מאגרים

כותרת ייעודי קרקע
Key land-designations
OrganizationKey beer-sheva-municipality
OrganizationTitle עיריית באר שבע
Resources
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b88bb3ed-9da0-4f0f-8b52-45f632413455/download/land-designations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5db8193a-b3ef-4b2c-b1d7-d4569c2f3438/download/land-designations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/858e050d-1ba5-4566-888f-cb087ed47e46/download/land-designations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/155ad01c-30b7-4239-9bbd-322ccb70d0f8/download/land-designations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/6df8e7ce-bbd3-456a-b360-e65d854ed2f8/download/land-designations.xlsx~SHP#;התראות פוליגונליות - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/9ac125c4-e300-4396-aaf8-3efd6185fe38/download/land-designations-.zip~GeoJSON#;התראות פוליגונליות - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/4360acd6-74b7-43fc-8c17-02438cb8dfc3/download/land-designations-.geojson~CSV#;התראות פוליגונליות - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/965db27d-f8fc-4149-a699-c47ef8922ae1/download/land-designations-.csv~XML#;התראות פוליגונליות - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/0bd8c660-eb6e-4168-be9a-2eec4b9d28a0/download/land-designations-.xml~XLSX#;התראות פוליגונליות - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b8024af5-1d26-412f-8dac-24f1e1a4f7f7/download/land-designations-.xlsx~SHP#;התראות קוויות - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b63dd6d6-060f-4f08-8a5b-9302ae5265db/download/land-designations-.zip~GeoJSON#;התראות קוויות - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/98746502-3ee5-48bd-809f-70d61e9ca269/download/land-designations-.geojson~CSV#;התראות קוויות - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5902e6b3-b550-4421-b945-cbcc13f7aa76/download/land-designations-.csv~XML#;התראות קוויות - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/ac8f2202-15c7-4e40-a92b-d58c480a3b8c/download/land-designations-.xml~XLSX#;התראות קוויות - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/80038c52-7275-455b-889a-ef13dc09b3fd/download/land-designations-.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/90330b64-43fb-47ec-9ab0-511f502aad89/download/land-designations.json~JSON#;התראות פוליגונליות - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/67fdd10e-6531-4a46-a737-f621654c3826/download/land-designations-.json~JSON#;התראות קוויות - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/cda3f02d-cc86-402e-bb32-1161177f5376/download/land-designations-.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/afad71c4-b0db-46dc-848f-199bd051342c/download/land-designations.xml~GeoXML#;התראות פוליגונליות - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/4d5e554e-e738-43b2-a22a-0f26fa188396/download/land-designations-.xml~GeoXML#;התראות קוויות - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/83e3bd5f-59cf-4e99-83ec-3b2a7782b130/download/land-designations-.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e3ff3db9-6bbb-495c-b8a3-87479f4d5323/download/land-designations.kml~KML#;התראות פוליגונליות - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/ed645cce-4e6d-499b-840d-7bdb1dda4eae/download/land-designations-.kml~KML#;התראות קוויות - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e6409e34-4d4e-4967-b707-a8de0f2ea964/download/land-designations-.kml~GeoJSON-ITM#;התראות פוליגונליות - GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5fba51b9-fe03-49f9-b648-7691fc81a0ae/download/land-designations-.itm.geojson~CSV-ITM#;התראות פוליגונליות - CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/7b4cfa1e-916a-4dae-b094-ef9b53d8018d/download/land-designations-.itm.csv~GeoXML-ITM#;התראות פוליגונליות - GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/580beb1c-9916-42f6-98f9-d94907090cdb/download/land-designations-.itm.xml~KML-ITM#;התראות פוליגונליות - KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e1e9e429-9c6a-4e91-a334-9ab72d73b499/download/land-designations-.itm.kml~GeoJSON-ITM#;התראות קוויות - GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/05c02069-ac83-4110-ba12-c47d40339dd4/download/land-designations-.itm.geojson~CSV-ITM#;התראות קוויות - CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/3b7ef7cd-1f44-4b57-8cfb-bbf9354336b9/download/land-designations-.itm.csv~GeoXML-ITM#;התראות קוויות - GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/a279bb4c-850f-4d0d-a909-4d7a84e73019/download/land-designations-.itm.xml~KML-ITM#;התראות קוויות - KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/68013176-2399-4913-868b-c06953e4eee3/download/land-designations-.itm.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/ab9bcb4e-8752-4253-85e2-a639da2beadb/download/land-designations.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5c8093e7-2459-4c44-b886-e6d0f70c44ef/download/land-designations.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e0be3ba8-a057-4d82-9961-a3f8f36070e1/download/land-designations.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/2f762d36-83a0-4f3a-acab-1a522301302e/download/land-designations.itm.kml
MetadataCreated 05/07/2017 13:45
MetadataModified 23/02/2021 12:00
Description
קומפילציה של המגרשים מתוך תכניות בניין עיר מאושרות. לכל מגרש נתונים אודות התכנית אשר קבעה את המגרש, מספר המגרש, ייעוד הקרקע, התכנית שקבעה את ייעוד הקרקע וקישור לדף מידע המכיל את הנתונים אודותיו.

