אינדקס שירותים בקליק

​​​​
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף איכות הסביבהקימיים שירותי פקס עבור: אגף איכות הסביבהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף איכות הסביבהקימיים שירותי דואל עבור: אגף איכות הסביבה
קימיים שירותי טלפון עבור: אכיפת הגבייה - מילגם שירותים לעיר בעמקימיים שירותי פקס עבור: אכיפת הגבייה - מילגם שירותים לעיר בעמקימיים שירותי קבלת קהל עבור: אכיפת הגבייה - מילגם שירותים לעיר בעמקימיים שירותי דואל עבור: אכיפת הגבייה - מילגם שירותים לעיר בעמ
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת דרכיםקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת דרכיםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת דרכיםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת דרכים
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף האחזקה העירוניקימיים שירותי פקס עבור: אגף האחזקה העירונילא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף האחזקה העירוניקימיים שירותי דואל עבור: אגף האחזקה העירוני
קימיים שירותי טלפון עבור: מינהל כספיםקימיים שירותי פקס עבור: מינהל כספיםלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מינהל כספיםקימיים שירותי דואל עבור: מינהל כספים
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף תקציביםקימיים שירותי פקס עבור: אגף תקציביםלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף תקציביםקימיים שירותי דואל עבור: אגף תקציבים
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף כלכלה רכש והתקשרויותקימיים שירותי פקס עבור: אגף כלכלה רכש והתקשרויותלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף כלכלה רכש והתקשרויותקימיים שירותי דואל עבור: אגף כלכלה רכש והתקשרויות
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף משאבי אנושלא קימיים שירותי פקס עבור: אגף משאבי אנושלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף משאבי אנושקימיים שירותי דואל עבור: אגף משאבי אנוש
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף נכסים והכנסות אחרותלא קימיים שירותי פקס עבור: אגף נכסים והכנסות אחרותלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף נכסים והכנסות אחרותקימיים שירותי דואל עבור: אגף נכסים והכנסות אחרות
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף רישוי עסקיםקימיים שירותי פקס עבור: אגף רישוי עסקיםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף רישוי עסקיםקימיים שירותי דואל עבור: אגף רישוי עסקים
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף גנים ונוףקימיים שירותי פקס עבור: אגף גנים ונוףקימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף גנים ונוףקימיים שירותי דואל עבור: אגף גנים ונוף
קימיים שירותי טלפון עבור: דובר העירייהלא קימיים שירותי פקס עבור: דובר העירייהלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: דובר העירייהקימיים שירותי דואל עבור: דובר העירייה
קימיים שירותי טלפון עבור: היחידה הכלכליתקימיים שירותי פקס עבור: היחידה הכלכליתלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: היחידה הכלכליתקימיים שירותי דואל עבור: היחידה הכלכלית
קימיים שירותי טלפון עבור: היחידה לאיכות הסביבהקימיים שירותי פקס עבור: היחידה לאיכות הסביבהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: היחידה לאיכות הסביבהקימיים שירותי דואל עבור: היחידה לאיכות הסביבה
קימיים שירותי טלפון עבור: המוקד העירוניקימיים שירותי פקס עבור: המוקד העירונילא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: המוקד העירוניקימיים שירותי דואל עבור: המוקד העירוני
קימיים שירותי טלפון עבור: המחלקה הוטרינריתקימיים שירותי פקס עבור: המחלקה הוטרינריתקימיים שירותי קבלת קהל עבור: המחלקה הוטרינריתקימיים שירותי דואל עבור: המחלקה הוטרינרית
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת מתקני משחקקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת מתקני משחקלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת מתקני משחקקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת מתקני משחק
קימיים שירותי טלפון עבור: המחלקה לרווחת הקשישקימיים שירותי פקס עבור: המחלקה לרווחת הקשישקימיים שירותי קבלת קהל עבור: המחלקה לרווחת הקשישקימיים שירותי דואל עבור: המחלקה לרווחת הקשיש
קימיים שירותי טלפון עבור: חינוך יסודיקימיים שירותי פקס עבור: חינוך יסודיקימיים שירותי קבלת קהל עבור: חינוך יסודיקימיים שירותי דואל עבור: חינוך יסודי
