מאגרים

municipalitytransportationtransportationmunicipalityeconomy_businesseconomy_businesscity_planningeducationcity_planningcity_planningcity_planningcity_planningeconomy_businesseconomy_businesscity_planningsecurity_infrastructurecity_planningcity_planningsecurity_infrastructuresecurity_infrastructurerecreation_welfare_sporthealthcity_planningrecreation_welfare_sporttransportationtransportationsecurity_infrastructurerecreation_welfare_sportcity_planningrecreation_welfare_sportrecreation_welfare_sporttransportationsecurity_infrastructuretransportationrecreation_welfare_sporthealthtransportationculture_tourismmunicipalityeconomy_businesscity_planningreligioneducationsecurity_infrastructure
עיריית באר שבעמשרד התחבורהמשרד התחבורהעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעתאגיד מי שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעיריית באר שבעחברת כיווניםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעCWCGעיריית באר שבעTech7החברה להגנת הטבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבע
JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/4c6c2c3c-8708-46cc-a63a-b5aef5661b85/resource/de1f2158-6719-40fb-81b7-4eb526320e88/download/tender.json~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/4c6c2c3c-8708-46cc-a63a-b5aef5661b85/resource/d9f9d6d7-cd67-479f-8049-446003c512c3/download/tender.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/4c6c2c3c-8708-46cc-a63a-b5aef5661b85/resource/e52fc2a4-e0f9-48ae-ac61-40e75ee96b13/download/tender.xlsx~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/4c6c2c3c-8708-46cc-a63a-b5aef5661b85/resource/22fea9b0-f28b-4b29-9263-d202b3caf454/download/tender.xmlURL#;URL#;https://data.gov.il/dataset/383URL#;URL#;https://data.gov.il/dataset/434JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/db8fce06-e810-4f5d-a87d-604f44a518af/resource/1e1d7359-0aa8-4dce-b764-8a7f599aabb8/download/jobs.json~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/db8fce06-e810-4f5d-a87d-604f44a518af/resource/4356a17b-36dc-4556-943d-7e9bb28c58b2/download/jobs.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/db8fce06-e810-4f5d-a87d-604f44a518af/resource/f82fba9d-574e-4d86-af50-fc08257a98e7/download/jobs.xlsx~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/db8fce06-e810-4f5d-a87d-604f44a518af/resource/55fd1fd7-5e75-49ff-a756-d069f2764d1d/download/jobs.xmlCSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/8cd79434-149c-46bf-a234-79323e8b3974/download/business-licensing.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/6a6e85b8-f320-43ff-8967-00abafd45e42/download/business-licensing.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/9d7da2a2-d600-428b-8297-232d882ac6ec/download/business-licensing.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/80f49994-1e35-46b4-9876-754e60cf0508/resource/f3656996-d32b-4821-8c54-431115f4b5c6/download/business-licensing.xmlXLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/fb512b0d-b33d-4fdd-8e06-5f20bfcc02df/resource/f33923f0-76e0-42df-b898-0db346b45497/download/demand-survey-2019.xlsx~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/fb512b0d-b33d-4fdd-8e06-5f20bfcc02df/resource/646200e7-b617-4e43-834b-9340aa33a415/download/demand-survey-2019.csv~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/fb512b0d-b33d-4fdd-8e06-5f20bfcc02df/resource/3b620dc6-9989-4c34-b775-795038a6a862/download/demand-survey-2019.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/fb512b0d-b33d-4fdd-8e06-5f20bfcc02df/resource/e3dd8664-7f94-4b0d-8728-25dd9969c7dc/download/demand-survey-2019.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/1ac584ef-e302-48a7-a1b9-f69d42f465f7/download/buildings.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/9ee56c33-2058-4357-9580-c74edab598db/download/buildings.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/53e09128-57cf-4ee4-87f2-d70495953525/download/buildings.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/de7e8f7c-ae53-471b-b273-8e323b9223b6/download/buildings.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/188120eb-2628-4683-ab60-e74df2d5799f/download/buildings.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/7b3d8187-00ab-4b17-bfa1-ba18151d3555/download/buildings.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/ae1a2301-4abe-4790-8b89-e4541600a51a/download/buildings.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/61d4bbc2-fd45-4df3-8f41-e9988aa89ef9/download/buildings.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/4a94d22c-fbde-4969-973a-71b1517968ef/download/education.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e49aac2a-47b7-4d1a-92f7-8056940c9cfa/download/education.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/12bdf65a-2676-44ab-8dac-ce0a6bbc2f5f/download/education.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e450425d-2061-4898-b5d1-dafae9fa196e/download/education.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/86580c7d-7932-448d-a65d-cbc5ae4f36a5/download/education.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/9dcd2ffe-0133-4d91-a487-f8e53a7a2dfb/download/education.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/043f1788-d89c-4e41-a8f3-9d7703cc153b/download/education.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/8570bc98-a7c7-49c9-801b-e27563026a3b/download/education.kmlSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/6ef5ac88-4a74-4d86-933f-882073bb48d3/download/city-plans.