רישום

מועד הרישום

בימים אלו אנו נערכים לקראת רישום לשנה"ל תשפ"ב, הרישום האינטרנטי יחל ביום ראשון ח' בניסן 21.3.21 , עד יום שישי יג' בניסן 26.3.21

הרישום הפדגוגי יחל ביום שני כ"ג בניסן 5.4.21, עד יום שני ל' בניסן 12.4.21 – תיאום מול התיכון בשל הקורונה.

ההורים אחראים לבצע את הרישום במועד. רישום מאוחר עלול לפגוע ביכולת הרשות לתת מענה על פי אזור הרישום, גם באם התלמיד עומד בכל הקריטריונים של השיבוץ. רישום מאוחר יוביל לשיבוץ בבית ספר על בסיס מקום פנוי בלבד.

הרישום למוסדות החינוך בעיר הינו בהתאם לרצף החינוכי שנקבע לבית הספר היסודי שבו לומד התלמיד. על פי חזון העיר, מערכת החינוך מקפידה לשמור על רצף חינוכי מגן הטרום ועד התיכון . ילדי גני טרום משויכים לגני החובה, גני החובה משויכים לבית הספר היסודי והאחרונים משויכים לתיכוניים. יודגש כי, מדיניות הרצף החינוכי הינה עבור ילדי אזור הרישום בלבד! ועבור תושבי העיר באר שבע בלבד!

 
 

מסלולי רישום

הרישום מתקיים בשני מסלולים משלימים:

מטרת הרישום הפדגוגי היא פגישת הכרות עם הצוות הפדגוגי והסדרת נושא התשלום. באחריות ההורים להשלים את תהליך הרישום על שני המסלולים, ללא השלמת הרישום התלמיד לא ישובץ.

ההורים אחראים לבצע את הרישום במועד. רישום מאוחר עלול לפגוע ביכולת הרשות לתת מענה על פי אזור הרישום, גם באם התלמיד עומד בכל הקריטריונים של השיבוץ. רישום מאוחר יוביל לשיבוץ בבית ספר על בסיס מקום פנוי בלבד.

הרישום אינו שיבוץ! הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בתיכון. תקופת הרישום היא אחידה ורק אחריה מתחיל תהליך השיבוץ. מכאן,  אין קדימות למי שנרשם ראשון. לא כל הקודם זוכה!

  

מוקד תמיכה

על מנת לסייע להורים לבצע את הרישום באמצעות האינטרנט, עיריית באר-שבע תעמיד לרשות התושבים מוקד טלפוני הפעיל בכל ימות השנה.

פרטי התקשרות

שעות פעילות :
ימים א' עד ה' שעות: 08:00 עד 18:00 
יום ו' שעות: 08:00 עד 12:00
 
פניה למוקד בטלפון: 074-7880603
קבלת קהל- בתיאום פגישות מראש.
 
 

נהלים

עיריית באר-שבע מאפשרת לכל תלמיד להירשם למוסד ממלכתי / ממלכתי דתי שנקבע בהתאם לאזור הרישום. מערכת הרישום מאפשרת להורים לבחור מוסד חלופי בנימוק מתאים.

רישום למוסדות חינוך בעיר באר שבע, הינו עבור תושבי העיר באר שבע בלבד!

על מנת לבצע רישום (תלמידים שאינם לומדים במע') כתובת מגורים צריכה להיות המעודכנת בת"ז של שני ההורים ובהתאמה לכתובת המדווחת בארנונה. חוסר התאמה עלול להוביל להוצאת התלמיד מבי"ס, גם לאחר אישור השיבוץ בבי"ס.

רישום לתיכון נעשה על פי רצף חינוכי דהיינו, בי"ס היסודי משויך לתיכון.

