נהלי רישום

רישום מקוון לגני ילדים

רישום עבור תושבים חדשים

תושבים חדשים המעוניינים לבצע רישום למוסדות החינוך בעיר באר שבע, חייבים להסדיר עדכון כתובת המגורים במשרד הפנים.
 •  יש להעביר למחלקת הרישום צילום ת.ז של שני ההורים כולל ספח הכתובת התואם לארנונה המדווחת.
 • הורים עצמאיים יגישו טופס הצהרה אותו ניתן להוריד מהאתר, להסכמה בין ההורים בנוגע לשיבוץ הילדים.  
 • טופס עזיבה מהרשות הקודמת בה התגוררו גם באם הילד לא היה מעולם בגן עירוני. בכל פנייה יש לציין את פירוט הבקשה ומס טלפון ליצירת קשר. 

כאשר מדובר על מעבר עתידי לעיר ב"ש יש להעביר למחלקת רישום את המסמכים הבאים :

 • צילום תז של שני ההורים
 • חוזה רכישה של דירה חתום ע"י עו"ד
 • טופס עזיבה מהרשות הקודמת בה התגוררו עבור כל ילד במשפחה
 • טופס הצהרה על מעבר דירה עתידי חתום בהמשך על ההורים להציג שינוי כתובת לב"ש בתז שני ההורים בהתאמה לארנונה

יודגש כי, מעבר לדירה שכורה אינו תקף מחויב שינוי כתובת לעיר ב"ש של שני ההורים!

רישום מאוחר

הורים שלא יבצעו רישום בזמן לילדיהם לא ישובצו בתהליך השיבוץ הראשון! התלמידים ישובצו על בסיס מקום פנוי ברחבי העיר לאחר שלב שיבוץ תלמידים שנרשמו במועד.
 
הורה המבקש רישום מאוחר, יגיש בקשה כתובה הצהרת רישום מאוחר ויעביר למחלקת הרישום.
 
 

הורים עצמאים (גרושים/ פרודים)

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). ההורים שהינם הורים עצמאים ידרשו לחתום על מסמך הצהרה והתחייבות לצרכי רישום למוסדות החינוך. 
יצוין כי, ניתן יהיה לבטל רישום שאין בו הסכמת שני ההורים באמצעות הגשת בקשה למחלקת הרישום. במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למחלקת רישום את ההחלטות שהתקבלו.
באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד, יש להעביר למחלקת רישום כתובת מעודכנת למשלוח דואר, כתובת מייל ומס' נייד. 
(האמור לעיל כפוף להחלטות ו/או לשינויים שיתקבלו ממשרד החינוך)
 
 

רישום לחינוך העצמאי

על ההורה לבצע רישום באתר האינטרנט ולאחר מכן, לפנות לגוף המפעיל לבצע רישום פרונטאלי. 
יש להעביר למחלקת רישום נספח ד'+ צילום ת.ז הרישום עבור תושבי העיר. השלמת הרישום תיעשה בתיאום הגוף המפעיל ומחלקת רישום. 

על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט.
 
 

נוהל מעבר דירה

רישום למוסדות חינוך בעיר באר שבע, הינו עבור תושבי העיר באר שבע בלבד! הרישום נעשה עפ"י כתובת מגורים המעודכנת בת"ז של שני ההורים. כתובת המגורים המופיעה בת.ז חייבת להיות תואמת לכתובת הארנונה ברשות. חוסר התאמה עלול להוביל להוצאת התלמיד מהגן, גם לאחר אישור השיבוץ בגן. 
הורה המבקש לשנות כתובת מגורים יגיש צילום תז של שני ההורים התואמת את הכתובת המדווחת בארנונה עד תאריך 3.2.21.

יודגש כי, עיריית ב"ש מקבלת עדכון כתובות ממרשם האוכלוסין אחת לרבעון. הכתובת שתעודכן במע' העירונית (מע' הרישום) תהיה תמיד זו שמצויה במרשם. על כן, באם כתובת שדווחה במח' הרישום ולא הוסדרה במשרד הפנים, לרבות וידוא שהילדים הועברו לכתובת החדשה, הכתובת שתעודכן במע' הרישום תהיה זו המופיעה במשרד הפנים. יצוין כי, מח' הרישום עורכים תהליכי בקרה שוטפים, בדיקת נתונים והתאמת הכתובת המדווחת במשרד הפנים לזו שדווחה בארנונה. באם אין התאמה הנושא יטופל באופן פרטני מול ההורים.     
בכל מקרה של אי התאמה בין הנתונים, הרישום יבוטל עד בירור מול ההורים.  