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/988a2446-a41b-45bf-87ee-d0fccbc3d34a/download/city-plans.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/56cdc4ce-e58d-4772-ac52-f4507173905e/download/city-plans.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/0c78985f-1b38-489c-a883-10b6fb443cc9/download/city-plans.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/567df58a-0131-41f5-911d-d8e6f58107bc/download/city-plans.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/55d81a89-029d-4825-8b16-68a6e457e6f0/download/city-plans.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/349bfd82-1b8a-41c2-9d4c-53d83697bca6/download/city-plans.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/7a379d69-da96-4da9-8e4e-06359e766540/download/city-plans.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b88bb3ed-9da0-4f0f-8b52-45f632413455/download/land-designations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5db8193a-b3ef-4b2c-b1d7-d4569c2f3438/download/land-designations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/858e050d-1ba5-4566-888f-cb087ed47e46/download/land-designations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/155ad01c-30b7-4239-9bbd-322ccb70d0f8/download/land-designations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/6df8e7ce-bbd3-456a-b360-e65d854ed2f8/download/land-designations.xlsx~SHP#;התראות פוליגונליות - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/9ac125c4-e300-4396-aaf8-3efd6185fe38/download/land-designations-.zip~GeoJSON#;התראות פוליגונליות - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/4360acd6-74b7-43fc-8c17-02438cb8dfc3/download/land-designations-.geojson~CSV#;התראות פוליגונליות - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/965db27d-f8fc-4149-a699-c47ef8922ae1/download/land-designations-.csv~XML#;התראות פוליגונליות - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/0bd8c660-eb6e-4168-be9a-2eec4b9d28a0/download/land-designations-.xml~XLSX#;התראות פוליגונליות - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b8024af5-1d26-412f-8dac-24f1e1a4f7f7/download/land-designations-.xlsx~SHP#;התראות קוויות - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b63dd6d6-060f-4f08-8a5b-9302ae5265db/download/land-designations-.zip~GeoJSON#;התראות קוויות - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/98746502-3ee5-48bd-809f-70d61e9ca269/download/land-designations-.geojson~CSV#;התראות קוויות - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5902e6b3-b550-4421-b945-cbcc13f7aa76/download/land-designations-.csv~XML#;התראות קוויות - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/ac8f2202-15c7-4e40-a92b-d58c480a3b8c/download/land-designations-.xml~XLSX#;התראות קוויות - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/80038c52-7275-455b-889a-ef13dc09b3fd/download/land-designations-.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/90330b64-43fb-47ec-9ab0-511f502aad89/download/land-designations.json~JSON#;התראות פוליגונליות - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/67fdd10e-6531-4a46-a737-f621654c3826/download/land-designations-.json~JSON#;התראות קוויות - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/cda3f02d-cc86-402e-bb32-1161177f5376/download/land-designations-.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/afad71c4-b0db-46dc-848f-199bd051342c/download/land-designations.xml~GeoXML#;התראות פוליגונליות - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/4d5e554e-e738-43b2-a22a-0f26fa188396/download/land-designations-.xml~GeoXML#;התראות קוויות - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/83e3bd5f-59cf-4e99-83ec-3b2a7782b130/download/land-designations-.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e3ff3db9-6bbb-495c-b8a3-87479f4d5323/download/land-designations.kml~KML#;התראות פוליגונליות - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/ed645cce-4e6d-499b-840d-7bdb1dda4eae/download/land-designations-.kml~KML#;התראות קוויות - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/e6409e34-4d4e-4967-b707-a8de0f2ea964/download/land-designations-.kmlSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/13a78727-6184-433c-bb2a-df0705ec2a32/download/addresses.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a2521cf7-aa80-4bfa-9a95-d7910589499a/download/addresses.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/eb013454-7bb3-4ee7-9e16-60c16468f9e2/download/addresses.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/ddbf0210-9283-4de4-af98-04093c3e5da5/download/addresses.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/ef05031d-43eb-4767-beb6-5999e0a2ef5d/download/addresses.xlsx~JSON#;XLSX - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/917c4ed4-f7be-47c9-97a0-bd28b1430cc1/download/addresses.json~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a117e3a7-5315-4f65-9417-a629df7b5acc/download/addresses.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/37e375d0-2e8b-4698-b979-f7dd882f7f18/resource/a7b919db-c9f0-4bef-9d93-25bc70af1c09/download/addresses.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/33c3476c-db4c-4a55-b0b0-f89f9afec216/download/roads.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/93260118-70a2-4d05-8988-84c4477572b1/download/roads.