מאגרים

security_infrastructurecity_planningsecurity_infrastructurecity_planningrecreation_welfare_sportcity_planningeducationsecurity_infrastructurecity_planningcity_planningtransportationmunicipalitymunicipalityrecreation_welfare_sportcity_planningcity_planningsecurity_infrastructuretransportationcity_planninghealthtransportationculture_tourismsecurity_infrastructuremunicipalitysecurity_infrastructurecity_planningtransportationtransportationeconomy_businesseconomy_businesscity_planningsecurity_infrastructuretransportationsecurity_infrastructuretransportationreligionrecreation_welfare_sporthealthrecreation_welfare_sporteducationrecreation_welfare_sporteducationsecurity_infrastructurecity_planning
עיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעיריית באר שבעעיריית באר שבעחברת כיווניםעיריית באר שבעהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעCWCGתאגיד מי שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעהחברה להגנת הטבעמשרד התחבורהמשרד התחבורהTech7תכנית "עתידים - צוערים לשלטון המקומי"עיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבע
SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5f1e8298-d8bb-4efb-bc3c-70beff144eb2/resource/e6a81ceb-35fd-44bb-a096-103954d6fd58/download/camera.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5f1e8298-d8bb-4efb-bc3c-70beff144eb2/resource/17622d27-f9f0-4641-9b6d-9be2cf22faea/download/camera.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5f1e8298-d8bb-4efb-bc3c-70beff144eb2/resource/5601b665-48e9-45ea-a48a-373788f3ed91/download/camera.csvSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/94307eaa-5fe1-4c60-afb3-1a6d44f5b8f4/resource/823f7444-488d-4b87-9936-a765b719e20e/download/buildingsno.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/94307eaa-5fe1-4c60-afb3-1a6d44f5b8f4/resource/d097f12b-2559-4c53-9117-b89af972f6ae/download/buildingsno.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/94307eaa-5fe1-4c60-afb3-1a6d44f5b8f4/resource/2b51169e-16ea-41bc-8a2b-4c76f828c8c3/download/buildingsno.csvSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/65d3e53d-cb8c-415d-9ca1-2a61fd92aafd/resource/901222a0-730b-46ba-b617-701527e21c7a/download/streetlight.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/65d3e53d-cb8c-415d-9ca1-2a61fd92aafd/resource/b4b153f5-7079-45cf-aea5-e67847346788/download/streetlight.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/65d3e53d-cb8c-415d-9ca1-2a61fd92aafd/resource/fb220409-b1d4-4020-9666-996480ed14eb/download/streetlight.csvGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/1ac584ef-e302-48a7-a1b9-f69d42f465f7/download/buildings.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/9ee56c33-2058-4357-9580-c74edab598db/download/buildings.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/53e09128-57cf-4ee4-87f2-d70495953525/download/buildings.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/de7e8f7c-ae53-471b-b273-8e323b9223b6/download/buildings.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/614da106-e5dc-40ba-914d-ff9d783915f1/download/mitkanymishak.geojson~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/be607873-eba9-42d7-b6d3-1ceae4d55ded/download/playgrounds.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/dd3bc564-9207-423e-a068-6a5530041292/download/mitkanymishak.zip~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/69825fa7-a621-4218-8596-9ddcad1373bb/download/mitkanymishak.csvGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/33c3476c-db4c-4a55-b0b0-f89f9afec216/download/roads.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/93260118-70a2-4d05-8988-84c4477572b1/download/roads.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/919c93e8-d626-4979-85f2-c3c8808f480e/download/roads.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/51cb5bdf-ca37-4a44-9a49-20a1e456ab9c/download/roads.zipSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c46ff3ba-0718-4a3f-a2b5-869745821499/resource/ae7ee3b3-632e-4368-a2e0-a180437cc04b/download/meonot_yom.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c46ff3ba-0718-4a3f-a2b5-869745821499/resource/4afdfebb-fbd5-487f-a812-924f6210e40f/download/meonot_yom.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c46ff3ba-0718-4a3f-a2b5-869745821499/resource/121f9c8d-b75d-46ca-a395-b514f79e86f7/download/meonot_yom.csvSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/12e70a9d-e10b-4f21-afcd-660d83c5602c/resource/b942c280-c793-4af7-8ae1-f68530037a41/download/shalters.