מאגרים

city_planningculture_tourismsecurity_infrastructurereligioneducationmunicipalitycity_planningcity_planningrecreation_welfare_sportcity_planningtransportationeducationcity_planningcity_planningrecreation_welfare_sportcity_planningmunicipalitycity_planningeducationsecurity_infrastructuresecurity_infrastructurehealthrecreation_welfare_sportrecreation_welfare_sportrecreation_welfare_sporttransportationeconomy_businesseconomy_businesssecurity_infrastructuresecurity_infrastructuresecurity_infrastructuretransportationcity_planningtransportationhealthtransportationtransportationtransportationcity_planningmunicipality
החברה להגנת הטבעCWCGתאגיד מי שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהחברת כיווניםעיריית באר שבעמשרד התחבורהעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעתכנית "עתידים - צוערים לשלטון המקומי"Tech7עיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעיריית באר שבעמשרד התחבורהעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבע
GeoJSON#;אתרי טבע עירוני - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/cf4153b4-5de5-4c1f-83c6-e8bbd195219a/download/urban_nature.geojson~CSV#;אתרי טבע עירוני - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/f6081c25-0bdb-433e-bac4-76797ec2e8df/download/urban_nature.csv~SHP#;אתרי טבע עירוני - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/7c71acbd-d507-4e87-802b-46ef7a7ec681/download/urban_nature.zip~XML#;אתרי טבע עירוני - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/501281a5-0e1f-4964-8f97-6099a9f03b6b/resource/851957a9-9c6f-436e-9f07-e95e7c9494a9/download/urban_nature.xmlHTTP#;Be'er Sheva war cemetery#;http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/71100/BEERSHEBA%20WAR%20CEMETERYGeoJSON#;ברזי כיבוי האש - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ea6927f7-b009-41bb-99a3-65516e496c79/resource/6d0c8327-8599-4028-b3de-a02ddb709f43/download/fire_hydrant.geojson~SHP#;ברזי כיבוי אש (הידרנטים) - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ea6927f7-b009-41bb-99a3-65516e496c79/resource/8507cf66-5984-46b8-b229-78b4a7873ee0/download/fire_hydrant.zip~CSV#;ברזי כיבוי אש (הידרנטים) - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ea6927f7-b009-41bb-99a3-65516e496c79/resource/55565cec-34e1-48cf-9a52-1c8751c9fba3/download/fire_hydrant.csv~XML#;ברזי כיבוי אש (הידרנטים) - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ea6927f7-b009-41bb-99a3-65516e496c79/resource/38f77350-e294-43d9-bbc4-2e443f902c80/download/fire_hydrant.xmlGeoJSON#;בתי כנסת - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/8b4a0646-3dd5-47a1-82d3-90a6e9209692/download/synagogue.geojson~CSV#;בתי כנסת - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/84e1f108-d5fc-4321-8e08-d0493042c375/download/synagogue.csv~XML#;בתי כנסת - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/58ab4d3b-647d-4dd4-a504-22c0b41edf77/download/synagogue.xml~SHP#;בתי כנסת - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/6acee555-edeb-4cba-9e09-bca4adefe778/resource/dd82d4c9-6272-45b4-ad55-e07856744f3d/download/synagogue.zipGeoJSON#;מיקומי גינות הכלבים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/ab22e780-bccf-46c1-985e-6b64b41738c3/download/dog_gardens.geojson~CSV#;מיקומי גינות הכלבים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/1f4f6c53-402a-4dce-81cd-c82e075d0110/download/dog_gardens.csv~XML#;מיקומי גינות הכלבים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/86f5f954-a8de-4173-bb14-41915f3d3b85/download/dog_gardens.xml~SHP#;מיקומי גינות הכלבים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ca5d8ce7-5ad9-4978-8c14-95388a493c33/resource/7f7080b0-6376-4ae0-8481-45ec64ee06a6/download/dog_gardens.zipJSON#;דרושים#;https://www.beer-sheva.muni.il/_layouts/15/GetjsonItems.aspx?List=e3ace9fe-6331-4b1a-af84-e3acc0041c71GeoJSON#;דרכים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/33c3476c-db4c-4a55-b0b0-f89f9afec216/download/roads.geojson~CSV#;דרכים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/93260118-70a2-4d05-8988-84c4477572b1/download/roads.csv~XML#;דרכים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/919c93e8-d626-4979-85f2-c3c8808f480e/download/roads.xml~SHP#;דרכים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/aa0aa228-553c-492a-b48d-24dbdd0a4629/resource/51cb5bdf-ca37-4a44-9a49-20a1e456ab9c/download/roads.zipHTTP#;נתוני