תחנות אוטובוס

רשימת תחנות אוטובוס מונגשות כולל הנמכות בצמתים הסמוכות לתחנות

שם רחובצומת עם רחוב /  מס' ביתכתובת
יהושוע חנקיןמסוף  מטרודןכניסה למטרודן
דיקלהגולדה מאירדקלה - גולדה מאיר
מצדהראובן רוביןמצדה - ראובן רובין
מצדה12מצדה - יצחק אבינו - טשרנחובסקי
מצדה44מצדה - בית"ר
מצדה126מצדה - יהודה הלוי
מצדה192מצדה - מבצע יואב
מצדה198מצדה - שמשון - אבא אחימאיר
מצדה91מצדה - שמשון - אבא אחימאיר
מצדה136מצדה - מבצע יואב
מצדה73מצדה - יהודה הלוי
מצדה53מצדה - יהודה הלוי
מצדה19מצדה - כניסה לשכונה ב'
מצדהטשרנחובסקימצדה - יצחק אבינו - טשרנחובסקי
מצדהיצחק למדןמצדה  - למדן
רגרמרכז המוריםרגר - בן גוריון
רגרמול חיים חננירגר - חנני
רגרמרכז אורןאברהם אבינו - כניסה לחניה
רגרמול מרכז אורןרגר - אברהם אבינו - רינגנבלום
רגרמרפאות חוץרגר - בן גוריון
רגרסורוקה - מיון ישןרגר - מצדה
רגרוינגייטרגר - וינגייט - ביאליק
רגרעירייה - בית יד לבניםרגר - מונטיפיורי
רגררסקו - התקווהרגר - הנריאטה סולד
רגררסקו - הנריאטה סולדרגר - הנריאטה סולד
רגרדואררגר - הנריאטה סולד
רגרמגדל 7רגר - הנריאטה סולד
רגרעמידררגר - הנריאטה סולד
רגרביטוח לאומירגר - וולפסון - ויצמן
רגרויצמןרגר - וולפסון - ויצמן
רגרגמלאי העירייהרגר - וולפסון - ויצמן
רגרגן הראשוניםרגר - וולפסון - ויצמן
רגרהמשחרריםרגר - שז"ר - המשחררים
רגרביאליקרגר - וינגייט - ביאליק
יעקב אבינויעקב אבינו 11יעקב אבינו - יצחק אבינו
יעקב אבינומעונות ד'יעקב אבינו - א. ינאי - שלמה המלך
אברהם אבינוקיוסק לנדאו2 כניסות לחניה
אברהם אבינויוחנן הורקנוסאברהם אבינו - הורקנוס - טייב
אברהם אבינותחנת דלק2 כניסות לחניה
אברהם אבינורחבת גלעדאברהם אבינו - שפרינצק
אברהם אבינושפרינצקאברהם אבינו - שפרינצק
אברהם אבינובית הפרמידהאברהם אבינו - נחליאל
אברהם אבינובית מוריהאברהם אבינו-אביה השופט
אברהם אבינומרכז גילתאברהם אבינו - דוד המלך
בן גוריוןמרפאות חוץרגר - בן גוריון
בן גוריוןסורוקהכניסה לסורוקה ולאוניברסיטה
בן גוריוןמעונות ג'בן גוריון - ארלוזורוב - אורי צבי
בן גוריוןהשלום - ניליבן גוריון - השלום - יהושוע הצורף
בן גוריוןמשרדי מקורותבן גוריון - גרשפלד - האורגים
בן גוריוןהאורגיםבן גוריון - גרשפלד - האורגים
בן גוריוןיהושוע הצורףבן גוריון - השלום - יהושוע הצורף
בן גוריוןאורי צביבן גוריון - ארלוזורוב - אורי צבי
בן גוריוןאוניברסיטהכניסה לסורוקה ולאוניברסיטה
בן גוריוןהשלום - קלישרבן גוריון - השלום - יהושוע הצורף
בן גוריוןכנען מוצרי בניה2 כניסות לחניה
יהודה הנחתוםיהודה הנחתום 7יהודה הנחתום 5 - כניסה לחניה
יהודה הנחתוםיהודה הנחתום 10יהודה הנחתום - מעבר ציבורי
האורגיםמגהכניסה לחניונים מגה וממן
האורגיםממןהאורגים - יהושוע הצורף
יהושוע הצורףהאורגיםהאורגים - יהושוע הצורף
יהושוע הצורףיהודה הנחתוםיהושוע הצורף - בית ביטא
יהודה הלוימגרשי הטניסיהודה הלוי - בני אור
יהודה הלויבית ספר יסודותיהודה הלוי - מנדלסון