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/12e70a9d-e10b-4f21-afcd-660d83c5602c/resource/05416946-312b-4476-a863-3204369280d3/download/shalters.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/12e70a9d-e10b-4f21-afcd-660d83c5602c/resource/8505a5dc-8947-4a84-8ae7-18e75817da63/download/shalters.csvSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/6ef5ac88-4a74-4d86-933f-882073bb48d3/download/taba_blueline.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/988a2446-a41b-45bf-87ee-d0fccbc3d34a/download/taba_blueline.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/56cdc4ce-e58d-4772-ac52-f4507173905e/download/taba_blueline.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/0c78985f-1b38-489c-a883-10b6fb443cc9/download/city-plans.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b88bb3ed-9da0-4f0f-8b52-45f632413455/download/lots1.geojson~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/2f9b5154-cd16-4be5-97ec-54b02282db5c/download/lots1.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5db8193a-b3ef-4b2c-b1d7-d4569c2f3438/download/lots1.csv~XML#;ייעודי קרקע - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/858e050d-1ba5-4566-888f-cb087ed47e46/download/land_designations.xml~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/0a8e9caa-00a9-42fa-8c94-b24c5a5559f3/download/lots1.csv~XML#;התראות - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/7239f81f-bb8f-47b5-b38f-d4ac57f67d3b/download/land_designation_alerts.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/155ad01c-30b7-4239-9bbd-322ccb70d0f8/download/lots1.zip~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/09733a43-f1cd-4c21-8ea4-66f464135e3a/download/lots1.zipURL#;URL#;https://teunot.cbs.gov.il/teunotm/JSON#;JSON#;https://www.beer-sheva.muni.il/_layouts/15/GetjsonItems.aspx?List=e3ace9fe-6331-4b1a-af84-e3acc0041c71JSON#;JSON#;https://www.beer-sheva.muni.il/_layouts/15/GetjsonItems.aspx?List=e3ace9fe-6331-4b1a-af84-e3acc0041c71JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/393d5ae9-17f1-4f55-80ad-3de14ea58c75/resource/a27add7b-dc76-4d78-951c-ee223645d1d5/download/beer-sheva-classes.json~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/393d5ae9-17f1-4f55-80ad-3de14ea58c75/resource/4545b746-317c-451f-b915-5db0515b46e9/download/beer-sheva-classes.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/393d5ae9-17f1-4f55-80ad-3de14ea58c75/resource/75f65003-5af6-43a5-9282-a506657e19a4/download/beer-sheva-classes.xmlJSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/ebadb702-a15f-46e5-96ee-571a1c04f8c9/download/street-names.json~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/e5784843-0e84-4fdd-b377-07727fd0500a/download/street-names.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/4ee55e90-c768-4bf6-b53c-cc9c2bed8a30/download/street-names.xmlURL#;URL#;https://data.gov.il/dataset/statistical-area-2008GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aa1b0066-0a4f-4f02-8f38-1ded4465e70f/download/siren.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/205f0a81-ab54-4681-83cf-ac22c08b4633/download/siren.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/f4904106-7d3f-4589-b109-c9e5e14808e4/download/siren.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4a2dffe2-7279-47b6-bc6b-8c21fcd9ade9/download/siren.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/53d4cf32-80ec-4428-bca5-cbba99baba78/download/bicycleparking.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c14a154c-8091-44c6-a0d9-4c9d1e4ad15e/download/bicycleparking.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/382b41ce-88b8-4f9a-90fc-edd782e6ac7c/download/bicycleparking.