קימיים שירותי טלפון עבור: חינוך מיוחדקימיים שירותי פקס עבור: חינוך מיוחדקימיים שירותי קבלת קהל עבור: חינוך מיוחדקימיים שירותי דואל עבור: חינוך מיוחד
קימיים שירותי טלפון עבור: חינוך קדם יסודיקימיים שירותי פקס עבור: חינוך קדם יסודיקימיים שירותי קבלת קהל עבור: חינוך קדם יסודיקימיים שירותי דואל עבור: חינוך קדם יסודי
קימיים שירותי טלפון עבור: יחידת GISלא קימיים שירותי פקס עבור: יחידת GISלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: יחידת GISקימיים שירותי דואל עבור: יחידת GIS
קימיים שירותי טלפון עבור: יחידת היטל השבחהקימיים שירותי פקס עבור: יחידת היטל השבחהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: יחידת היטל השבחהקימיים שירותי דואל עבור: יחידת היטל השבחה
קימיים שירותי טלפון עבור: יחידת כפירקימיים שירותי פקס עבור: יחידת כפירלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: יחידת כפירקימיים שירותי דואל עבור: יחידת כפיר
קימיים שירותי טלפון עבור: לשכה משפטיתקימיים שירותי פקס עבור: לשכה משפטיתקימיים שירותי קבלת קהל עבור: לשכה משפטיתקימיים שירותי דואל עבור: לשכה משפטית
קימיים שירותי טלפון עבור: מינהל הנדסהקימיים שירותי פקס עבור: מינהל הנדסהלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מינהל הנדסהקימיים שירותי דואל עבור: מינהל הנדסה
קימיים שירותי טלפון עבור: לשכת ראש העירקימיים שירותי פקס עבור: לשכת ראש העירקימיים שירותי קבלת קהל עבור: לשכת ראש העירקימיים שירותי דואל עבור: לשכת ראש העיר
קימיים שירותי טלפון עבור: מבקר העירייה וממונה תלונות הציבורקימיים שירותי פקס עבור: מבקר העירייה וממונה תלונות הציבורלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מבקר העירייה וממונה תלונות הציבורקימיים שירותי דואל עבור: מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
קימיים שירותי טלפון עבור: מדור גבייהקימיים שירותי פקס עבור: מדור גבייהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מדור גבייהקימיים שירותי דואל עבור: מדור גבייה
קימיים שירותי טלפון עבור: מדור התנדבותקימיים שירותי פקס עבור: מדור התנדבותלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מדור התנדבותקימיים שירותי דואל עבור: מדור התנדבות
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת רישוי בנייה ונגישות לעסקיםקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת רישוי בנייה ונגישות לעסקיםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת רישוי בנייה ונגישות לעסקיםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת רישוי בנייה ונגישות לעסקים
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת פסולת בניין וכלי אצירהלא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת פסולת בניין וכלי אצירהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת פסולת בניין וכלי אצירהקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת פסולת בניין וכלי אצירה
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת תמיכותקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת תמיכותלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת תמיכותקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת תמיכות
קימיים שירותי טלפון עבור: מדור תרבות ואמנותקימיים שירותי פקס עבור: מדור תרבות ואמנותקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מדור תרבות ואמנותקימיים שירותי דואל עבור: מדור תרבות ואמנות
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת אחזקת מוסדות ומבני ציבורקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת אחזקת מוסדות ומבני ציבורלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת אחזקת מוסדות ומבני ציבורקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת אחזקת מוסדות ומבני ציבור
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכניםלא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכניםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכניםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף ביטחוןקימיים שירותי פקס עבור: אגף ביטחוןלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף ביטחוןקימיים שירותי דואל עבור: אגף ביטחון
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת חנייהקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת חנייהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת חנייהקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת חנייה
