נהלי רישום

​רישום עבור תושבים חדשים

תושבים חדשים המעוניינים לבצע רישום למוסדות החינוך בעיר באר שבע,  חייבים להסדיר עדכון כתובת המגורים במשרד הפנים.
 •  יש להעביר למחלקת הרישום צילום ת.ז של שני ההורים כולל ספח הכתובת התואם לארנונה המדווחת.
 • הורים עצמאיים יגישו טופס הצהרה אותו ניתן להוריד מהאתר להצהרת ההורה האפוטרופוס של התלמיד.
 • טופס עזיבה מהרשות הקודמת בה התגוררו גם באם הילד לא היה מעולם בגן עירוני. בכל פנייה יש לציין את פירוט הבקשה ומס טלפון ליצירת קשר. 


כאשר מדובר על מעבר עתידי לעיר ב"ש יש להעביר למחלקת רישום את המסמכים הבאים :
 • צילום תז של שני ההורים
 • חוזה רכישה של דירה חתום ע"י עו"ד החברה
 • טופס עזיבה מהרשות הנוכחית
 • טופס הצהרה על מעבר דירה עתידי חתום. בהמשך על ההורים להציג שינוי כתובת לב"ש בתז שני ההורים בהתאמה לארנונה

יודגש כי, מעבר לדירה שכורה אינו תקף מחויב שינוי כתובת לעיר ב"ש של שני ההורים!

רישום מאוחר

הורים שלא יבצעו רישום בזמן לילדיהם לא ישובצו בתהליך השיבוץ הראשון! התלמידים ישובצו על בסיס מקום פנוי ברחבי העיר לאחר שלב שיבוץ תלמידים שנרשמו במועד.
הורה המבקש רישום מאוחר, יגיש בקשה כתובה הצהרת רישום מאוחר ויעביר למחלקת הרישום.

הורים עצמאים (גרושים/ פרודים)

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים, לא תחול חובה זו). ההורים שהינם הורים עצמאים, ידרשו לחתום על מסמך הצהרה והתחייבות לצרכי רישום למוסדות החינוך. 

יצוין כי, ניתן יהיה לבטל רישום שאין בו הסכמת שני ההורים באמצעות הגשת בקשה למחלקת הרישום. במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למחלקת רישום את ההחלטות שהתקבלו.

באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד, יש להעביר למחלקת רישום כתובת מעודכנת למשלוח דואר, כתובת מייל ומס' נייד. 
(האמור לעיל כפוף להחלטות ו/או לשינויים שיתקבלו ממשרד החינוך)

מסמך הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים


 

רישום לחינוך העצמאי

על ההורה לבצע רישום באתר האינטרנט ולאחר מכן, לפנות לגוף המפעיל לבצע רישום פרונטאלי. 
יש להעביר למחלקת רישום נספח ד'+ צילום ת.ז הרישום עבור תושבי העיר. השלמת הרישום תיעשה בתיאום הגוף המפעיל ומחלקת רישום. 

על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 

 

נוהל מעבר דירה

רישום למוסדות חינוך בעיר באר שבע, הינו עבור תושבי העיר באר שבע בלבד! הרישום נעשה עפ"י כתובת מגורים המעודכנת בת"ז של שני ההורים. כתובת המגורים המופיעה בת.ז חייבת להיות תואמת לכתובת הארנונה ברשות. חוסר התאמה עלול להוביל להוצאת התלמיד מהמוסד החינוכי, גם לאחר מתן אישור השיבוץ . 
הורה המבקש לשנות כתובת מגורים יגיש צילום תז של שני ההורים, תואמת את הכתובת המדווחת בארנונה עד תאריך 3.2.21.
יודגש כי, עיריית ב"ש מקבלת עדכון כתובות ממרשם האוכלוסין אחת לרבעון. הכתובת שתעודכן במע' העירונית (מע' הרישום) תהיה זו שמצויה במרשם. על כן, כתובת שדווחה במח' הרישום ולא הוסדרה במשרד הפנים, לרבות וידוא שהילדים הועברו לכתובת החדשה, הכתובת שתעודכן במע' הרישום תהיה זו המופיעה במשרד הפנים. יצוין כי, מח' הרישום עורכים תהליכי בקרה שוטפים, בדיקת נתונים והתאמת הכתובת המדווחת במשרד הפנים לזו שדווחה בארנונה. באם אין התאמה הנושא יטופל באופן פרטני מול ההורים.     
בכל מקרה של אי התאמה בין הנתונים, הרישום יבוטל עד בירור מול ההורים.

