הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

תאריך עדכון: 28/04/2020

חוזר המנהל הכללי 5/2020
ד' אייר, תש"פ, 28 אפריל ,2020

תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף 5 (י) לפקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (פיטורין) 1938 (הוראת שעה) (תיקון )

ביום 18/03/2020 פורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2020 "תנאים וכללים למתן פטור מארנונה לשירות הציבור למתן פטור מארנונה לשירות הציבור לפי סעיף 5 (י)( לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, ( הוראת השעה), וזאת לצורך הארכת מועדים המנויים ב"תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף 5 (י) לפקודת מסי עירייה  ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 על רקע ההנחיות הנוגעות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

על רקע משך משבר הקורונה, מפורסם בזאת תיקון להוראות השעה, לצורך הארכת מועדים נוספים כמפורט להן:

המועד האחרון להגשת בקשה  לפטור בשנת 2020 מוארך בזאת עד ליום 1 ביוני 2020 (בפועל יוצא, מאורכת סמכות ועדת המשנה של ועדת הנחות לפי סעיף 2.5 לתנאים וכללים, לבקשתו  של מוסד, להאריך מטעמים מיוחדים שירשמו את המועד לגשת בקשה  לפטור על ידי המוסד עד ליום 1 ביולי 2020)

המועד לקבלת החלטה לגבי הבקשה האמורה לפטור על ידי מועצת הרשות המקומית מוארך עד ליום 2 באוגוסט 2020.

המועד להגשת תצהיר על אי שינוי נסיבות על ידי מוסד שאושר כמוסד מתנדב לשירות הציבור, מוארך עד ליום 1 ביוני 2020

תוקף הוראת השעה עד ליום 2 באוגוסט 2020

 
מרדכי כהן
המנהל הכללי 


 
חוזר המנהל הכללי 5/2020
כ"ב אדר, תש"פ 18 מרץ 2020

תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף 5 (י) לפקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (פיטורין) 1938 (הוראת שעה) (תיקון)

מתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (י)(4) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, הריני קובע תנאים וכללים כאלה:

תיקון סעיף 1

  1. בסעיף 1 לתנאים וכללים למתן מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף 5 (י) לפקודת מסי העיריה ומסי ממשלה (פיטורין), 1938 (הוראת שעה) ' – 

    (1) ברישא, במקום "ט בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020) יבוא י"ב באב התש"ף (2 אוגוסט 2020)":

    (2) בכל מקום, במקום "1 במאי "יבוא "1 ביוני". במקום "1ביולי" יבוא "2 באוגוסט".

  2. בסעיף 2.3, במקום "1 באפריל" נאמר "1 במאי"

 

ג' באייר התש"ף (27 באפריל 2020)

מרדכי כהן
המנהל הכללי 


________________

' חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2020 מיום 18/03/2020