למ"ס ממפקד 2008#;https://data.gov.il/dataset/statistical-area-2008JSON#;חוגים - JSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/393d5ae9-17f1-4f55-80ad-3de14ea58c75/resource/a27add7b-dc76-4d78-951c-ee223645d1d5/download/beer-sheva-classes.json~CSV#;חוגים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/393d5ae9-17f1-4f55-80ad-3de14ea58c75/resource/4545b746-317c-451f-b915-5db0515b46e9/download/beer-sheva-classes.csv~XML#;חוגים- XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/393d5ae9-17f1-4f55-80ad-3de14ea58c75/resource/75f65003-5af6-43a5-9282-a506657e19a4/download/beer-sheva-classes.xmlGeoJSON#;יעודי קרקע - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/b88bb3ed-9da0-4f0f-8b52-45f632413455/download/land_designations.geojson~GeoJSON#;התראות יעודי קרקע - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/2f9b5154-cd16-4be5-97ec-54b02282db5c/download/land_designation_alerts.geojson~CSV#;יעודי קרקע - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/5db8193a-b3ef-4b2c-b1d7-d4569c2f3438/download/land_designations.csv~XML#;יעודי קרקע - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/858e050d-1ba5-4566-888f-cb087ed47e46/download/land_designations.xml~CSV#;התראות יעודי קרקע - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/0a8e9caa-00a9-42fa-8c94-b24c5a5559f3/download/land_designation_alerts.csv~XML#;התראות יעודי קרקע - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/7239f81f-bb8f-47b5-b38f-d4ac57f67d3b/download/land_designation_alerts.xml~SHP#;יעודי קרקע - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/155ad01c-30b7-4239-9bbd-322ccb70d0f8/download/land_designations.zip~SHP#;התראות יעודי קרקע - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c30f3542-42ab-43f5-977f-31f5ae33b312/resource/09733a43-f1cd-4c21-8ea4-66f464135e3a/download/land_designation_alerts.zipHTTP#;לוח זמנים תחבורה ציבורית#;https://data.gov.il/dataset/383GeoJSON#;מבני חינוך - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/4a94d22c-fbde-4969-973a-71b1517968ef/download/educationalinstitutions.geojson~CSV#;מבני חינוך - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e49aac2a-47b7-4d1a-92f7-8056940c9cfa/download/educationalinstitutions.csv~XML#;מבני חינוך - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/12bdf65a-2676-44ab-8dac-ce0a6bbc2f5f/download/educationalinstitutions.xml~SHP#;מבני חינוך - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d715d5e4-440f-4de2-9ed1-da1d20ce16ba/resource/e450425d-2061-4898-b5d1-dafae9fa196e/download/educationalinstitutions.zipGeoJSON#;מבנים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/1ac584ef-e302-48a7-a1b9-f69d42f465f7/download/buildings.geojson~CSV#;מבנים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/9ee56c33-2058-4357-9580-c74edab598db/download/buildings.csv~XML#;מבנים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/53e09128-57cf-4ee4-87f2-d70495953525/download/buildings.xml~SHP#;מבנים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/adf1d702-b724-488d-a0ec-2c168889892f/resource/de7e8f7c-ae53-471b-b273-8e323b9223b6/download/buildings.zipGeoJSON#;מבנים לשימור - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/ca4161f4-b5ba-4293-b5de-fc2b04ef43a7/download/buildingconservation.geojson~GeoJSON#;מבנים לשימור - אלמנטים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/baaad94f-76c5-4c56-8f0b-d34441fefbe2/download/buildingconservationelement.geojson~GeoJSON#;מבנים לשימור - גדרות - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/e6411320-e6f4-4b35-b36f-b11df014ed0c/download/buildingconservationfence.geojson~GeoJSON#;מבנים