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/919c93e8-d626-4979-85f2-c3c8808f480e/download/roads.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/51cb5bdf-ca37-4a44-9a49-20a1e456ab9c/download/roads.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/11e86deb-6820-4b65-88e0-8d5a6525c490/download/roads.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/bb23a2d0-aa06-4782-97ee-0233efcc8e7a/download/roads.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/1f91b0f0-ffea-4769-97a6-645e23ec409f/download/roads.xmlSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/65dd9c93-92f8-4353-bc80-5381260af740/download/tavsagol.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/f26fd8ae-e3f4-4ed6-8855-d67e7f194665/download/tavsagol.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/9f71b557-2fec-42f5-b932-8726ddde20f9/download/tavsagol.csv~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/fdb7e8ae-503e-47b9-b4b0-12dd2e344023/download/tavsagol.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/ee883661-053e-4d03-9287-5b683fba9cbb/download/tavsagol.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/a78fc5fc-0036-4854-9bda-a847e1565d72/download/tavsagol.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/4f0a42a4-5c56-42fa-b2ef-47288cd9391a/download/tavsagol.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7773777f-7b84-44ab-b562-93f7d8bb0479/resource/127d6c13-e7b0-4240-a8ec-d9632b02882b/download/tavsagol.kmlCSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/3bebfa72-bdd0-4414-93ac-d3b07f7753a2/download/unified_businesses.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/a001c0af-6457-4dd9-90b7-ab0451fe2b79/download/unified_businesses.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/c958a8a5-2219-4f24-8614-6df6f9b88ed9/download/unified_businesses.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/acbd63cc-c7cd-4f15-a1a0-be625f340314/resource/6ccd28c0-34f8-4d1e-8398-d01454ddf6ee/download/unified_businesses.xmlJSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/ebadb702-a15f-46e5-96ee-571a1c04f8c9/download/street-names.json~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/e5784843-0e84-4fdd-b377-07727fd0500a/download/street-names.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/4ee55e90-c768-4bf6-b53c-cc9c2bed8a30/download/street-names.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/80c05ff8-742a-4056-8875-157762383021/download/street-names.xlsxSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/81b240ec-b043-4f24-8aa7-c52885468589/download/fire_hydrants.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/4f8aca85-7d97-4100-ad3a-761712ad6dc1/download/fire_hydrants.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/a883edba-c454-4bae-87ba-58d9bb85467b/download/fire_hydrants.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/40fbd683-3d17-4cac-b54a-e57655a3e6a9/download/fire_hydrants.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/eeeb7fd7-9a9e-42cd-ae8a-c40ed1271d8e/download/fire_hydrants.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/310422a6-47df-4b64-b460-ce96bba5d983/download/fire_hydrants.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/7749d7b2-b9f7-4d8a-9112-37b7dcda5e0f/resource/a987ef9a-43f3-4503-b6cb-82a9e954423e/download/fire_hydrants.xmlSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/45f6fafa-29e9-48bc-b13a-e2e79fd2d109/download/bicycle_track.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/b7d7d4da-6c71-40e0-90df-a8be35ab39f2/download/bicycle_track.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/8a86560e-aa9b-4ae5-9dea-77c1b4eaf482/download/bicycle_track.csv~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/eff1e70d-c25f-43e6-9d79-83466170dc3b/download/bicycle_track.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/b3cf8180-aa26-4e2b-9944-2eaedc62bd62/download/bicycle_track.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/a09c11f1-6f9d-43c3-bae2-cb13c08e3eda/download/bicycle_track.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/73602e8c-df9c-4398-9c17-04a24ec7eb7f/resource/55a53cf7-f45d-43fc-b2ae-9d3eb33af6da/download/bicycle_track.xmlSHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/625fc02d-836c-4567-a354-ba1227daedde/download/buildings-preservation.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2a954d0e-6572-407e-b4e5-dfbb780249e1/download/buildings-preservation.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/451a1e7f-5d23-42f6-873f-48162bfd61d6/download/buildings-preservation.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/09494f98-7f07-4e60-87bf-872986dd0f50/download/buildings-preservation.