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/143eb616-0577-417f-b834-e64631ec7491/download/bicycleparking.xmlGeoJSON#;מבנים לשימור - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/ca4161f4-b5ba-4293-b5de-fc2b04ef43a7/download/buildingconservation.geojson~GeoJSON#;מבנים לשימור - אלמנטים - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/baaad94f-76c5-4c56-8f0b-d34441fefbe2/download/buildingconservationelement.geojson~GeoJSON#;מבנים לשימור - גדרות - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/e6411320-e6f4-4b35-b36f-b11df014ed0c/download/buildingconservationfence.geojson~GeoJSON#;מבנים לשימור - מתחמים - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/1a48d18f-8f40-4694-83f5-f29a892e06bf/download/buildingconservationareas.geojson~CSV#;מבנים לשימור - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/f30398be-418d-47e1-aa8c-1834685110c2/download/buildingconservation.csv~CSV#;מבנים לשימור - אלמנטים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/40e69449-734c-45cc-a004-01913c0cdb73/download/buildingconservationelement.csv~CSV#;מבנים לשימור - גדרות - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/5d8bffa7-f88c-4ab2-a604-623cc1175d06/download/buildingconservationfence.csv~CSV#;מבנים לשימור - מתחמים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/80dc7bfd-880b-4d29-b939-eaabd55e8f2d/download/buildingconservationareas.csv~XML#;מבנים לשימור - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2ceba2b2-428d-482f-b184-6a5d3f5e39a9/download/buildingconservation.xml~XML#;מבנים לשימור - אלמנטים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/713fabc0-8df5-4489-8883-0ab26238fabc/download/buildingconservationelement.xml~XML#;מבנים לשימור - גדרות - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9932ec52-ede7-455b-a828-a5cc7f3c484e/download/buildingconservationfence.xml~XML#;מבנים לשימור - מתחמים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2b7feed9-631e-4d87-84d0-ecc8be2b7c5c/download/buildingconservationareas.xml~SHP#;מבנים לשימור - כלל הרכיבים מאוחדים - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/81d27806-230d-4003-8836-57072bd44738/download/buildingconservationall.zipCSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/52f93775-ffa6-4f4c-bf4b-7257687924f1/download/pharmacy-duty.csv~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/56a71487-1112-45c8-9df4-c717642aae26/download/pharmacy-duty.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/7e68afe6-1c65-42b5-994e-e8eaf5b33582/download/pharmacy-duty.xmlGeoJSON#;GeoJson#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/c12cd7af-c09f-4adc-9bfe-44e1de477c8b/download/traffic_lights.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/1eaaaba9-1fba-4f31-8ed6-aa81f90de7c8/download/traffic_lights.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3be36620-bb94-4879-ad69-72daaed4d7d4/download/traffic_lights.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3954ef17-9486-4b71-9e57-20d7dbb811f3/download/traffic_lights.zipURL#;URL#;http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/71100/BEERSHEBA%20WAR%20CEMETERYGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ea6927f7-b009-41bb-99a3-65516e496c79/resource/6d0c8327-8599-4028-b3de-a02ddb709f43/download/fire_hydrant.geojson~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ea6927f7-b009-41bb-99a3-65516e496c79/resource/8507cf66-5984-46b8-b229-78b4a7873ee0/download/fire_hydrant.zip~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ea6927f7-b009-41bb-99a3-65516e496c79/resource/55565cec-34e1-48cf-9a52-1c8751c9fba3/download/fire_hydrant.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ea6927f7-b009-41bb-99a3-65516e496c79/resource/38f77350-e294-43d9-bbc4-2e443f902c80/download/fire_hydrant.xmlCSV#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/8b32a199-90aa-414b-97c4-613b9f85e304/download/approved-budget-beer-sheva-2017.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f9d35768-95f5-4230-a072-ee0972918c17/download/approved-budget-beer-sheva-2016.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/80712159-b094-4285-add3-b50489b51469/download/approved-budget-beer-sheva-2015.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d215cb53-df6b-475a-8bcf-20f3f957d336/download/approved-budget-beer-sheva-2014.csvGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/c10da702-c1be-481f-aeb5-6cd649eed3b1/download/garbage-bins.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/5afd1a3a-b68a-43bc-8c63-311935de4d9a/download/garbage-bins.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/b48f8fba-a2c4-4f21-9970-cfc602fdaa2a/download/garbage-bins.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/8e1531a5-b911-4d5f-af2c-c552c88ca867/download/garbage-bins.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/cf4153b4-5de5-4c1f-83c6-e8bbd195219a/download/urban_nature.