רכישת דירה ומעבר עתידי

תושבים חדשים

תושבים חדשים המעוניינים לבצע רישום למוסדות החינוך בעיר באר שבע, חייבים להסדיר את  כתובת המגורים במשרד הפנים. יש להעביר למחלקת הרישום צילום ת.ז של שני ההורים + ספח מותאם לתשלום הארנונה. טופס עזיבה מהרשות הקודמת חובה! לציין נייד ופירוט הבקשה. מרגע קבלת הבקשה למחלקת הרישום תוך 72 שעות תישלח התייחסות להמשך תהליך.
 • רכישת דירה מקבלן או יד שנייה: הרוכש יגיש חוזה רכישת דירה הכולל תאריך מעבר וכתובת + מכתב חתום ע"י עו"ד המאשר את הרכישה+ צילום ת"ז שני ההורים (לרבות ספח בו מצוינים הילדים). הרוכש יתבקש לחתום על טופס התחייבות לשינוי כתובת והתאמה לדיווח בארנונה. 
 • חוזה שכירות דירה אינו קביל: נדרש שינוי כתובת בת"ז של שני בני הזוג והתאמה לכתובת מדווחת בארנונה.
 • מעבר דירה לקרוב משפחה: נדרש מכתב בקשה לדיון הכולל הצהרה חתומה ע"י  עו"ד ושינוי כתובת בת"ז של שני ההורים. יש לגשת לתאגיד המים עם כל המסמכים שצוינו + תז של בעלי הבית שאליהם עוברים לגור (שני בני הזוג), למתן הצהרה על מגורים משותפים ועדכון מס דיירים בבית. בתאגיד המים תקבלו מסמך אותו עליכם להציג במחלקת רישום כולל המסמכים שצוינו (מודגשים). בקשתיכם תיבדק והתייחסות תישלח חזרה. 

לידיעתכם! שינוי כתובת על מנת להשתייך לתיכון מסוים הינו עבירה על החוק! באם מידע יגיע למרכז רישום תיבדק אמינות המידע. באם ימצא אמת, התלמיד עלול לצאת מהמוסד החינוכי אליו שובץ גם באם השנה"ל החלה.

יודגש כי, בתיכוניים השיבוץ נעשה על פי רצף חינוכי לכן אין משמעות לשינוי כתובת. הרישום יעשה על פי הרצף החינוכי ובבקשת מוסד חלופי יצוין המוסד על פי הכתובת החדשה בשליחת מסמכים רלוונטיים. מעבר דירה יעודכן במערכת אך לא הרצף החינוכי. ההורה יקבל התייחסות לבקשתו ועל פיה ייגש לבצע רישום פדגוגי.   

הורים עצמאיים (גרושים/ פרודים)

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). ההורים שהינם הורים עצמאים ידרשו לחתום על מסמך הצהרה והתחייבות לצרכי רישום למוסדות החינוך. יצוין כי, ניתן יהיה לבטל רישום שאין בו הסכמת שני ההורים באמצעות הגשת בקשה למחלקת הרישום.
במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למדור רישום את ההחלטות שהתקבלו.

באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד, יש להעביר למחלקת רישום כתובת מעודכנת למשלוח דואר, כתובת מייל ומס' נייד. 

(האמור לעיל כפוף להחלטות ו/או לשינויים שיתקבלו ממשרד החינוך)

ילדי חוץ

הורים שאינם תושבי העיר ב"ש המבקשים לרשום את ילדיהם במוסדות החינוך בעיר מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט. הבקשה תידון בוועדה והתייחסות תישלח להורים. בקשת השיבוץ תיבחן לאחר שיבוץ ילדי העיר.
יצוין כי, באחריות ההורים להגיש אישור המועצה/הרשות בה מתגורר התלמיד לדיון בבקשה ללימודים בעיר באר שבע. בנוסף, ההורים יידרשו לשלם אגרת לימודי חוץ מדי שנה.             
עלות לימודים בחטיבות ביניים יעמוד על  כ- 900 ₪ לתלמיד לשנה. הגבייה במינהל ההכנסות ובכפוף לנהלי הגבייה.
 

תלמידים המבקשים ללמוד במוסדות מחוץ לעיר

יש להגיש למחלקת רישום מכתב המפרט את הבקשה ונימוק (במידת הצורך לצרף מסמכים) פרטי התלמיד ופרטי התקשרות ההורים. הבקשה תועבר לדיון במסגרת וועדת לימודי חוץ. אין לבצע רישום ללא אישור הרשות הורים שיבצעו זאת לא יקבלו אישור בדיעבד.

יודגש כי, אין לרשות כל אחריות או התחייבות למימון/ השתתפות בהוצאות ועלויות לימודים מחוץ לעיר.
חברי הוועדה: ברשותה של דר' חפצי זוהר – מ"מ וסגנית ראש העיר מחזיקת תיקי החינוך, גב' זהבה הראל- ראשת מינהל החינוך, גב' רחל פלג- מנהלת המח לחינוך על יסודי, גב' גלית כהן- מנהלת מח' הרישום בהתייעצות עם גורמים מקצועיים רלוונטיים.