בכל מקרה של אי התאמה בין הנתונים שיועברו לרשות על ידי הורי התלמיד במסגרת הבקשה לרישום, לבין הנתונים הנמצאים בידי הרשות או נתונים שיתקבלו לאחר ביצוע בדיקה, יבוטל הרישום שהתבצע על פי הנתונים השגויים והתלמיד ישובץ על ידי הרשות בהתאם לנתונים שבידה.
 

רכישת דירה ומעבר עתידי (תושבי העיר)

 • רכישת דירה מקבלן או יד שנייה: הרוכש יגיש חוזה רכישת דירה הכולל תאריך מעבר וכתובת + מכתב חתום ע"י עו"ד המאשר את הרכישה+ צילום ת"ז שני ההורים (לרבות ספח בו מצוינים הילדים). הרוכש יתבקש לחתום על טופס התחייבות לשינוי כתובת והתאמה לדיווח בארנונה. 
 • חוזה שכירות דירה: הבקשה נדחית נדרש שינוי כתובת בת"ז של שני בני הזוג והתאמה לכתובת מדווחת בארנונה.
  לאחר שינוי כתובת בתז של שני ההורים באם הארנונה אינה משולמת על ידי השוכר, אלא על ידי בעל הנכס, יש להציג הסכם שכירות מלא + תצהיר של בעל הנכס לפיו הנכס מושכר לשוכר ודמי השכירות כוללים ארנונה. בנוסף, יש לפנות לתאגיד המים על מנת להצהיר על מגורים בנכס. יש להציג למח' הרישום את עדכון הנפשות בנכס לאחר העדכון.
 • מעבר דירה לקרוב משפחה: נדרש מכתב בקשה לדיון הכולל הצהרה חתומה ע"י  עו"ד ושינוי כתובת בת"ז של שני ההורים. יש לפנות ל יש לפנות לתאגיד המים על מנת להצהיר על מגורים בנכס. יש להציג למח' הרישום את עדכון הנפשות בנכס לאחר העדכון.

לידיעתכם! שינוי כתובת על מנת להשתייך לגן/ בית ספר מסוים הינו עבירה על החוק! 
באם מידע יגיע למחלקת רישום תיבדק אמינות המידע. באם ימצא אמת, התלמיד עלול לצאת מהמוסד החינוכי אליו שובץ. 

טופס התחייבות לשינוי כתובת
 
 

נוהל וועדת חריגים

וועדת חריגים תדון בבקשות לשיבוץ חריג. במקרה בו הבקשה תאושר, ישובץ התלמיד גם אם אינו עומד בקריטריונים שצויינו בסעיף קריטריונים לשיבוץ.
למעוניינים להגיש מסמך לוועדת חריגים לדיון בבקשת שיבוץ חריגה – יש להעביר למחלקת רישום מסמך וועדת חריגים​יש לצרף מסמכים לנימוק הבקשה. יצוין כי, ללא צירוף מסמכים רלוונטיים, הבקשה לא תידון בוועדה. את המסמכים יש להגיש בתקופת הרישום, עד תאריך 3.2.2021, מסמכים שיגיעו במועד מאוחר יותר לא ידונו. 

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד על פי עדיפות ההורה יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד החינוכי המועדף לרבות ציון קריטריון רצף או איחוד משפחות. 

חברי הוועדה בדיון בשיבוצי גנים: מנהל/ת המחלקה לחינוך קדם יסודי,  מנהל/ת המחלקה לרישום, נציגת רווחה, נציגת השירות הפסיכולוגי, נציג הנהגה הורית.


נושאים בהם דנים במסגרת וועדת החריגים בכפוף למסמכים רלוונטים:
 • מחלת תלמיד / מחלת בני משפחה גרעינית, הפוגעת בתפקוד התלמיד ו/או המשפחה.
 • מקרי מוות במשפחה הגרעינית.
 • מקרי רווחה.


