ממונה על תלונות הציבור

מבקר העירייה ממלא את תפקיד הממונה על תלונות הציבור (להלן - הממונה). מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 12 מיום 2/9/09 אישרה את מינוי המבקר לתפקיד הממונה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח - 2008 (להלן - החוק). 

הממונה מהווה כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על העירייה והגופים הנתונים לביקורת מבקר העירייה (להלן - גופים עירוניים מבוקרים). הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין העירייה והגופים העירוניים המבוקרים, שמירת זכויותו וקבלת שירות יעיל ואיכותי. יודגש, כי מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב אינו בתחום סמכותו וטיפולו של הממונה. התאגיד פועל מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001 הקובע, כי הוראות פקודת העיריות לא יחולו עליו.

החוק מסדיר את תהליך הטיפול בתלונות ונותן לממונה סמכויות לצורך ביצוע תפקידו. החוק מחייב כל רשות מקומית למנות ממונה וקובע הסדרים למינויו ולפעילותו, לרבות עצמאותו במילוי תפקידו, חובת הסודיות, אופן הגשת התלונה, תלונות שאין לבררן, דרכי בירור התלונה, תוצאות הבירור, הגשת דוח שנתי לראש העירייה ולמועצה על פעילותו ועוד.

במסגרת החוק כל אדם רשאי להגיש תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובדיה ועל נושאי משרה בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר בעניינים הנוגעים למילוי תפקידם. הגשת התלונה לממונה תהיה בכתב, תוך ציון שם המתלונן ומענו, דרכי ההתקשרות עמו, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה. במקרים חריגים ניתן להגיש תלונה בעל פה, אך על המתלונן יהיה למסור את כל פרטיו ולחתום על התלונה שתירשם מפיו בלשכת הממונה וזאת לאחר תיאום מראש.

הממונה אינו משמש כתובת ראשונה למתלונן ואינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים השונים באשר לאחריותם בנושאים עליהם מופקדים. הממונה מברר את התלונה לאחר שהמתלונן פנה תחילה לגורמים המוסמכים בעירייה ו/או לגוף העירוני המבוקר ולא נענה או הטיפול אינו לשביעות רצונו.

אם העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי, רשאי הממונה להצביע על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך. הנילון או הממונה עליו יודיעו לממונה על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד האמור.

 הממונה מגיש לראש העירייה ולמועצה דוח שנתי לא יאוחר מ-1 במאי והמועצה מקיימת  דיון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה. הדוח פתוח לעיון הציבור ומפורסם באתר האינטרנט העירוני. דוחות הממונה או כל מסמך שהוציא או הכין במילוי תפקידיו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי. 
 

פרטי התקשרות

  
  
  
  
  
  
אבי פוגלמבקר העירייה וממונה תלונות הציבור08-646373808-6463765בניין העירייהmevaker@br7.org.il
כרמלה טמסותמנהלת לשכת מבקר העירייה ותלונות הציבור08-646373808-6463765בניין העירייהmevaker@br7.org.il
עו"ד משה ברמץעוזר מבקר העירייה ותלונות הציבור 08-6463934בניין העירייהmosheb@br7.org.il
דנה סגל כהןעובדת ביקורת ותלונות הציבור08-6463622בניין העירייהdanas@br7.org.il
כנרת אגור כהן עובדת ביקורת ותלונות הציבור 08-6463938בניין העירייהKineret@br7.org.il
מיטל פול עובדת ביקורת ותלונות הציבור 08-646393708-6463765בניין העירייהmeitalp@br7.org.il
​​
 

 

דוחות הממונה על תלונות הציבור

  
קובץמסנן
2018דוח ממונה על תלונות הציבור מס' 9 לשנת 2018
2017דוח ממונה על תלונות הציבור מס' 8 לשנת 2017
2016דוח ממונה על תלונות הציבור מס' 7 לשנת 2016
2015דוח ממונה על תלונות הציבור מס' 6 לשנת 2015
2014דוח ממונה על תלונות הציבור מס' 5 לשנת 2014
2013דוח ממונה על תלונות הציבור מס' 4 לשנת 2013
2012דוח ממונה על תלונות הציבור מס' 3 לשנת 2012
2011דוח ממונה על תלונות הציבור מס' 2 לשנת 2011
2010דוח ממונה על תלונות הציבור מס' 1 לשנת 2010
​​