בתי ספר ייחודיים על אזוריים

עיריית באר שבע מאפשרת רישום תלמידים למוסדות חינוך ייחודיים/על אזוריים. הרישום נעשה באמצעות האינטרנט, להלן רשימת מוסדות החינוך הייחודיים ונהלי הרישום.
 
 

מוסדות בזרם המוכר שאינו רשמי

מוסדות בזרם החרדי

על ההורה לבצע רישום באתר האינטרנט ולאחר מכן, לפנות לגוף המפעיל לבצע רישום פרונטאלי. 
 • ניתן לבצע רשום לבית ספר שיש לו רישיון בר תוקף לשנה"ל תשפ"א.
 • בפנייה לבי"ס ההורה יידרש לצרף עותק של ת"ז שני ההורים (על העיר ב"ש) לרבות נספח לת"ז,  עותק סרוק של נספח 3 חתום בחתימת הבעלות- הנספח מהווה אישור של הבעלות לרישום ולשיבוץ.


יודגש כי, ללא צילום ת"ז וללא נספח 3 או נספח שלא מולא כראוי, הרישום לא יהיה תקף.

השלמת הרישום תיעשה בתיאום הגוף המפעיל ומחלקת רישום. 

על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 

רשימת בתי הספר:
 • אוצר החיים
 • בנות חיל
 • באר מים חיים
 • בית יעקב
 • שובו
 • נתיב מאיר
 
 

חינוך אנתרופוסופי

חינוך אנתרופוסופי מתמקד בגישה פסיכולוגית התפתחותית הדומה בעיקרה למרבית התפיסות ההתפתחותיות המובילות בתחום החינוך. גישה זו שמה את הילד במרכז, ומתייחסות לתקופת הילדות כאל תקופה רגישה וצמיחה, שיש לה חשיבות מרכזית וערך גדול מבין שאר התקופות בחיים.
לרישום- יש לבצע רישום באינטרנט ובמקביל לפנות לרישום במוסד. לאחר בחינה, יקבל ההורה התייחסות בנוגע לבקשת השיבוץ שהגיש.
 
בית ספר:
 • נטע ארז

מוסדות על אזוריים ייחודים

רישום יש לבצע באמצעות האינטרנט כבקשת בית ספר חלופי.בקשות שיבוץ למוסדות על אזוריים, ייחודיים ניתן להגיש רק בתקופת הרישום הרשמית . בקשות מאוחרות לא תידונה.
שיבוץ לבתי ספר אלו יעשה על פי הסדר הבא:
 • שיבוץ על פי אזור הרישום.
 • בחינת בקשות לשיבוץ.

במידה וכמות הנרשמים תעלה על היצע המקומות, תקיים הרשות הגרלה באמצעות וועדת שיבוץ עירונית. הגרלה תתבצע על פי קריטריונים ובכפוף להנחיות משרד החינוך.

עקרונות ההגרלה:
 1. תופק רשימת תלמידים המבקשים שיבוץ בבי"ס העל אזורי, ייחודי בעבור נרשמים שסימנו מוסד חלופי בתקופת הרישום בלבד.   
 2. הרשימה תחולק על פי מגדר ותיערך הגרלה שוויונית. 
 3. לציין כי ההגרלה תתבצע באמצעות המחשב בנוכחות חברי וועדה.  
 4. לאחר שתתגבש רשימת תלמידים, תישלח לבית התלמידים התייחסות הרשות.
 5. תלמידים שיתקבלו, יזומנו לבית הספר להשלמת תהליך הרישום. 
 6. חברי וועדת ההגרלה: יו"ר הוועדה- מנהלת המח' לחינוך יסודי, מנהלת מח' הרישום, רכזת איזור הרישום, נציג הפיקוח, נציג וועד הורים עירוני, נציג המחלקה המשפטית.

חריגים ואיחוד משפחות:

בקשות לאיחוד משפחות עד כיתה ג' תיבחנה.
בנוסף, באם יוגשו מקרים חריגים הוועדה תיבחן כל בקשה שתוגש בצרוף מסמכים אקטואליים.

מקרים חריגים מוגדרים כ:
 • מקרי רווחה מוכרים.
 • מוות במשפחה / מחלות בקרב בני המשפחה הגרעינית, המפריעים לתפקוד של המשפחה.      

ערעורים:
מאחר ומדובר על הגרלה אין אפשרות להגיש ערעור על תוצאותיה.

רשימת בי"ס העל אזוריים וייחודיים

בתי ספר על אזוריים בזרם מ״מ המוכרים כעל אזוריים ע"י משרד החינוך:
 • דגניה- דו לשוני
 • נטעים - מיתרים - חינוך יהודי, ציוני ואזרחי דמוקרטי
 • גבים- בי"ס למצוינות, לספורט ולבריאות הגוף
 • אפיק- בי"ס לאמנויות
 
בתי ספר ייחודיים בזרם מ״מ המוכרים כייחודיים ע"י משרד החינוך:
 • נתיבות יורם- ביס מוסיקלי.
 
בתי ספר על אזוריים, ייחודיים בזרם מ״מ לא המוכרים כעל אזוריים, ייחודיים ע"י משרד החינוך:
 • אלומות- בי"ס למדעים, חברה ואומניות.
 • אמירים- תגבור לימודי יהדות (תל"י) - מחנך למורשת ספורט ומעודד לתרבות הגוף.
 • מצפה- מובילים בערכים, חדשנות וסייבר.
 • תומר- מפתח בוגרים נחושים, יוזמים ומשפיעים המצליחים במכלול תחומי החיים.
 • מאיר- בית ספר משלב.
 
בתי ספר על אזוריים בזרם ממ״ד/ ממ"ח המוכרים כעל אזוריים ע"י משרד החינוך:
 • תלמוד תורה עץ החיים - בית ספר ממ"ד לבנים
 • תורני רננות - בית ספר ממ"ד לבנות
 • חב"ד עוזיאל - בית ספר ממ"ד
 • בית ספר מעיינות – חב"ד בנים- זרם ממלכתי חרדי (ממ"ח)