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c41a4fed-1813-460a-88ae-b8db55ab1b7f/download/buildings-preservation.xlsx~SHP#;מבנים לשימור מתחמים - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/a15518db-1292-42c1-80bd-88ffb6001836/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;מבנים לשימור מתחמים - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/668a1369-6595-49f3-8d5c-f6056160d8dc/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;מבנים לשימור מתחמים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/5b7b512d-f7ea-4ef1-b70d-5a87fa92368d/download/buildings-preservation-.csv~XML#;מבנים לשימור מתחמים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/0f26982d-7b9f-4aaf-aada-de1ef553d703/download/buildings-preservation-.xml~SHP#;גדרות לשימור - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/07591eb6-dc76-43d3-8b67-731f076d19b3/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;גדרות לשימור - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/fff45d56-47df-4bce-9c85-2d561926a20b/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;גדרות לשימור - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/bda934c6-fe33-426a-a3e0-0301942f9218/download/buildings-preservation-.csv~XML#;גדרות לשימור - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/315cbe09-df5a-411e-a624-c96ca8e124c7/download/buildings-preservation-.xml~SHP#;שימור אלמנטים - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/10df9134-4d32-4841-8ce8-28d0e634f24c/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;שימור אלמנטים - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/ef866b51-96bf-4acd-bc42-b58615e2d8bb/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;שימור אלמנטים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/36f64493-3798-414b-8b02-d45a8383dbfd/download/buildings-preservation-.csv~XML#;שימור אלמנטים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/fcb7534e-94aa-4205-a3c1-73caf3a502ce/download/buildings-preservation-.xml~XLSX#;מבנים לשימור מתחמים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/184ccd3c-aff3-498e-aab9-e0cb401013e7/download/buildings-preservation-.xlsx~XLSX#;גדרות לשימור - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/79ad3361-ad4e-4ef5-9774-f7dda31282ad/download/buildings-preservation-.xlsx~XLSX#;שימור אלמנטים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/03148cfe-bcea-4bdf-a158-da81d6c77e7d/download/buildings-preservation-.xlsx~SHP#;מבנים לשימור - SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c0219b9a-5d2f-4f1c-a609-16ccaa4b8e70/download/buildings-preservation-.zip~GeoJSON#;מבנים לשימור - GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/aac0fb17-7671-4bfa-999d-f3fe104551d2/download/buildings-preservation-.geojson~CSV#;מבנים לשימור - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/ca711829-29a7-4162-a008-8b1991b0b37c/download/buildings-preservation-.csv~XML#;מבנים לשימור - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/c544f9b6-123e-463c-b9dd-8be8ed10ca87/download/buildings-preservation-.xml~XLSX#;מבנים לשימור - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/840531b3-6822-4b01-bfba-983513928ffe/download/buildings-preservation-.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/997976c4-a686-46bf-ba51-45e9f9d88481/download/buildings-preservation.json~JSON#;מבנים לשימור מתחמים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/b8122579-0023-40f0-86bb-07bf33652e2e/download/buildings-preservation-.json~JSON#;גדרות לשימור - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/6a458812-b158-4d08-92c9-6fcba580c9b9/download/buildings-preservation-.json~JSON#;שימור אלמנטים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9e59f338-f3a1-416d-b781-1d1bb2cb2310/download/buildings-preservation-.json~JSON#;מבנים לשימור - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9b8852bc-fc1b-49e2-8ac7-11a545fdc77a/download/buildings-preservation-.json~GeoXML#;מבנים לשימור - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/18a31b6a-ee4c-492b-9dae-53ba90f5e921/download/buildings-preservation-.xml~GeoXML#;שימור אלמנטים - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/f4374294-c06d-4b5e-a3be-8d5717c32e8a/download/buildings-preservation-.xml~GeoXML#;מבנים לשימור מתחמים - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/5490c2d8-9fa8-43e8-b801-de9abe02fae2/download/buildings-preservation-.xml~GeoXML#;גדרות לשימור - GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/220e91cc-cd90-493f-bf04-337b7dc45d08/download/buildings-preservation-.xml~KML#;מבנים לשימור - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/4b636e78-14ab-4de7-9a9e-9dca5ea643b1/download/buildings-preservation-.kml~KML#;שימור אלמנטים - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/de755b20-6217-4dd0-b39a-26c5b6462052/download/buildings-preservation-.kml~KML#;מבנים לשימור מתחמים - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9ac18760-6d27-4f5a-8b6e-c3f8ab214c59/download/buildings-preservation-.kml~KML#;גדרות לשימור - KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/b8b88ccd-05d8-418f-8775-08200bb27f03/download/buildings-preservation-.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aa1b0066-0a4f-4f02-8f38-1ded4465e70f/download/sirens.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/205f0a81-ab54-4681-83cf-ac22c08b4633/download/sirens.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/f4904106-7d3f-4589-b109-c9e5e14808e4/download/sirens.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4a2dffe2-7279-47b6-bc6b-8c21fcd9ade9/download/sirens.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4da3a332-7aab-428a-a9c8-6d0b1ff93ef5/download/sirens.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aaabf57a-f5c7-4170-812c-b6f5bfc26b3d/download/sirens.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/c40a8402-4d8b-45ab-a195-7752e2bb5dd5/download/sirens.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/b0f4281a-9977-4a26-bb5c-6e542941454f/download/street-light.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6bbebdfc-cc60-48f2-b2c0-73ad6f2f528a/download/street-light.