גביית שירות הזנה ואגרות חינוך

הנחות בהזנה

עיריית באר שבע סבורה שיש להעניק לתלמידי העיר יותר ומנסה להקל על נטל ההוצאות הנלוות במערכת החינוך, הן על ידי צמצום הדרישות הכספיות, ככל שניתן, והן על ידי קיום מערכת הנחות, כמפורט להלן:
 

הנחות לכלל האוכלוסיה

הנחה בתשלומי ההזנה למעוטי יכולת, תוענק לפי הכנסות.
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
 • צילום ת.ז עם ספח פתוח.
 • קצבת ילדים: אישור מביטוח לאומי או תדפיס חשבון בנק.

שכיר/ה

 • שלושה תלושי שכר אחרונים עבור שני בני הזוג / 12 תלושי שכר אשתקד.
 • אם הכנסות המשפחה פחות משכר המינימום, יש להמציא אישור השלמת הכנסה מביטוח לאומי.
 • במידה ואחד מבני הזוג אינו עובד/ שני בני הזוג אינם עובדים יש לצרף – אישור מהביטוח הלאומי: מעמד לא עובד + אישור זכאות לקצבה, במידה ומקבל אבטלה/ הבטחת הכנסה.

עצמאי

 • שומת מס אחרונה.

הורה עצמאי

 • מסמכים המעידים על הליך גירושין
 • אישורים המעידים על תשלום מזונות

תלמיד ישיבה

 • אישור לימודים בישיבה, לרבות סכום המילגה החודשית המשולמת.

נכים

 • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גובה הקצבה

עיוור

 • נושא תעודת עיוור % 90 הנחה

עולים חדשים

 • עולים חדשים בשנתיים הראשונות זכאים ל90% הנחה.
 • יש לצרף צילום תעודת עולה.
 • עולים חדשים המתגוררים במרכז קליטה זכאים ל100% הנחה.
 • יש לצרף צילום ת.ז עם הכתובת ואישור מרכז קליטה.

נשים במקלט

 • זכאית ל90% הנחה.
 • יש לצרף אישור מהעובדת הסוציאלית של המוסד על כך שמתגוררת במקלט.

תושב/ת שטחים

 • צילום ת.ז של תושב/ת השטחים
 • אישור שהייה בארץ ממשרד הפנים
 • במידה ועובד – 3 תלושי שכר אחרונים/ 12 תלושי שכר אשתקד, במידה ואיננו עובד- תצהיר חתום מעו"ד + אישור זכאות לקצבה מביטוח לאומי.

גביית התשלומים

הגבייה (למעט תשלומים שנגבים ע"י ביה"ס) נעשית ע"י יחידת החינוך שבאגף הגבייה

 

פרטי התקשרות 

  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-646398408-6206599gvia-hinuch@br7.org.ilהדסה 78, בית גוזלן
ימים עד חמישי 08:30-13:30