מבקר העירייה

תכליתה של הביקורת לספק הערכה בלתי תלויה על התנהלות הגופים המבוקרים ואינה מתמקדת רק בחשיפת ליקויים. אפקטיביות הביקורת מושגת בביצוע התיקונים ובדרכים למניעת הישנותם ויש לראות בה כלי לייעול המערכות ואיכות השירות. מבקר העירייה מהווה חלק אורגני מהעירייה והכרת פעילות העירייה מאפשרת לו למלא את תפקידו באופן שוטף ורציף. הביקורת אינה חלק ממערך הביצוע של העירייה אותה היא הוסמכה לבקר. עצמאות הביקורת, יכולת תפקודה והאפקטיביות נמצאות ביחס ישר לשמירת העצמאות וסמכויות הפעולה שהעניק החוק ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין.
 
העירייה מחויבת על פי חוק במינוי מבקר במשרה מלאה. תפקידיו וסמכויותיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות (נוסח חדש). הביקורת נעשית גם לגבי המועצה הדתית וכן כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר העירייה גם לגבי עמותות רבות המקבלות הקצבה/תמיכה מהעירייה. עפ"י הוראות חוק התכנון והבנייה מבקר הוועדה המקומית הינו מבקר הרשות המקומית. יודגש, כי מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב פועל מכח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001 הקובע, כי הוראות פקודת העיריות לא יחולו עליו ולכן אינו בתחום סמכותו וטיפולו של המבקר.
 
יכולת תפקודה של הביקורת מותנה בעצמאותו ואי תלותו של המבקר. המחוקק קבע בחוק את דרכי עבודתו ואת השמירה על עצמאותו של המבקר. דוח מבקר העירייה אינו מאפיין את כלל פעולות העירייה והגופים העירוניים המבוקרים, אלא פעולות בנושאים שנבדקו בלבד. בהקשר זה יודגש, כי אין לייחס את היקף עבודת הביקורת בנושא מסוים לגבי מידת חשיבותו, מאחר ואופי הנושא קובע את מידת הפירוט.
 
הדוח כולל מעקב אחר יישום ההמלצות ותיקון הליקויים משנים קודמות וכן מעקב אחר מצב תיקון הליקויים בדוח מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה. המעקב מהווה חלק מובנה בתהליך העבודה ומשמש כלי להערכת אפקטיביות הביקורת. המעקב נועד להבטיח, כי תחומי הפעילות אשר התגלו בהן חריגות מהנורמות המחייבות יתוקנו וינקטו הצעדים הנדרשים על מנת למנוע את הישנותם. נתוני המעקב מספקים מידע על ביצוע המלצות הביקורת ותיקון הליקויים ואין ספק, כי יש לראות בביקורת כלי התורם להתייעלות המערכות ואיכות השירות.
 
דוח הביקורת השנתי מוגש אחת לשנה לראש העירייה, לא יאוחר מ-1 באפריל עם העתק לוועדה לענייני ביקורת. לאחר קבלת הערות ראש העירייה עליו, הדוח השנתי מובא לדיון בוועדה לענייני ביקורת, המגישה את סיכומיה והצעותיה למועצת העירייה המקיימת דיון מיוחד בו. הצוות לתיקון ליקויים דן בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים שצוינו בדוח, עוקב אחר תיקונם ובדרכים למניעת הישנותם ומגיש המלצותיו לראש העירייה.
 
לדוח מבקר העירייה קיים מאפיין פומביות בכך, שהחל ממועד הנחת הדוח על שולחן המועצה, הוא הופך לפומבי ובעקבות כך מתאפשר קיום דיון ציבורי בממצאי הדוח על פעולות העירייה והגופים העירוניים המבוקרים. הדוח מפורסם באתר האינטרנט העירוני.
 

פרטי התקשרות

  
  
  
  
  
  
אבי פוגלמבקר העירייה וממונה תלונות הציבור08-646373808-6463765בניין העירייהmevaker@br7.org.il
כרמלה טמסותמנהלת לשכת מבקר העירייה ותלונות הציבור08-646373808-6463765בניין העירייהmevaker@br7.org.il
עו"ד משה ברמץעוזר מבקר העירייה ותלונות הציבור 08-6463934בניין העירייהmosheb@br7.org.il
דנה סגל כהןעובדת ביקורת ותלונות הציבור08-6463622בניין העירייהdanas@br7.org.il
כנרת אגור כהן עובדת ביקורת ותלונות הציבור 08-6463938בניין העירייהKineret@br7.org.il
מיטל פול עובדת ביקורת ותלונות הציבור 08-646393708-6463765בניין העירייהmeitalp@br7.org.il
 
 
 

דוח מבקר העירייה

  
קובץמסנן
2017דוח מבקר העירייה לשנת 2016 מספר 34
2016דוח מבקר העירייה לשנת 2015 מספר 33
2014דוח מבקר העירייה לשנת 2014
2013דוח מבקר העירייה לשנת 2013
2012דוח מבקר העירייה לשנת 2012
2011דוח מבקר העירייה לשנת 2011
2010דוח מבקר העירייה לשנת 2010
2009דוח מבקר העירייה לשנת 2009
2008דוח מבקר העירייה לשנת 2008
2007דוח מבקר העירייה לשנת 2007
2006דוח מבקר העירייה לשנת 2006
2005דוח מבקר העירייה לשנת 2005
2004דוח מבקר העירייה לשנת 2004
2003דוח מבקר העירייה לשנת 2003
​​