יהודה הלויבר גיוראיהודה לוי - בר גיורא - מבצע נחשון
יהודה הלוירבי עקיבאיהודה הלוי - רבי עקיבא 
יהודה הלוימגדלי הפארקכניסה לחניה - מקיף אמי"ת
יהודה הלויסנהדריןיהודה הלוי - סנהדרין - יעקב דורי
יהודה הלויעזריאל ניצנייהודה הלוי - עזריאל ניצני - אבן עזרא
יהודה הלוייעקב דורייהודה הלוי - סנהדרין - יעקב דורי
יהודה הלוימקיף ד'יהודה הלוי - שאול המלך
יהודה הלויבית ספר מצפהיהודה הלוי - שקד
יהודה הלוימצדהמצדה - יהודה הלוי
רבי עקיבאבר גיורארבי עקיבא - בר גיורא
דוד טוביהואסף שמחוניטוביהו - אסף שמחוני - סוקולוב
דוד טוביהונחום סוקולובטוביהו - אסף שמחוני - סוקולוב
אילתהפועליםאילת - הפועלים
המשחרריםבי"ס אתגרהמשחררים - כניסה לחניה
המשחרריםמקיף ח'המשחררים - אוסישקין
המשחררים51 - תל חיהמשחררים - שמשון - יהודה הלוי
המשחרריםסופרפארםהמשחררים - שמשון - יהודה הלוי
המשחרריםמול סופרפארם - קיוסקהמשחררים - שמשון - יהודה הלוי
המשחררים48 - בצלאלהמשחררים - ביאליק
המשחרריםבי"ס עמלהמשחררים - שמעוני
המשחרריםסיפריה עירוניתהמשחררים - שמעוני
חברוןביג - מקדונלדחברון - יצחק נפחא - חיל הנדסה
חברוןתעשיה אויריתחברון - יצחק נפחא - חיל הנדסה
חברוןאלברחברון - יצחק נפחא - חיל הנדסה
חברוןסולל בונהחברון - יהודה הבורסקאי
חברוןשוקחברון - רמב"ם
חברוןשוקחברון - כניסה לשוק
שז"רהורדוסש"זר - חברון
חברוןבן גוריוןחברון - בן גוריון
שז"רבית נועםשז"ר - לאונרד כהן - רחה פרייאר
שז"רמוסכי העירייהשז"ר - לאונרד כהן - רחה פרייאר
חז"לחז"לחז"ל - טשרנחובסקי - גרץ
בית אשלשוק - הורדה כל הקווים + מטרופולין בית אשל - רמב"ם
בית אשלשוקבית אשל - דוד חכם
בית אשלשוקבית אשל - דוד חכם
בית אשלשוקבית אשל - דוד חכם
בית אשלשוקבית אשל - דוד חכם
בית אשלשוקבית אשל - דוד חכם
בית אשלשוקבית אשל - דוד חכם
בית אשלשוקבית אשל - דוד חכם
בית אשלשוקבית אשל - דוד חכם
ביאליקמגרש הצופיםביאליק - בזל
ביאליקפינת מוריהביאליק - מוריה
ביאליקמגרש הטניסביאליק - בזל
ביאליקמוניות מתיביאליק - כניסה לחניה
ביאליקבית ספר עמל חניכיםביאליק - המשחררים + כניסה לחניה
בן יהודהשמעוניביאליק - איינשטיין - בן יהודה + שניאור
בן יהודהשניאור ביאליק - איינשטיין - בן יהודה + שניאור
שמעונישמעוני 5שמעוני - ביאליק  + ברנשטיין  
העצמאותמרכז העצמאותהעצמאות - הרצל + ההסתדרות
העצמאותשלשת בני עין חרודהעצמאות - בית אשל
העצמאותטרומפלדורהעצמאות - שלשת בני עין חרוד
העצמאותטרומפלדורהעצמאות - טרומפלדור
העצמאותמורדי הגטאותהעצמאות - מורדי הגטאות
העצמאותמורדי הגטאותהעצמאות - מורדי הגטאות
העצמאותמורדי הגטאותהעצמאות - החלוץ
העצמאותגן העירהעצמאות - הרצל
העצמאותבית יציבהעצמאות - שמחוני - חטיבת הנגב
העצמאותהרצפלדהעצמאות - עלי דיוויס - הרצפלד
הרצלהרצל 129הרצל - גרשון
רמב"םרמב"םרמב"ם - הרצל
רמב"םעלי דיוויסרמב"ם - עלי דיוויס - קנדל + המוכתר
כפר דרוםכפר דרוםכפר דרום - ההגנה + הרצל
החלוץ98החלוץ - הדסה
החלוץהחלוץהחלוץ - הדסה
