קליטת תלמיד חדש בחינוך המיוחד

ועדת השילוב המוסדיות, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר. אלו הן ועדות מקצועיות שהרכבן נקבע בחוק ובידיהן הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים.


ועדת שילוב

ועדת השילוב המוסדית מתקיימת בחינוך הרגיל בבית הספר ודנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתכנית השילוב (פרק ד1 לחוק החינוך המיוחד). התמיכה תינתן על-ידי צוות החינוך המיוחד המתמחה בטיפול בתלמידים בעלי לקויות שונות, בהלימה לצורכי התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמינים באותה מסגרת חינוכית (שעות ההוראה, כוח-האדם והתנאים הפיזיים).

ועדת השילוב מתקיימת במתי"א באר שבע, לפרטים נוספים בטלפון 08-6474661.
 
 

ועדת השמה

השמת תלמידים במסגרות החינוך המיוחד נקבעת, בהתאם לחוק, על ידי ועדת השמה, על בסיס חוות דעת חינוכית והערכות מקצועיות. ראוי להדגיש, כי בכל שלב במסלול הלימודי, לכל תלמיד קיימת הזכות והאפשרות למעבר בין מסגרות החינוך השונות, כולל השתלבות בחינוך הרגיל בהתאם להתפתחות במצבו ובתפקודו.

הזכאות תקפה לשלוש שנים, בסוף התקופה יש לחדש את ועדת ההשמה. בוועדת השמה מתקבלת ההחלטה אם התלמיד ילמד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד, ובאיזו מסגרת ישובץ: גן לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל, או בי"ס לחינוך מיוחד.

ועדת השמה דנה בזכאותו של מי שהופנה אליה בידי הורה , מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או מי ששר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך.

מגמת משרד החינוך הינה לשלב את הילד בעל הצרכים המיוחדים בחינוך הרגיל, לפיכך הפניית תלמיד לחינוך מיוחד תיערך רק לאחר שמוצו כל אפשרויות הטיפול בחינוך הרגיל.

בוועדת השמה מתקיימים דיונים אחראים ומכבדים הדוגלים בשיתוף התלמיד וההורים ומאפשרים להם להשמיע את עמדתם ולהציג את תפיסתם לגבי המענה ההולם את צרכי התלמיד.

ועדת השמה תשמש גם כ-וועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדות.   

במקרה של אי הסכמה להחלטת ועדת ההשמה רשאי הילד בעל צרכים מיוחדים, ההורה או נציג של ארגון ציבורי להגיש ערר לוועדת ערר, תוך 21 ימים מיום שקיבל את ההחלטה. ועדת ערר, המתקיימת במשרד החינוך בבאר שבע, רשאית לקבל את הערר, לדחות אותו או להחזיר את העניין לוועדת השמה לדיון נוסף.


נוהל הפניית ילד לוועדת השמה לצורכי חינוך מיוחד

יש להגיש את המסמכים הבאים לשירות הפסיכולוגי חינוכי לצורך הכנת תיק תלמיד לוועדת ההשמה:
 • בקשה בכתב לוועדת השמה, חתומה על ידי הורי הילד, או אפוטרופוס חוקי.
 • דו"ח קלינאית תקשורת של קופת חולים (לא פרטי)/ מרפאה בעיסוק (אם רלוונטי לקשיי הילד)
 • אבחון פסיכולוגי.
 • דו"ח רפואי / פסיכיאטרי – אם רלוונטי לקשיי הילד.
 • הפניה של "שאלון וועדת השמה" חתום ע"י מפקחת, מנהלת בי"ס/גן והורים
 • צילום תעודת זהות של ההורה, עם פרטי הילד (במקרה של אפוטרופוס אחר, יש לצרף מסמך חוקי המעיד על כך).
 • חתימה על טופס ויתור סודיות 
 • בדיקות שמיעה וראיה

את המסכמים יש להגיש לשירות הפסיכולוגי החינוכי אשר נמצא בכתובת רח' שאול אביגור 1 באר שבע. לשאלות ניתן ליצור קשר בטלפון 08-6419239.