גבולות המגרשים שורטטו על-פי נתוני המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) בכל המקרים בהם גבול המגרש וגבול החלקה זהים. המידע נועד לאינדיקציה בלבד. גבולות המגרשים שורטטו ברמה שאינה מדויקת לחלוטין, ואין בה בכדי להחליף מדידה.

ניתן לצפות בשכבת יעודי הקרקע גם דרך אתר ה-GIS העירוני
MetadataURL https://opendataprod.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=land-designations
Embed
Category city_planning
UpdatePeriod quarterly
OrganizationURL /OpenData/Lists/Organizations/CustomDispForm.aspx?ID=2
License Other (Public Domain)
קבצים מצורפים

ייעודי קרקע

קומפילציה של המגרשים מתוך תכניות בניין עיר מאושרות. לכל מגרש נתונים אודות התכנית אשר קבעה את המגרש, מספר המגרש, ייעוד הקרקע, התכנית שקבעה את ייעוד הקרקע וקישור לדף מידע המכיל את הנתונים אודותיו.

גבולות המגרשים שורטטו על-פי נתוני המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) בכל המקרים בהם גבול המגרש וגבול החלקה זהים. המידע נועד לאינדיקציה בלבד. גבולות המגרשים שורטטו ברמה שאינה מדויקת לחלוטין, ואין בה בכדי להחליף מדידה.

