הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

הודעה על הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2021

תאריך עדכון: 06/01/2021

מוסדות הציבור הפועלים בעיר באר שבע בתחומי האומנויות, איכות הסביבה-קיימות, בתי אבות, גרעיני התיישבות, דת, הפעלת מוסדות חינוך מוכרים (לא רשמיים), הפעלת מרכזים קהילתיים לבני העדה האתיופית, חינוך ותרבות, כוללים, מרכזי חדשנות, מרכזי סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, ספורט, קהילות יהודיות שאינן מקבלות שירותי דת מהמועצה הדתית, רווחה, תיאטראות ילדים ותנועות נוער, רשאים להגיש בקשה לתמיכה לשנת 2021.

הבקשות למתן תמיכה, הדיון בהן ואישורן, כפופים להוראות נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ולתבחינים למתן תמיכות המפורסמים באתר האינטרנט של העירייה.

האפשרות לקבלת תמיכה הינה בכפוף לאישור תקציב העירייה.

תמיכת העירייה, תינתן רק כאשר הפעילות הינה במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה ובהתאם לתבחינים שנקבעו. יודגש בזאת, כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה, ואם כן, מה יהיה שיעורו.

את קובץ הבקשה לתמיכה יש להוריד מכאן ולפעול בהתאם להוראות המפורטות בקובץ ההנחיות המפורסם באתר.

את בקשת התמיכה המלאה יש להגיש באופן הבא:

להדפיס את הבקשה, להחתימה כנדרש ולהגיש את הבקשה החתומה (סרוקה) באופן ברור, קריא ומלא  בצירוף קובץ הבקשה (קובץ Excel)  למייל tmichot@br7.org.il.

בקשה שלא תמולא בהתאם להנחיות ו/או אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, תוחזר למגיש הבקשה ולא יראו בה כבקשה שהוגשה.

יובהר בזאת כי, באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת 'אישור קבלה'. מוסד אשר לא ידאג לקבל 'אישור קבלה' לא יוכל לטעון להגשת הבקשה.

ניתן להגיש בקשות תמיכה החל מיום 03.12.2020 המועד האחרון להגשת הבקשות  31.1.2021.

למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי לא יינתנו אורכות מכל סיבה שהיא, ולא יידונו בקשות לתמיכה אשר לא יוגשו במועד, כאמור לעיל ובהתאם לנוהל התמיכות ולתבחינים.

לפרטים נוספים: מינה/מרינה בטל' 08-6464915 בין השעות 10:00-14:00 בימים א'-ה'

או במייל - tmichot@br7.org.il

הרינו להפנות את תשומת לבכם

מוסדות ציבור המעוניינים להגיש בקשה לקבלת פטור חלקי מארנונה בהתאם להוראות החוק ובכפוף להמלצת ועדת הנחות מארנונה ובאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים יכולים לפנות לאגף הגביה ברח' הדסה 78 (בית גוזלן) קומה א' טל' 08-6206547.