הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

עדכון בדבר בקשה לאישור הפחתה חריגה בתעריפי צו הארנונה לשנת 2021

תאריך עדכון: 29/06/2020

1. בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג-1992, הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי מועצת העיר  באר שבע, בישיבתה שלא מן המניין מס'  35 , מיום 17/06/2020 , החליטה על הפחתה חריגה וגורפת של התעריפים הקבועים בצו הארנונה לשנת 2021 (להלן: "הצו") , וזאת כפי שיפורט להלן.

2. כן נבקש להדגיש כי הואיל וע"פ דין  החלטת המועצה הנ"ל, טעונה אישור שרי הפנים והאוצר (להלן בקצרה גם: "השרים") הרי שבכוונת העירייה לפנות בזמן הקרוב לשרים בבקשה לקבלת אישורם.

יובהר כי , כל עוד ולא ניתן אישור השרים הנ"ל, לא תיושם ההפחתה.

3. כמו כן , יצוין כי הודעה זו מועברת לכל מחזיק/ה/בעלים של נכס, המחויב/ת בתשלומי ארנונה ואשר ההחלטה הנ"ל, כאמור, יכול ותשפיע על חיובי הארנונה שלו/ה, במידה ותאושר ע"י השרים.

4. מכל מקום, כאמור, בכוונת העירייה לפנות לשרי הפנים והאוצר, לשם קבלת אישור לשינוי המפורט להלן:

  • מבוקש לאשר הפחתה גורפת של תעריפי הארנונה כך שיתבטל שיעור ההעלאה עפ"י הנוסחה שפורסמה באתר משרד הפנים –  ולצורך כך תאושר החלטת מועצת העיר הנ"ל בדבר שיעור הפחתה כולל של 1.088 אחוז , כך שלמעשה מבוקש שתעריפי הארנונה בצו הארנונה לשנת 2021 יהיו זהים לתעריפים שנקבעו במסגרת צו הארנונה לשנת המס 2020 אך לא יפחתו מתעריפי המינימום כקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה, וזאת כפי שעודכנו ופורסמו ע"י משרד הפנים ביחס לשנת המס 2021 (אף לאחר אישור שיעור ההפחתה הנ"ל).   

5. יובהר כי ככל שיינתן אישור שרי הפנים והאוצר לשינויים לשנת 2021 יחולו השינויים מראשית שנת הכספים 2021, קרי מיום 01.01.2021.

6. לשם הנוחות, נציין כי באפשרותכם לעיין בצו ארנונה לשנת 2021 , אשר מופיע באתר האינטרנט של עיריית באר שבע, ובו מפורטים , בין השאר, כל הסיווגים והתעריפים שנקבעו לשנת 2021. 


בכבוד רב ,
אגף הגבייה