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת מדידותקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת מדידותקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת מדידותקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת מדידות
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת מזרקות ומיצגי מיםקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת מזרקות ומיצגי מיםלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת מזרקות ומיצגי מיםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת מזרקות ומיצגי מים
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת מידע תכנוניקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת מידע תכנוניקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת מידע תכנוניקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת מידע תכנוני
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת בקרה וניהול פרויקטיםלא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת בקרה וניהול פרויקטיםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת בקרה וניהול פרויקטיםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת בקרה וניהול פרויקטים
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ניקיון אזורי תעשייה צפון כולל שכונות א' ו-ב'לא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ניקיון אזורי תעשייה צפון כולל שכונות א' ו-ב'לא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ניקיון אזורי תעשייה צפון כולל שכונות א' ו-ב'קימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ניקיון אזורי תעשייה צפון כולל שכונות א' ו-ב'
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ניקיון ד' רבתילא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ניקיון ד' רבתילא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ניקיון ד' רבתיקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ניקיון ד' רבתי
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ניקיון דרום ואיזורי תעשייה דרוםקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ניקיון דרום ואיזורי תעשייה דרוםלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ניקיון דרום ואיזורי תעשייה דרוםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ניקיון דרום ואיזורי תעשייה דרום
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ניקיון מזרחלא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ניקיון מזרחלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ניקיון מזרחקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ניקיון מזרח
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ניקיון מערבקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ניקיון מערבלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ניקיון מערבקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ניקיון מערב
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ניקיון עיר עתיקהקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ניקיון עיר עתיקהלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ניקיון עיר עתיקהקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ניקיון עיר עתיקה
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ניקיון צפוןקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ניקיון צפוןלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ניקיון צפוןקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ניקיון צפון
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת פיקוח על הבניהקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת פיקוח על הבניהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת פיקוח על הבניהקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת פיקוח על הבניה
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת רישוי בניהקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת רישוי בניהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת רישוי בניהקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת רישוי בניה
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת רישויקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת רישויקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת רישויקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת רישוי