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/f3648891-e401-4a36-a5a2-400c996065b3/download/street-light.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/e2f359dc-a339-480c-9e56-dd6ac4b02e15/download/street-light.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6a4342bd-5ec3-47ba-a303-86e66197d550/download/street-light.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/56379438-ced8-4d53-a52e-e29485b10d22/download/street-light.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/f7e3ae9c-2c67-4553-abbd-d6ab1c3d9e3a/download/street-light.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/0f3aec13-e7c4-42d3-a379-6799d8752237/download/street-light.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/012382a2-97ed-4310-bc20-f4e41207e049/download/sport.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/5f9b356b-73d1-4c36-9e26-0fe0ce5e36c8/download/sport.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/7be6cdf4-657d-406b-b321-4c9fac681cfd/download/sport.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/b6957500-42fd-4ec1-bada-cb1420093194/download/sport.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/13cf9df7-ed48-46e5-b6a9-c73d6056e7ba/download/sport.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/58f26a74-af55-4823-81d8-17715883acc6/download/sport.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/b706c863-ba3a-4721-8152-574c524c7c36/download/sport.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/567b8167-db50-4436-a140-292a192f357b/download/sport.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/939342a7-45bb-4c1e-928c-5d9cc0c0140d/download/health.geojson~CSV#; CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/168d8636-b516-4279-9d92-a3adef72f53b/download/healthclinics.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/d3ff61b0-e84c-47e0-8dde-754ec77c7361/download/health.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/6cd75a4e-c082-48ef-b429-989a7805ca0f/download/health.zip~XLSX#; XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/1a10ccd7-fd6b-4cf8-8d2e-1546efccaf42/download/healthclinics.xlsx~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/02982438-f63d-4690-b4b5-b7e858fd6ffe/download/health.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/3dde455c-076e-4827-a817-33722b002831/download/health.xlsx~JSON#; JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/50eb9647-30ba-4fcf-b987-22890b6e5211/download/healthclinics.json~XML#; XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/a18a5ec6-ace4-4a99-b1f7-e3251fef9407/download/healthclinics.xml~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/1f341670-795d-4aae-a943-2b2fefb139d2/download/health.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/9fa32592-049a-45d4-9f97-cc326007b8b2/download/health.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/d6df3f65-e52c-4093-97b5-6508033e8c31/download/fountains.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/ca92d1cc-078d-4f2c-b953-bfd82187f619/download/fountains.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/6b19e61c-f5c3-4850-986f-16ed5e99f504/download/fountains.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/62acabbd-013a-49ef-ac74-12c9c93940cf/download/fountains.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/775b8204-fa39-46de-89be-8677472ce6b1/download/fountains.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/892a5a11-8f31-4b59-934d-6252f049177a/download/fountains.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/2eaa39ba-adcb-4f16-96ea-9a1e7a5b89d8/download/fountains.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/60ec8f3f-3e88-4b5b-9649-070b7698e9c6/download/fountains.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/7d2a89d1-c960-4616-b4c8-a40858efb1b8/download/elderly-social-clubs.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/bb8f66d7-5a93-42c8-af10-3bc2a61440c3/download/elderly-social-clubs.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/21c936e4-e839-4db4-8487-12fb54e312e0/download/elderly-social-clubs.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/dc7e0adc-3f57-4d5b-ba89-ba8ade8e4039/download/elderly-social-clubs.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/2490d62c-a187-4d46-b016-0c3bfd3753bc/download/elderly-social-clubs.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/f24bb777-b208-46f4-909e-181bc8325e60/download/elderly-social-clubs.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/1d69410a-7463-4ff7-82ab-72378398a671/download/elderly-social-clubs.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/d910bcc1-4735-4c2c-bc5f-370929cc7efe/download/elderly-social-clubs.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/53d4cf32-80ec-4428-bca5-cbba99baba78/download/bicycles-parking.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c14a154c-8091-44c6-a0d9-4c9d1e4ad15e/download/bicycles-parking.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/382b41ce-88b8-4f9a-90fc-edd782e6ac7c/download/bicycles-parking.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/143eb616-0577-417f-b834-e64631ec7491/download/bicycles-parking.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/03b9c4db-d2f8-4293-a10b-8e33014c1cbb/download/bicycles-parking.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/a9e4a3fd-bac1-4129-a763-e6e3a420ceb6/download/bicycles-parking.