לשימור - מתחמים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/1a48d18f-8f40-4694-83f5-f29a892e06bf/download/buildingconservationareas.geojson~CSV#;מבנים לשימור - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/f30398be-418d-47e1-aa8c-1834685110c2/download/buildingconservation.csv~CSV#;מבנים לשימור - אלמנטים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/40e69449-734c-45cc-a004-01913c0cdb73/download/buildingconservationelement.csv~CSV#;מבנים לשימור - גדרות - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/5d8bffa7-f88c-4ab2-a604-623cc1175d06/download/buildingconservationfence.csv~CSV#;מבנים לשימור - מתחמים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/80dc7bfd-880b-4d29-b939-eaabd55e8f2d/download/buildingconservationareas.csv~XML#;מבנים לשימור - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2ceba2b2-428d-482f-b184-6a5d3f5e39a9/download/buildingconservation.xml~XML#;מבנים לשימור - אלמנטים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/713fabc0-8df5-4489-8883-0ab26238fabc/download/buildingconservationelement.xml~XML#;מבנים לשימור - גדרות - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/9932ec52-ede7-455b-a828-a5cc7f3c484e/download/buildingconservationfence.xml~XML#;מבנים לשימור - מתחמים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/2b7feed9-631e-4d87-84d0-ecc8be2b7c5c/download/buildingconservationareas.xml~SHP#;מבנים לשימור - כלל הרכיבים מאוחדים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/d22eb58d-0d30-4b5a-889f-013ed2743d11/resource/81d27806-230d-4003-8836-57072bd44738/download/buildingconservationall.zipGeoJSON#;מועדוני קשישים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/7d2a89d1-c960-4616-b4c8-a40858efb1b8/download/pensionerclub.geojson~CSV#;מועדוני קשישים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/bb8f66d7-5a93-42c8-af10-3bc2a61440c3/download/pensionerclub.csv~XML#;מועדוני קשישים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/21c936e4-e839-4db4-8487-12fb54e312e0/download/pensionerclub.xml~SHP#;מועדוני קשישים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/5c2d91bb-005d-4153-8448-791dbf638fa2/resource/dc7e0adc-3f57-4d5b-ba89-ba8ade8e4039/download/pensionerclub.zipGeoJSON#;מזרקות העיר - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/d6df3f65-e52c-4093-97b5-6508033e8c31/download/fountains.geojson~CSV#;מזרקות העיר - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/ca92d1cc-078d-4f2c-b953-bfd82187f619/download/fountains.csv~XML#;מזרקות העיר - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/6b19e61c-f5c3-4850-986f-16ed5e99f504/download/fountains.xml~SHP#;מזרקות העיר - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/dd1e4476-6f4e-46ff-8c49-5c78d758d44d/resource/62acabbd-013a-49ef-ac74-12c9c93940cf/download/fountains.zipJSON#;מכרזים#;https://www.beer-sheva.muni.il/_layouts/15/GetjsonItems.aspx?List=e3ace9fe-6331-4b1a-af84-e3acc0041c71GeoJSON#;מספרי בתים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/1ababf1d-4bbf-4356-889f-f460d8fadb39/resource/2d5cd8a6-5756-493a-bf0f-9caca88b41b1/download/addresses.geojson~CSV#;מספרי בתים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/1ababf1d-4bbf-4356-889f-f460d8fadb39/resource/34423d23-f86a-4971-b135-ca315583b9fd/download/addresses.csv~XML#;מספרי בתים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/1ababf1d-4bbf-4356-889f-f460d8fadb39/resource/d9e74cae-404a-4530-839d-1c132ec3924f/download/addresses.xml~SHP#;מספרי בתים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/1ababf1d-4bbf-4356-889f-f460d8fadb39/resource/2995c3e4-d215-4df2-b83a-1d747cac8dda/download/addresses.zipGeoJSON#;מעונות יום - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/c44e3589-227a-4fc9-ba20-2216d0ee75c7/download/daycare.geojson~CSV#;מעונות יום - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/0f00bd2a-4c75-44f2-a141-5a1572cbb7e6/download/daycare.csv~XML#;מעונות יום - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/43bf6d72-8b15-48f9-b5b1-1c70485527df/download/daycare.xml~SHP#;מעונות