הנחות בארנונה למגורים

 
מעתה, לנוחיותכם אוחדו כל מרכזי השירות הפרונטלי בנושא ארנונה למגורים , לרבות פניות בנושא הנחות ויטופלו באגף הגבייה, מחלקת מגורים, הדסה 78 , בית גוזלן.
 

הגשת טפסי בקשה

הנחות בארנונה ניתנות למחזיק בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטת מועצת עיריית באר שבע. מועצת העיר עושה את מירב המאמצים לספק לתושביה את שיעור ההנחות המרבי הניתן על פי חוק. טפסי הבקשה להנחה בארנונה מופיעים בטבלה המפורטת מטה.

 

שעות קבלת קהל באגף הגבייה

פנייתכם תטופל גם ללא צורך להגיע למחלקות אגף הגבייה.
 
 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-620651108-6206491mokedg@br7.org.ilהדסה 78, בית גוזלן​זימון פגישות באמצעות המוקד הטלפוני בלבד
ראשון, שני, שלישי וחמישי 13:00-8:30,
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)

 

מי הוא מחזיק בנכס הזכאי להנחה בארנונה?

כל אדם המחזיק בפועל נכס והוא או בעל הנכס, או שוכר אותו או מחזיק בו בכל אופן אחר, נחשב מחזיק הנכס והוא זה החייב בתשלום הארנונה ואף זכאי להנחה במידה וקיימת לו זכאות כזו עפ"י החוק. מי שאינו נחשב מחזיק בנכס הוא אדם הגר בבית מלון או פנסיון, או דייר משנה הגר בחדר או חלק מחדר של בניין שאדם אחר מחזיק בו ומשלם למחזיק דמי שכירות.


 

סוגי ההנחות הקיימים

הנחות  ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:
  1. הנחות אישיות: הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס שנקבעו בחוק. 
  2. הנחות ופטורים לנכסים: הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לנכס. הנחות אלה כוללות הנחה עבור נכס ריק שאין עושים בו שימוש, פטור  עבור נכס שאינו ראוי לשימוש והנחה עבור בניין חדש וריק שאין עושים בו שימוש.
  3. פטורים נוספים: פטורים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למחזיקי נכסים שונים ניתנים לפי חוק. הנחות ופטורים על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993 ונקבעים או משתנים מפעם בפעם בתקנות מחייבות שמתקין שר הפנים, תקנות אלו אומצו ואושרו ע"י מועצת העיר.
 
שימו לב, בחיובי הארנונה לשנה השוטפת נכללות כבר ההנחות והפטורים לאותם מחזיקי נכסים במגורים, שלגביהם היה מידע מוקדם בידי העירייה על זכאותם להנחה, בעת הכנת החיובים השנתיים.
 
 

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה

  • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בספרי העירייה (למעט חייל, נכה צה"ל, עובד משטרה, משרת בשירות בתי סוהר)
  • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר באר שבע. במידה וימצא כי התגורר בעבר בעיר אחרת, ימציא מהרשות אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת, למעט הנחות לחיילים בשירות סדיר וסטודנטים
  • הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן
  • המחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד עפ"י החלטתו
  • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס  כבעלים או כשוכר (בכפוף להמצאת חוזה שכירות בתוקף לשנה לפחות)
  • כל בקשה להנחה חובה לצרף צילום תעודת זהות וספח. במקרה בו מגיש הבקשה מיופה כוח, יש לצרף גם אישור ייפוי כוח מהזכאי להנחה

 
 

הקריטריונים לזכאות

תיאור ההנחה
שיעור
ההנחה
המרבי
המסמכים הנדרשים
 
תנאים לקבלת ההנחה
הנחה בארנונה לחייל/ת מילואים פעיל/ה 5% לכל שטח הנכס​תעודת משרת מילואים פעיל או טופס 3010 מאתר המילואים ברשת

טופס בקשה חתום.

