מאגרים

municipalitytransportationtransportationmunicipalityeconomy_businesscity_planningrecreation_welfare_sportcity_planningcity_planningdemographicscity_planningdemographicseducationhealthcity_planningeconomy_businesseconomy_businesseconomy_businesscity_planningsecurity_infrastructurecity_planningcity_planningsecurity_infrastructuresecurity_infrastructurerecreation_welfare_sportcity_planningrecreation_welfare_sporttransportationtransportationsecurity_infrastructurecity_planningrecreation_welfare_sporttransportationsecurity_infrastructuretransportationrecreation_welfare_sporthealthtransportationculture_tourismmunicipalitycity_planningreligioneducationsecurity_infrastructure
עיריית באר שבעמשרד התחבורהמשרד התחבורהעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעתאגיד מי שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעיריית באר שבעהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעCWCGעיריית באר שבעהחברה להגנת הטבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבע
JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/4c6c2c3c-8708-46cc-a63a-b5aef5661b85/resource/de1f2158-6719-40fb-81b7-4eb526320e88/download/tender.json~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/4c6c2c3c-8708-46cc-a63a-b5aef5661b85/resource/d9f9d6d7-cd67-479f-8049-446003c512c3/download/tender.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/4c6c2c3c-8708-46cc-a63a-b5aef5661b85/resource/e52fc2a4-e0f9-48ae-ac61-40e75ee96b13/download/tender.xlsx~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/4c6c2c3c-8708-46cc-a63a-b5aef5661b85/resource/22fea9b0-f28b-4b29-9263-d202b3caf454/download/tender.xmlURL#;URL#;https://data.gov.il/dataset/434URL#;URL#;https://data.gov.il/dataset/383JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/db8fce06-e810-4f5d-a87d-604f44a518af/resource/1e1d7359-0aa8-4dce-b764-8a7f599aabb8/download/jobs.json~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/db8fce06-e810-4f5d-a87d-604f44a518af/resource/4356a17b-36dc-4556-943d-7e9bb28c58b2/download/jobs.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/db8fce06-e810-4f5d-a87d-604f44a518af/resource/f82fba9d-574e-4d86-af50-fc08257a98e7/download/jobs.xlsx~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/db8fce06-e810-4f5d-a87d-604f44a518af/resource/55fd1fd7-5e75-49ff-a756-d069f2764d1d/download/jobs.xmlCSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/8cd79434-149c-46bf-a234-79323e8b3974/download/business-licensing.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/6a6e85b8-f320-43ff-8967-00abafd45e42/download/business-licensing.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/9d7da2a2-d600-428b-8297-232d882ac6ec/download/business-licensing.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/f3656996-d32b-4821-8c54-431115f4b5c6/download/business-licensing.xmlSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/13a78727-6184-433c-bb2a-df0705ec2a32/download/addresses.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a2521cf7-aa80-4bfa-9a95-d7910589499a/download/addresses.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/eb013454-7bb3-4ee7-9e16-60c16468f9e2/download/addresses.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/ddbf0210-9283-4de4-af98-04093c3e5da5/download/addresses.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/ef05031d-43eb-4767-beb6-5999e0a2ef5d/download/addresses.xlsx~JSON#;XLSX - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/917c4ed4-f7be-47c9-97a0-bd28b1430cc1/download/addresses.json~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a117e3a7-5315-4f65-9417-a629df7b5acc/download/addresses.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a7b919db-c9f0-4bef-9d93-25bc70af1c09/download/addresses.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/e26d38b4-3520-48ec-8b48-839deb48889f/download/addresses.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/220b11fe-437a-4747-b0d6-c7ec0be7e53a/download/addresses.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/21fd1d84-3d88-4571-a23a-2bd345544db4/download/addresses.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/e53b4a95-835a-4c98-8cc9-8712ce9e35a8/download/addresses.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/ef691d8b-3ba4-4d9c-a388-fef7346b6139/download/addresses.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/0ebf135b-a7e2-4469-ab83-1cf281503470/download/addresses.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/c0f99c62-2692-48cc-b829-eb6176ba993e/download/addresses.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/6959ee84-985e-4fd3-be6f-8b4777e3c12e/download/addresses.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/ab22e780-bccf-46c1-985e-6b64b41738c3/download/dog-gardens.geojson~CSV#; CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/1f4f6c53-402a-4dce-81cd-c82e075d0110/download/dog_gardens.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/86f5f954-a8de-4173-bb14-41915f3d3b85/download/dog-gardens.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/7f7080b0-6376-4ae0-8481-45ec64ee06a6/download/dog-gardens.zip~XLSX#; XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/363d5918-1279-47a3-ba66-d91dbc539182/download/dog_gardens.xlsx~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/e923da4a-7155-4f8f-8706-e9274615fa2d/download/dog-gardens.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/d43e8ce5-4bff-4a69-89d4-e4fc5d0b36d7/download/dog-gardens.xlsx~JSON#; JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/b55bfe7b-f50a-4f28-b4d8-639018d5cb25/download/dog_gardens.json~XML#; XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/2717396a-4082-4c7e-89b2-fad2984f768a/download/dog_gardens.xml~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/79892b32-e150-4d61-8df6-439ba403dd6f/download/dog-gardens.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/a8405726-ea3d-4749-a363-78350061aa34/download/dog-gardens.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/ed673fc7-3659-46df-bb3f-a18234f2b33a/download/dog-gardens.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/3100ab36-177d-4a7c-b0d5-3e0b38a21db1/download/dog-gardens.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/8a1b29a3-2e2e-4a17-abf3-b83c217d3fbe/download/dog-gardens.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/e7f14334-d459-436a-bfdd-092fbcc0a1db/download/dog-gardens.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/556de86d-2d8b-4735-894c-323fe22147de/download/dog-gardens.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/857e2081-b603-4c20-b3e1-1233a288b39a/download/dog-gardens.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/5c2d3628-53b3-42c3-baa3-3a25615948f0/download/dog-gardens.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/089a3e53-8906-4320-9054-4cf87f09596d/download/dog-gardens.itm.xmlSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/6ef5ac88-4a74-4d86-933f-882073bb48d3/download/city-plans.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/988a2446-a41b-45bf-87ee-d0fccbc3d34a/download/city-plans.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/56cdc4ce-e58d-4772-ac52-f4507173905e/download/city-plans.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/0c78985f-1b38-489c-a883-10b6fb443cc9/download/city-plans.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/567df58a-0131-41f5-911d-d8e6f58107bc/download/city-plans.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/55d81a89-029d-4825-8b16-68a6e457e6f0/download/city-plans.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/349bfd82-1b8a-41c2-9d4c-53d83697bca6/download/city-plans.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/7a379d69-da96-4da9-8e4e-06359e766540/download/city-plans.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/9c27b696-7c57-43c6-ab52-499a47518794/download/city-plans.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/17a5962d-e0cd-4412-b48f-988d036514bc/download/city-plans.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/2fe9d515-97b8-424c-888d-87dc52c889c8/download/city-plans.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/aac84109-6b33-4916-ac2a-608318c58701/download/city-plans.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/70430901-7264-4d6e-9550-b67c9540d214/download/city-plans.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/5107ea6f-4e82-486c-aa58-fb376361c4b2/download/city-plans.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/64a6c196-7fdd-428b-aaf2-85fead40e251/download/city-plans.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b88bb3ed-9da0-4f0f-8b52-45f632413455/download/land-designations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5db8193a-b3ef-4b2c-b1d7-d4569c2f3438/download/land-designations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/858e050d-1ba5-4566-888f-cb087ed47e46/download/land-designations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/155ad01c-30b7-4239-9bbd-322ccb70d0f8/download/land-designations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/6df8e7ce-bbd3-456a-b360-e65d854ed2f8/download/land-designations.xlsx~XML#;התראות פוליגונליות - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/0bd8c660-eb6e-4168-be9a-2eec4b9d28a0/download/land-designations-.xml~XLSX#;התראות פוליגונליות - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b8024af5-1d26-412f-8dac-24f1e1a4f7f7/download/land-designations-.xlsx~XML#;התראות קוויות - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/ac8f2202-15c7-4e40-a92b-d58c480a3b8c/download/land-designations-.xml~XLSX#;התראות קוויות - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/80038c52-7275-455b-889a-ef13dc09b3fd/download/land-designations-.