הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

בקשה לאישור צו ארנונה לשנת 2019

תאריך עדכון: 20/01/2019

אני מתכבד להגיש למועצת העיר  הנכבדה את עותק צו המסים לשנת 2019 שאישורו מבוקש בזאת ומפורט במזכר זה. להלן השינויים המוצעים בצו כדלקמן:

יובהר כי כל התעריפים המבוקשים עומדים בתעריפי המינימום והמקסימום כפי שנקבעו בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז-2007.

השינויים המבוקשים

 1. בהתאם לסעיף 7  בחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב ), תשנ"ג-1992 שיעור עדכון הארנונה יחושב בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן ושינוי מדד השכר הציבורי.  שיעור העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2019  הינו  על סך  0.32% (להלן: "שיעור העדכון").

  משמעות כספית : 2,800,000 ₪ לשנה

 2. הוספת סיווג לסעיף 6 לצו הארנונה- קרקע תפוסה למתקני נופש וספורט –

  מתוך רצון לעודד את הקמתם של מתקני נופש וספורט ברחבי העיר , הרשות מעוניינת לקבוע סיווג ותעריף המתייחס לרכיב ה"קרקע התפוסה" של מתקנים מעין אלו, ובשיעור של 21.90 ₪  למ"ר לשנה בדומה לסיווג של קרקע תפוסה ל'לונה פארק' (סעיף 32 לצו הארנונה), וזאת בהתאמה לגובה התעריפים לסיווג זה המצוי ברשויות אחרת כגון תל אביב וכפר סבא.

  כמות מקרים:1
  משמעות כספית : הפחתה של כ 158,000 ₪ לשנה .
  *הוספת הסיווג מצריך את אישורי שרי הפנים והאוצר.

   
 3. הפחתת תשלום הארנונה בהוראת קבע מ2%  ל1% למגורים ועסקים –

  העירייה נקטה במשך שנים במדיניות של מתן הנחת מימון בשיעור של 2% למחזיקים המשלמים את הארנונה באמצעות הוראת קבע זאת על מנת לעודד מחזיקים לשלם בהוראת קבע וזאת למחזיקים אשר השומה השנתית שלהם הינה עד לגובה של 100,000 ₪ בשנה. כידוע שיעור הריבית השוררת במשק בשנים האחרונות הינה נמוכה מאוד ועקב כך לא ניתן להצדיק מתן הנחה כלל ובוודאי שלא בשיעור של 2%.  מבדיקה עם רשויות מקומיות אחרות  נמצא כי מרבית הרשויות בחרו להקטין את גובה ההנחה ולעיתים אף בוטלה ההנחה לגמרי.  על כן מוצע בזאת להחליט על הפחתה של שיעור ההנחה  למשלמים בהו"ק  בכל ההסדרים  לרבות הו"ק בנקאית או הו"ק בכרטיסי אשראי ל1%.

  יודגש כי כיום שומות שנתיות מעל 100,000 ₪ אשר משולמות בהסדר הוראת קבע לא מקבלות הנחה כלל. השינוי יחל מחשבון מרץ 2019.

  כמות מקרים: כ-29,000
  משמעות כספית : כ- 1,750,000 ₪ לשנה . 

   
 4. לבצע תיקון נוסח טכני  לתוספת ב' הנחות סעיף 1.

  הנחות

  1. מליאת המועצה החליטה על אימוץ ואישור תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993, שפורסמו ב- 25.2.1993 (ק.ת. 5503) והתיקונים להם, שפורסמו ויפורסמו מפעם לפעם (להלן: "תקנות ההנחות"), בשיעורן המרבי, "למעט ההנחה האמורה בסעיפים 6 ו-8 כמצוין בפרק ד' לצו הארנונה (סדרי תשלום הארנונה ומועדיו)".

   
 5. קביעת השכונות החדשות בעיר כאיזור מס א' למגורים  בהתאם למדיניות העירייה מזה שנים, שכונות חדשות מסווגות כאיזור חיוב א'. לאור התפתחות העיר והקמתן של שכונות חדשות: שכונת כלניות, שכונת רקפות, פלח 5, שכונת כלניות, שכונת קריית גנים, שכונת סיגליות, שכונת הפארק, רמות האצבעות, מבוקש בזאת לאשר כאיזור חיוב א'  למגורים עד לגבול  תחום השיפוט של העיר ( מפת העיר למגורים מצ"ב לצו הארנונה).

         

בכבוד רב,

יחיאל חמו
מנהל אגף הגבייה ומנהל הארנונה