יום - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/348d184a-f982-4ae2-8233-6f094c22bea6/resource/7f630bf2-f507-400b-9c1a-318c42f79456/download/daycare.zipGeoJSON#;מצלמות אבטחה - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0261b2c3-8cb7-4a8b-bbf5-4c2f4d33df47/resource/85cce1cd-4dda-43b2-9ced-53a7c4890c82/download/cameras.geojson~CSV#;מצלמות אבטחה - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0261b2c3-8cb7-4a8b-bbf5-4c2f4d33df47/resource/4d2aa88c-5483-4a8b-a01f-b81d018375d8/download/cameras.csv~XML#;מצלמות אבטחה - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0261b2c3-8cb7-4a8b-bbf5-4c2f4d33df47/resource/eb139828-9643-41df-bd8b-ed193d65f208/download/cameras.xml~SHP#;מצלמות אבטחה - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0261b2c3-8cb7-4a8b-bbf5-4c2f4d33df47/resource/3f797fe1-1aec-4919-b403-c47048a625d9/download/cameras.zipGeoJSON#;מקלטים ציבוריים בעיר באר שבע - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e687f3aa-3e28-45e6-aed5-dd3ed8c8ea84/download/shalters.geojson~CSV#;מקלטים ציבוריים בעיר באר שבע - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/84172232-4a7d-4950-bd0c-416dc9833502/download/shalters.csv~XML#;מקלטים ציבוריים בעיר באר שבע - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/e5d03517-a3a6-4ecc-9a57-e687c46363aa/download/shalters.xml~SHP#;מקלטים ציבוריים בעיר באר שבע - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0a476bd4-d90a-41ac-8922-c23f5e4b11cb/resource/98715ba4-1d7d-481f-8d60-45bac5c3f3cb/download/shalters.zipGeoJSON#;מרכזים רפואיים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/939342a7-45bb-4c1e-928c-5d9cc0c0140d/download/healthclinics.geojson~CSV#;מרכזים רפואיים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/168d8636-b516-4279-9d92-a3adef72f53b/download/healthclinics.csv~XML#;מרכזים רפואיים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/d3ff61b0-e84c-47e0-8dde-754ec77c7361/download/healthclinics.xml~SHP#;מרכזים רפואיים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/15181a59-cabd-4798-9792-d64df9090d08/resource/6cd75a4e-c082-48ef-b429-989a7805ca0f/download/healthclinics.zipGeoJSON#;מרכזים קהילתיים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/d8388364-f5f3-43da-bf5b-aba16ba98cb6/download/community-centers.geojson~CSV#;מרכזים קהילתיים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/73bd64d5-ecb3-4568-9d92-f0cdd0998332/download/community-centers.csv~XML#;מרכזים קהילתיים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/33c88eeb-e17e-4524-ace9-b4048d0e03be/download/community-centers.xml~SHP#;מרכזים קהילתיים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/14096f9f-ac0b-4bda-aa1f-1e92740ccfef/resource/7eb884be-0ff3-4ba0-b45f-a09643dc1ad7/download/community-centers.zipGeoJSON#;מתקני משחקים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/614da106-e5dc-40ba-914d-ff9d783915f1/download/playgrounds.geojson~CSV#;מתקני משחקים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/b6e1b460-75f4-482c-ac52-f507f3d78ee1/download/playgrounds.csv~XML#;מתקני משחקים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/be607873-eba9-42d7-b6d3-1ceae4d55ded/download/playgrounds.xml~SHP#;מתקני משחקים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/8ab84c8f-2842-4d41-8838-978a757b5759/resource/dd3bc564-9207-423e-a068-6a5530041292/download/playgrounds.zipGeoJSON#;מתקני ספורט - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/012382a2-97ed-4310-bc20-f4e41207e049/download/sport.geojson~CSV#;מתקני ספורט - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/5f9b356b-73d1-4c36-9e26-0fe0ce5e36c8/download/sport.csv~XML#;מתקני ספורט - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/7be6cdf4-657d-406b-b321-4c9fac681cfd/download/sport.xml~SHP#;מתקני ספורט - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/9a88499f-e775-493d-af47-61a3ebb34510/resource/b6957500-42fd-4ec1-bada-cb1420093194/download/sport.zipGeoJSON#;מתקני