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/7e63c30b-1ccd-49a0-9367-1237a8cc10a0/download/bicycles-parking.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/afb96fff-0f8f-4d62-9ff6-5eb8aa6d1fcd/download/bicycles-parking.kmlURL#;URL#;https://teunot.cbs.gov.il/teunotm/SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/e64eff8b-c287-4bd8-a1e1-caa9b9b4e066/download/cameras.zip~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/b722d8bb-c126-45ad-9509-6c1e173cc527/download/cameras.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/54337426-c81c-4574-90c3-98c6974ac29d/download/cameras.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/99c5bf3f-8057-4654-87e4-72e747173e61/download/cameras.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/b2afe273-76c7-492d-81f3-948325bb8293/download/cameras.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/af06bfda-77db-4ce7-aa0f-25215872793a/download/cameras.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/c3a910f4-15ee-42ac-a39e-48e04068406c/download/cameras.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/a42018d5-8462-4bbf-9a33-27d7ad661535/resource/42ad2374-438e-446c-8bc5-d4495fa94394/download/cameras.kmlJSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/393d5ae9-17f1-4f55-80ad-3de14ea58c75/resource/a27add7b-dc76-4d78-951c-ee223645d1d5/download/beer-sheva-classes.json~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/393d5ae9-17f1-4f55-80ad-3de14ea58c75/resource/4545b746-317c-451f-b915-5db0515b46e9/download/beer-sheva-classes.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/393d5ae9-17f1-4f55-80ad-3de14ea58c75/resource/75f65003-5af6-43a5-9282-a506657e19a4/download/beer-sheva-classes.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/393d5ae9-17f1-4f55-80ad-3de14ea58c75/resource/09580489-e3b4-4338-af07-791822e04221/download/beer-sheva-classes.xlsxURL#;URL#;https://data.gov.il/dataset/statistical-area-2008GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/d8388364-f5f3-43da-bf5b-aba16ba98cb6/download/community-centers.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/73bd64d5-ecb3-4568-9d92-f0cdd0998332/download/community-centers.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/33c88eeb-e17e-4524-ace9-b4048d0e03be/download/community-centers.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/7eb884be-0ff3-4ba0-b45f-a09643dc1ad7/download/community-centers.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/186cc87e-1c99-46ff-ae57-9d8e79327085/download/community-centers.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/5140ee2e-409f-45b8-bdab-571b2e3513c6/download/community-centers.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/44feac90-2250-42bf-a75b-5a675b591674/download/community-centers.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/ab22e780-bccf-46c1-985e-6b64b41738c3/download/dog-gardens.geojson~CSV#; CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/1f4f6c53-402a-4dce-81cd-c82e075d0110/download/dog_gardens.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/86f5f954-a8de-4173-bb14-41915f3d3b85/download/dog-gardens.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/7f7080b0-6376-4ae0-8481-45ec64ee06a6/download/dog-gardens.zip~XLSX#; XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/363d5918-1279-47a3-ba66-d91dbc539182/download/dog_gardens.xlsx~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/e923da4a-7155-4f8f-8706-e9274615fa2d/download/dog-gardens.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/d43e8ce5-4bff-4a69-89d4-e4fc5d0b36d7/download/dog-gardens.xlsx~JSON#; JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/b55bfe7b-f50a-4f28-b4d8-639018d5cb25/download/dog_gardens.json~XML#; XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/2717396a-4082-4c7e-89b2-fad2984f768a/download/dog_gardens.xml~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/79892b32-e150-4d61-8df6-439ba403dd6f/download/dog-gardens.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/a8405726-ea3d-4749-a363-78350061aa34/download/dog-gardens.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/ed673fc7-3659-46df-bb3f-a18234f2b33a/download/dog-gardens.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/77ae2094-acb8-42b3-8234-6718b67309fe/download/taxi-stations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/912fd3af-1c93-4aa5-a99a-b623a33d4c6a/download/taxi-stations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/b62f0715-8130-4756-bf62-056afaa7b2fd/download/taxi-stations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/1b272ec9-688b-41fb-bcee-094465ee3b5a/download/taxi-stations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/168c7a06-cc38-48a7-b587-f9bf6e0795c1/download/taxi-stations.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/4b9577ea-fd06-45b4-8bdd-bd0f51f80a5b/download/taxi-stations.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/76dc7dee-c255-43bd-bb8c-a4e404038f72/download/taxi-stations.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/51fb723b-9165-4a4c-aa46-8aba7e62189e/download/taxi-stations.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/c10da702-c1be-481f-aeb5-6cd649eed3b1/download/garbage-bins.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/5afd1a3a-b68a-43bc-8c63-311935de4d9a/download/garbage-bins.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/b48f8fba-a2c4-4f21-9970-cfc602fdaa2a/download/garbage-bins.