החלוץהחלוץהחלוץ - הדסה
החלוץהחלוץהחלוץ - הדסה
החלוץהחלוץהחלוץ - הדסה
החלוץהחלוץהחלוץ - גרשון
החלוץהחלוץהחלוץ - גרשון
החלוץהחלוץ 9החלוץ - כפר דרום
החלוץהגדודים 37הגדודים - דינה
חטיבת הנגבנגבהחטיבת הנגב - נגבה
אפרייםהרב קלייןאפריים - קליין
ג'ו אלוןמגידוג'ו אלון - מגידו - חטיבה שמונה
ג'ו אלוןבית אל - בית עלמיןג'ו אלון - בית אל - אביגדור המאירי
ג'ו אלוןצומת הכפיר - יגאל ידיןג'ו אלון - יגאל ידין - אימבר
ג'ו אלון אגרנטג'ו אלון - אגרנט
ג'ו אלון אילן רמוןג'ו אלון - אילן רמון
ג'ו אלוןמול אגרנטג'ו אלון - אגרנט
ג'ו אלוןכיכר הכפירג'ו אלון - יגאל ידין - אימבר
ג'ו אלוןפ. אביגדור המאיריג'ו אלון - בית אל - אביגדור המאירי
ג'ו אלוןחניית בית עלמין חדשג'ו אלון - בית אל - אביגדור המאירי
יוהנהז'בוטינסקייוהנה - אימבר - חיים הרצוג
יוהנהז'בוטינסקייוהנה - סילמן - מאפו
יוהנהפ. פיכמן - שופמןיוהנה - פיכמן - שמאלי
יוהנהקניון נווה זאביוהנה - שופמן - כניסה לקניון
יוהנהאביגדור המאירייוהנה - אביגדור המאירי
יוהנהכיכר התאומיםיוהנה - יהודה גור
הנשיא הרצוגנ.ה. אימבר- בי"ס רגריוהנה - אימבר - חיים הרצוג
הנשיא הרצוגמול בית ספר רגריוהנה - אימבר - חיים הרצוג
אפריים לרוןדרוראפרים לרון - דרור
אפריים לרוןבזאפרים לרון - בז
אפריים לרוןמול אנקוראפרים לרון - בז
אפריים לרוןמול ברבוראפרים לרון - ברבור
אימברגן עדי אמנואימבר - רוזנבלום
אימברצומת הכפיר - ג'ו אלוןג'ו אלון - יגאל ידין - אימבר
אימברחטיבה שמונהאימבר - חטיבה שמונה
חטיבה שמונהנחום גוטמן 9חטיבה שמונה - גולי קניה - אביגדור המאירי
חטיבה שמונהי.ל. פרץ 29חטיבה שמונה - יוהנה
הרב אליהו כ"ץאטדאליהו כץ - אטד
הרב אליהו כ"ץמול אטדאליהו כץ - אטד
פיכמןפיכמןפיכמן - אש - מאפו
פיכמןפיכמןפיכמן - אש - מאפו
סרן דבסרן דבסרן דב - מבצע משה
שמשוןמבצע יואבשמשון - מבצע יואב
שמשוןבית אבותשמשון - מבצע יואב
אחימאירמצדה - אחימאירמצדה - שמשון - אבא אחימאיר
אחימאירפארק אוסטרליהאחיימאיר - שאול המלך
אחימאירמסוף - נווה במדבראחימאיר - יעקב דורי - מויאל
יעקב דוריאבא אחימאיראחימאיר - יעקב דורי - מויאל
ששת הימיםחנא רובינאששת הימים -רובינא - דקר
ששת הימיםשמואל רודנסקיששת הימים - רודנסקי
ששת הימיםחנה רובינאששת הימים -רובינא - דקר
שמואל רודנסקירודנסקי 86רודנסקי - ברטונוב
שמואל רודנסקירודנסקי 86רודנסקי - אנדה עמיר
חנה רובינאברטונוב - גן ציבורירובינא - ברטונוב
רבקהלאה אמנורבקה - לאה
חווהרבקהרבקה - חווה
אבשלום פיינברגאהרונסוןפיינברג - אהרונסון
אבשלום פיינברגאפריים לוזוןפיינברג - לוזון
אפרים לוזוןמרלא - גן ציבורילוזון - מרלא - לסקר
פרץ סמולנסקיןסמולנסקין 12המלכים - סמולנסקין
המלכיםמול פיינברג - גן ציבוריהמלכים - פיינברג
אגוזבי"ס מקיף טוביהוהמלכים - פיינברג
דקררבקהדקר - רבקה
שיבאשיבא 16אגוז - שיבא - השופטים
פייגנבאוםשיבאפיינגנבאום - שיבא
רינגנבלוםבן מתתיהורינגנבלום - בן מתתיהו - יעבץ