 

קריטריונים לשיבוץ

 • לומד במוסד על אזורי- נבדק
 • כיתה ייחודית רימון- מקיף ג'/ מ.ס.ע- תיכון טוביהו
 • שינוי כתובת
 • אחר

ניתן להקיש בקשות לשיבוץ במוסד חלופי, כל בקשה תידון באופן פרטני וההורים יקבלו התייחסות לפנייתם, לרבות בקשות בגין איחוד משפחות.      

יודגש כי איחוד משפחות - קריטריון שאינו מחייב את הרשותאין הרשות מחויבת לשיבוץ התלמיד בתיכון המועדף על ההורים לרבות ציון איחוד משפחות. באישור שיבוץ חלופי לבן משפחה אחד, הרשות אינה מתחייבת או מחויבת לאשר את יתר בני המשפחה.

תלמיד שאושר לשיבוץ בכיתה א' בבי"ס שאינו על פי אזור הרישום, ימשיך לחטיבת ביניים ותיכון על פי הרצף של בי"ס היסודי.

 

הודעות שיבוץ

תלמיד השייך על פי רצף לתיכון, רשאי לבצע רישום פדגוגי בתיכון המבוקש מיד עם ביצוע הרישום האינטרנטי. הודעות שיבוץ בגין בקשות העברה לתיכון חלופי, תישלחנה במהלך חודש מאי.
 
 

ערעורים

ניתן להגיש ערעור על הודעת השיבוץ עד תאריך 15.5.21 . את הערעור מגישים על  גבי טופס של ערר (ניתן להורדה מאתר הרשות חוצץ חינוך-על יסודי). ערעורים שיוגשו מאוחר יותר לא יתקבלו. באם מעוניינים להגיש ערעורים נוספים מעבר למצוין, ניתן לפנות למשרד החינוך מחוז דרום.

התייחסות לבקשה תישלח לפונים לאחר כשלושה שבועות מקבלת הבקשה.

חברי הועדה:

 • גב' רחל פלג – מנהלת המחלקה לחינוך העל יסודי
 • גב' גלית כהן – מנהלת המחלקה לרישום
 • רכזת אזור הרישום
 • נציגים נוספים על-פי שיקול דעת הוועדה

יתכנו שינוים בזמני ההתייחסות לערעורים, נא לשים לב להתייחסות שמחלקת הרישום משיבה.   

 

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל את הרישום מסיבת מעבר לרשות אחרת, מתבקשים לשלוח מכתב אל מחלקת הרישום בצירוף צילום תעודת הזהות, ספח, מסמך המעיד על מגורים ברשות החדשה, טפסי עזיבה מביס (באם הילדים לומדים בבי"ס) הודעה על אישור ביטול הרישום תישלח להורה עד שלושה שבועות מיום קבלת הבקשה.
 

שיבוץ בבית ספר חלופי כיתות ח' עד יב'

הורה שרוצה שיבוץ בבית ספר חלופי כיתות ח' עד יב'- יפנה ליועצת בי"ס להתנעת התהליך מול מנהלת מחלקת חינוך על יסודי.
 
 

הנגשה

על מנת להיערך נכונה לקליטת ילדכם למוסד החינוכי שבו ילמד, הוחלט כי ההורים יידעו את הרשות שנתיים מראש וזאת על מנת שהרשות תיערך בהתאם לקליטת ילדכם.
 
 
 

מפת איזורי רישום

 
 
 

טבלת איזורי רישום

במערכת החינוך העירוני, מוגדר רצף חינוכי לפיו תלמיד ששובץ לגן ישובץ בהמשך לבי"ס יסודי ולאחר מכן לתיכון. יודגש כי, מדיניות הרצף הינה עבור ילדי אזור הרישום ותושבי העיר באר שבע בלבד! בטבלאות  הבאות ניתן לעקוב אחר הרצף החינוכי המתוכנן.

נא לשים לב: הצבעים בטבלה תואמים את הצבעים במפה. על פי הצבעים ניתן לזהות את איזורי התיכוניים.

לתשומת לב ההורים: יתכנו שינויים בהגדרת התיכוניים בכפוף לביקוש והיצע (פרסום זה הינו תכנון) .

 
 

טפסים

קישור לטופסמסנן
הצהרה להורים עצמאיים
הנגשת מוסדות חינוך
הצהרה על מעבר דירה
בקשת העברה לשיבוץ בבית ספר חלופי
 
 
 

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

  
  
  
שעות מענה טלפונימסנן
074-788060308-6463707rishum-h@br7.org.il
ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 18:00
ימי ו' בין השעות 08:00 עד 12:00 למידע ותיאום פגישה .
 
קבלת קהל בתיאום פגישות מראש מול מוקד התמיכה.