נוהל שיבוץ אחים בגנים

תאומים ישובצו בכיתות זהות, אלא באם הורים מבקשים להפריד את התאומים לכיתות נפרדות. על ההורים להגיש בקשה בכתב לדיון.

לעומת זאת, אחים ישובצו בכיתות נפרדות בכיתות גן סמוכות. באם אין כיתות סמוכות/ תנאים לא מאפשרים, ישובצו בכיתה זהה.

בבקשה לשיבוץ במוסד חלופי שלא על פי אזור רישום, לא יאושר שיבוץ אחים בכיתה זהה.

 

שילוב תלמיד טרום בכיתת חובה (גנים)

תלמידים ישובצו על פי השנתון אליו שייכים על פי הגדרת משרד החינוךהורה (לתלמיד טרום חובה) המבקש לשבץ את ילדו בגן חובה יגיש בקשה על גבי טופס וועדת ערר. מקרים בהם יאושר שילוב תלמיד טרום בכיתת חובה: 
 1. גן חובה שהוגדר כדו גילאי ברחבי העיר. יודגש כי, לא כל גן דו גילאי יכיל את כל שנתון הטרום.
 2. שיבוץ בגן חובה יתאפשר על פי שיקולי המע' ולאחר שיבוץ כל ילדי החובה הרלוונטיים לגן. הקדימות לילדי שנתון חובה.
   

השארת תלמיד שנה

התהליך יבוצע באופן הבא: גננת הגן תעביר המלצה לשירות הפסיכולוגי. פסיכולוגית הגן תבצע תצפיות על התלמידים המאותרים. תלמידים שהוחלט להשאירם שנה נוספת בגן, יקבלו מכתב החלטה מהשירות הפסיכולוגי. על ההורים ובאחריותם להעביר את המכתב למחלקת הרישום לביצוע רישום שנה נוספת בגן בו למד שנה קודם לכן. 

מחלקת רישום משריינים מקומות בגנים בעבור תלמידי שנה שנייה בכפוף לדיווח גננת הגן. המקומות ישמרו עד סוף חודש מאי 
(31.5) מכתבים שיגיעו למחלקת רישום לאחר המועד הנקוב - השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.

באם ההורה מבקש שיבוץ בגן חלופי, יציין על המסמך של השירות הפסיכולוגי את הבקשה. השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי. 

בקשת השארת תלמיד שנה נוספת בכיתת טרום חובה - לא ניתן להשאיר תלמיד שנה נוספת בגן טרום חובה. טובת הילד להעלותו לגן חובה ובמידת הצורך להשאירו שנה נוספת בגן חובה. 

הקפצת תלמיד לכיתה א' - רק באישור ש.פ.ח. 

 

הקפצת/הדלגת שנה מגן טרום חובה לכיתה א'

הקפצת שנה מצריכה המלצת פסיכולוג. על ההורים לבצע רישום על פי השנתון ואז לדאוג לאבחון פרטי. את האבחון יש להעביר לשירות הפסיכולוגי לאשרור. במידה ויינתן אישור להקפצה, על ההורים להעביר את האישור למח' הרישום לביצוע במע'.
 
 

שיבוץ תלמיד למוסד חינוכי בו עובד קרוב משפחה

חל איסור לשיבוץ תלמיד במוסד חינוכי ו/או מתחם גנים בו עובד קרוב משפחה ממדרגה ראשונה.
 
 

ילדי חוץ

הורים שאינם תושבי העיר ב"ש המבקשים לרשום את ילדיהם במוסדות החינוך בעיר באר שבע מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט. הבקשה תידון בוועדת תלמידי חוץ והתייחסות תישלח חזרה להורים. יצוין כי, על ההורים לצרף לבקשה אישור המועצה/ העיר בה מתגוררים המאשר לתלמיד ללמוד מחוץ לרשות בה מתגורר בפועל.

בנוסף, במידה והשיבוץ יאושר ההורים ידרשו לשלם אגרת לימודי חוץ. עלות בגנים ובחינוך היסודי יעמוד על כ- 800 ₪ לשנת לימודים. הסכום מתעדכן מדי שנה בכפוף להחלטת משרד החינוך. כל נושא התשלומים מוסדר אל מול מנהל ההכנסות.