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת רכש ואפסנאותקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת רכש ואפסנאותלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת רכש ואפסנאותקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת רכש ואפסנאות
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת שיקוםקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת שיקוםלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת שיקוםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת שיקום
קימיים שירותי טלפון עבור: בריאות הציבור בעסקיםקימיים שירותי פקס עבור: בריאות הציבור בעסקיםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: בריאות הציבור בעסקיםקימיים שירותי דואל עבור: בריאות הציבור בעסקים
קימיים שירותי טלפון עבור: מנהלת העיר העתיקה והתיירותלא קימיים שירותי פקס עבור: מנהלת העיר העתיקה והתיירותלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מנהלת העיר העתיקה והתיירותקימיים שירותי דואל עבור: מנהלת העיר העתיקה והתיירות
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת תכנון עירקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת תכנון עירקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת תכנון עירקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת תכנון עיר
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת תכנון, פיתוח וחירוםקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת תכנון, פיתוח וחירוםלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת תכנון, פיתוח וחירוםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת תכנון, פיתוח וחירום
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף תנועהקימיים שירותי פקס עבור: אגף תנועהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף תנועהקימיים שירותי דואל עבור: אגף תנועה
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף הגבייהקימיים שירותי פקס עבור: אגף הגבייהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף הגבייהקימיים שירותי דואל עבור: אגף הגבייה
קימיים שירותי טלפון עבור: מינהל החינוךקימיים שירותי פקס עבור: מינהל החינוךקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מינהל החינוךקימיים שירותי דואל עבור: מינהל החינוך
קימיים שירותי טלפון עבור: מינהל לוגיסטיקה וחירוםקימיים שירותי פקס עבור: מינהל לוגיסטיקה וחירוםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מינהל לוגיסטיקה וחירוםקימיים שירותי דואל עבור: מינהל לוגיסטיקה וחירום
קימיים שירותי טלפון עבור: ממונה על העמדת המידע לרשות הציבורקימיים שירותי פקס עבור: ממונה על העמדת המידע לרשות הציבורלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: ממונה על העמדת המידע לרשות הציבורקימיים שירותי דואל עבור: ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור
קימיים שירותי טלפון עבור: מנכלית העירייהקימיים שירותי פקס עבור: מנכלית העירייהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מנכלית העירייהקימיים שירותי דואל עבור: מנכלית העירייה
קימיים שירותי טלפון עבור: חדשנות מערכות מידע ותקשורתקימיים שירותי פקס עבור: חדשנות מערכות מידע ותקשורתלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: חדשנות מערכות מידע ותקשורתקימיים שירותי דואל עבור: חדשנות מערכות מידע ותקשורת
קימיים שירותי טלפון עבור: מרכז רישוםקימיים שירותי פקס עבור: מרכז רישוםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מרכז רישוםקימיים שירותי דואל עבור: מרכז רישום
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף הפיקוח העירוניקימיים שירותי פקס עבור: אגף הפיקוח העירוניקימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף הפיקוח העירוניקימיים שירותי דואל עבור: אגף הפיקוח העירוני
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת פיתוח כבישים ותשתיותלא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת פיתוח כבישים ותשתיותקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת פיתוח כבישים ותשתיותקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת פיתוח כבישים ותשתיות
קימיים שירותי טלפון עבור: המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמותקימיים שירותי פקס עבור: המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמותקימיים שירותי קבלת קהל עבור: המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמותקימיים שירותי דואל עבור: המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף הרווחה והשירותים החברתייםקימיים שירותי פקס עבור: אגף הרווחה והשירותים החברתייםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף הרווחה והשירותים החברתייםקימיים שירותי דואל עבור: אגף הרווחה והשירותים החברתיים