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/8e1531a5-b911-4d5f-af2c-c552c88ca867/download/garbage-bins.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/7d223d9a-c453-4138-b0dd-e927ca44998f/download/garbage-bins.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/db58f9a8-1d84-48be-8d98-47ef6a1e81af/download/garbage-bins.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/6990cf1d-e595-474e-8c0a-21802974aad2/download/garbage-bins.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/e2cb5060-11d7-45ee-8316-d7b5277c24f4/download/garbage-bins.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/71ce59a1-c2ba-40b3-8ad2-e59f44dd81ed/download/gas-stations.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/dc2669eb-180a-4e2f-82a6-943a253421b5/download/gas-stations.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/1019a2d7-777f-4a8b-b54f-6ee0b871532c/download/gas-stations.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/95c944c1-c80d-4ada-b715-c49674238364/download/gas-stations.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/3a13d54e-3a3f-4699-a173-f4fc173242aa/download/gas-stations.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/53c8fbdc-78a8-411b-acd1-7ef5ab43bae4/download/gas-stations.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/d1941506-840e-4a8f-a19c-222bcea08ba3/download/gas-stations.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/bbc29beb-a509-415e-9d35-6474e948f11d/download/gas-stations.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/614da106-e5dc-40ba-914d-ff9d783915f1/download/playgrounds.geojson~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/be607873-eba9-42d7-b6d3-1ceae4d55ded/download/playgrounds.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/dd3bc564-9207-423e-a068-6a5530041292/download/playgrounds.zip~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/69825fa7-a621-4218-8596-9ddcad1373bb/download/playgrounds.csv~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/1f6ff384-9df8-45f9-9762-33cae4428bb9/download/playgrounds.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/f3d2fe4a-0b57-4c88-b6c5-089df5949278/download/playgrounds.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/c01bc317-4078-42e0-9791-c0f489de9a66/download/playgrounds.xmlCSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/52f93775-ffa6-4f4c-bf4b-7257687924f1/download/pharmacy-duty.csv~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/56a71487-1112-45c8-9df4-c717642aae26/download/pharmacy-duty.json~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/7e68afe6-1c65-42b5-994e-e8eaf5b33582/download/pharmacy-duty.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/5127af17-352f-4f93-9409-f9a8c7ab4160/download/pharmacy-duty.xlsxCSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/1eaaaba9-1fba-4f31-8ed6-aa81f90de7c8/download/light-traffics.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3be36620-bb94-4879-ad69-72daaed4d7d4/download/light-traffics.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3954ef17-9486-4b71-9e57-20d7dbb811f3/download/light-traffics.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/8e33eb88-1a98-4352-9abf-d9675b5b463a/download/light-traffics.xlsx~GeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/ebb684e2-1276-406a-b204-d4baa159f4c7/download/light-traffics.geojson~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/dfcf773c-7b63-4775-8cf9-01f83045ec76/download/light-traffics.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/a846cb01-55ec-41e8-b0a3-a56e19aaf178/download/light-traffics.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/bbb8558c-25d4-4fdd-995f-1df8e63c5b33/download/light-traffics.kmlURL#;URL#;https://www.cwgc.org/find/find-war-dead/results/?cemetery=BEERSHEBA%20WAR%20CEMETERYCSV#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/8b32a199-90aa-414b-97c4-613b9f85e304/download/approved-budget-beer-sheva-2017.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f9d35768-95f5-4230-a072-ee0972918c17/download/approved-budget-beer-sheva-2016.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/80712159-b094-4285-add3-b50489b51469/download/approved-budget-beer-sheva-2015.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d215cb53-df6b-475a-8bcf-20f3f957d336/download/approved-budget-beer-sheva-2014.csv~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/55009b49-bb18-4724-b674-a986018743d6/download/approved-budget-beer-sheva-2017.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/ed03c8e7-ec00-48c8-8068-ef6d4a82c82c/download/approved-budget-beer-sheva-2016.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/8aef6bc4-8116-4b71-9600-cb1f5625f512/download/approved-budget-beer-sheva-2015.xlsx~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d86e15a2-29c7-43b3-98de-5adba2a4895a/download/approved-budget-beer-sheva-2014.xlsx~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d788444f-4615-4733-a3cc-36078b9cd857/download/approved-budget-beer-sheva-2017.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/b2dedee1-4bfd-4e35-8913-6d49df3512e8/download/approved-budget-beer-sheva-2017.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/1a8ae44b-fa62-4109-a238-99346b15e3c3/download/approved-budget-beer-sheva-2016.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e19d79ba-2e96-4d4d-8739-178f8d5cc46c/download/approved-budget-beer-sheva-2016.