היטלי השבחה תוך מיצוי פוטנציאל של הכנסות העירייה, לרבות גביית דמי שימוש.
 • יחידת היטלי השבחה
  גביית היטל השבחה נגזרת מהתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.
  היטל השבחה חל בעת עליית שווי המקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
  שיעור ההיטל הנו מחצית (50%) ההשבחה.
  יחידה זו אמונה על קביעת היטל ההשבחה, על פי מצב תכנוני , פיזי ומשפטי של הנכס.

 

  
  
  
08-6840447בניין העירייהnilis@br7.org.il