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת פיקוח ואכיפהקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת פיקוח ואכיפהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת פיקוח ואכיפהקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת פיקוח ואכיפה
קימיים שירותי טלפון עבור: יחידת אכיפהקימיים שירותי פקס עבור: יחידת אכיפהלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: יחידת אכיפהלא קיים כתובת עבור: יחידת אכיפה
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת שילוט ואכיפהקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת שילוט ואכיפהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת שילוט ואכיפהקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת שילוט ואכיפה
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת פיקוח כלליקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת פיקוח כלליקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת פיקוח כלליקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת פיקוח כללי
קימיים שירותי טלפון עבור: המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימוריםקימיים שירותי פקס עבור: המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימוריםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימוריםקימיים שירותי דואל עבור: המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
קימיים שירותי טלפון עבור: המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמןקימיים שירותי פקס עבור: המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמןקימיים שירותי קבלת קהל עבור: המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמןקימיים שירותי דואל עבור: המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
קימיים שירותי טלפון עבור: המרכז העירוני לגישורלא קימיים שירותי פקס עבור: המרכז העירוני לגישורקימיים שירותי קבלת קהל עבור: המרכז העירוני לגישורקימיים שירותי דואל עבור: המרכז העירוני לגישור
קימיים שירותי טלפון עבור: המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתיתקימיים שירותי פקס עבור: המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתיתלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתיתקימיים שירותי דואל עבור: המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית
קימיים שירותי טלפון עבור: שירות יעוץ לאזרחקימיים שירותי פקס עבור: שירות יעוץ לאזרחקימיים שירותי קבלת קהל עבור: שירות יעוץ לאזרחקימיים שירותי דואל עבור: שירות יעוץ לאזרח
קימיים שירותי טלפון עבור: המרכז האזורי לטיפול ומניעת אלימות במשפחהלא קימיים שירותי פקס עבור: המרכז האזורי לטיפול ומניעת אלימות במשפחהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: המרכז האזורי לטיפול ומניעת אלימות במשפחהקימיים שירותי דואל עבור: המרכז האזורי לטיפול ומניעת אלימות במשפחה
קימיים שירותי טלפון עבור: מרכז עדילא קימיים שירותי פקס עבור: מרכז עדילא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מרכז עדיקימיים שירותי דואל עבור: מרכז עדי
קימיים שירותי טלפון עבור: היחידה העירונית לטיפול ושיקום נפגעי סמים - מרכז חוסןקימיים שירותי פקס עבור: היחידה העירונית לטיפול ושיקום נפגעי סמים - מרכז חוסןקימיים שירותי קבלת קהל עבור: היחידה העירונית לטיפול ושיקום נפגעי סמים - מרכז חוסןקימיים שירותי דואל עבור: היחידה העירונית לטיפול ושיקום נפגעי סמים - מרכז חוסן
קימיים שירותי טלפון עבור: המרכז לעזרה עצמיתלא קימיים שירותי פקס עבור: המרכז לעזרה עצמיתקימיים שירותי קבלת קהל עבור: המרכז לעזרה עצמיתקימיים שירותי דואל עבור: המרכז לעזרה עצמית
לא קימיים שירותי טלפון עבור: סגני ראש העירלא קימיים שירותי פקס עבור: סגני ראש העירלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: סגני ראש העירקימיים שירותי דואל עבור: סגני ראש העיר
קימיים שירותי טלפון עבור: היחידה למשפחתוניםלא קימיים שירותי פקס עבור: היחידה למשפחתוניםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: היחידה למשפחתוניםקימיים שירותי דואל עבור: היחידה למשפחתונים