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/90330b64-43fb-47ec-9ab0-511f502aad89/download/land-designations.json~JSON#;התראות פוליגונליות - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/67fdd10e-6531-4a46-a737-f621654c3826/download/land-designations-.json~JSON#;התראות קוויות - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/cda3f02d-cc86-402e-bb32-1161177f5376/download/land-designations-.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/afad71c4-b0db-46dc-848f-199bd051342c/download/land-designations.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e3ff3db9-6bbb-495c-b8a3-87479f4d5323/download/land-designations.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/db609acb-86e2-4ffa-ba09-1d4a56d11a37/download/land-designations.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/05fa8bb0-1d10-40ac-a83f-4adb0c5a78d6/download/land-designations.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/a92a5a9d-11c9-4ab4-86eb-e4244e091596/download/land-designations.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/2d8124f3-4116-4892-96d0-02b42d940498/download/land-designations.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/87b7ddc6-74a0-49d0-b6c5-fcb72f47d2a1/download/land-designations.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/939082f7-b5e7-4cf5-b693-9905e6498935/download/land-designations.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/4f92b20e-2f5c-48fb-90b0-0a97578c1e74/download/land-designations.itm.xml~XLSX#;התראות פוליגונליות - XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/6f7f1e8c-8936-4a88-b147-e4198cde9d0c/download/land-designations-.itm.xlsx~JSON#;התראות פוליגונליות - JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/c3bd203c-0040-4639-b452-0ed3c980e2b4/download/land-designations-.itm.json~XML#;התראות פוליגונליות - XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/253ce2e7-2074-4ec2-a6d6-52d971abe42d/download/land-designations-.itm.xml~XLSX#;התראות קוויות - XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/74a86857-ce3b-47b2-ae02-5a4a17b451d3/download/land-designations-.itm.xlsx~JSON#;התראות קוויות - JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/968fef20-fd60-4ee1-bc2b-9d905e3c6e32/download/land-designations-.itm.json~XML#;התראות קוויות - XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e07567ab-ef48-435c-a683-778150a61dd2/download/land-designations-.itm.xml~SHP#;התראות פוליגונליות - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/40651376-4b20-4f4e-985e-7e9d69882d70/download/land-designations-.zip~GeoJSON#;התראות פוליגונליות - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/50a590f6-bf87-4197-b70e-0c7773ffe01d/download/land-designations-.geojson~CSV#;התראות פוליגונליות - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e211bf42-0972-4d33-a98a-fbee2a191c85/download/land-designations-.csv~GeoXML#;התראות פוליגונליות - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/23ce1bf8-61da-4434-b5b6-977e6ae65bfa/download/land-designations-.xml~KML#;התראות פוליגונליות - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5c4f5ffe-5472-44ae-949d-1824d0e35c08/download/land-designations-.kml~GeoJSON-ITM#;התראות פוליגונליות - GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/0a4fae11-ee4a-4385-9c86-a4d5e7ad2d9a/download/land-designations-.itm.geojson~CSV-ITM#;התראות פוליגונליות - CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/8d9fea8c-2647-4cb7-b1a5-eef5eb6a766d/download/land-designations-.itm.csv~GeoXML-ITM#;התראות פוליגונליות - GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/669e3b3d-0e55-4bdb-af43-e6d7be66739b/download/land-designations-.itm.xml~KML-ITM#;התראות פוליגונליות - KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/6522d574-0fb2-4fda-99ef-8c81a2921548/download/land-designations-.itm.kml~SHP#;התראות קוויות - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/591d05eb-1b21-4ebb-9e77-66f4b9a942e1/download/land-designations-.zip~GeoJSON#;התראות קוויות - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/bbacd09c-1c17-4742-adfd-3716af7030fe/download/land-designations-.geojson~CSV#;התראות קוויות - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/753fa9e8-d79d-40ca-8835-7b823b1dea0b/download/land-designations-.csv~GeoXML#;התראות קוויות - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/18d5c2e9-bf0d-44ab-a47a-25e55453c855/download/land-designations-.xml~KML#;התראות קוויות - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/91e7f92b-f8f7-4d2b-a12e-cb4aeb78d37c/download/land-designations-.kml~GeoJSON-ITM#;התראות קוויות - GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/3053c269-ee51-4223-bd31-bb695046309b/download/land-designations-.itm.geojson~CSV-ITM#;התראות קוויות - CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/218f6c11-475f-41f2-8dac-d881a44147c8/download/land-designations-.itm.csv~GeoXML-ITM#;התראות קוויות - GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/88372136-eb35-4e75-a597-1707f8af935c/download/land-designations-.itm.xml~KML-ITM#;התראות קוויות - KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e04e9b28-ee48-4ec7-ab64-a5f99461abac/download/land-designations-.itm.kmlCSV#;לפי סטטוס#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/16654661-1b1a-4598-bfc5-3f28e201604e/download/demographics-status.csv~CSV#;לפי עולים וותיקים#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/296f28b0-53a3-49a1-83ff-81bdfa69285f/download/demographics-immigration.csv~CSV#;לפי קבוצות גיל#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/31669b86-2d64-4e2b-b73f-baffcac85a02/download/demographics-age.csv~XLSX#;לפי סטטוס - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/94fa265e-63f8-46b2-8e28-39fe274358f2/download/demographics-status.xlsx~JSON#;לפי סטטוס - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/8421642a-87f6-4651-a7a0-0e3973d6a51c/download/demographics-status.json~XML#;לפי סטטוס - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/3167562e-7983-4ddc-95f9-c257cba55435/download/demographics-status.xml~XLSX#;לפי עולים וותיקים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/d97691b5-bbc6-4335-b47b-2a90e89f67ed/download/demographics-immigration.xlsx~JSON#;לפי עולים וותיקים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/a5a48525-440e-41c6-bba3-5188acfc193c/download/demographics-immigration.json~XML#;לפי עולים וותיקים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/7967d38b-d831-421e-ab6d-1eb5caefd74b/download/demographics-immigration.xml~XLSX#;לפי קבוצות גיל - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/35da249f-b1f9-4ddd-82ca-9774e6864859/download/demographics-age.xlsx~JSON#;לפי קבוצות גיל - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/a6034523-8134-4a84-963f-a008d7682dc9/download/demographics-age.json~XML#;לפי קבוצות גיל - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7b473975-dee4-410c-bdee-376bb698a517/resource/dc3f4248-b1b9-4300-ac7b-f2a63490d9c3/download/demographics-age.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/1ac584ef-e302-48a7-a1b9-f69d42f465f7/download/buildings.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/9ee56c33-2058-4357-9580-c74edab598db/download/buildings.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/53e09128-57cf-4ee4-87f2-d70495953525/download/buildings.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/de7e8f7c-ae53-471b-b273-8e323b9223b6/download/buildings.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/188120eb-2628-4683-ab60-e74df2d5799f/download/buildings.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/7b3d8187-00ab-4b17-bfa1-ba18151d3555/download/buildings.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/ae1a2301-4abe-4790-8b89-e4541600a51a/download/buildings.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/61d4bbc2-fd45-4df3-8f41-e9988aa89ef9/download/buildings.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/1877d045-ba4e-4ef9-9e03-600bda26eddf/download/buildings.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/3e0c7774-fc3e-4f74-8b7a-4032e63123f5/download/buildings.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/af331020-ba1e-420a-b91d-e2ec226eed88/download/buildings.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/a5f35183-7572-4ed9-a5dc-afea92a1777b/download/buildings.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/5d84c95f-d7f7-4fdf-bab9-9d4df7b81fde/download/buildings.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/30934555-962b-414d-ac79-d8057e24785f/download/buildings.