מבקר העירייה

תכליתה של הביקורת לספק הערכה בלתי תלויה על התנהלות הגופים המבוקרים ואינה מתמקדת רק בחשיפת ליקויים. אפקטיביות הביקורת מושגת בביצוע התיקונים ובדרכים למניעת הישנותם ויש לראות בה כלי לייעול המערכות ואיכות השירות.

העירייה מחויבת על פי חוק במינוי מבקר במשרה מלאה. תפקידיו וסמכויותיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות (נוסח חדש). הביקורת נעשית גם לגבי המועצה הדתית וכן כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר העירייה גם לגבי עמותות רבות המקבלות הקצבה או תמיכה מהעירייה.

עפ"י הוראות חוק התכנון והבנייה מבקר הוועדה המקומית הינו מבקר הרשות המקומית, יודגש, כי מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב פועל מכח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001 הקובע, כי הוראות פקודת העיריות לא יחולו עליו ולכן אינו בתחום סמכותו של המבקר.

יכולת תפקודה של הביקורת והאפקטיביות מותנה בעצמאותו ואי תלותו של המבקר. המחוקק קבע בחוק את דרכי עבודתו של המבקר ואת השמירה על עצמאותו. דוח מבקר העירייה אינו מאפיין את כלל פעולות העירייה והגופים העירוניים המבוקרים, אלא פעולות בנושאים שנבדקו בלבד.

הדוח כולל מעקב אחר יישום ההמלצות ותיקון הליקויים משנים קודמות וכן מעקב אחר מצב תיקון הליקויים בדוח מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה. המעקב מהווה חלק מובנה בתהליך העבודה ומשמש כלי להערכת אפקטיביות הביקורת. המעקב נועד להבטיח, כי תחומי הפעילות אשר התגלו בהן חריגות מהנורמות המחייבות יתוקנו וינקטו הצעדים הנדרשים על מנת למנוע את הישנותם. נתוני המעקב מספקים מידע על ביצוע המלצות הביקורת ותיקון הליקויים.

דוח הביקורת השנתי מוגש אחת לשנה לראש העירייה, לא יאוחר מ-1 באפריל עם העתק לוועדה לענייני ביקורת. לאחר קבלת הערות ראש העירייה עליו, הדוח השנתי מובא לדיון בוועדה לענייני ביקורת, המגישה את סיכומיה והצעותיה למועצת העירייה המקיימת דיון מיוחד בו. צוות לתיקון ליקויים דן בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים שצוינו בדוח, עוקב אחר תיקונם ובדרכים למניעת הישנותם ומגיש המלצותיו לראש העירייה.

לדוח מבקר העירייה קיים מאפיין פומביות בכך, שהחל ממועד הנחת הדוח על שולחן המועצה, הוא הופך לפומבי ובעקבות כך מתאפשר קיום דיון ציבורי בממצאי הדוח ובהערות ראש העירייה עליו. הדוח מפורסם באתר האינטרנט העירוני.
 

פרטי התקשרות

  
  
  
  
  
  
אבי פוגלמבקר העירייה וממונה תלונות הציבור08-646373808-6463765בניין העירייהmevaker@br7.org.il
כרמלה טמסותמנהלת לשכת מבקר העירייה ותלונות הציבור08-646373808-6463765בניין העירייהmevaker@br7.org.il
כנרת אגור כהן עובדת ביקורת ותלונות הציבור 08-6463938בניין העירייהKineret@br7.org.il
אביבית אפריאטע. מבקר העירייה ותלונות הציבור08-646393808-6463765בניין העירייהavivita@br7.org.il
מיטל פול עובדת ביקורת ותלונות הציבור 08-646393708-6463765בניין העירייהmeitalp@br7.org.il
מלי דימנטעובדת ביקורת ותלונות הציבור08-6463622בניין העירייהmalid@br7.org.il
 
 
 

דוח מבקר העירייה

  
קובץמסנן
2019דוח מבקר העירייה לשנת 2019 מס' 37
2018דוח מבקר העירייה לשנת 2018 מספר 36
2017דוח מבקר העירייה לשנת 2017 מספר 35
2016דוח מבקר העירייה לשנת 2016 מספר 34
2015דוח מבקר העירייה לשנת 2015 מספר 33
2014דוח מבקר העירייה לשנת 2014
2013דוח מבקר העירייה לשנת 2013
2012דוח מבקר העירייה לשנת 2012
2011דוח מבקר העירייה לשנת 2011
2010דוח מבקר העירייה לשנת 2010
2009דוח מבקר העירייה לשנת 2009
2008דוח מבקר העירייה לשנת 2008
2007דוח מבקר העירייה לשנת 2007
2006דוח מבקר העירייה לשנת 2006
2005דוח מבקר העירייה לשנת 2005
2004דוח מבקר העירייה לשנת 2004
2003דוח מבקר העירייה לשנת 2003
​​