רינגנבלוםרינגנבלום 42רינגנבלום - בנימין מטודלה
רינגנבלוםפ. ברנפלדרינגנבלום - ברנפלד
רינגנבלוםמול ברנפלדרינגנבלום - ברנפלד
רינגנבלוםפ. קלאוזנררינגנבלום - קלאוזנר - אסוולדו
רינגנבלוםכיכר סיאטלרינגנבלום - רגר - סוסו
שאול המלךאחזיהשאול המלך - מקלף - מבצע נחשון
שאול המלךיותםשאול המלך - יותם - יהושפט
שאול המלךקניון אביה  שאול המלך - מבצע יואב
שאול המלךשמגר השופטשאול המלך - שמגר השופט
שאול המלךקניון שאול המלךשאול המלך - השל"ה
שאול המלךמשה שרת , מאירשאול המלך - גולדה מאיר - אברבנאל
שאול המלךחתם סופרשאול המלך - השל"ה
שאול המלךהשל"השאול המלך - השל"ה
שאול המלךגולדה מאירשאול המלך - גולדה מאיר - אלפסי
גולדה מאירשאול המלך - שרתגולדה מאיר - שרת
משה שרתכיכר משה סנהמשה שרת - מרדכי נמיר
שאול המלךחי"לשאול המלך - רחבת חי"ל
שאול המלךמבצע עובדהשאול המלך - מבצע עובדה
לוי אשכולנחום גולדמן 7לוי אשכול - אביגדור אביטל - המדע
לוי אשכולנחום גולדמן 43לוי אשכול - שטרן - כיכר שפרן
לוי אשכולישראל גלילי 3 לוי אשכול - דידנר - שינדלר
לוי אשכולישראל גלילי 35 לוי אשכול קלמן פורת - שרשבסקי
לוי אשכולגדעון האוזנר 19לוי אשכול קלמן פורת - שרשבסקי
לוי אשכולדב ברנע 11לוי אשכול קלמן פורת - שרשבסקי
לוי אשכולבודנהיימר 14לוי אשכול - דידנר - שינדלר
לוי אשכוללואי פיקרדלוי אשכול - שטרן - כיכר שפרן
שינדלראוסקר שינדלר 8שינדלר - בודנהיימר - קהירי
שינדלר 30וופרטל - נחום סנה 19 שינדלר - הערים התאומות
שינדלר 23וופרטל - גרינפלד 11שינדלר - הערים התאומות
שינדלרבודנהיימר 24שינדלר - בודנהיימר - קהירי
הערים התאומות פיקרד - פריבסהערים התאומות - משה פריבס
הערים התאומות בקי - אביגדור אביטלהערים התאומות - פיקארד - בקי
הערים התאומותטרק - פריבסהערים התאומות - טרק - שטרן
הערים התאומות יוסף שטרןהערים התאומות - עמיצור - גרינפלד
הערים התאומות עמיצור - אוסקר שינדלרהערים התאומות - עמיצור - גרינפלד
הערים התאומות עמיצור הערים התאומות - עמיצור - גרינפלד
מנחם דידנר 10מול נחום שריג 11מנחם דידנר - נחום שריג
מנחם דידנר 11נחום שריג 23מנחם דידנר - גולדמן - עוזי נרקיס
נחום שריגיוסקה יריבנחום שריג - יוסקה יריב
נחום שריגנחום שריג 7נחום שריג - יוסקה יריב
מיכאל הנגביאמונה - עוזי נרקיסמיכאל הנגבי - ישראל גלילי
מיכאל הנגביישראל גלילי - קלמן פורתמיכאל הנגבי - קלמן פורת
מיכאל הנגביעוזי נרקיסמיכאל הנגבי - עוזי נרקיס
וינגייטהשלום - חנה סנשוינגייט - חנה סנש
וינגייטחביבה רייקוינגייט - חביבה רייק
וינגייטגולומב מול בית אריאלוינגייט - גולומב
וינגייטוינגייט - סורוקהוינגייט - פועה מנצ'ל
השלוםוינגייט 82וינגייט - כניסה לחניה
השלוםהשלום 25השלום - גולומב
השלוםארלוזורובהשלום ארלוזורוב - המעפילים
השלוםגוש עציוןהשלום - גוש עציון
השלוםהנדיב - השלום 76השלום - הנדיב
השלוםמול השלום 86השלום - וינגייט
השלוםמרכז אורותהשלום - ז'בוטינסקי
השלוםיד ושםהשלום - יד ושם
הגאוליםהגאולים 5הגאולים - אסירי ציון