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/01f46596-4c13-4495-94d8-2a95441a2947/download/buildings.itm.xmlexel#;טבלת המרה - שכונות - אזורים סטטיסטיים#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/36863f75-0f64-4ec6-a62a-4c9ea655b19d/resource/5a59f7a1-ab4e-42bf-be6f-a8d8dacb1514/download/neighborhoods_stat_area.xlsxGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/4a94d22c-fbde-4969-973a-71b1517968ef/download/education.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e49aac2a-47b7-4d1a-92f7-8056940c9cfa/download/education.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/12bdf65a-2676-44ab-8dac-ce0a6bbc2f5f/download/education.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e450425d-2061-4898-b5d1-dafae9fa196e/download/education.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/86580c7d-7932-448d-a65d-cbc5ae4f36a5/download/education.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/9dcd2ffe-0133-4d91-a487-f8e53a7a2dfb/download/education.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/043f1788-d89c-4e41-a8f3-9d7703cc153b/download/education.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/8570bc98-a7c7-49c9-801b-e27563026a3b/download/education.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/4941e5ce-763e-4596-bf86-cb9dc37031b0/download/education.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/0deb94d4-7b1a-4d99-8f2b-b46e190b8dd2/download/education.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/2ccee2f9-f250-4965-82f4-6be84d81a1f4/download/education.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/b78ddf62-0588-4e0c-ac3a-80d5157bb46f/download/education.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/d1d01fc8-f5d1-4983-a972-b1f2e7a90351/download/education.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/2580fbb8-aad3-4cb0-83a0-ee5b8c56db0e/download/education.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/4738ddf7-f262-4ab6-9699-353fc9b8aa26/download/education.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/939342a7-45bb-4c1e-928c-5d9cc0c0140d/download/health.geojson~CSV#; CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/168d8636-b516-4279-9d92-a3adef72f53b/download/healthclinics.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/d3ff61b0-e84c-47e0-8dde-754ec77c7361/download/health.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/6cd75a4e-c082-48ef-b429-989a7805ca0f/download/health.zip~XLSX#; XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/1a10ccd7-fd6b-4cf8-8d2e-1546efccaf42/download/healthclinics.xlsx~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/02982438-f63d-4690-b4b5-b7e858fd6ffe/download/health.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/3dde455c-076e-4827-a817-33722b002831/download/health.xlsx~JSON#; JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/50eb9647-30ba-4fcf-b987-22890b6e5211/download/healthclinics.json~XML#; XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/a18a5ec6-ace4-4a99-b1f7-e3251fef9407/download/healthclinics.xml~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/1f341670-795d-4aae-a943-2b2fefb139d2/download/health.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/9fa32592-049a-45d4-9f97-cc326007b8b2/download/health.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/20b34a63-a37e-44c2-99c8-d59aa06532ba/download/health.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/5a1fd7b5-6594-43ce-b128-5c2ba500a559/download/health.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/17fd743e-4d71-4500-96a1-e7b1cd0d557b/download/health.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/46b70ce9-b168-47d2-9631-14755071eb2c/download/health.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/a1f68c30-5e4b-431e-8096-f4445cb9026f/download/health.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/e7284247-1fb9-4098-ace8-80bee00df704/download/health.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/27fcde8e-67de-4246-b263-45a99cfc20c0/download/health.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/c9ce1dc3-5f7d-4ec1-b945-4fdaaa8e86f4/download/health.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/33c3476c-db4c-4a55-b0b0-f89f9afec216/download/roads.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/93260118-70a2-4d05-8988-84c4477572b1/download/roads.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/919c93e8-d626-4979-85f2-c3c8808f480e/download/roads.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/51cb5bdf-ca37-4a44-9a49-20a1e456ab9c/download/roads.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/11e86deb-6820-4b65-88e0-8d5a6525c490/download/roads.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/bb23a2d0-aa06-4782-97ee-0233efcc8e7a/download/roads.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/1f91b0f0-ffea-4769-97a6-645e23ec409f/download/roads.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/ea96072a-0eea-43d0-b4d3-b1e9dc397123/download/roads.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/cd88f321-48fd-4a17-a463-b694f2bdd982/download/roads.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/a2b82924-c5a4-43df-b786-5cfe83d4ae93/download/roads.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/1b9a9f14-ca16-45a1-b9d1-5102da8fd71d/download/roads.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/a84c462d-f9b9-42e8-8c1c-f141b3ae2549/download/roads.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/0f8bee7c-f0d6-457e-ba7d-28c241ee0cca/download/roads.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/9a337f48-4769-4084-9591-e760c05a70ae/download/roads.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/b2e021b4-f17d-4cfb-824f-84a03d221122/download/roads.itm.xmlXLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/fb512b0d-b33d-4fdd-8e06-5f20bfcc02df/resource/f33923f0-76e0-42df-b898-0db346b45497/download/demand-survey-2019.xlsx~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/fb512b0d-b33d-4fdd-8e06-5f20bfcc02df/resource/646200e7-b617-4e43-834b-9340aa33a415/download/demand-survey-2019.csv~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/fb512b0d-b33d-4fdd-8e06-5f20bfcc02df/resource/3b620dc6-9989-4c34-b775-795038a6a862/download/demand-survey-2019.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/fb512b0d-b33d-4fdd-8e06-5f20bfcc02df/resource/e3dd8664-7f94-4b0d-8728-25dd9969c7dc/download/demand-survey-2019.xmlSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/65dd9c93-92f8-4353-bc80-5381260af740/download/tavsagol.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/f26fd8ae-e3f4-4ed6-8855-d67e7f194665/download/tavsagol.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/9f71b557-2fec-42f5-b932-8726ddde20f9/download/tavsagol.csv~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/fdb7e8ae-503e-47b9-b4b0-12dd2e344023/download/tavsagol.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/ee883661-053e-4d03-9287-5b683fba9cbb/download/tavsagol.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/a78fc5fc-0036-4854-9bda-a847e1565d72/download/tavsagol.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/4f0a42a4-5c56-42fa-b2ef-47288cd9391a/download/tavsagol.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/127d6c13-e7b0-4240-a8ec-d9632b02882b/download/tavsagol.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/f3faec66-bcf5-41af-9606-46390a2fca2d/download/tavsagol.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/d1baa5f9-dfe1-4bfb-8fac-bb22a12c8d9a/download/tavsagol.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/83fff34d-a73d-4c8b-938e-4dbccf2ddae3/download/tavsagol.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/1386eb0c-bb12-45ff-91dd-a49f8bbc1c7c/download/tavsagol.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/68c22613-a42c-456c-8010-9b5ca8c9878e/download/tavsagol.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/4c607893-320e-46f1-a08d-89a3358658b0/download/tavsagol.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/41de52eb-88c1-498c-8a29-da30c49638da/download/tavsagol.itm.xmlCSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/3bebfa72-bdd0-4414-93ac-d3b07f7753a2/download/unified_businesses.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/a001c0af-6457-4dd9-90b7-ab0451fe2b79/download/unified_businesses.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/c958a8a5-2219-4f24-8614-6df6f9b88ed9/download/unified_businesses.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/6ccd28c0-34f8-4d1e-8398-d01454ddf6ee/download/unified_businesses.xmlJSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/ebadb702-a15f-46e5-96ee-571a1c04f8c9/download/street-names.json~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/e5784843-0e84-4fdd-b377-07727fd0500a/download/street-names.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/4ee55e90-c768-4bf6-b53c-cc9c2bed8a30/download/street-names.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/80c05ff8-742a-4056-8875-157762383021/download/street-names.xlsxSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/81b240ec-b043-4f24-8aa7-c52885468589/download/fire_hydrants.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/4f8aca85-7d97-4100-ad3a-761712ad6dc1/download/fire_hydrants.