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/f6081c25-0bdb-433e-bac4-76797ec2e8df/download/urban_nature.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/7c71acbd-d507-4e87-802b-46ef7a7ec681/download/urban_nature.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/851957a9-9c6f-436e-9f07-e95e7c9494a9/download/urban_nature.xmlURL#;URL#;https://data.gov.il/dataset/434URL#;URL#;https://data.gov.il/dataset/383CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/41bcacff-fcc6-48b8-93ba-08e42cd12dc0/resource/c8b46548-33a9-44ec-9fd1-492ee6566a31/download/startups.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/41bcacff-fcc6-48b8-93ba-08e42cd12dc0/resource/c582c38c-0e26-43d8-90c8-d605caa85abe/download/startups.xml~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/41bcacff-fcc6-48b8-93ba-08e42cd12dc0/resource/a1422edc-d29a-4040-92e0-d261bdbd5a2a/download/startups.jsonGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/2eb8b5c6-8f33-4f88-8602-1ff2a3ca712d/resource/e4890827-42f9-4edb-be1e-990260903de5/download/business-accessibility.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/2eb8b5c6-8f33-4f88-8602-1ff2a3ca712d/resource/8aaeac5d-74ec-44a6-8a06-0ecde3d4933e/download/business-accessibility.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/2eb8b5c6-8f33-4f88-8602-1ff2a3ca712d/resource/83550a20-59d3-4811-9c4d-e7c6ce82096f/download/business-accessibility.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/1ababf1d-4bbf-4356-889f-f460d8fadb39/resource/2d5cd8a6-5756-493a-bf0f-9caca88b41b1/download/addresses.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/1ababf1d-4bbf-4356-889f-f460d8fadb39/resource/34423d23-f86a-4971-b135-ca315583b9fd/download/addresses.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/1ababf1d-4bbf-4356-889f-f460d8fadb39/resource/d9e74cae-404a-4530-839d-1c132ec3924f/download/addresses.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/1ababf1d-4bbf-4356-889f-f460d8fadb39/resource/2995c3e4-d215-4df2-b83a-1d747cac8dda/download/addresses.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/b0f4281a-9977-4a26-bb5c-6e542941454f/download/streetlight.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6bbebdfc-cc60-48f2-b2c0-73ad6f2f528a/download/streetlight.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/f3648891-e401-4a36-a5a2-400c996065b3/download/streetlight.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/e2f359dc-a339-480c-9e56-dd6ac4b02e15/download/streetlight.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/ab22e780-bccf-46c1-985e-6b64b41738c3/download/dog_gardens.geojson~CSV#; CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/1f4f6c53-402a-4dce-81cd-c82e075d0110/download/dog_gardens.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/86f5f954-a8de-4173-bb14-41915f3d3b85/download/dog_gardens.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/7f7080b0-6376-4ae0-8481-45ec64ee06a6/download/dog_gardens.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/77ae2094-acb8-42b3-8234-6718b67309fe/download/taxi-stations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/912fd3af-1c93-4aa5-a99a-b623a33d4c6a/download/taxi-stations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/b62f0715-8130-4756-bf62-056afaa7b2fd/download/taxi-stations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/1b272ec9-688b-41fb-bcee-094465ee3b5a/download/taxi-stations.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0261b2c3-8cb7-4a8b-bbf5-4c2f4d33df47/resource/85cce1cd-4dda-43b2-9ced-53a7c4890c82/download/cameras.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0261b2c3-8cb7-4a8b-bbf5-4c2f4d33df47/resource/4d2aa88c-5483-4a8b-a01f-b81d018375d8/download/cameras.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0261b2c3-8cb7-4a8b-bbf5-4c2f4d33df47/resource/eb139828-9643-41df-bd8b-ed193d65f208/download/cameras.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0261b2c3-8cb7-4a8b-bbf5-4c2f4d33df47/resource/3f797fe1-1aec-4919-b403-c47048a625d9/download/cameras.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/71ce59a1-c2ba-40b3-8ad2-e59f44dd81ed/download/gas_stations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/dc2669eb-180a-4e2f-82a6-943a253421b5/download/gas_stations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/1019a2d7-777f-4a8b-b54f-6ee0b871532c/download/gas_stations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/95c944c1-c80d-4ada-b715-c49674238364/download/gas_stations.