עגינת אופניים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/53d4cf32-80ec-4428-bca5-cbba99baba78/download/bicycleparking.geojson~CSV#;מתקני עגינת אופניים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/c14a154c-8091-44c6-a0d9-4c9d1e4ad15e/download/bicycleparking.csv~SHP#;מתקני עגינת אופניים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/382b41ce-88b8-4f9a-90fc-edd782e6ac7c/download/bicycleparking.zip~XML#;מתקני עגינת אופניים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/61311332-a295-4eb6-9728-0795bb78b051/resource/143eb616-0577-417f-b834-e64631ec7491/download/bicycleparking.xmlGeoJSON#;נגישות עסקים בעיר העתיקה - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/2eb8b5c6-8f33-4f88-8602-1ff2a3ca712d/resource/e4890827-42f9-4edb-be1e-990260903de5/download/business-accessibility.geojson~CSV#;נגישות עסקים בעיר העתיקה - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/2eb8b5c6-8f33-4f88-8602-1ff2a3ca712d/resource/8aaeac5d-74ec-44a6-8a06-0ecde3d4933e/download/business-accessibility.csv~XML#;נגישות עסקים בעיר העתיקה - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/2eb8b5c6-8f33-4f88-8602-1ff2a3ca712d/resource/83550a20-59d3-4811-9c4d-e7c6ce82096f/download/business-accessibility.xmlCSV#;סטארטאפים בדרום - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/41bcacff-fcc6-48b8-93ba-08e42cd12dc0/resource/c8b46548-33a9-44ec-9fd1-492ee6566a31/download/startups.csv~XML#;סטארטאפים בדרום - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/41bcacff-fcc6-48b8-93ba-08e42cd12dc0/resource/c582c38c-0e26-43d8-90c8-d605caa85abe/download/startups.xml~JSON#;סטארטאפים בדרום - JSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/41bcacff-fcc6-48b8-93ba-08e42cd12dc0/resource/a1422edc-d29a-4040-92e0-d261bdbd5a2a/download/startups.jsonGeoJSON#;עמודי תאורה - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/b0f4281a-9977-4a26-bb5c-6e542941454f/download/streetlight.geojson~CSV#;עמודי תאורה - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/6bbebdfc-cc60-48f2-b2c0-73ad6f2f528a/download/streetlight.csv~XML#;עמודי תאורה - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/f3648891-e401-4a36-a5a2-400c996065b3/download/streetlight.xml~SHP#;עמודי תאורה - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/c257d843-d674-4ff1-88a8-0d9337c4d9fe/resource/e2f359dc-a339-480c-9e56-dd6ac4b02e15/download/streetlight.zipGeoJSON#;מתקני אצירה (פחים) - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/c10da702-c1be-481f-aeb5-6cd649eed3b1/download/garbage-bins.geojson~CSV#;מתקני אצירה (פחים) - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/5afd1a3a-b68a-43bc-8c63-311935de4d9a/download/garbage-bins.csv~XML#;מתקני אצירה (פחים) - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/b48f8fba-a2c4-4f21-9970-cfc602fdaa2a/download/garbage-bins.xml~SHP#;מתקני אצירה (פחים) - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/84ddd490-f2ee-40dd-b248-16044c346671/resource/8e1531a5-b911-4d5f-af2c-c552c88ca867/download/garbage-bins.zipGeoJSON#;צופרים - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/aa1b0066-0a4f-4f02-8f38-1ded4465e70f/download/siren.geojson~CSV#;צופרים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/205f0a81-ab54-4681-83cf-ac22c08b4633/download/siren.csv~SHP#;צופרים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/f4904106-7d3f-4589-b109-c9e5e14808e4/download/siren.zip~XML#;צופרים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/49b31b2f-7ce6-4eff-95ba-c94017c2b25c/resource/4a2dffe2-7279-47b6-bc6b-8c21fcd9ade9/download/siren.xmlGeoJSON#;רמזורים - GeoJson#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/c12cd7af-c09f-4adc-9bfe-44e1de477c8b/download/traffic_lights.geojson~CSV#;רמזורים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/1eaaaba9-1fba-4f31-8ed6-aa81f90de7c8/download/traffic_lights.csv~XML#;רמזורים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3be36620-bb94-4879-ad69-72daaed4d7d4/download/traffic_lights.xml~SHP#;רמזורים - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/ec09d3b0-628d-45ed-a596-7ecfe45c8b64/resource/3954ef17-9486-4b71-9e57-20d7dbb811f3/download/traffic_lights.zipJSON#;רחובות העיר באר שבע - JSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/ebadb702-a15f-46e5-96ee-571a1c04f8c9/download/street-names.json~CSV#;רחובות העיר באר שבע - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/e5784843-0e84-4fdd-b377-07727fd0500a/download/street-names.csv~XML#;רחובות העיר באר שבע - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/0771dd36-7b03-46bd-8369-19ff8d09d79e/resource/4ee55e90-c768-4bf6-b53c-cc9c2bed8a30/download/street-names.xmlurl#;תאונות דרכים עם נפגעים#;https://teunot.cbs.gov.il/teunotm/CSV#;בתי מרקחת תורנים - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/52f93775-ffa6-4f4c-bf4b-7257687924f1/download/pharmacy-duty.csv~JSON#;בתי מרקחת תורנים - JSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/56a71487-1112-45c8-9df4-c717642aae26/download/pharmacy-duty.json~XML#;בתי מרקחת תורנים - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/295e57cf-3b74-4ccf-a1a9-465c7ab2d072/resource/7e68afe6-1c65-42b5-994e-e8eaf5b33582/download/pharmacy-duty.xmlHTTP#;תחבורה ציבורית בזמן אמת#;https://data.gov.il/dataset/434GeoJSON#;מיקום תחנות דלק בעיר באר שבע - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/71ce59a1-c2ba-40b3-8ad2-e59f44dd81ed/download/gas_stations.geojson~CSV#;מיקום תחנות דלק בעיר באר שבע - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/dc2669eb-180a-4e2f-82a6-943a253421b5/download/gas_stations.csv~XML#;מיקום תחנות דלק בעיר באר שבע - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/1019a2d7-777f-4a8b-b54f-6ee0b871532c/download/gas_stations.xml~SHP#;מיקום תחנות דלק בעיר באר שבע - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/83d232f0-fc41-4638-acb5-2e37b3c5c7ff/resource/95c944c1-c80d-4ada-b715-c49674238364/download/gas_stations.zipGeoJSON#;תחנות מוניות - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/77ae2094-acb8-42b3-8234-6718b67309fe/download/taxi-stations.geojson~CSV#;תחנות מוניות - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/912fd3af-1c93-4aa5-a99a-b623a33d4c6a/download/taxi-stations.csv~XML#;תחנות מוניות - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/b62f0715-8130-4756-bf62-056afaa7b2fd/download/taxi-stations.xml~SHP#;תחנות מוניות - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/86f2c6c2-6422-4899-9707-5f46a886e3e7/resource/1b272ec9-688b-41fb-bcee-094465ee3b5a/download/taxi-stations.zipSHP#;תוכניות העיר באר שבע - SHP#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/6ef5ac88-4a74-4d86-933f-882073bb48d3/download/city-plans.zip~GeoJSON#;תוכניות העיר באר שבע - GeoJSON#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/988a2446-a41b-45bf-87ee-d0fccbc3d34a/download/city-plans.geojson~CSV#;תוכניות העיר באר שבע - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/56cdc4ce-e58d-4772-ac52-f4507173905e/download/city-plans.csv~XML#;תוכניות העיר באר שבע - XML#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/99b9ec0b-4e8b-4e6d-abd1-6ec82b161eb1/resource/0c78985f-1b38-489c-a883-10b6fb443cc9/download/city-plans.xmlCSV#;תקציב עיריית באר שבע 2017 - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/8b32a199-90aa-414b-97c4-613b9f85e304/download/approved-budget-beer-sheva-2017.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2016 - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/f9d35768-95f5-4230-a072-ee0972918c17/download/approved-budget-beer-sheva-2016.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2015 - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/80712159-b094-4285-add3-b50489b51469/download/approved-budget-beer-sheva-2015.csv~CSV#;תקציב עיריית באר שבע 2014 - CSV#;https://opendatadev.br7.org.il/dataset/155d5929-11ce-4528-a72d-abe4d04ea8b2/resource/d215cb53-df6b-475a-8bcf-20f3f957d336/download/approved-budget-beer-sheva-2014.csv

סנן מאגר לפי:

רשימת מאגרים

מאגרתאריך עדכון אחרון