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/a883edba-c454-4bae-87ba-58d9bb85467b/download/fire_hydrants.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/40fbd683-3d17-4cac-b54a-e57655a3e6a9/download/fire_hydrants.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/eeeb7fd7-9a9e-42cd-ae8a-c40ed1271d8e/download/fire_hydrants.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/310422a6-47df-4b64-b460-ce96bba5d983/download/fire_hydrants.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/a987ef9a-43f3-4503-b6cb-82a9e954423e/download/fire_hydrants.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/8a490f2c-c42e-4953-9e5e-1a9bb75dbf55/download/fire_hydrants.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/5d43cc21-02f6-4d5c-9f68-d907606df3a5/download/fire_hydrants.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/21f7f622-9568-4618-b9ed-5ae9a88b6a4a/download/fire_hydrants.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/416896da-2d2f-4894-9baf-2a9546a99c3e/download/fire_hydrants.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/ecbfb6f4-0537-4202-b82d-1675b528cee7/download/fire_hydrants.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/e33ff1e1-1839-4a8d-b50b-fd70b9779323/download/fire_hydrants.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/98ded185-757c-4f20-b2e0-6926a006dd66/download/fire_hydrants.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/1dd2fd2d-82ec-4b68-b428-aecae4c7107e/download/fire_hydrants.itm.xmlSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/45f6fafa-29e9-48bc-b13a-e2e79fd2d109/download/bicycle_track.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/b7d7d4da-6c71-40e0-90df-a8be35ab39f2/download/bicycle_track.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/8a86560e-aa9b-4ae5-9dea-77c1b4eaf482/download/bicycle_track.csv~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/eff1e70d-c25f-43e6-9d79-83466170dc3b/download/bicycle_track.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/b3cf8180-aa26-4e2b-9944-2eaedc62bd62/download/bicycle_track.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/a09c11f1-6f9d-43c3-bae2-cb13c08e3eda/download/bicycle_track.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/55a53cf7-f45d-43fc-b2ae-9d3eb33af6da/download/bicycle_track.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/bc72aa10-912c-4ac0-9443-29024f12f75d/download/bicycle_track.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/3ac938c0-e075-4968-91c2-1c945c89de86/download/bicycle_track.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/91f3e8a4-974f-4636-90b5-cf3497b66251/download/bicycle_track.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/34b4e4d2-a63d-4848-a776-7309176ed6ab/download/bicycle_track.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/de947529-d820-483d-97ae-3a7f7976f27b/download/bicycle_track.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/30b508b2-d180-447b-9812-339936794723/download/bicycle_track.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/6bba6bcc-09f1-4e9b-abf0-174dcebe92f8/download/bicycle_track.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/b385b597-7654-4066-80d5-a977fb864e29/download/bicycle_track.itm.xmlSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/625fc02d-836c-4567-a354-ba1227daedde/download/buildings-preservation.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2a954d0e-6572-407e-b4e5-dfbb780249e1/download/buildings-preservation.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/451a1e7f-5d23-42f6-873f-48162bfd61d6/download/buildings-preservation.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/09494f98-7f07-4e60-87bf-872986dd0f50/download/buildings-preservation.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c41a4fed-1813-460a-88ae-b8db55ab1b7f/download/buildings-preservation.xlsx~XML#;מבנים לשימור מתחמים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/0f26982d-7b9f-4aaf-aada-de1ef553d703/download/buildings-preservation-.xml~XML#;גדרות לשימור - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/315cbe09-df5a-411e-a624-c96ca8e124c7/download/buildings-preservation-.xml~XML#;שימור אלמנטים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/fcb7534e-94aa-4205-a3c1-73caf3a502ce/download/buildings-preservation-.xml~XLSX#;מבנים לשימור מתחמים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/184ccd3c-aff3-498e-aab9-e0cb401013e7/download/buildings-preservation-.xlsx~XLSX#;גדרות לשימור - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/79ad3361-ad4e-4ef5-9774-f7dda31282ad/download/buildings-preservation-.xlsx~XLSX#;שימור אלמנטים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/03148cfe-bcea-4bdf-a158-da81d6c77e7d/download/buildings-preservation-.xlsx~XML#;מבנים לשימור - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c544f9b6-123e-463c-b9dd-8be8ed10ca87/download/buildings-preservation-.xml~XLSX#;מבנים לשימור - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/840531b3-6822-4b01-bfba-983513928ffe/download/buildings-preservation-.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/997976c4-a686-46bf-ba51-45e9f9d88481/download/buildings-preservation.json~JSON#;מבנים לשימור מתחמים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/b8122579-0023-40f0-86bb-07bf33652e2e/download/buildings-preservation-.json~JSON#;גדרות לשימור - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/6a458812-b158-4d08-92c9-6fcba580c9b9/download/buildings-preservation-.json~JSON#;שימור אלמנטים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9e59f338-f3a1-416d-b781-1d1bb2cb2310/download/buildings-preservation-.json~JSON#;מבנים לשימור - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9b8852bc-fc1b-49e2-8ac7-11a545fdc77a/download/buildings-preservation-.json~XLSX#;שימור אלמנטים - XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/b53461da-2a22-444c-8c2a-b948fd370939/download/buildings-preservation-.itm.xlsx~JSON#;שימור אלמנטים - JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/954479cb-7f2f-494a-9494-a06bd8aeba4e/download/buildings-preservation-.itm.json~XML#;שימור אלמנטים - XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/f4d19363-7727-4109-8fd6-d1d0e4de1be5/download/buildings-preservation-.itm.xml~XLSX#;מבנים לשימור מתחמים - XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/65ef7815-a263-4f9c-bb08-30e4ed3310e2/download/buildings-preservation-.itm.xlsx~JSON#;מבנים לשימור מתחמים - JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9109cfb4-a5b4-48e1-ab42-7df3473226ef/download/buildings-preservation-.itm.json~XML#;מבנים לשימור מתחמים - XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/82f01852-a552-4802-941f-5dfea68ff2a0/download/buildings-preservation-.itm.xml~XLSX#;גדרות לשימור - XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/6dedaaac-fc2c-4316-a5ac-a28fef0705fe/download/buildings-preservation-.itm.xlsx~JSON#;גדרות לשימור - JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/1b11d793-3b53-45d2-ace3-fc23223b940e/download/buildings-preservation-.itm.json~XML#;גדרות לשימור - XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/8afda222-af5e-4fcb-a449-96a526b071c7/download/buildings-preservation-.itm.xml~XLSX#;מבנים לשימור - XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/262d5419-db6c-4b9c-8ec3-d66883908752/download/buildings-preservation-.itm.xlsx~JSON#;מבנים לשימור - JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2d730f6a-bb6b-4987-bc33-672c55117880/download/buildings-preservation-.itm.json~XML#;מבנים לשימור - XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/ff326b61-4e0f-43c8-9718-385fc1845dff/download/buildings-preservation-.itm.xml~SHP#;מבנים לשימור - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/8d8d6727-a426-46b3-a9c0-34d9fd468320/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;מבנים לשימור - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/ff7243b4-a58b-4785-b5b7-69ea62425119/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;מבנים לשימור - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/5fbb74bc-f091-4e1c-921a-1c80b71599a0/download/buildings-preservation-.csv~GeoXML#;מבנים לשימור - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/d1098b36-c9f5-4b4a-91dd-45548d54e304/download/buildings-preservation-.xml~KML#;מבנים לשימור - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/99ac243c-b061-40ea-99fe-8f80a1edb09a/download/buildings-preservation-.kml~GeoJSON-ITM#;מבנים לשימור - GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/adf34e1a-47c0-4219-b065-87f9ac54f7a8/download/buildings-preservation-.itm.geojson~CSV-ITM#;מבנים לשימור - CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/79c2c26c-e6c4-4f20-8598-c41254c2684c/download/buildings-preservation-.itm.csv~GeoXML-ITM#;מבנים לשימור - GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/8486d1ca-a390-4219-858c-20069d5c3002/download/buildings-preservation-.itm.xml~KML-ITM#;מבנים לשימור - KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/072f2554-2780-474e-ac77-996b9c65be3d/download/buildings-preservation-.itm.kml~SHP#;שימור אלמנטים - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/b0381e6c-33e8-4c3f-9360-f7d046112d83/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;שימור אלמנטים - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/7db23a16-a4e8-4e4b-ad08-bf8a9161cc5c/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;שימור אלמנטים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/057b6a36-21e8-4f6b-a35d-b6aa303d7e08/download/buildings-preservation-.csv~GeoXML#;שימור אלמנטים - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2c8d2914-d376-4a25-a025-4ff5fa68b2b2/download/buildings-preservation-.xml~KML#;שימור אלמנטים - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/7a065b88-2e21-44ac-8111-de03fc1f9f63/download/buildings-preservation-.kml~GeoJSON-ITM#;שימור אלמנטים - GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/46936351-935a-4b27-a920-41b099584614/download/buildings-preservation-.itm.geojson~CSV-ITM#;שימור אלמנטים - CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/774cb6c4-925c-4913-bffe-9d95c30d1370/download/buildings-preservation-.itm.csv~GeoXML-ITM#;שימור אלמנטים - GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/4891a56b-0e61-4ad4-bb59-e9673459fe90/download/buildings-preservation-.itm.xml~KML-ITM#;שימור אלמנטים - KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/41f57775-74e6-482c-aba5-7fc1c81fa83d/download/buildings-preservation-.itm.kml~SHP#;מבנים לשימור מתחמים - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9d78899d-9b40-417c-b15d-aeac135d0b6a/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;מבנים לשימור מתחמים - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/048734fb-5e50-4007-ad1b-3dc7f6d4c25b/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;מבנים לשימור מתחמים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/30ff7d6b-8898-47c9-b63c-1473d9f61d73/download/buildings-preservation-.csv~GeoXML#;מבנים לשימור מתחמים - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/3606ca5e-9ea0-4c15-8a9d-383d598f1749/download/buildings-preservation-.xml~KML#;מבנים לשימור מתחמים - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c1e26bcd-a27c-4471-9a9e-9169e9cf0927/download/buildings-preservation-.kml~GeoJSON-ITM#;מבנים לשימור מתחמים - GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/08d3ce0e-3abd-469b-bad4-16d66a35f237/download/buildings-preservation-.itm.geojson~CSV-ITM#;מבנים לשימור מתחמים - CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/0e794b84-e3ca-4bfa-98ac-4ce992703828/download/buildings-preservation-.itm.csv~GeoXML-ITM#;מבנים לשימור מתחמים - GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2def5e61-66b7-481d-a88c-4a7da9889c05/download/buildings-preservation-.itm.xml~KML-ITM#;מבנים לשימור מתחמים - KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9d2d17c0-d57c-4632-9f24-32626f91c613/download/buildings-preservation-.itm.kml~SHP#;גדרות לשימור - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/44965316-b829-4400-a14a-53bda3769c7b/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;גדרות לשימור - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/f2ba8986-ba52-470c-84c4-2681c84c910f/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;גדרות לשימור - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/1eed1287-a88f-47f7-920b-b1643f5d6c8d/download/buildings-preservation-.csv~GeoXML#;גדרות לשימור - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c7d89b1d-a8c7-40d2-ba85-7f17dea8fcc0/download/buildings-preservation-.xml~KML#;גדרות לשימור - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/5c2d0272-e4eb-4794-90e9-23bb3c815bbb/download/buildings-preservation-.kml~GeoJSON-ITM#;גדרות לשימור - GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/a7848a77-edfc-48ba-ac21-6a7515c50559/download/buildings-preservation-.itm.geojson~CSV-ITM#;גדרות לשימור - CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/3c52840d-3b65-4c78-92d9-cc7e79e45217/download/buildings-preservation-.itm.csv~GeoXML-ITM#;גדרות לשימור - GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/75deff2e-9e83-46ef-b53c-d02e6f9e2512/download/buildings-preservation-.itm.xml~KML-ITM#;גדרות לשימור - KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c8b3af08-0668-43f0-92a1-22ee7497ba53/download/buildings-preservation-.itm.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aa1b0066-0a4f-4f02-8f38-1ded4465e70f/download/sirens.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/205f0a81-ab54-4681-83cf-ac22c08b4633/download/sirens.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/f4904106-7d3f-4589-b109-c9e5e14808e4/download/sirens.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4a2dffe2-7279-47b6-bc6b-8c21fcd9ade9/download/sirens.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4da3a332-7aab-428a-a9c8-6d0b1ff93ef5/download/sirens.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aaabf57a-f5c7-4170-812c-b6f5bfc26b3d/download/sirens.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/c40a8402-4d8b-45ab-a195-7752e2bb5dd5/download/sirens.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/e632e681-14e8-4ca6-b4c9-c7a0560f4bea/download/sirens.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/9245a52c-ae75-4990-bd0a-2d1ad19697b1/download/sirens.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/070817bd-7018-4c18-a4b8-ddcea79cf318/download/sirens.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4637805c-bcc8-4017-a453-778a60c21078/download/sirens.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/014f845e-b5ea-45d9-ba85-3b19ec9a4200/download/sirens.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/88b5e479-ab33-4c91-972c-0537f5082e52/download/sirens.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/a4997997-b6fa-4334-be65-d11192427ff0/download/sirens.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/2cddb773-4af2-4eb3-87bf-25a7023cc7d8/download/sirens.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/b0f4281a-9977-4a26-bb5c-6e542941454f/download/street-light.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6bbebdfc-cc60-48f2-b2c0-73ad6f2f528a/download/street-light.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/f3648891-e401-4a36-a5a2-400c996065b3/download/street-light.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/e2f359dc-a339-480c-9e56-dd6ac4b02e15/download/street-light.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6a4342bd-5ec3-47ba-a303-86e66197d550/download/street-light.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/56379438-ced8-4d53-a52e-e29485b10d22/download/street-light.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/f7e3ae9c-2c67-4553-abbd-d6ab1c3d9e3a/download/street-light.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/0f3aec13-e7c4-42d3-a379-6799d8752237/download/street-light.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/bc679d1b-087a-4184-a66c-2306861b80de/download/street-light.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/a80e9140-3dab-4351-9be0-449d04318ca2/download/street-light.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/90c8f22b-49d6-46d8-9d76-7837e8af0f14/download/street-light.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/9e20d9fd-4dca-4690-90b4-43b73e68e4e1/download/street-light.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/ef15bfd1-4d65-4a19-be01-bb7aeef30d4b/download/street-light.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6b801f04-54c0-40c2-b1a4-f2e7efca1de5/download/street-light.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6faef442-45c7-465b-8557-ec46304fc9c0/download/street-light.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/012382a2-97ed-4310-bc20-f4e41207e049/download/sport.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/5f9b356b-73d1-4c36-9e26-0fe0ce5e36c8/download/sport.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/7be6cdf4-657d-406b-b321-4c9fac681cfd/download/sport.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/b6957500-42fd-4ec1-bada-cb1420093194/download/sport.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/13cf9df7-ed48-46e5-b6a9-c73d6056e7ba/download/sport.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/58f26a74-af55-4823-81d8-17715883acc6/download/sport.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/b706c863-ba3a-4721-8152-574c524c7c36/download/sport.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/567b8167-db50-4436-a140-292a192f357b/download/sport.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/4265b5b6-2382-43af-83e6-38f580ffe054/download/sport.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/a3564e33-4b00-4420-b49a-616a2a683f43/download/sport.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/d9bc98d8-11d4-413c-8887-9283d76a495d/download/sport.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/515773d5-ef25-4518-b8ba-e3dd0016bdf4/download/sport.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/576b94c6-0536-4552-9a88-553ea1127088/download/sport.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/cb4153e4-0d48-4d47-8ce7-94ab184a1903/download/sport.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/55927c23-0fcd-4e7b-bc23-74524accee44/download/sport.