בכל מקרה של אי התאמה בין הנתונים שיועברו לרשות על ידי הורי התלמיד במסגרת הבקשה לרישום, לבין הנתונים הנמצאים בידי הרשות או נתונים שיתקבלו לאחר ביצוע בדיקה, יבוטל הרישום שהתבצע על פי הנתונים השגויים והתלמיד ישובץ על ידי הרשות בהתאם לנתונים שבידה.
 

רכישת דירה ומעבר עתידי (תושבי העיר)

 • רכישת דירה מקבלן / יד שנייה: הרוכש יגיש חוזה רכישת דירה הכולל תאריך מעבר וכתובת + מכתב חתום ע"י עו"ד המאשר את הרכישה + צילום ת"ז שני ההורים (לרבות ספח בו מצוינים הילדים). הרוכש יתבקש לחתום על טופס התחייבות לשינוי כתובת והתאמה לדיווח בארנונה. 
 • חוזה שכירות דירה : הבקשה נדחית נימוקים: נדרש שינוי כתובת בת"ז של שני בני הזוג והתאמה לכתובת מדווחת בארנונה.
  לאחר שינוי כתובת בתז של שני ההורים באם הארנונה אינה משולמת על ידי השוכר, אלא על ידי בעל הנכס, יש להציג הסכם שכירות מלא + תצהיר של בעל הנכס לפיו הנכס מושכר לשוכר ודמי השכירות כוללים ארנונה. בנוסף, יש לפנות לתאגיד המים על מנת להצהיר על מגורים בנכס. יש להציג למח' הרישום את עדכון הנפשות בנכס לאחר העדכון.
 • מעבר דירה לקרוב משפחה: נדרש מכתב בקשה לדיון הכולל הצהרה חתומה ע"י  עו"ד ושינוי כתובת בת"ז של שני ההורים. יש לפנות ל יש לפנות לתאגיד המים על מנת להצהיר על מגורים בנכס. יש להציג למח' הרישום את עדכון הנפשות בנכס לאחר העדכון.

לידיעתכם! שינוי כתובת על מנת להשתייך לגן/ בית ספר מסוים הינו עבירה על החוק! 
באם מידע יגיע למרכז רישום תיבדק אמינות המידע. באם ימצא אמת, התלמיד עלול לצאת מהמוסד החינוכי אליו שובץ. 

טופס התחייבות לשינוי כתובת

 

נוהל וועדת חריגים

למעוניינים להגיש מסמך לוועדת חריגים לדיון בבקשת שיבוץ חריגה – יש להעביר למחלקת רישום מסמך וועדת חריגיםיש לצרף מסמכים לנימוק הבקשה. יצוין כי, ללא צירוף מסמכים רלוונטיים, הבקשה לא תידון בוועדה.
את המסמכים יש להגיש בתקופת הרישום, עד תאריך 3.2.21 , מסמכים שיגיעו במועד מאוחר יותר לא ידונו.

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד על פי עדיפות ההורה. יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד החינוכי המועדף לרבות ציון קריטריון רצף חינוכי ו/או איחוד משפחות. 
חברי הוועדה בדיון בשיבוצים: מנהל/ת המחלקה לחינוך יסודי, מנהל/ת המחלקה לרישום, רכזת אזור רלוונטית ועל פי הצורך צירוף אנשי מקצוע רלוונטיים.
 
נושאים בהם דנים במסגרת וועדת החריגים, בכפוף למסמכים רלוונטיים:
 • מחלת תלמיד הפוגעת בתפקודו / מחלת בני משפחה קירבה ראשונה הפוגעת בתפקוד התלמיד ו/או המשפחה.
 • מקרי מוות במשפחה הגרעינית.
 • מקרי רווחה.

 
 

שיבוץ תלמיד למוסד חינוכי בו עובד קרוב משפחה

חל איסור לשיבוץ תלמיד במוסד חינוכי בו עובד קרוב משפחה ממדרגה ראשונה.

 

ילדי חוץ

הורים שאינם תושבי העיר ב"ש המבקשים לרשום את ילדיהם במוסדות החינוך בעיר באר שבע מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט. הבקשה תידון בוועדת תלמידי חוץ והתייחסות תישלח חזרה להורים. יצוין כי, על ההורים לצרף לבקשה אישור המועצה/ העיר בה מתגוררים המאשר לתלמיד ללמוד מחוץ לרשות בה מתגורר בפועל.   