המבקש/ת מחזיק/ה בנכס​

אזרח ותיק שמקבל:
קצבת זקנה/שארים/ תלויים/נכות בשל פגיעה בעבודה
25% עד 100 מ"ר
אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
המבקש הינו בגיל המתאים ומחזיק בנכס נשוא הבקשה.
מקבל אחת הקצבאות המפורטות.
אזרח ותיק על פי מבחן הכנסה
(העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים)
30% עד 100 מ"ר
תלוש פנסיה אחרון
אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי
המבקש מחזיק בנכס  והינו בגיל המתאים.
סך
כל הכנסותיו של המבקש, מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק, לזוג – אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה
100% עד 100 מ"ר
אישור המוסד לביטוח לאומי.
המבקש מחזיק בנכס והינו בגיל המתאים.
אזרח ותיק המקבל קצבה עם גמלת השלמת הכנסה
100% עד 100 מ"ר
אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
המבקש הנו בגיל המתאים
ומקבל: קצבת זקנה/שארים/ תלויים/נכות בשל פגיעה בעבודה.
מחזיק
בנכס נשוא הבקשה.
אזרח ותיק המקבל קצבה ופנסיה ממקום עבודתו
100% עד 100 מ"ר
אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי על דחיית תביעתו להשלמת הכנסה.
המבקש הנו בגיל המתאים  המקבל קצבה ופנסיה מקום עבודתו  שאינה עולה על  24.3% משכר הממוצע במשק ליחיד, לזוג 38.3%.
נכות אי כושר השתכרות -נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה
 
נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא        ומעלה 75%
80% לכל שטח ה​נכס
אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הנחה לנכה נפש 80% לכל שטח ה​נכס אישור מוועדת השיקום במשרד הבריאות על הזכאות לשיקום בדיור
אישור
רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
נכות רפואית או נכות מעבודה בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו נכות, כאמור
עד 40% לכל שטח הנכס
אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הנחה לסטודנט בכפוף למבחן הכנסה הנחה בשיעור 50% לכל גודל הנכס בכפוף למבחן הכנסה ולתנאי הזכאות המופיעים בדף ההנחיות

רישום קורסים או מערכת שעות

אישור לימודים

אישורי הכנסה כמפורט בדף המידע.

טופס בקשה חתום

תצהיר עו"ד

תנאים כמפורט בדף המידע

ההנחה בארנונה הינה כפופה למבחן הכנסה (הנחה מארנונה התשנ"ג-1993, סעיף 2(8) ).

ניתן להיבחן גם במסלול מבחן הכנסה כמפורט מטה.

* יש לציין שבחינת הזכאות להנחה תבוצע פעם אחת בשנת הכספים. לא ניתן להיבחן פעם נוספת גם אם חל שינוי לטובה/לרעה בהכנסות.

אסיר ציון שקיבל הבטחת הכנסה
100% עד 100 מ"ר
אישור שקיבל  6  חודשים הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
 
אסיר ציון שלא קיבל הבטחת הכנסה
66% עד  4  נפשות ל- 70 מ"ר
מעל 4 נפשות עד  90 מ"ר
אישור מביטוח לאומי.
המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה.
מחזיק
בנכס נשוא הבקשה
גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:
 
מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים,  תשי"ז   1957
 
מקבלי גמלת ממשלת גרמניה (BEG)
 
מקבלי גמלה ממשלת הולנד (OFG)
 
מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה (WUV)
 
מקבלי גמלה ממשלת בלגיה ​לפי החוק הבלגי משנת 1957
66%
עד 4  נפשות
עד 70מ"ר
מעל 4 נפשות  עד 90 מ"ר
אישור ממשרד האוצר המוכיח את הזכאות לגמלה.
 
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
ניצולי שואה
66% עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות  עד 90 מ"ר
אישור מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי הנאצים ומקבל קצבה או אישור ממשרד האוצר
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
 
עיוור הנושא תעודת עיוור
90% לכל שטח הנכס
צילום תעודת עיוור.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
 
עולה חדש
אזרח עולה
90%
עד 100 מ"ר
צילום תעודת עולה/אזרח עולה.
תיתכן דרישה לאישור אי קבלת הנחה מרשות אחרת.
טופס בקשה חתום.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
זכאי למשך 12 חודשים מתוך  24 חודשים מיום הרישום במרשם אוכלוסין כעולה.
עולה התלוי בעזרת הזולת
80% לכל שטח הנכס
הזכאי לגמלה מיוחדת או לגמלת סיעוד לעולה לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.
טופס בקשה חתום.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
גמלת הבטחת הכנסה/ מזונות
70%
לכל שטח הנכס
 
אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי עבור השנים 2003-2014.
טופס בקשה חתום.
טופס ויתור סודיות 
מחזיק בנכס נשוא הבקשה  ובתנאי שקבלת הגמלה החלה לפני 1/1/2003 באופן רציף, ללא הפסקה בת שישה חודשים רצופים לפחות.
גמלת סיעוד לפי פרק ו'  לחוק הביטוח
70% לכל שטח הנכס
אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
טופס בקשה חתום.
טופס ויתור סודיות 
מחזיק בנכס נשוא הבקשה. מקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.
חסיד אומות עולם
66% לכל שטח הנכס
אישור מרשות הזיכרון "יד ושם".
המבקש מחזיק בנכס.
 
הורה עצמאי
הורה יחיד לילד עד גיל 18 או המשרת בפועל בשרות סדיר או מתנדב/ת בשירות הלאומי ובתנאי שגילם אינו עולה על 21 שנה.
20% לכל שטח הנכס
לרווק/ה: צילום תעודת זהות וספח.
לגרוש/ה: תעודת גירושין והסכם גירושין המעיד על חזקת הילדים. עבור ילד חייל-אישור מקצין העיר
עבור מתנדב/ת בשירות לאומי: אישור מהמוסד הרלוונטי
לכולם: טופס בקשה חתום.
מחזיק בנכס הינו ההורה.
הילד מתגורר עם ההורה
גמלה לילד/נכה מקבל הגמלה הוא המחזיק בנכס והילד בן פחות מ- 18.
או אם הילד מעל גיל 18 ומתגורר בבית המחזיק והמחזיק קיבל בגינו קצבה לפני הגיעו לגיל 18.
33%
עד 100 מ"ר
אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה.
טופס בקשה חתום.
טופס ויתור סודיות 
 
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הילד מתגורר בבית הוריו
פדוי שבי
20% לכל שטח הנכס
אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי.
טופס בקשה חתום​
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
 
חייל/ת בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום השחרור
או מתנדב/ת בשירות לאומי
100%
עד 4 נפשות  לגבי 70 ​מ"ר
 
אישור קצין העיר/שרות לאומי
החייל/מתנדב הוא המחזיק בנכס או דייר משנה.
הורי חייל/ת בשרות סדיר
100%
עד 4 נפשות  לגבי 70 ​מ"ר
אישור כי פרנסת המשפחה תלויה בחייל/ת (תלוש תשלומי משפחה).
טופס בקשה חתום.
ההורים מחזיקים בנכס.
משרת בשירות אזרחי מלא/חלקי20/40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12/24 חודשים
מלא: 100%
חלקי: 50%
 
אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.
טופס בקשה חתום.
4 נפשות - לגבי 70מ"ר.
מעל 4 נפשות  לגבי90 מ"ר.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
כל עוד הוא משרת
משרת בשירות אזרחי-ביטחוני
 100% מ-70 או 90 מ"ר
 
אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה/בטחון.
טופס בקשה חתום.
4  נפשות - לגבי 70מ"ר.
מעל 4 נפשות  לגבי90 מ"ר.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
כל עוד הוא משרת
משרת בשירות אזרחי-חברתי מלא/חלקי 20/30 ש"ש בממוצע במשך שנתיים/שלוש שנים
מלא: 75% חלקי: 50% מ- 70 או 90 מ"ר
אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה/בטחון.
טופס בקשה חתום.
 