הגאוליםהגאולים 14הגאולים - אסירי ציון
ז'בוטינסקיגאוליםז'בוטינסקי - הגאולים - המעפילים
ז'בוטינסקיז'בוטינסקי 26ז'בוטינסקי 21
ז'בוטינסקיהשלוםהשלום - ז'בוטינסקי
המעפיליםעולי הגרדוםהמעפילים - עולי הגרדום
המעפיליםהגאוליםז'בוטינסקי - הגאולים - המעפילים
הנרייטה סולדצומת רגררגר - הנריאטה סולד
הנרייטה סולדאוניברסיטהשז"ר - הנריטה סולד
רוטשילד הורדה בלבדרוטשילד - נורדאו - חברון
סנהדרין יהודה הלוייהודה הלוי - סנהדרין - יעקב דורי
סנהדרין רש"יסנהדרין - רש"י - בעלי התוספות
סנהדרין בי"ס אלומותסנהדרין - התלמוד
סנהדרין אבטליוןסנהדרין - מימון
סנהדרין שמעון בר יוחאיסנהדרין - בר יוחאי
סנהדרין שמעון בן שטחסנהדרין - בן שטח
סנהדרין הזוהרסנהדרין - הזוהר
התלמודבעלי התוספותהתלמוד - בעלי התוספות
בעלי התוספותבעלי התוספותבעלי התוספות - הצדיק מירושלים
הצדיק מירושליםהמרכז לבריאות הנפשהצדיק מירושלים - חניית בית החולים
אבן עזראאבן עזראאבן עזרא - התלמוד
אבן עזראאבן עזראאבן עזרא - בעלי התוספות
ירושליםמשטרת המחוזירושלים - תבורי - כיכר השוטר
ירושליםרחבת טבריהירושלים - בית לחם - טבריה
ירושליםמרכז  מסחרי ט'ירושלים - מרכז מסחרי
ירושליםמול מרכז מסחריירושלים - מרכז מסחרי
ירושליםבית לחםירושלים - בית לחם - טבריה
ירושליםירושלים 78ירושלים - בי"ס נתיבי עם
ירושליםשער הגיאירושלים - שער הגיא - עין גדי
ירושליםמשעול  חפרירושלים - חפר
וילנסקיוילנסקי וילנסקי - בנימין מזר
וילנסקיוילנסקי וילנסקי - הגאונים
הולצברגהולצברגהולצברג - גורן
שומרוןשומרוןשומרון - הולצברג
שומרוןשומרוןשומרון - קיסריה
יחיא קפאחקפאחקפאח - התיבונים
הגאוניםהגאוניםהגאונים - דה בוטון
איינשטייןאיינשטיין 6איינשטיין - בצלאל
איינשטייןמול מנדלסוןאיינשטיין - מנדלסון
טשרנחובסקיטשרנחובסקיטשרנחובסקי - הסופרים
ויצמןגן הראשוניםויצמן - בלפור
ויצמןברנרויצמן - אוסישקין - סוקולוב
אוסישקיןכיכר קפלןאוסישקין - קפלן
ויצמןהשומרויצמן - השומר
סוקולובסוקולובסוקולוב - בזל
יעקב דוריהראל - לח"ייעקב דורי - הראל - בן חור
יעקב דוריאלכסנדרונייעקב דורי - פל ים - ירקוני
יעקב דורימבצע יקביעקב דורי - יקב - סרנה
יעקב דורימבצע קדםיעקב דורי - מבצע קדם
מרדכי מקלףעזריאל ניצנימקלף - ניצני
מרדכי מקלףזילברגמקלף - דורי
מרדכי מקלףמרדכי מקלף 51מקלף - זוסמן
מרדכי מקלףאבוחציראמקלף - אבוחצירא
מרדכי מקלףפרנקמקלף - ניצני
מרדכי מקלףמבצע ברוש - מקיף ד'מקלף - ברוש
משה דייןדוד אלעזרמשה דיין - ברדיצ'בסקי
משה דייןריכרד שטייןמשה דיין - שטיין
משה דייןריכרד שטייןמשה דיין - יעקב דורי - מבצע עובדה
משה דייןברדיצ'בסקימשה דיין - מקלף - דוד אלעזר
מבצע עובדהמבצע עובדה 114מבצע עובדה - בוגלה
אלפסימצדהאלפסי - הרא"ש - רד"ק
אלפסיבן עטראלפסי - בן עטר - הרב קוק
אלפסיהרב קוקאלפסי - בן עטר - הרב קוק
גולדה מאירמיכאל חזניגולדה מאיר - חזני - שרת
גולדה מאירארן - שיטריתגולדה מאיר - בכור שיטרית