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/d6df3f65-e52c-4093-97b5-6508033e8c31/download/fountains.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/ca92d1cc-078d-4f2c-b953-bfd82187f619/download/fountains.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/6b19e61c-f5c3-4850-986f-16ed5e99f504/download/fountains.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/62acabbd-013a-49ef-ac74-12c9c93940cf/download/fountains.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/775b8204-fa39-46de-89be-8677472ce6b1/download/fountains.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/892a5a11-8f31-4b59-934d-6252f049177a/download/fountains.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/2eaa39ba-adcb-4f16-96ea-9a1e7a5b89d8/download/fountains.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/60ec8f3f-3e88-4b5b-9649-070b7698e9c6/download/fountains.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/f567b3b8-1ef9-4f63-ae7e-f7da5a861448/download/fountains.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/32212b0b-d123-4f0a-b69e-fdd725b6c65d/download/fountains.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/97ff9b8c-62eb-47f7-a539-363f4b8ce051/download/fountains.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/ceccb1e2-ff64-4a24-bdb9-ec750722c791/download/fountains.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/cf57ff51-b5a4-43c8-8e84-aba79a6d93ac/download/fountains.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/f78ab361-55f5-4a1d-8a6c-f4f0f7d93159/download/fountains.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/4e1f29f7-6c95-48f3-ab77-7d291d786ddd/download/fountains.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/7d2a89d1-c960-4616-b4c8-a40858efb1b8/download/elderly-social-clubs.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/bb8f66d7-5a93-42c8-af10-3bc2a61440c3/download/elderly-social-clubs.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/21c936e4-e839-4db4-8487-12fb54e312e0/download/elderly-social-clubs.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/dc7e0adc-3f57-4d5b-ba89-ba8ade8e4039/download/elderly-social-clubs.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/2490d62c-a187-4d46-b016-0c3bfd3753bc/download/elderly-social-clubs.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/f24bb777-b208-46f4-909e-181bc8325e60/download/elderly-social-clubs.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/1d69410a-7463-4ff7-82ab-72378398a671/download/elderly-social-clubs.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/d910bcc1-4735-4c2c-bc5f-370929cc7efe/download/elderly-social-clubs.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/ecc505c2-54d1-440a-b303-f69aa03521fc/download/elderly-social-clubs.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/d83ffb41-6e68-425d-8e16-7618390afc75/download/elderly-social-clubs.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/9bf8d6e0-f18e-45e4-91e7-79999556b989/download/elderly-social-clubs.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/9a410a77-50c4-4e63-afb0-7f8bdd1c1bd6/download/elderly-social-clubs.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/bc5391c7-7840-4325-a1e1-3306869e0568/download/elderly-social-clubs.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/2263c9e7-c6bc-4809-bb54-70cc6ee11010/download/elderly-social-clubs.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/5960ce57-9f36-4b83-b393-8ebc6cffa239/download/elderly-social-clubs.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/53d4cf32-80ec-4428-bca5-cbba99baba78/download/bicycles-parking.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c14a154c-8091-44c6-a0d9-4c9d1e4ad15e/download/bicycles-parking.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/382b41ce-88b8-4f9a-90fc-edd782e6ac7c/download/bicycles-parking.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/143eb616-0577-417f-b834-e64631ec7491/download/bicycles-parking.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/03b9c4db-d2f8-4293-a10b-8e33014c1cbb/download/bicycles-parking.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/a9e4a3fd-bac1-4129-a763-e6e3a420ceb6/download/bicycles-parking.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/7e63c30b-1ccd-49a0-9367-1237a8cc10a0/download/bicycles-parking.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/afb96fff-0f8f-4d62-9ff6-5eb8aa6d1fcd/download/bicycles-parking.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/8ccd12ba-c9af-4fbc-859f-81250cacf7bd/download/bicycles-parking.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/914c67c1-0cf8-4af3-8c72-7e1f3d4f689b/download/bicycles-parking.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/4d545efc-2e3e-47ac-9ac8-efce115d3f5a/download/bicycles-parking.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c8afbfe2-0779-4ae3-b6f8-a54432e72738/download/bicycles-parking.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/f85f3e26-a026-4e9a-8e3f-5d804e53a077/download/bicycles-parking.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/a458452b-03fb-4762-aa70-0b0817472dfc/download/bicycles-parking.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c98e5ff5-54d4-43b7-8744-cdccbf8abb59/download/bicycles-parking.itm.xmlURL#;URL#;https://teunot.cbs.gov.il/teunotm/SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/e64eff8b-c287-4bd8-a1e1-caa9b9b4e066/download/cameras.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/b722d8bb-c126-45ad-9509-6c1e173cc527/download/cameras.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/54337426-c81c-4574-90c3-98c6974ac29d/download/cameras.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/99c5bf3f-8057-4654-87e4-72e747173e61/download/cameras.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/b2afe273-76c7-492d-81f3-948325bb8293/download/cameras.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/af06bfda-77db-4ce7-aa0f-25215872793a/download/cameras.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/c3a910f4-15ee-42ac-a39e-48e04068406c/download/cameras.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/42ad2374-438e-446c-8bc5-d4495fa94394/download/cameras.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/0650ad9b-c2f4-4692-b139-8aeda1282c7a/download/cameras.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/c557c213-41b5-479a-ad1d-809cda50f415/download/cameras.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/45915d80-7f42-49a2-801b-1ba7a55d77da/download/cameras.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/1c27efc6-28be-472c-a295-f1d6d55b8511/download/cameras.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/915e4d09-8e58-4d69-bb4c-a33e33848d88/download/cameras.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/f1a87059-8a45-499e-ba41-a67d4f4761c4/download/cameras.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/42c6f119-d608-4ab0-bbd9-0ad8028c1b96/download/cameras.itm.xmlURL#;URL#;https://data.gov.il/dataset/statistical-area-2008GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/d8388364-f5f3-43da-bf5b-aba16ba98cb6/download/community-centers.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/73bd64d5-ecb3-4568-9d92-f0cdd0998332/download/community-centers.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/33c88eeb-e17e-4524-ace9-b4048d0e03be/download/community-centers.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/7eb884be-0ff3-4ba0-b45f-a09643dc1ad7/download/community-centers.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/186cc87e-1c99-46ff-ae57-9d8e79327085/download/community-centers.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/5140ee2e-409f-45b8-bdab-571b2e3513c6/download/community-centers.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/44feac90-2250-42bf-a75b-5a675b591674/download/community-centers.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/8165e694-f31a-4b37-8c6f-1cdcda85ee78/download/community-centers.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/13303cf8-1784-4fe2-ac0a-86796918f787/download/community-centers.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/3133418b-08bd-45e5-b862-8882376002f8/download/community-centers.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/8c32ce3f-8253-440d-8de3-f456d2cda1b2/download/community-centers.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/18fc8ff1-d56b-43c3-b6e8-08cf0fe087d0/download/community-centers.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/67eff7be-06f5-4c99-864a-5ed2a2e963e2/download/community-centers.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/515cd5a8-8251-4eee-9d70-6dc427568117/download/community-centers.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/393019b3-d522-4c5f-8142-4327a855afd8/download/community-centers.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/77ae2094-acb8-42b3-8234-6718b67309fe/download/taxi-stations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/912fd3af-1c93-4aa5-a99a-b623a33d4c6a/download/taxi-stations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/b62f0715-8130-4756-bf62-056afaa7b2fd/download/taxi-stations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/1b272ec9-688b-41fb-bcee-094465ee3b5a/download/taxi-stations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/168c7a06-cc38-48a7-b587-f9bf6e0795c1/download/taxi-stations.