בנייה פרטית חדשה/שיפוץ

תושבים יקרים, הנכם נמצאים בתהליך בנייה או שיפוץ בית פרטי?

ברכות!

בדף זה ריכזנו לרשותכם את כל המידע הרלוונטי להתנהלות השוטפת שלכם מול אגף הגבייה.

הכרחי כי העברת המידע מכם לאגף הגבייה בנוגע לסיום הבניה, שיפוץ הנכס ו/או מועד אכלוסו של הנכס יבוצע בזמן אמת.

דיווחים שיועברו בזמן אמת, יקלו על אגף הגבייה לסייע לכם לממש את מלוא זכאויותיכם לפטורים ו/או הנחות מארנונה, לרבות לגבי מועד תחילת חיוב הארנונה.

קיימים מספר מקרים בהם נדרש מכם דיווח בזמן אמת:

  • סיום בנייה של הנכס ואכלוס הנכס – מועד זה חשוב בין אם הנכס אוכלס ובין אם לא.
    חשוב לדעת כי כל נכס שנסתיימה בנייתו והינו ראוי לשימוש, ללא חובת קבלה של טופס 4, הינו נכס החייב בתשלומי ארנונה שוטפים. ניתן להצהיר על מועד סיום הבבניה בתצהיר סיום בניה
    לבעלי נכס שסיימו את בנייתו וטרם אכלוסו אותו - קיימת זכאות לפטור מארנונה לתקופה של עד 12 חודשים. ראו מטה פירוט בדבר הנחה לבנין חדש וריק.
  • נכס שאינו ראוי לשימוש – נכס שהסתיימה בנייתו אך נהרס ו/או נכנס להליך שיפוץ נרחב (שהביא למצב שאינו ראוי לשימוש) ואין מתגוררים בו, זכאי לפטור מארנונה לתקופה מוגבלת ובתנאים שנקבעו בחוק. ראו מטה פירוט בדבר פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש.

 

חשוב לדעת!

יחידת פיקוח השטח של אגף הגבייה, בתיאום עם המחלקה לרישוי על הבניה, מבצעת מעקב ובקרה אחר איזורי הבניה וזאת לצורך קביעת מועדי תחילת חיוב הארנונה במועדים הנכונים.

אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה ומאחלים לכם אושר במעונכם החדש או המחודש.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או בירור במוקד הגבייה הטלפוני שמספרו 9771* או 08-6206511

בדוא"ל mokedg@br7.org.il  או בפקס 08-6206491.

 

הנחה לבניין חדש וריק

על פי תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מחזיק בנכס שהוא הבעלים הראשון המחויב בארנונה של בניין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, זכאי לקבל הנחה של עד 12  חודשים בשיעור עד 100% בכפוף להצהרה , בדיקה ואסמכתאות נוספות, בעסקים נדרשת בדיקה בשטח.

 

פטור בגין נכס שאינו ראוי לשימוש

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, בניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה כל עוד הנכס אינו ראוי לשימוש.

בתום 3 שנים מיום שניתן הפטור מארנונה, בין ברצף ובין במצטבר, יחויב הנכס בארנונה משך 5 שנים עפ"י התעריף המזערי שנקבע בתקנות לפי השימוש האחרון שנעשה בנכס, טרם היותו נכס לא ראוי לשימוש.

אם ימשיך הנכס להיות לא ראוי לשימוש בתום 5 השנים כאמור, ימשיך לקבל פטור מארנונה לאחר שתימסר הודעה על כך בכתב לעירייה, כל עוד יהיה לא ראוי לשימוש.

הפטור יינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה בלבד, בכפוף לאישור וביקורת של מפקח מטעם העירייה בנכס ולאחר שהוכח כי הנכס אכן אינו ראוי לשימוש.

טופס בקשה לפטור מארנונה נכס שאינו ראוי לשימוש