גולדה מאירשיטרית - שאול המלךגולדה מאיר - בכור שיטרית - שרת
גולדה מאירמשה שרת - דב יוסףגולדה מאיר - בכור שיטרית - שרת
גולדה מאירמנחם סבידורגולדה מאיר - יערי - ארן
גולדה מאירציזלינג - מול סרליןגולדה מאיר - סרלין
גולדה מאירדולצ'ין - מול תמירגולדה מאיר - רוקח - רוזן
גולדה מאיררוזן - מול רופיןגולדה מאיר - רוקח - רופין
גולדה מאירהרצוג - מויאלגולדה מאיר - מויאל - הרצוג
אברבנאלהחיד"א 4אברבנאל - החיד"א - עוזיאל
אברבנאלאברבנאל 22אברבנאל - חת"ם סופר - החיד"א
הצביהצביהצבי - הגלבוע - טבנקין
הצביפ.עגנוןהצבי - עגנון
הצביפ.עגנוןהצבי - עגנון
הצביפ.טבקיןהצבי - הגלבוע - טבנקין
הצנחניםחמדה וצבי זינדרהצנחנים - כניסה לשכונה
הצנחניםאבא קובנרהצנחנים - קובנר - ברדיצ'ב
הצנחניםכניסה לשכונההצנחנים - צביה ויצחק - בן יעקב
צביה ויצחקיוסף גלזמןצביה ויצחק - גלזמן
פאול בן חייםחזמה יעקבבן חיים - חזמה
בוסקוביץמשה חובבבוסקוביץ - משה חובב
משה חובבחזמה יעקבמשה חובב - חזמה
הדעתהמדעהדעת - המדע
הדעתבי"ס רמותהדעת - פליקס
הדעתמול המרכז המסחריהדעת - המדע
הדעתמקיף ז' עמלהדעת - ההשכלה
המדעהדעתהמדע - אולנדורף
המדענלי זק"ש - זלמן וקסמןהמדע - זק"ש - ורטהיימר
המדעיוסף בנטואיץהמדע - בנטואיץ - נויפלד
המדעאביגדור אביטלאביגדור אביטל - לוי אשכול - המדע
אורי צביהר בוקראורי צבי - הר בוקר - בן יוסף
אורי צבייעקב מרשאורי צבי - מרש - הדעת
אורי צביבן גוריון - מ. ספורטאורי צבי - אביגדור אביטל - בנ"צ כרמל
אורי צביהדעתאורי צבי - מרש - הדעת
הר רמוןהר רמון 20 - שצ"פהר רמון - הר כנען
הר רמוןהר רמון 58הר רמון - הר בוקר
הר בוקרהר בוקר 69הר רמון - הר בקע
הר בוקרהר בוקר 31הר בוקר - הר חרמון
שלמה בן יוסףאליעזר קשאניבן יוסף - קאשני
המרדחיים משה אלישרהמרד - אליהו חכים - אלישר
הכטהכט 20 - יעקב חזןהכט - חזן
הכטהכט 56 - אורי צביהכט - המרד
האנדרטהאורי צביאורי צבי - האנדרטה
האנדרטהיוסף תקועהאנדרטה - תקוע - אמיר דרומי
ההגנההגדודיםהגדודים - השבטים
יהושוע ייביןיהושוע ייביןייבין - בר ניסן - טיומקין
רוזנבלוםרוזנבלוםרוזנבלום - ייבין - גרוסמן
מרבד הקסמיםמרבד הקסמיםמרבד הקסמים - חניית סיפרי שולמית
מרבד הקסמיםמרבד הקסמיםמרבד הקסמים - העליה
העליהיציאת ארופההעליה - יציאת ארופה
העליהסטרומההעליה - מולדת
העליהיהודי סוריההעליה - יהודי סוריה
העליהסטרומההעליה - המרי העיברי
העליהקפריסיןהעליה קפריסין
ש"י עגנון עגנון - בורלא
יעליםגן קדושי קהיריעלים - קפריסין
יעליםהערבה - הגמליעלים - הערבה
יעליםחגלה - העליהיעלים - העליה
מוריהמוריה 26מוריה 42
מוריהגן צ'יפרוטמוריה - ורבורג
מוריהצומת ביאליקמוריה - ביאליק
יגאל ידיןעין גדייגאל ידין - עין גדי
יגאל ידיןמול ירושליםיגאל ידין - ירושלים
מגידוג'ו אלון - בי"ס אשכולמגידו - בי"ס אשכול
אטדמול כלניתאטד - כלנית
אטדמול כרכום- טכני ח"אאטד - כרכום
אטדצבעוני - סופר גאיהאטד - צבעוני
אטדאטד 6 - שיטהאטד - שיטה
שיזףאטדאטד - שיזף - תמר
שיזףשיזף 45שיזף - שביל הגנים