4 נפשות - 70 מ"ר
מעל 4  נפשות - 90 מ"ר
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
כל עוד הוא משרת
נפגעי מלחמה:
נכה צה"ל (מ 10 %) / נכה פעולות איבה / נכה משטרה /
משפ​חה שכולה (חייל שנספה) / שאירים שכולים )פעולות איבה)
66% עד 4  נפשות
לגבי 70מ"ר
מעל 4 נפשות  לגבי90 מ"ר
אישור משרד הביטחון/צה"ל/האוצר/משטרה
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הנחה ע​ל פי מבחן הכנסה 
בהתאם
לטבלת הכנסה אחרונה שפורסמה על ידי משרד הפנים
לשכירים: תלושי שכר לחודשים 10,11,12 בשנה הקודמת למועד הגשת הבקשה או תלושי שכר לחודשים ינואר-דצמבר לשנה הקודמת.
טופס בקשה (טופס 1)
אישורי ב​​יטוח לאומי בגין קצבאות וגמלאות, אישור "מעמד לא עובד" עבור המתגוררים שאינם עובדים,
לעצמאיים: שומת מס עדכנית לכל המבקשים: אישורי הכנסה של ילדים בגירים המתגוררים בנכס.
טופס ויתור סודיות
בהתאם למבחן הכנסה לשנת 2020
הוגשה בקשה  חתומה (טופס 1).
מחזיק  בנכס  נשוא  הבקשה.  
מבקש נזקק באמצעות וועדת הנחות
הנחה של עד 70% לדירת מגורים עפ"י החלטת וועדה
יש לבחון ראשית זכאות להנחה בהתאם לטבלה מעלה.
יש להיוועץ ברכזת וועדת ההנחות בגין המסמכים הנדרשים.
 
נזקק רפואי שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו
 
הנחה לנזקק חומרי, שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי
 
 
 
 

פרטי התקשרות

  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-620651108-6206491mokedg@br7.org.ilהדסה 78, בית גוזלן​זימון פגישות באמצעות המוקד הטלפוני בלבד
ראשון, שני, שלישי וחמישי 13:00-8:30,
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)
 
 
   

הנחה לנכס ריק

נכס ריק שלא נעשה בו שימוש לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות (עפ"י חוק), מזכה את המחזיק בו בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים ולהנחה בשיעור 66% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים נוספים בתקופת בעלות אחת (כלומר, ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס). 

בקשה זו ניתן להגיש באמצעות הדוא"ל, פקס או בקבלת הקהל במחלקת המגורים (ברח' הדסה 78, בית גוזלן – בזימון תור בלבד).

 

כיצד מקבלים את ההנחה?

עליכם לידע את אגף הגבייה מיד כאשר הנכס מתפנה. בחלק מן הנכסים (נתון לשיקול דעתה של הרשות) נדרשת בדיקת שטח של מפקח מטעם העירייה שתתואם מול המבקש לאחר הגשת הבקשה לעירייה. אי ביצוע הבדיקה ימנע את קבלת ההנחה.

ההנחה תינתן עבור שנת הכספים הנוכחית בלבד בכפוף למילוי הצהרה בדבר נכס ריק על ידי המבקש והצגת אישורים מחברת החשמל בגין צריכות חשמל בנכס.

באם הנכס ימצא ריק מחפץ ואדם, תבוצע ההנחה. נכסים ששולמה בגינם הארנונה, הזיכוי יבוצע בתום התקופה ויקוזז בגין חיובים שוטפים שלאחר תקופת הזכאות, או בגין כל חיוב אחר על שם הלקוח.

 
 

הנחה לבניין חדש וריק

על פי תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מחזיק בנכס שהוא הבעלים הראשון המחויב בארנונה של בניין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, זכאי לקבל הנחה של עד 12  חודשים בשיעור עד 100% בכפוף להצהרה​, בדיקה ואסמכתאות נוספות, בעסקים נדרשת בדיקה בשטח.

 

פטור בגין נכס שאינו ראוי לשימוש

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, בניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה כל עוד הנכס אינו ראוי לשימוש.
בתום *3 שנים מיום שניתן הפטור מארנונה, בין ברצף ובין במצטבר, יחויב הנכס בארנונה משך 5 שנים עפ"י התעריף המזערי שנקבע בתקנות לשימוש האחרון שנעשה בנכס, טרם היותו נכס לא ראוי לשימוש.
*נכס שפטור מארנונה למעלה מ- 12 שנה נכון לתאריך 01.01.2012, זכאי לשנתיים נוספות בלבד, ואז יחויב בארנונה משך 5 שנים, כמפורט לעיל.
אם ימשיך הנכס להיות לא ראוי לשימוש בתום 5 השנים כאמור, ימשיך לקבל פטור מארנונה לאחר שתימסר הודעה על כך בכתב לעירייה, כל עוד יהיה לא ראוי לשימוש.
הפטור יינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה בלבד, בכפוף לאישור וביקורת של מפקח מטעם העירייה בנכס ולאחר שהוכח כי הנכס אכן אינו ראוי לשימוש.
 

 
 

פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור

​​