הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

ממונה על תלונות הציבור

תאריך עדכון: 29/08/2019
שם מחבר: דובר העירייה

​עפ"י חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח - 2008 , רשאי כל אדם להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית וכן על כל גוף עירוני, כשמשמעותו בסעיף 170 א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או ממלא תפקיד בו )מלבד מי-שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ(. ניתן לפנות אל לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור בכתב או בדואר אלקטרוני ולהגיש תלונה תוך ציון שם המתלונן ומענו, דרכי ההתקשרות, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד בו אירע וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה. במקרים חריגים ניתן להגיש תלונה בעל-פה, אך על המתלונן יהיה למסור את כל פרטיו ולחתום על התלונה שתירשם מפיו.

להלן פרטי הממונה על תלונות הציבור:
אבי פוגל, מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מען למכתבים:
עיריית ב"ש, כיכר מנחם בגין 2, ת.ד 15 , באר שבע 84100
טלפונים: 08-6463937 , 08-6463637
פקס: 08-6463765 , דוא"ל: mevaker@br7.org.il