ניתן לצפות בשכבת יעודי הקרקע גם דרך אתר ה-GIS העירוני
תאריך יצירה:05/07/2017 | 01:45
תאריך עדכון אחרון:23/02/2021 | 12:00
מדיניות עדכון:אחת לרבעון
תנאי שימוש במאגר:Other (Public Domain)
תנאים משפטיים:לצפייה
GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b88bb3ed-9da0-4f0f-8b52-45f632413455/download/land-designations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5db8193a-b3ef-4b2c-b1d7-d4569c2f3438/download/land-designations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/858e050d-1ba5-4566-888f-cb087ed47e46/download/land-designations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/155ad01c-30b7-4239-9bbd-322ccb70d0f8/download/land-designations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/6df8e7ce-bbd3-456a-b360-e65d854ed2f8/download/land-designations.xlsx~SHP#;התראות פוליגונליות - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/9ac125c4-e300-4396-aaf8-3efd6185fe38/download/land-designations-.zip~GeoJSON#;התראות פוליגונליות - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/4360acd6-74b7-43fc-8c17-02438cb8dfc3/download/land-designations-.geojson~CSV#;התראות פוליגונליות - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/965db27d-f8fc-4149-a699-c47ef8922ae1/download/land-designations-.csv~XML#;התראות פוליגונליות - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/0bd8c660-eb6e-4168-be9a-2eec4b9d28a0/download/land-designations-.xml~XLSX#;התראות פוליגונליות - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b8024af5-1d26-412f-8dac-24f1e1a4f7f7/download/land-designations-.xlsx~SHP#;התראות קוויות - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b63dd6d6-060f-4f08-8a5b-9302ae5265db/download/land-designations-.zip~GeoJSON#;התראות קוויות - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/98746502-3ee5-48bd-809f-70d61e9ca269/download/land-designations-.geojson~CSV#;התראות קוויות - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5902e6b3-b550-4421-b945-cbcc13f7aa76/download/land-designations-.csv~XML#;התראות קוויות - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/ac8f2202-15c7-4e40-a92b-d58c480a3b8c/download/land-designations-.xml~XLSX#;התראות קוויות - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/80038c52-7275-455b-889a-ef13dc09b3fd/download/land-designations-.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/90330b64-43fb-47ec-9ab0-511f502aad89/download/land-designations.json~JSON#;התראות פוליגונליות - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/67fdd10e-6531-4a46-a737-f621654c3826/download/land-designations-.json~JSON#;התראות קוויות - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/cda3f02d-cc86-402e-bb32-1161177f5376/download/land-designations-.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/afad71c4-b0db-46dc-848f-199bd051342c/download/land-designations.xml~GeoXML#;התראות פוליגונליות - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/4d5e554e-e738-43b2-a22a-0f26fa188396/download/land-designations-.xml~GeoXML#;התראות קוויות - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/83e3bd5f-59cf-4e99-83ec-3b2a7782b130/download/land-designations-.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e3ff3db9-6bbb-495c-b8a3-87479f4d5323/download/land-designations.kml~KML#;התראות פוליגונליות - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/ed645cce-4e6d-499b-840d-7bdb1dda4eae/download/land-designations-.kml~KML#;התראות קוויות - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e6409e34-4d4e-4967-b707-a8de0f2ea964/download/land-designations-.kml~GeoJSON-ITM#;התראות פוליגונליות - GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5fba51b9-fe03-49f9-b648-7691fc81a0ae/download/land-designations-.itm.geojson~CSV-ITM#;התראות פוליגונליות - CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/7b4cfa1e-916a-4dae-b094-ef9b53d8018d/download/land-designations-.itm.csv~GeoXML-ITM#;התראות פוליגונליות - GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/580beb1c-9916-42f6-98f9-d94907090cdb/download/land-designations-.itm.xml~KML-ITM#;התראות פוליגונליות - KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e1e9e429-9c6a-4e91-a334-9ab72d73b499/download/land-designations-.itm.kml~GeoJSON-ITM#;התראות קוויות - GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/05c02069-ac83-4110-ba12-c47d40339dd4/download/land-designations-.itm.geojson~CSV-ITM#;התראות קוויות - CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/3b7ef7cd-1f44-4b57-8cfb-bbf9354336b9/download/land-designations-.itm.csv~GeoXML-ITM#;התראות קוויות - GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/a279bb4c-850f-4d0d-a909-4d7a84e73019/download/land-designations-.itm.xml~KML-ITM#;התראות קוויות - KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/68013176-2399-4913-868b-c06953e4eee3/download/land-designations-.itm.kml~GeoJSON-ITM#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/ab9bcb4e-8752-4253-85e2-a639da2beadb/download/land-designations.itm.geojson~CSV-ITM#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5c8093e7-2459-4c44-b886-e6d0f70c44ef/download/land-designations.itm.csv~GeoXML-ITM#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e0be3ba8-a057-4d82-9961-a3f8f36070e1/download/land-designations.itm.xml~KML-ITM#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/2f762d36-83a0-4f3a-acab-1a522301302e/download/land-designations.itm.kml

פורמטים אפשריים

  <iframe width="1050" height="720" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzhmYmRmMDgtZDBkOS00Yzc2LWI5MzAtZmIzMjIzZTAzYmQzIiwidCI6ImRmYzRlOWEyLTkwYTctNDY0MC1hNWY5LWZkYzFiMWFlZjM2NSIsImMiOjl9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

  תגובות

  כל השדות הינם שדות חובה
  תגובות

  נא למלא שם פרטי ושם משפחה

  נשמח לתגובתך