שיטהשיטה 15שיטה - אשלים
אטדחבצלת הנגבאטד - חבצלת הנגב
חבצלת הנגבצברחבצלת הנגב - צבר
צברחבצלת הנגבצבר - אשלים
הבדילהבדיל 43הבדיל - המכונאי
הבדילפינת הפחחהבדיל - הפחח - המסגר
הפועליםהדגןהפועלים - הדגן
הפועליםדלויה - שק"ם לשעברהפועלים - החשמלאי
הפועליםמול הפלסהפועלים - הפלס
הקוצרהקוצרהקוצר - הכשרת היישוב
הכשרת הישובהכשרת הישובהכשרת היישוב - הזורע
הגנןהגנןהגנן - הברזל
המסגרהמסגרהמסגר - הפלדה
הברזלהקוצרהברזל - הקוצר
הברזלמול החורשהברזל - החורש
מבצע יואבמבצע יואב 70 קלשוןמבצע יואב - מבצע קילשון
מבצע יואב15 - ליד בית האבותמבצע יואב - בית אבות
יוספטליוספטליוספטל - כניסה לחניה
אביגדור מאיריאביגדור מאירי 11אביגדור המאירי - שלום אש
השבטיםהשבטיםהשבטים - ראובן
עין גדישומרוןעין גדי - שומרון
אפקאפק 8אפק - יגאל ידין
בית אלקופ"ח מכביבית אל - גבעון - חפר
הע"לנ.ה. אימבר- באר אברהםהע"ל - אימבר - חברון - קק"ל
הע"לרותם - סלבדורהע"ל - רותם
הע"למול באר אברהםהע"ל - אימבר - חברון - קק"ל
יצחק סלמהפינת מרגוליןסלמה - שניידרוביץ
ניסים אלקיים ניסים אלקיים 7ניסים אלקיים - דורפמן
אפיקים בנגבהע"לאפיקים בנגב - הע"ל
תוצרת הארץדרך אילתתוצרת הארץ - ניסים אלקיים
תוצרת הארץאפיקים בנגבתוצרת הארץ - אפיקים בנגב
אפיקים בנגבפינת גוזלןתוצרת הארץ - אפיקים בנגב
רגרמרכזיית בזק - חייליםרגר - אביגדור אביטל - הצדיק מירושלים
אברהם אבינומרכז מוריה יוסף קארואברהם אבינו - שפרינצק
תחנת רכבת צפון כיכר רכבת צפון
תחנת רכבת צפון כיכר רכבת צפון
יהודה הלויאבן עזראיהודה הלוי - אבן עזרא - ניצני
יהודה הלוימכללת קייהצדיק מירושלים - יהודה הלוי - אצ"ל
חברוןתחנת דלק אלוןחברון - דלק אלון - הום סנטר
חברוןלכוון עומרחברון - בנ"צ כרמל
חברוןבנ"צ כרמלג'ו אלון - בית עלמין אלטרנטיבי
אבא אחימאירשאול המלךאבא אחימאיר - שאול המלך
נחום שריגפ. גדעון האוזנרנחום שריג - גדעון האוזנר הצפוני
בנ"צ כרמלזבולון המרבנ"צ כרמל - המר - ברזני
בנ"צ כרמלמשה בראזניבנ"צ כרמל - המר - ברזני
בנ"צ כרמלמול מעלה החטיבהבנ"צ כרמל - מעלה החטיבה
בנ"צ כרמלמעלה החטיבהבנ"צ כרמל - מעלה החטיבה
בנ"צ כרמלהאורגים - מזרחבנ"צ כרמל - בית הלוחם
בנ"צ כרמלדרך חברוןבנ"צ כרמל - בית הלוחם
דוד חכםצמוד לתחנה מרכזיתחכם - חנקין
סנהדרין רבי מאיר בעל הנססנהדרין - יוספטל - רבי מאיר בעל הנס
ירושלים78 - אשל אברהםירושלים - חפר - בי"ס נתיבי עם
ירושליםשער הגיאירושלים - חפר - בי"ס נתיבי עם
ירושליםחפר - מול נתיבי עםגולדה מאיר - מויאל - הרצוג
גולדה מאיראליהו מויאלגולדה מאיר - מויאל - הרצוג
גולדה מאירארתור רופיןגולדה מאיר - ארתור רופין
גולדה מאירשמואל תמירגולדה מאיר - ישראל ברזילי
גולדה מאירישראל ברזיליגולדה מאיר - ארן - ישראל ישעיהו
גולדה מאירחיים לנדאוגולדה מאיר - ארן - ישראל ישעיהו
אורי צביהר רמוןאורי צבי - הר רמון - ראובן הכט
אורי צביאביגדור אביטלאורי צבי - בנ"צ כרמל - אביגדור אביטל