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/5e00ca95-9cc1-4fd9-9f4f-bfe72e7e4b26/download/approved-budget-beer-sheva-2015.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/cf202ac9-e8ce-4526-9aba-25f0515eb2d8/download/approved-budget-beer-sheva-2015.xml~JSON#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f34d933c-9779-4564-beb7-e82b2fd757d2/download/approved-budget-beer-sheva-2014.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/14fcdcb0-30cc-41d4-a1df-71c7e69a3643/download/approved-budget-beer-sheva-2014.xml~CSV#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f152b714-e3e1-4368-b215-63902f101085/download/budget.csv~XLSX#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e7c505ec-6bbc-4497-9c6f-eaf13097285f/download/budget.xlsx~JSON#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/e8e101d7-07f4-4968-a83a-ca176426832a/download/budget.json~XML#;תקציב עיריית באר שבע - כל השנים - XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/3de2b637-5115-4190-81fd-22ae519fc0c4/download/budget.xmlCSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/41bcacff-fcc6-48b8-93ba-08e42cd12dc0/resource/c8b46548-33a9-44ec-9fd1-492ee6566a31/download/startups.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/41bcacff-fcc6-48b8-93ba-08e42cd12dc0/resource/c582c38c-0e26-43d8-90c8-d605caa85abe/download/startups.xml~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/41bcacff-fcc6-48b8-93ba-08e42cd12dc0/resource/a1422edc-d29a-4040-92e0-d261bdbd5a2a/download/startups.json~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/41bcacff-fcc6-48b8-93ba-08e42cd12dc0/resource/d71346bc-1057-46cf-bdbe-2779778d05c5/download/startups.xlsxGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/cf4153b4-5de5-4c1f-83c6-e8bbd195219a/download/urban-nature.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/f6081c25-0bdb-433e-bac4-76797ec2e8df/download/urban-nature.csv~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/7c71acbd-d507-4e87-802b-46ef7a7ec681/download/urban-nature.zip~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/851957a9-9c6f-436e-9f07-e95e7c9494a9/download/urban-nature.xml~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/dc2ba351-c118-4649-a179-6fc28fbf06a3/download/urban-nature.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/186f5da2-fc88-4237-8209-913afe1f5ed7/download/urban-nature.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/45593a9a-14ff-47ca-9780-153048854803/download/urban-nature.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/b47698ab-735e-43d7-9e43-ef9bc4780a89/download/urban-nature.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/8b4a0646-3dd5-47a1-82d3-90a6e9209692/download/synagogues.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/84e1f108-d5fc-4321-8e08-d0493042c375/download/synagogues.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/58ab4d3b-647d-4dd4-a504-22c0b41edf77/download/synagogues.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/dd82d4c9-6272-45b4-ad55-e07856744f3d/download/synagogues.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/09708c4a-5456-49cb-8581-a957430c55d3/download/synagogues.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/d1995d3d-5bc5-4bd1-b23c-4a492d7a1ba7/download/synagogues.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/1e35943c-b5bc-4ef8-a969-5b122e090ed1/download/synagogues.xmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/c44e3589-227a-4fc9-ba20-2216d0ee75c7/download/daycares.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/0f00bd2a-4c75-44f2-a141-5a1572cbb7e6/download/daycares.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/43bf6d72-8b15-48f9-b5b1-1c70485527df/download/daycares.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/7f630bf2-f507-400b-9c1a-318c42f79456/download/daycares.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/37745c35-0c3a-4549-8052-45d800b2134a/download/daycares.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/f287c07c-0213-45cb-b344-bf4f479ebfe1/download/daycares.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/affa147d-3e6f-4caf-82d6-045140c61292/download/daycares.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/85b21f4b-7dd4-4da0-befa-6dc9cd2250f3/download/daycares.kmlGeoJSON#;GeoJSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e687f3aa-3e28-45e6-aed5-dd3ed8c8ea84/download/shelters.geojson~CSV#;CSV#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/84172232-4a7d-4950-bd0c-416dc9833502/download/shelters.csv~XML#;XML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e5d03517-a3a6-4ecc-9a57-e687c46363aa/download/shelters.xml~SHP#;SHP#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/98715ba4-1d7d-481f-8d60-45bac5c3f3cb/download/shelters.zip~XLSX#;XLSX#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/5d79dd59-2c2f-4535-937b-79e2db415960/download/shelters.xlsx~JSON#;JSON#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/1f4f5d63-07aa-4522-aba1-a81c648700a6/download/shelters.json~GeoXML#;GeoXML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/6f21ba89-61e5-4963-9a23-4a45183a182d/download/shelters.xml~KML#;KML#;https://opendataprod.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/8baa9e4c-b706-4515-a783-d8da1c8bc3fc/download/shelters.kml

סנן מאגר לפי:

רשימת מאגרים

הרחבמאגרתאריך עדכון אחרון