בנוסף, במידה והשיבוץ יאושר ההורים ידרשו לשלם אגרת לימודי חוץ. עלות בגנים ובחינוך היסודי יעמוד על כ- 800 ₪ לשנת לימודים. הסכום מתעדכן מדי שנה בכפוף להחלטת משרד החינוך. כל נושא התשלומים מוסדר אל מול מינהל ההכנסות.

יודגש כי, אין בהגשת בקשה כל התחייבות או אישור לקבל את התלמיד למוסדות החינוך בב"ש. אישור ללימודי חוץ שניתן בשנה מסוימת, אינו תקף לכל הרצף החינוכי. יש לדאוג לבקשת דיון מחודש במעברים (גנים, כיתה א', חטיבת ביניים וחטיבה עליונה).

נקודות חשובות​

במעמד הרישום:  

 • ניתן לבקש שיבוץ למוסד חלופי: בקשה לשבץ תלמיד בית ספר הרצוי להורים שלא על פי אזור הרישום. השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי, לאחר ששובצו ילדי אזור הרישום, שיקולי עומס עתידי, מורכבות תלמידים והמלצת וועדה.
 • תלמיד שאושר לשיבוץ בכיתה א' בבי"ס שאינו על פי אזור הרישום, ימשיך לחטיבת ביניים ותיכון על פי הרצף של בי"ס היסודי. 
 • שיבוץ לבי"ס שאינו על פי אזור הרישום, מותנה באישור מחלקת רישום לרבות מקרים בהם לומד התלמיד (בשנה"ל תש"פ) בגן השייך על פי רצף לבי"ס. כאמור, שיבוץ על פי רצף חינוכי תקף לשייכים לאזור הרישום בלבד! תלמיד תמיד יוחזר לאזור רישום המקורי אליו שייך. 


הקריטריונים לשיבוץ:
      

 • אזור רישום- עבור השייכים לאזור בלבד!
  הרישום אינו שיבוץ. תהליך השיבוץ נעשה לאחר שלב הרישום, באופן שוויוני עבור כל הנרשמים במועד הרישום שהוגדר. במידה והביקוש עולה על ההיצע, מח' רישום תפנה להורים באופן פרטני ותציע חלופות לשיבוץ על פי ההיצע הקיים ברחבי העיר.
 • רצף חינוכי: תלמיד הלומד בשנה נוכחית בגן ומבקש שיבוץ בבית ספר או רצף עתידי לבי"ס אליו משויך הגן. שיבוץ יעשה רק במידת האפשר בכפוף- למקום פנוי לאחר ששובצו ילדי אזור הרישום, בכפוף לשיקולים מקצועיים, עומס עתידי על אזור הרישום, מורכבות התלמידים ושיקולי הוועדה. יודגש כי אין קריטריון זה מחייב את הרשות. תלמיד תמיד יוחזר לאזור הרישום המקורי אליו שייך. שיבוץ שאושר בגן חלופי תקף לשנה אחת בלבד מבלי התחייבות הרשות לרצף חינוכי!
 • מוסד על אזורי/ייחודי- ניתן לציין/לבקש במעמד הרישום בלבד! במידה וכמות המבקשים גדולה מההיצע ההחלטה לשיבוץ תעשה בכפוף להגרלה. במידה ומתאפשר בכפוף למקומות פנויים.

הגיל מלווה כל קריטריון מהתלמיד הבוגר ביותר אל הצעיר בשנתון.
הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד על פי עדיפות ההורה ועל פי שיקול דעת מקצועי. אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד המועדף על ההורים.

ניתן להגיש בקשות בגין איחוד משפחות - באם מתאפשר ובכפוף לאפשרויות, האיחוד ייבחן כל מקרה לגופו אל מול בקשות הורים נוספים. אין מדובר בקריטריון לשיבוץ, הרשות אינה מחויבת להיענות לבקשה.

במידה ויאושר השיבוץ בשיקולים יילקח בחשבון- גיל האח/ אחות המשובצים כבר במוסד החינוכי מהצעיר אל הבוגר (שכבה בה לומד האח, מתוך מחשבה מס השנים שנותרו לאח הבוגר ללמוד בבי"ס) .

הודעות שיבוץ

תלמיד שנרשם על פי אזור רישום, ייגש לרישום פדגוגי בבי"ס ורישום זה יהווה אישור שיבוץ סופי.
הורה המבקש שיבוץ לבי"ס חלופי לילדו ימתין לקבלת התייחסות הרשות לבקשה. על פי ההתייחסות שיקבל ישלים את שלב הרישום הפדגוגי במוסד החינוכי שאושר.