יודגש כי, אין בהגשת בקשה כל התחייבות או אישור לקבל את התלמיד למוסדות החינוך בב"ש. אישור ללימודי חוץ שניתן בשנה מסוימת, אינו תקף לכל הרצף החינוכי. יש לדאוג לבקשת דיון מחודש במעברים (גנים, כיתה א', חטיבת ביניים וחטיבה עליונה).

קריטריונים לשיבוץ​

 • אזור רישום
 • רצף חינוכי - באותה כיתת גן. יעשה על בסיס מקום פנוי, לאחר ששובצו ילדי אזור הרישום. בכפוף לשיקולי עומס עתידי באזור, מורכבות תלמידים והמלצת וועדה. שיבוץ בגן חלופי שניתן בשנה קודמת הינו לשנה אחת בלבד. אין הרשות מחויבת בשיבוץ תלמיד לגן חלופי בגין נימוק רצף חינוכי. רצף חינוכי הינו לתלמידי אזור הרישום בלבד!  
  יודגש כי, הגיל מלווה כל קריטריון. ראשית ישובץ ילד גדול בשנתון לאחר מכן הקטנים יותר.

עדיפות לשיבוץ בגנים בשכונה לתושביה, רק בשכונות בהן יש מצוקת מקומות בגנים, על פי אזור הרישום המקורי.

הורה המבקש שיבוץ לכיתת גן ספציפית בגנים סמוכים- רשאי להציג בקשה על גבי טופס ערר, בצירוף מסמכים לנימוק. הבקשה תיבחן בכפוף לקריטריונים- מקום פנוי, חלוקה מגדרית, מורכבות תלמידים, מס בקשות שהציגו הורים לאותה כיתת גן והמלצת הוועדה.

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד על פי עדיפות ההורה בכפוף לשיקול דעת מקצועי בלבד. 

ניתן להגיש בקשות בנימוק איחוד משפחות – כל בקשה תיבחן לגופה. יודגש כי, אין מדובר בקריטריון לשיבוץ. אין הרשות מחויבת להיענות לבקשה.

הודעות שיבוץ

גנים – בתחילת חודש יוני יישלחו מסרונים עם הודעת שיבוץ לנייד ההורים, כפי שמדווח במע הרישום העירונית. בנוסף, תיפתח אפשרות לצפייה בשיבוץ באתר הרשות. יודגש כי, הודעות השיבוץ מבטלות כל בקשת שיבוץ חריגה שהוגשה במעמד הרישום.

הורים רשאים להגיש ערעור שיבוץ לאחר פירסום הודעות השיבוץ. הגשת ערעור על הודעת השיבוץ תיעשה בכתב ע"י ההורים עד תאריך 16.6.20 ובכפוף להנחיות ומועד הגשת הערעור (ראה פירוט הגשת ערער).

 
 

ערעורים

יודגש כי, ניתן להגיש ערעורים בשני מועדים בלבד:
 1. במעמד הרישום.
 2. בשבועיים הראשונים של חודש יוני עד 16.6.2021.
   
את הערעור מגישים על טופס של וועדת ערר/ במע' פרסום הודעות שיבוץ.
ערעורים שיוגשו שלא במועדים שצוינו לא ידונו. התייחסות לבקשות, תישלח לאחר כשלושה שבועות מקבלת הבקשה למחלקת רישום. במקרים מורכבים תתכן דחייה במתן ההתייחסות. עדכון על כך יישלח להורים. 

באם מעוניינים להגיש ערעורים נוספים מעבר ניתן לפנות למחוז למשרד החינוך מחוז דרום באמצעות המע' המקוונת. 
 
חברי וועדת ערעורים בגנים: מנהלת המחלקה לחינוך קדם יסודי, מנהלת המחלקה לרישום, נציגת רווחה, נציגת השירות הפסיכולוגי, נציג הנהגה הורית. 
     