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/4b9577ea-fd06-45b4-8bdd-bd0f51f80a5b/download/taxi-stations.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/76dc7dee-c255-43bd-bb8c-a4e404038f72/download/taxi-stations.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/51fb723b-9165-4a4c-aa46-8aba7e62189e/download/taxi-stations.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/f6edc84a-60aa-4ab9-97e5-17840125d9c4/download/taxi-stations.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/bc4cc59e-a1a5-48a0-9dc0-fa4f9faa9aed/download/taxi-stations.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/50126870-ea56-42a5-935a-ecac30904335/download/taxi-stations.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/95a959cf-e38c-4f90-b21b-e09a49663566/download/taxi-stations.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/4d36b1c2-d9bf-4ef4-b9a8-95854272a2de/download/taxi-stations.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/ba63a520-9851-4ae5-afdc-2ac816b3e14c/download/taxi-stations.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/9a4b5566-ec36-49dd-b998-7797a9546b82/download/taxi-stations.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/c10da702-c1be-481f-aeb5-6cd649eed3b1/download/garbage-bins.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/5afd1a3a-b68a-43bc-8c63-311935de4d9a/download/garbage-bins.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/b48f8fba-a2c4-4f21-9970-cfc602fdaa2a/download/garbage-bins.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/8e1531a5-b911-4d5f-af2c-c552c88ca867/download/garbage-bins.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/7d223d9a-c453-4138-b0dd-e927ca44998f/download/garbage-bins.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/db58f9a8-1d84-48be-8d98-47ef6a1e81af/download/garbage-bins.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/6990cf1d-e595-474e-8c0a-21802974aad2/download/garbage-bins.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/e2cb5060-11d7-45ee-8316-d7b5277c24f4/download/garbage-bins.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/7a1bffe8-9668-43f8-89d2-b4256a72d6dd/download/garbage-bins.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/fb479f84-d65d-4c0e-bfae-a293020f0d0a/download/garbage-bins.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/d6432502-7e40-42c3-8abc-986bac5a798b/download/garbage-bins.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/cb24cefa-c82b-41e6-858c-bd8e7b9420d6/download/garbage-bins.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/52e13585-cda2-4b2f-a853-59644a01e416/download/garbage-bins.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/6468961a-cb35-402a-aa99-f73226fb1c53/download/garbage-bins.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/a7d69a89-abfe-4eef-a257-4b0c11f99123/download/garbage-bins.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/71ce59a1-c2ba-40b3-8ad2-e59f44dd81ed/download/gas-stations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/dc2669eb-180a-4e2f-82a6-943a253421b5/download/gas-stations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/1019a2d7-777f-4a8b-b54f-6ee0b871532c/download/gas-stations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/95c944c1-c80d-4ada-b715-c49674238364/download/gas-stations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/3a13d54e-3a3f-4699-a173-f4fc173242aa/download/gas-stations.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/53c8fbdc-78a8-411b-acd1-7ef5ab43bae4/download/gas-stations.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/d1941506-840e-4a8f-a19c-222bcea08ba3/download/gas-stations.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/bbc29beb-a509-415e-9d35-6474e948f11d/download/gas-stations.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/e91babe1-1e0d-48f2-91bc-9b1eb31e6582/download/gas-stations.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/15272046-aaaf-4d69-ad28-e96a237b3cd9/download/gas-stations.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/218469a7-84e7-487e-b027-02c19348fb76/download/gas-stations.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/10282377-638f-40e6-a781-0e3e73fc5d75/download/gas-stations.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/ad3232db-c802-41b8-8fd0-5b1030185222/download/gas-stations.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/147c44ed-0dc8-4fb0-95ea-9baa368b392e/download/gas-stations.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/b0da870a-b0fa-495a-beed-4353b4c3d643/download/gas-stations.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/614da106-e5dc-40ba-914d-ff9d783915f1/download/playgrounds.geojson~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/be607873-eba9-42d7-b6d3-1ceae4d55ded/download/playgrounds.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/dd3bc564-9207-423e-a068-6a5530041292/download/playgrounds.zip~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/69825fa7-a621-4218-8596-9ddcad1373bb/download/playgrounds.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/1f6ff384-9df8-45f9-9762-33cae4428bb9/download/playgrounds.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/f3d2fe4a-0b57-4c88-b6c5-089df5949278/download/playgrounds.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/c01bc317-4078-42e0-9791-c0f489de9a66/download/playgrounds.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/4a0aa94d-3a09-46cb-9015-62fb42a5aacb/download/playgrounds.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/d58a7736-4b5c-4f91-b42f-789d7d871eaf/download/playgrounds.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/9f43eeac-25ce-4d78-a3b9-7f73dcd33cf2/download/playgrounds.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/ae43bb58-1e85-4dde-93a8-b94d0bd414a8/download/playgrounds.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/81c7c91c-057b-4196-9f80-c499c53c20c1/download/playgrounds.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/abd6c63f-d006-46c1-81d1-a3afd10c9e1a/download/playgrounds.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/44179152-d52d-4d48-80c8-a816437f3674/download/playgrounds.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/e40d685d-199c-4681-baff-361bb34f1b3b/download/playgrounds.itm.xmlCSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/52f93775-ffa6-4f4c-bf4b-7257687924f1/download/pharmacy-duty.csv~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/56a71487-1112-45c8-9df4-c717642aae26/download/pharmacy-duty.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/7e68afe6-1c65-42b5-994e-e8eaf5b33582/download/pharmacy-duty.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/5127af17-352f-4f93-9409-f9a8c7ab4160/download/pharmacy-duty.xlsxCSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/1eaaaba9-1fba-4f31-8ed6-aa81f90de7c8/download/light-traffics.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3be36620-bb94-4879-ad69-72daaed4d7d4/download/light-traffics.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3954ef17-9486-4b71-9e57-20d7dbb811f3/download/light-traffics.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/8e33eb88-1a98-4352-9abf-d9675b5b463a/download/light-traffics.xlsx~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/ebb684e2-1276-406a-b204-d4baa159f4c7/download/light-traffics.geojson~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/dfcf773c-7b63-4775-8cf9-01f83045ec76/download/light-traffics.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/a846cb01-55ec-41e8-b0a3-a56e19aaf178/download/light-traffics.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/bbb8558c-25d4-4fdd-995f-1df8e63c5b33/download/light-traffics.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/77181281-4cfe-4e2e-be66-cc06d0220ca4/download/light-traffics.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/7c35bcfe-1218-4bb8-8c4e-fbc254e062e6/download/light-traffics.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/34ad2270-5082-4201-882a-3375949c0c22/download/light-traffics.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/c46d276c-14f9-417e-a486-943446ad103e/download/light-traffics.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/4e085323-2cd2-47f8-bfc3-7c5fad8f45e4/download/light-traffics.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/f3af240e-8489-4be5-b6b3-d0eb0cf3f682/download/light-traffics.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/944b360c-b63b-47fc-8932-903bf144e1e5/download/light-traffics.itm.xmlURL#;URL#;https://www.cwgc.org/find/find-war-dead/results/?cemetery=BEERSHEBA%20WAR%20CEMETERYCSV#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/8b32a199-90aa-414b-97c4-613b9f85e304/download/approved-budget-beer-sheva-2017.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f9d35768-95f5-4230-a072-ee0972918c17/download/approved-budget-beer-sheva-2016.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/80712159-b094-4285-add3-b50489b51469/download/approved-budget-beer-sheva-2015.