קימיים שירותי טלפון עבור: המחלקה לשירותים חברתיים לב העירקימיים שירותי פקס עבור: המחלקה לשירותים חברתיים לב העירקימיים שירותי קבלת קהל עבור: המחלקה לשירותים חברתיים לב העירקימיים שירותי דואל עבור: המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
קימיים שירותי טלפון עבור: הבית לדרי רחובלא קימיים שירותי פקס עבור: הבית לדרי רחובלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: הבית לדרי רחובלא קיים כתובת עבור: הבית לדרי רחוב
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ארנונה למגוריםקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ארנונה למגוריםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ארנונה למגוריםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ארנונה למגורים
קימיים שירותי טלפון עבור: מוקד שירות פיקוח עירוניקימיים שירותי פקס עבור: מוקד שירות פיקוח עירוניקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מוקד שירות פיקוח עירוניקימיים שירותי דואל עבור: מוקד שירות פיקוח עירוני
קימיים שירותי טלפון עבור: סיירת ירוקהקימיים שירותי פקס עבור: סיירת ירוקהקימיים שירותי קבלת קהל עבור: סיירת ירוקהקימיים שירותי דואל עבור: סיירת ירוקה
קימיים שירותי טלפון עבור: מזכיר העירקימיים שירותי פקס עבור: מזכיר העירלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מזכיר העירקימיים שירותי דואל עבור: מזכיר העיר
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת התקשרויותקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת התקשרויותקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת התקשרויותקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת התקשרויות
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ביטוחקימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ביטוחקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ביטוחקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ביטוח
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת נגישותלא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת נגישותקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת נגישותקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת נגישות
קימיים שירותי טלפון עבור: אגף חשבותקימיים שירותי פקס עבור: אגף חשבותלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: אגף חשבותקימיים שירותי דואל עבור: אגף חשבות
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ארנונה לעסקיםלא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ארנונה לעסקיםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ארנונה לעסקיםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ארנונה לעסקים
קימיים שירותי טלפון עבור: באר שבע עיר בריאהקימיים שירותי פקס עבור: באר שבע עיר בריאהלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: באר שבע עיר בריאהקימיים שירותי דואל עבור: באר שבע עיר בריאה
קימיים שירותי טלפון עבור: חינוך על יסודיקימיים שירותי פקס עבור: חינוך על יסודיקימיים שירותי קבלת קהל עבור: חינוך על יסודיקימיים שירותי דואל עבור: חינוך על יסודי
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת תכנון אסטרטגילא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת תכנון אסטרטגילא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת תכנון אסטרטגיקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת תכנון אסטרטגי
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת שימור אתריםלא קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת שימור אתריםקימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת שימור אתריםקימיים שירותי דואל עבור: מחלקת שימור אתרים
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת גביית אגרות והיטלים קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת גביית אגרות והיטלים קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת גביית אגרות והיטלים קימיים שירותי דואל עבור: מחלקת גביית אגרות והיטלים
קימיים שירותי טלפון עבור: מחלקת ריהוט רחוב קימיים שירותי פקס עבור: מחלקת ריהוט רחוב לא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: מחלקת ריהוט רחוב קימיים שירותי דואל עבור: מחלקת ריהוט רחוב
קימיים שירותי טלפון עבור: צווי ניקיוןלא קימיים שירותי פקס עבור: צווי ניקיוןלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: צווי ניקיוןקימיים שירותי דואל עבור: צווי ניקיון
קימיים שירותי טלפון עבור: יחידת מחזורלא קימיים שירותי פקס עבור: יחידת מחזורלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: יחידת מחזורלא קיים כתובת עבור: יחידת מחזור