אופן הגשת ערר:
 • בחודש ינואר- מגישים בקשה במעמד הרישום בבחירת מוסד חלופי במע' הרישום העירונית. במידה ומדובר על בקשה חריגה (ראה קריטריונים להגשת בקשה חריגה) יש לשלוח למרכז הרישום טופס עם מסמכים רלוונטיים נלווים. טופס של וועדת ערר.
 • בחודש יוני- תיפתח מע' אינטרנטית להגשת בקשות דרך אתר הרשות. את הבקשות יש להפנות באמצעות המע' בנימוק רלוונטי. בפתיחת הפנייה תוצג מס' פנייה אותה יש לשמור למעקב אחר הפנייה. טופס של וועדת ערר. ניתן גם להגיש בקשה כתובה באמצעות המייל/פקס המחלקה.

 

בקשה לסייעת רפואית צמודה בחינוך הרגיל

הורים המבקשים סיוע של סייעת רפואית צמודה לילדם בחינוך הרגיל ישלחו במעמד הרישום פנייה המפרטת את בקשתם בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים למועד ההגשה ולא יאוחר משישה חודשים
מסמכים למחלקה לחינוך קדם יסודי יש לשלוח במייל 
yafaav@br7.org.il או בפקס 08-6209084 לידי יפה אביטן.

יודגש כי, בקשות שיועברו במועד מאוחר יותר נתקשה לסייע מאחר ואת הבקשות מינהל החינוך נדרש להעביר למשרד החינוך במועדים קבועים מראש. 

קריטריונים להקצאת מלווה אישי לתלמיד

 • לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה:
  תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת רופא המטפל ואינו יכול לבצען עצמאית, תישקל זכאותו תוך התייחסות לגיל התלמיד ודרישה לעצמאותו בטיפול:
  • מתן חמצן
  • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
  • צנתור שלפוחית השתן
  • הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום
  • ניטור רמת סוכר והזרקת אינסולין
 • להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מיידי:
  הזכאות לסיוע תיבדק לאחר קבלת חוות דעת רפואית עדכנית של רופא מומחה בתחום בלבד, להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקטגוריה:
  • אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים בלבד ובתנאי שמלווה באסטמה אלרגית.
  • אפילפסיה כללית לא מאוזנת, כלומר יותר מ-2 התקפים בחודש.
  • הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר.
  • סכנת חיים מידית מפגיעה פיסית, כגון לאחר השתלת קוצב לב.
 
* יש להדגיש כי בשנת הלימודים תשפ"א ייתכנו שינויים בנוגע לאישור תקנים ולכן יש לעקוב ולהתעדכן באמצעי התקשורת לגבי הגשת הבקשות לשנה"ל תשפ"ב.

עם קבלת השיבוץ לגן על ההורים לעקוב ולבדוק מול המחלקה לחינוך קדם יסודי כי הועברו המסמכים והוגשה הבקשה למשרד החינוך.
 
 

הנגשה

בשורה להורים לילדים בעלי מוגבלויות פיזיות: על מנת להיערך נכונה לקליטת ילדיכם למוסד חינוכי שבו ילמד בעתיד, על ההורים ליידע את הרשות שנתיים מראש ע"י שליחת בקשה  וזאת על מנת שהרשות תיערך בהתאם לקליטת ילדיכם וביצוע התאמות במבנה בכפוף לנדרש בחוק.
 
 

רישום לתוכנית "ניצנים" (הארכת יום לימודים)

עיריית באר שבע מפעילה גנים ולא מסגרות להארכת יום הלימודים. מסגרות אלה  מופעלות ע"י החברה העירונית ו/או עמותות וגופים שאושרו ע"י הרשות במסגרת תוכנית "ניצנים" . הרישום למסגרות נעשה ישירות מול הגוף המפעיל. הרישום לגנים נעשה על פי אזור רישום בלבד ולא על פי גנים בהם מתקיימת תוכנית "ניצנים". באם הורה מעוניין ברישום לגן ספציפי בו מופעלת התוכנית  ניתן להכניס את התלמיד לרשימת המתנה ובכפוף לקריטריונים תיבחן הבקשה. 

שימו לב כי מאחר והשיבוץ נעשה על פי אזורי רישום, עיריית באר שבע נערכה לפתיחת צהרונים בכלל גני הילדים. מס התלמידים לפתיחת מסגרת צהרון בכיתת גן הינה 22 תלמידים.