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/8b4a0646-3dd5-47a1-82d3-90a6e9209692/download/synagogue.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/84e1f108-d5fc-4321-8e08-d0493042c375/download/synagogue.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/58ab4d3b-647d-4dd4-a504-22c0b41edf77/download/synagogue.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/dd82d4c9-6272-45b4-ad55-e07856744f3d/download/synagogue.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/012382a2-97ed-4310-bc20-f4e41207e049/download/sport.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/5f9b356b-73d1-4c36-9e26-0fe0ce5e36c8/download/sport.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/7be6cdf4-657d-406b-b321-4c9fac681cfd/download/sport.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/b6957500-42fd-4ec1-bada-cb1420093194/download/sport.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/939342a7-45bb-4c1e-928c-5d9cc0c0140d/download/healthclinics.geojson~CSV#; CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/168d8636-b516-4279-9d92-a3adef72f53b/download/healthclinics.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/d3ff61b0-e84c-47e0-8dde-754ec77c7361/download/healthclinics.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/6cd75a4e-c082-48ef-b429-989a7805ca0f/download/healthclinics.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/7d2a89d1-c960-4616-b4c8-a40858efb1b8/download/pensionerclub.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/bb8f66d7-5a93-42c8-af10-3bc2a61440c3/download/pensionerclub.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/21c936e4-e839-4db4-8487-12fb54e312e0/download/pensionerclub.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/dc7e0adc-3f57-4d5b-ba89-ba8ade8e4039/download/pensionerclub.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/4a94d22c-fbde-4969-973a-71b1517968ef/download/educationalinstitutions.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e49aac2a-47b7-4d1a-92f7-8056940c9cfa/download/educationalinstitutions.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/12bdf65a-2676-44ab-8dac-ce0a6bbc2f5f/download/educationalinstitutions.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e450425d-2061-4898-b5d1-dafae9fa196e/download/educationalinstitutions.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/d8388364-f5f3-43da-bf5b-aba16ba98cb6/download/community-centers.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/73bd64d5-ecb3-4568-9d92-f0cdd0998332/download/community-centers.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/33c88eeb-e17e-4524-ace9-b4048d0e03be/download/community-centers.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/7eb884be-0ff3-4ba0-b45f-a09643dc1ad7/download/community-centers.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/c44e3589-227a-4fc9-ba20-2216d0ee75c7/download/daycare.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/0f00bd2a-4c75-44f2-a141-5a1572cbb7e6/download/daycare.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/43bf6d72-8b15-48f9-b5b1-1c70485527df/download/daycare.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/7f630bf2-f507-400b-9c1a-318c42f79456/download/daycare.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e687f3aa-3e28-45e6-aed5-dd3ed8c8ea84/download/shalters.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/84172232-4a7d-4950-bd0c-416dc9833502/download/shalters.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e5d03517-a3a6-4ecc-9a57-e687c46363aa/download/shalters.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/98715ba4-1d7d-481f-8d60-45bac5c3f3cb/download/shalters.zipGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/d6df3f65-e52c-4093-97b5-6508033e8c31/download/fountains.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/ca92d1cc-078d-4f2c-b953-bfd82187f619/download/fountains.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/6b19e61c-f5c3-4850-986f-16ed5e99f504/download/fountains.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/62acabbd-013a-49ef-ac74-12c9c93940cf/download/fountains.zip

סנן מאגר לפי:

רשימת מאגרים

הרחבמאגרתאריך עדכון אחרון