ערעורים

 
ניתן להגיש ערעורים בשני מועדים:

 

 1.  במעמד הרישום (הגשת בקשה לשיבוץ במוסד חלופי)
 2. עד תאריך 15.5.21 . לאחר קבלת התייחסות הרשות לבקשה שהוגשה במעמד הרישום באם הוגשה.

 

ערעורים שיוגשו אחרי 15.5.21 לא ידונו

התייחסות לבקשות, תישלח לאחר כשלושה שבועות מקבלת הבקשה למחלקת רישום. במקרים מורכבים תתכן דחייה במתן ההתייחסות, עדכון על כך יישלח להורים.

חברי הוועדה השותפים לדיון בשיבוצי בי"ס: מנהל/ת המחלקה לחינוך יסודי, מנהל/ת המחלקה לרישום, רכזת אזור הרישום. במידת הצורך מעורבים אנשי מקצוע נוספים.

טופס בקשה לדיון ב​מסגרת וועדת חריגים 
טופס​​ בקש​ה לש​​​יבוץ​ בית ספר חלופי


ערעורים שיוגשו שלא במועדים שצוינו לא ידונו. באם מעוניינים להגיש ערעורים נוספים מעבר למצוין, ניתן לפנות למחוז למשרד החינוך מחוז דרום באמצעות המע' המקוונת

בקשה לסייעת רפואית צמודה בחינוך הרגיל

הורים המבקשים סיוע של סייעת רפואית צמודה לילדם בחינוך הרגיל ישלחו במעמד הרישום פנייה המפרטת את בקשתם בצירוף מסמכים רפואיים. 
מסמכים למחלקה לחינוך יסודי יש לשלוח לגב׳ חופית ברקן, במייל hofitbr@br7.org.il או בפקס 08-6844016.

יודגש כי, בקשות שיועברו במועד מאוחר יותר נתקשה לסייע מאחר ואת הבקשות מינהל החינוך נדרש להעביר למשרד החינוך במועדים קבועים מראש. 
 

קריטריונים להקצאת מלווה אישי לתלמיד

 • לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה:
  תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת רופא המטפל ואינו יכול לבצען עצמאית, תישקל זכאותו תוך התייחסות לגיל התלמיד ודרישה לעצמאותו בטיפול:
  • מתן חמצן
  • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
  • צנתור שלפוחית השתן
  • הזנה דרך זונדה/ גסטרוסטום
  • ניטור רמת סוכר והזרקת אינסולין
 • להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מידי:
  הזכאות לסיוע תיבדק לאחר קבלת חוות דעת רפואית עדכנית של רופא מומחה בתחום בלבד, להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקטגוריה:
  • אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים בלבד ובתנאי שמלווה באסטמה אלרגית.
  • אפילפסיה כללית לא מאוזנת, כלומר יותר מ-2 התקפים בחודש.
  • הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר.
  • סכנת חיים מידית מפגיעה פיסית, כגון לאחר השתלת קוצב לב

 

הנגשה

בשורה להורים לילדים בעלי מוגבלויות פיזיות: על מנת להיערך נכונה לקליטת ילדיכם למוסד חינוכי שבו ילמד בעתיד, על ההורים ליידע את הרשות שנתיים מראש ע"י שליחת בקשה וזאת על מנת שהרשות תיערך לקליטת ילדיכם וביצוע התאמות במבנה, בכפוף לנדרש בחוק. 
 
 

ביטול רישום בגין עזיבת עיר

 

הורים המבקשים לבטל את הרישום מתבקשים לשלוח מכתב אל מחלקת הרישום בצירוף צילום ת.ז וספח אישורי עזיבה מביס נוכחי - חובה, על ההורים לצרף לבקשה צילומי תז עם כתובת מעודכנת על העיר החדשה או אישור רכישת דירה חתום ע"י עו"ד/אישור הרשות החדשה המעיד על המעבר העתידי.

על ההורה לציין מס פקס/ מייל לקבלת אישורי עזיבה מהרשות.

הודעה על אישור ביטול הרישום תשלח להורה עד שלושה שבועות מקבלת הבקשה.
 

שיבוץ בבית ספר חלופי כיתות ב' עד ו'

בקשות ניתן להגיש עד תאריך 15.5.21 בלבד, בקשות מאוחרות לא יתקבלו. יש להגיש:
 •  צילום ת.ז עם כתובת מעודכנת, ספח עם פרטי הילדים
 •  טופס בקשת העברה מבי"ס בו לומד התלמיד
 •  מכתב המפרט את הבקשה

מכתב התייחסות יישלח בדואר לפונה במהלך חודש יוני. יצוין כי, הגשת בקשה אינה שיבוץ!