הר רמוןהר רמון 15הר רמון - כניסה לפארק
הר רמוןהר בוקרהר רמון - כניסה לפארק
הר בוקרפארק רמותהר רמון - כניסה לפארק
האנדרטהאלדד (ישראל שייב)האנדרטה - הכט - אלדד
האנדרטההאנדרטה 57האנדרטה - הכט - אלדד
האנדרטהאברהם אמירהאנדרטה - הכט - אלדד
אברהם אמיראברהם אמיר 8אברהם אמיר - פלדברג - דרומי
אברהם אמיראברהם אמיר 21אברהם אמיר - פלדברג - דרומי
אימברפאירברג 25אימבר - מישאל דהאן
אימברכיכר המופתאימבר - מישאל דהאן
אברהם אמיראברהם אמיר 48אברהם אמיר - פלדברג - צפוני
אברהם אמיראברהם אמיר 78אברהם אמיר - איזנשטדט - טווס
אברהם אמיראברהם אמיר 45אברהם אמיר - פלדברג - דרומי
משה ברזאני מאיר פיינשטייןבראזני - פיינשטיין
משה ברזאני אבשלום חביבבראזני - אבשלום חביב - וייס יעקב
אטדכרכוםאטד - כרכום
אטדצבעוניאטד - צבעוני
אלדדפינת בדראלדד - בדר
אלדדפינת האנדרטההאנדרטה - אלדד צפוני
עוזי נרקיסמנחם דידנרהאנדרטה - אלדד צפוני
השלוםבית הפקידהשלום - מכוני מחקר - סטארטאפ
איינשטייןמול מנדלסוןאיינשטיין - מנדלסון
יעקב דוריבית יונהיהודה הלוי - סנהדרין - יעקב דורי
שמשוןמצדהאברהם אמיר - דוכיפת
רותם אברהם אמיר - איזנשטדט - טווס
מקור חייםיהושוע ייביןמקור חיים - יהושוע ייבין
הפלמ"חמרכז קליטה אלטשולהפלמ"ח - יצחק שדה - הרצפלד
ויצמןויצ"וויצמן - כניסה לחניית ויצ"ו
דוד חכםחברוןחברון - דוד חכם
פנחס החוצבOne Plazaפנחס החוצב - יוסי הבורסקאי
ג'ו אלוןחטיבה שמונהג'ו אלון - חטיבה שמונה - מגידו
דוד חכםהמלאכהדוד חכם - המלאכה - בינימין בן אסא
שיבאשיבא 16שיבא - פייגנבאום
סנהדרין בעלי התוספותסנהדרין - בעלי התוספות - רש"י
לאה פורתמשה חובבלאה פורת - פרטוש עדן
משה חובביעקב חזמהמשה חובב - חזמה
אלכסנדר בוסקוביץפאול בן חייםאלכסנדר בוסקוביץ - פאול בן חיים
פאול בן חייםיעקב חזמהפאול בן חיים - חזמה
שאול המלךאלפסישאול  המלך - גולדה מאיר - יצחק אלפסי
שאול המלךאבא אחימאירשאול המלך - אבא אחימאיר
יעקב מרשיצחק מודעייעקב מרש - יצחק מודעי
יעקב מרשיצחק מודעייעקב מרש - זבולון המר
זבולון המראברהם שופטזבולון המר - אברהם שופט
זבולון המראברהם שופטזבולון המר - אברהם שופט
המרדאליהו חכיםהמרד - אליהו חכים
אלדדיוחנן בדראלדד - בדר
אלדדילין מוראלדד - ילין-מור
אלדדנתן ילין מוראלדד - ילין-מור
ההשכלהגשר מעל הרכבתההשכלה
ההשכלהגשר מעל הרכבתההשכלה
האנדרטהיוסף תקועהאנדרטה - יוסף תקוע
וינגייטזיסווינגייט - זיסו
וינגייטבית אריאלוינגייט - גולומב
וינגייטוינגייט 51וינגייט - גולומב
וינגייטוינגייט 67וינגייט - פועה מנצ'ל
הבוניםמוסך טיוטההכשרת היישוב - הבונים
צביה ויצחקאבא קובנרצביה ויצחק - אבא קובנר
אברהם אמירדוכיפתאברהם אמיר - דוכיפת
הדעתמול מקיף ז'הדעת - ההשכלה
ג'ו אלון ג'ו אלון - בית העלמין החדש
ג'ו אלון ג'ו אלון - בית העלמין החדש
ג'ו אלון ג'ו אלון - בית העלמין האלטרנטיבי
ג'ו אלון ג'ו אלון - בית העלמין האלטרנטיבי
הנריאטה סולדרגר - רסקורגר - הנריאטה סולד
בית אשלהעצמאותהעצמאות - בית אשל