קימיים שירותי טלפון עבור: סקר נכסיםלא קימיים שירותי פקס עבור: סקר נכסיםלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: סקר נכסיםקימיים שירותי דואל עבור: סקר נכסים
קימיים שירותי טלפון עבור: יחידת חינוךקימיים שירותי פקס עבור: יחידת חינוךלא קימיים שירותי קבלת קהל עבור: יחידת חינוךקימיים שירותי דואל עבור: יחידת חינוך
קימיים שירותי טלפון עבור: התחדשות עירוניתלא קימיים שירותי פקס עבור: התחדשות עירוניתקימיים שירותי קבלת קהל עבור: התחדשות עירוניתקימיים שירותי דואל עבור: התחדשות עירונית
לפניך טבלת כל השירותים. תוכל לסנן את הרשימה על ידי בחירה מתוך אחד או יותר מסננים - נושא, קהלי יעד ונושא השירות. בחירה במסנן גורמת לטבלת השירותים להשתנות בהתאם למסנן באופן מיידי. בכל פעם ניתן להפעיל רק מסנן אחד.
שירותתיאורפרטי התקשרות
איסוף ופינוי גרוטאות רכב מרחבי העיר למיחזור​פינוי גרוטאה למחזור
חישוב ארנונה למגורים לתשלום

​חישוב עלות ארנונה למגורים לפי אזור וגודל הנכס

לבצע חיסון לכלב​מידע מפורט אודות חיסונים והשירותים הוטרינרים
לברר בנושא אכיפת הגבייהפרטי התקשרות של חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ
לברר ימי הוצאת פסולת גינה/גושית

קבלת מידע אודות ימי הוצאת פסולת גינה/גושית​

לדווח על ביצוע עבודות ללא היתר​פתיחת פנייה במוקד העירוני
לדווח על בעיית נגישותפתיחת פנייה במוקד העירוני
לדווח על מבנה מסוכן
פנייה מקוונת למוקד העירוני אודות מבנה מסוכן
להגיש ערעור/השגה/בקשה להישפטמידע מפורט אודות התהליך
להגיש/להתמודד על מכרז​צפייה ברשימת מכרזי שירותים, רכש טובין או מקרקעין פעילים
להחליף מחזיק או בעלים בנכסהחלפת מחזיק או בעלים בנכס
להציב ציוד מחוץ לעסקנוהל בקשה לקבלת היתר להציב ציוד מחוץ לעסק כולל הגשת בקשה בצורה מקוונת
להתלונן על מפגע
פתיחת פנייה במוקד העירוני
להתלונן על עישון במקום ציבוריפנייה למוקד העירוני הפעיל 24 שעות ביממה לצורך הגשת תלונה ​
להתלונן על רחוב מלוכלך/מפגע סביבתי
פתיחת פנייה במוקד העירוני לטיפול במפגע
להתמודד למשרה פנויה
משרות פנויות בעיריית באר שבע
לטייל בבאר שבע
מקומות תרבות ותיירות מרכזיים בעיר
לכרות עץ
​מידע מפורט אודות תהליך כריתת עץ
לערער על תוצאות מדידת הנכס שברשותי
הסבר אודות סקר נכסים וכיצד ניתן להגיש ערעור
פתיחת פנייה מקוונת בפניות הציבורפתיחת פנייה מקוונת בפניות הציבור​
לצפות בתמונות עבירות חנייהצפייה בתמונות עבירות החנייה שבגינם ניתן דוח​
לקבל אישור לרשם המקרקעין​קבלת אישור לרשם המקרקעין
לקבל היתר בניה
הסבר אודות השלבים לקבלת היתר בניה
לקבל הנחה בארנונה במגורים
כל הקריטריונים לקבלת הנחה בארנונה למגורים
לקבל הנחה בארנונה בעסקים
כל הקריטריונים לקבלת הנחה בארנונה לעסקים
לקבל מידע אודות תורנות בתי מרקחת

מידע אודות תורנות בתי מרקחת בעיר

לקבל מידע המצוי בידי העירייהדוחות, פרסומים, פרוטוקולים ומידע מפורט אודות הליך הבקשה למידע
לקבל מידע על יחידת שטח
מידע ממוקד לגבי תא שטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית והן מבחינת השימושים המותרים
לקבל סיוע עבור בעל מוגבלותפרטי התקשרות של צוות מחלקת שיקום
לקבל רשיון עסקפרטי התקשרות של מחלקת רישוי
לקבל שטח/נכס
נוהל להקצאת נכסים בשטחי העיר
לקבל תו חנייה לדייר
קבלת תו חנייה אזורי בשטח חנייה מוסדרת (כחול-לבן)
לקבל תמיכה כספיתנוהל מפורט לקבלת תמיכה במוסד ציבורי
לקבל תעודת תושבהגשת בקשה באמצעות מרכז שירות אגף הפיקוח
לקבל תשלום אודות שירות שסיפקתי לעירייה
בירור מול מנהל הכספים בתחום
לקבל/לחדש רשיון הצגת שלטנוהל בקשה לקבלת רשיון הצגת שלט כולל תשלום אגרה בצורה מקוונת
לרשום את ילדי לבית ספר מיוחדתהליך קליטת תלמיד חדש בחינוך המיוחד
לרשום את ילדי לגןנוהל רישום לגן
לרשום את ילדי לכיתה אנוהל רישום לכיתה א'
לרשום את ילדי לכיתה ז'נוהל רישום לכיתה ז'
לרשום את ילדי למשפחתוןפרטי התקשרות של היחידה למשפחתונים
לשחרר כלב מהסגרפרטי התקשרות של המחלקה הוטרינרית
לשלם אגרת בקשת חופש מידעלשלם אגרת בקשת חופש המידע באופן מקוון​
לשלם אגרת רישיון יערותתשלום מקוון לאגרת רישיון יערות​
לשלם אגרת שילוטתשלום אגרת שילוט באופן מקוון
לשלם ארנונה
כל האפשרויות לתשלום הארנונה
לשלם את הארנונה בהוראת קבע באשראיהצטרפות מקוונת לתשלום הארנונה בהוראת קבע באשראי
לשלם גזר דין מבית משפט
לשלם גזר דין מבית משפט באופן מקוון
לשלם דוח חניה
תשלום דוח חנייה באופן מקוון
מעונין להתנדבאפשרויות התנדבות בעיר
שירות לקוחות בנושא ארנונהפרטי התקשרות של אגף הגבייה
למילוי טופס הגשת תביעה בגין אירוע נזק לרכוש ו/או לגוףתביעה בגין נזק שאירע בתחום העיר באר שבע