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d215cb53-df6b-475a-8bcf-20f3f957d336/download/approved-budget-beer-sheva-2014.csv~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/55009b49-bb18-4724-b674-a986018743d6/download/approved-budget-beer-sheva-2017.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/ed03c8e7-ec00-48c8-8068-ef6d4a82c82c/download/approved-budget-beer-sheva-2016.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/8aef6bc4-8116-4b71-9600-cb1f5625f512/download/approved-budget-beer-sheva-2015.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d86e15a2-29c7-43b3-98de-5adba2a4895a/download/approved-budget-beer-sheva-2014.xlsx~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d788444f-4615-4733-a3cc-36078b9cd857/download/approved-budget-beer-sheva-2017.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/b2dedee1-4bfd-4e35-8913-6d49df3512e8/download/approved-budget-beer-sheva-2017.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/1a8ae44b-fa62-4109-a238-99346b15e3c3/download/approved-budget-beer-sheva-2016.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e19d79ba-2e96-4d4d-8739-178f8d5cc46c/download/approved-budget-beer-sheva-2016.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/5e00ca95-9cc1-4fd9-9f4f-bfe72e7e4b26/download/approved-budget-beer-sheva-2015.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/cf202ac9-e8ce-4526-9aba-25f0515eb2d8/download/approved-budget-beer-sheva-2015.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f34d933c-9779-4564-beb7-e82b2fd757d2/download/approved-budget-beer-sheva-2014.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/14fcdcb0-30cc-41d4-a1df-71c7e69a3643/download/approved-budget-beer-sheva-2014.xml~CSV#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f152b714-e3e1-4368-b215-63902f101085/download/budget.csv~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e7c505ec-6bbc-4497-9c6f-eaf13097285f/download/budget.xlsx~JSON#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e8e101d7-07f4-4968-a83a-ca176426832a/download/budget.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/3de2b637-5115-4190-81fd-22ae519fc0c4/download/budget.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/cf4153b4-5de5-4c1f-83c6-e8bbd195219a/download/urban-nature.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/f6081c25-0bdb-433e-bac4-76797ec2e8df/download/urban-nature.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/7c71acbd-d507-4e87-802b-46ef7a7ec681/download/urban-nature.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/851957a9-9c6f-436e-9f07-e95e7c9494a9/download/urban-nature.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/dc2ba351-c118-4649-a179-6fc28fbf06a3/download/urban-nature.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/186f5da2-fc88-4237-8209-913afe1f5ed7/download/urban-nature.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/45593a9a-14ff-47ca-9780-153048854803/download/urban-nature.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/b47698ab-735e-43d7-9e43-ef9bc4780a89/download/urban-nature.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/3efcd3aa-1f3d-4cc9-90d8-c15e2419f68e/download/urban-nature.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/5913369d-36ea-4ce6-a016-de3683770bd0/download/urban-nature.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/41450922-4bfd-44c3-9128-63008acdc7df/download/urban-nature.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/4c4128ed-92db-4120-b25d-86c98cb09ef3/download/urban-nature.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/d42db116-1d5f-47d3-afee-d5a73c796a17/download/urban-nature.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/1fdf54c7-aaa0-407e-9f85-ebcc71f4d0d2/download/urban-nature.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/eaae193b-53d4-4cfb-b763-a26f4159ed7f/download/urban-nature.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/8b4a0646-3dd5-47a1-82d3-90a6e9209692/download/synagogues.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/84e1f108-d5fc-4321-8e08-d0493042c375/download/synagogues.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/58ab4d3b-647d-4dd4-a504-22c0b41edf77/download/synagogues.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/dd82d4c9-6272-45b4-ad55-e07856744f3d/download/synagogues.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/09708c4a-5456-49cb-8581-a957430c55d3/download/synagogues.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/d1995d3d-5bc5-4bd1-b23c-4a492d7a1ba7/download/synagogues.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/1e35943c-b5bc-4ef8-a969-5b122e090ed1/download/synagogues.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/58277ad8-adea-4565-8018-4bb4581cde54/download/synagogues.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/6e80ee3b-26f4-49fc-be40-83b89e4c9f27/download/synagogues.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/3193e6d6-0079-4189-ae78-9567f37e06f5/download/synagogues.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/ba9230d1-244a-467d-ad7d-43a5cd9aade9/download/synagogues.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/7c988651-00e6-4b1e-a5b1-e607e0c9801a/download/synagogues.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/8fdfafe1-1663-47e2-a344-0805e4945c75/download/synagogues.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/90d0f6ce-bc72-4162-a00d-81406bf8c6a8/download/synagogues.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/3e4c6e4f-b9cc-47b9-b28b-723ac2f71925/download/synagogues.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/c44e3589-227a-4fc9-ba20-2216d0ee75c7/download/daycares.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/0f00bd2a-4c75-44f2-a141-5a1572cbb7e6/download/daycares.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/43bf6d72-8b15-48f9-b5b1-1c70485527df/download/daycares.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/7f630bf2-f507-400b-9c1a-318c42f79456/download/daycares.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/37745c35-0c3a-4549-8052-45d800b2134a/download/daycares.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/f287c07c-0213-45cb-b344-bf4f479ebfe1/download/daycares.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/affa147d-3e6f-4caf-82d6-045140c61292/download/daycares.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/85b21f4b-7dd4-4da0-befa-6dc9cd2250f3/download/daycares.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/0d41962c-b2bc-4c00-bf8f-daab4576b574/download/daycares.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/f05eca24-f705-4546-a80e-a25b143680e3/download/daycares.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/bd8df27c-b281-41c2-ab77-3c42ccecce76/download/daycares.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/385710cc-e036-4715-bc5a-37de798a33b4/download/daycares.itm.kml~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/da04f9ab-cfd2-4061-92f9-523efb5ca360/download/daycares.itm.xlsx~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/a45ca575-5fda-4fec-952d-1d8da027b302/download/daycares.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/a6a94e6f-1f00-4947-9ad1-852df2841c26/download/daycares.itm.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e687f3aa-3e28-45e6-aed5-dd3ed8c8ea84/download/shelters.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/84172232-4a7d-4950-bd0c-416dc9833502/download/shelters.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e5d03517-a3a6-4ecc-9a57-e687c46363aa/download/shelters.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/98715ba4-1d7d-481f-8d60-45bac5c3f3cb/download/shelters.zip~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/1f4f5d63-07aa-4522-aba1-a81c648700a6/download/shelters.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/6f21ba89-61e5-4963-9a23-4a45183a182d/download/shelters.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/8baa9e4c-b706-4515-a783-d8da1c8bc3fc/download/shelters.kml~GeoJSON#;GeoJSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/11974568-9b50-4b3b-88d7-9b18fb4c2cd3/download/shelters.itm.geojson~CSV#;CSV-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/9d928cfc-e8d1-4fbf-b52e-8cf26f5651e5/download/shelters.itm.csv~GeoXML#;GeoXML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/13d83fc8-d59f-4239-bb63-dff7a5b2cf24/download/shelters.itm.xml~KML#;KML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/2f0012b9-caca-4835-b590-81dd5bfad40c/download/shelters.itm.kml~JSON#;JSON-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/81f0f6ad-feb0-4d7c-878c-5ed6d279f3ed/download/shelters.itm.json~XML#;XML-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e20b5dd9-af23-48fb-9a55-9d621a50e30a/download/shelters.itm.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/5c5a84f6-6bd1-41b0-b272-f063ddf527e1/download/shelters.xlsx~XLSX#;XLSX-ITM#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/a1cca57a-55d4-462f-924f-6b8e923cbd12/download/shelters.itm.xlsx

סנן מאגר לפי:

רשימת מאגרים

הרחבמאגרתאריך עדכון אחרון