תאריכי ועדות השמה

 ועדות השמה מתקיימת בין תאריכים פברואר עד מאי.
יש להקפיד שההפניה תיעשה לא יאוחר מה- 31 במרץ מידי שנה כדי שהוועדה תסיים את הדיונים עד 15 במאי (לתלמידי בתי הספר) ועד 31 במאי (לגני ילדים)
 

ועדת שיבוץ

ועדות שיבוץ פועלות בחודשים יוני ויולי. הודעות שיבוץ למסגרות החינוך המיוחד נשלחות להורים במשך חודשי הקיץ.
ועדות שיבוץ אחראיות לשיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד.
הועדה מורכבת ממנהלת המחלקה לחינוך מיוחד, נציג הפיקוח על החינוך המיוחד ונציג מהשירות הפסיכולוגי החינוכי.
הועדה קובעת את המסגרת החינוכית בה ישובצו התלמידים לאחר שקיבלו זכאות לחינוך מיוחד במעמד ועדת השמה, וכן דנה בהעברת תלמידים בין מסגרות החינוך המיוחד.

 

ועדת העברות

התלמיד והוריו יכולים לערער על החלטת ועדת השיבוץ בכתב למחלקה לחינוך מיוחד, לגב' אתי וקנין.
ועדת העברות כוללת נציגות פיקוח, נציגות מהשפ"ח ונציגות מהאגף לחנ"מ. הועדה תתכנס החל מ 15/08 ותדון בבקשות השונות. תשובות ישלחו בכתב להורים.


ועדת השמה חריגה

במקרים בודדים וחריגים מאוד של שינוי משמעותי בנסיבות עשויה להידרש הפניה של תלמיד לדיון לאחר המועד הנקוב וליישום ההחלטה במהלך שנת הלימודים הנוכחית.

מקרים מיוחדים אלו יעסקו בעניינים של תלמידים אלו:
 • תלמידים המשתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפניה לוועדת השמה בהמלצת בית החולים.
 • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות.
 • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פזיות.
 • תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה והעובד הסוציאלי שהוא פקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת השמה.
 • תלמידים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד, והעובד הסוציאלי שהוא פקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינים בוועדת השמה, מטעמים שיירשמו ויקבלו אישור בוועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו.
 • תלמידים בעלי לקויות מורכבות בתפקוד חריג במיוחד שמנהל המחוז במעמד ועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו מצא לנכון לדון בעניינים בוועדת ההשמה.

קיומן של ועדת השמה למקרים החריגים שפורטו לעיל מחייב אישור של מנהל מחוז.
החלטת מנהל מחוז היא סופית ואינה נתונה לערר. (לא ניתן להשתתף בדיונים לגבי הבקשה).


בקשה בליווי הסבר ונימוקים, על הפונים לצרף את המסמכים הבאים:

 • בקשה בליווי הסבר ונימוקים.
 • מסמכים (רפואיים/עו"ס) התומכים בבקשה.
 • הבקשה תועלה לדיון במחוז, תוך 16 יום מיום קבלת הפנייה במחוז.
 • תשובה הכוללת אישור או דחייה תועבר לפונה ולרשות במייל/בפקס.

 

נהלי הרישום

הרישום מתבצע לאחר ועדת השמה הקובעת את הזכאות לחינוך מיוחד ולאחר ועדת שיבוץ המשבצת את הילד למסגרת המתאימה לצרכיו.
תלמידי החינוך המיוחד זכאים להסעה, בהתאם לקריטריונים המופיעים בחוזר מנכל הסעות תלמידים. יש לפנות למחלקת היסעים על מנת להסדיר את הנושא.

 

קריטריונים להסעה

תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתות הגן גילאי 3 ועד גיל 21, המשובצים במוסדות החינוך המיוחד זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת, ללא קשר להגבלת המרחק: עיכוב התפתחות, הפרעת תקשורת, תלמידים עם מגבלה שכלית קשה/עמוק וסיעודי, משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות, אוטיסטים/ASD, בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש, תלמידים בעלי מגבלה שכלית בינונית רב- בעייתי, תלמידים בעלי מגבלה שכלית קשה/עמוקה/סיעודית, חירשים וכבדי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה.פרטי התקשרות

  
  
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
איריס חיימימנהלת המחלקה לחינוך מיוחד08-684403008-6247903irish@br7.org.ilהנרייטה סולד 1, קומה 1, חדר 111
בתיאום מראש עם רכזת המחלקה
עדנה נקשרכזת המחלקה לחינוך מיוחד08-684404008-6247903ednan@br7.org.ilבית הקרן, הנרייטה סולד 1
שרית רוביןרכזת המחלקה לחינוך מיוחד08-684402908-6247903saritr@br7.org.ilבית הקרן, הנרייטה סולד 1
מיכל שושןמנהלת תחום ועדות השמה08-684022108-6463625michals@br7.org.ilבניין יעלים, רח' שניאור זלמן 10
בתיאום מראש