הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

בחירות לוועד שכונת כלניות

תאריך עדכון: 28/11/2019

עיריית ב"ש מכריזה על בחירות לוועד השכונה בשכונת כלניות שלב א' + ב'. הבחירות ייערכו ביום שני, ה- 2.12.19 , ד' בכסלו, תש"פ.

אנו מזמינים את בעלי המגרשים/נכסים/קרקע) לן:"המגרש"( לסייע לקיומו של ההליך הדמוקרטי באופן תקין ומסודר, להצביע ולהשפיע.

זכאי לבחור כל בעל קרקע/נכס (להלן ''בעל הנכס'') ששמו מופיע בספר הבוחרים של שכונת כלניות שלב א' + ב', שהתקבלה ממנהלת הסכמי הגג (להלן ''בעל הנכס/הבוחר'') ואשר מזהה עצמו ביום הבחירות באמצעות תעודת זהות המעידה כי מקום מגוריו בשכונת הכלניות בבאר שבע או לחלופין מסמך אישור זכויות עדכני על המגרש שבבעלותו מרמ"י (רשות מקרקעי ישראל) או נסח טאבו המאשר את בעלותו על מגרש בשכונה או חוזה רכישה של הקרקע.
במעמד ההצבעה יידרש הבוחר לחתום על תצהיר המעיד כי הנכס/קרקע בבעלותו.
למיותר לציין כי בעל קרקע שכתובתו בשכונת הכלניות עודכנה בתעודת זהות פטור מחתימה על תצהיר כאמור לעיל.

וועדת הבחירות תשלח פרסום זה לכל התושבים הרשומים ברשימה.

יצוין כי לא כל בני הזוג רשומים כבעלי מגרש יחד, לכן יש להגיע עם תעודת הזהות כולל ספח.

זכאי להיבחר כל בעל מגרש ששמו מופיע בספר הבוחרים ומזהה את עצמו באמצעות תעודת זהות כולל ספח וכן מסמך אישור זכויות עדכני על המגרש שבבעלותו מרמ"י )רשות מקרקעי ישראל( ו/או נסח טאבו המאשר את בעלותו על מגרש בשכונה, או חוזה רכישה של הקרקע. המועמד יידרש לחתום על תצהיר המעיד כי המגרש בבעלותו.

למיותר לציין כי בעל קרקע שכתובתו בשכונת הכלניות עודכנה בתעודת זהות פטור מחתימה על תצהיר כאמור לעיל.

בעל מגרש העונה על אחד מהקריטריונים כאמור להלן , לא יהיה זכאי להיבחר:

א. אם הוכרז כפסול דין על פי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב – 1962 .

ב. אם הורשע בפסק דין חלוט בעבירה בחמש השנים שקדמו ליום פרסום רשימת המועמדים הכוללת את שמו.

ג. עובד בכיר בעירייה (מנהל מחלקה ומעלה).

לקראת הבחירות מונתה ועדת בחירות שהרכבה מפורט בהמשך. ועדת הבחירות היא האחראית על ביצוע הבחירות, כפי שמורה התקנון. הבחירות ינוהלו על פי תקנון בחירות. ניתן לעיין בתקנון הבחירות

הגשת מועמדות:

בעל מגרש המבקש להגיש מועמדותו לוועד שכונת כלניות ימלא ויגיש טופס מועמדות חתום כדין (להלן: המועמד").

לטופס זה על המועמד לצרף צילום תעודת זהות כולל הספח, תמונת פספורט ומסמך אישור זכויות עדכני על המגרש שבבעלותו מרמ"י )רשות מקרקעי ישראל( או נסח טאבו המאשר את בעלותו על מגרש בשכונה או חוזה רכישה של הקרקע. המועמד יידרש לחתום על תצהיר המעיד כי הנכס/קרקע בבעלותו. למיותר לציין כי בעל קרקע שכתובתו בשכונת הכלניות עודכנה בתעודת זהות פטור מחתימה על תצהיר כאמור לעיל. טפסים להגשת מועמדות ניתן לקבל במשרדי עיריית באר שבע במתחם יעלים - חדר 56 , או באתר האינטרנט של העירייה.

יש להגיש את הטפסים במסירה אישית בלבד, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00 וביום ג' בין השעות 18:00-17:00 . לתשומת לבכם, ניתן להגיש מועמדות ביום חמישי, ה- 3.10.19 , עד השעה 18:00 . יש להגיש את המועמדות במשרדי עיריית באר שבע, במתחם יעלים, רחוב זלמן שניאור 10 , אגף הרווחה והשירותים החברתיים - חדר 56 עד ליום ראשון, ה- 6.10.19 , בשעה 15:30.

להלן הרכב חברי ועדת הבחירות:

  • יו"ר וועדה
  • רכז הוועדה
  • נציג אגף הרווחה והשירותים החברתיים
  • נציג ציבור
  • נציג הלשכה המשפטית

אסיפת תושבים להצגת המועמדים לוועד השכונה תתקיים ביום שלישי, ה- 26.11.19 , כח' בחשוון תש"פ במרכז המורים בשדרות רגר

אנו קוראים לכל בעלי המגרשים בעלי זכות בחירה להשתתף באסיפה.


לפרטים:

08-6840327, efraty@br7.org.ilלעיון בתקנון הבחירות לועד שכונת כלניות
להורדת טופס מועמדות
רשימת מועמדים