תכנית מתאר מקומית כוללנית באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית כוללנית מס':605-0145763
שם התכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית באר שבע

תכנית המתאר של עריית באר שבע הופקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, ומסמכיה ניתנים לעיון.

התכנית מבקשת ליצור מסגרת תכנונית לפיתוח העיר באר שבע לשנים הקרובות ולעשור הבא, לרבות הגדרת מתחמי תעסוקה לסוגיהם, מגורים, מע"ר ופארק מטרופוליני.

החזון המוביל של התכנית רואה את באר שבע כבירת הנגב, מוקד ראשי של תעסוקה מתקדמת, השכלה, בריאות, פנאי ותרבות, גיבושה כעיר בעלת זהות ברורה, מחויבת לקיימות סביבתית ולמשאביה, ובה מרקם עירוני רצוף, מגוון, איכותי ומושך, בעל קנה מידה אנושי, חברתי ופיזי.

התכנית תהווה מסגרת תכנונית כוללנית חדשה לעיר באר שבע, וכוללת את כל שטח השיפוט של העיר. התכנית תחליף את תכנית המתאר התקפה שאושרה בשנת 1970. התכנית הוכנה בשיתוף עיריית באר שבע ומינהל התכנון שבמשרד האוצר, והיא לוותה בעת הכנה ע"י שיתוף ציבור בתושבים ועדות היגוי מקצועיות.

מטרות התכנית ועקרונותיה:

 1. העצמת מרכזיותה של העיר באר-שבע כבירת הנגב, כליבו המנהלי, השירותי, המסחרי והתרבותי ומוקד הפיתוח המרכזי בו, באמצעות יצירת תנאים להשגת עירוניות, שהיא המהות המייחדת את באר שבע במרחב המטרופוליני שלה.
   
 2. שמירה על הזיקה בין העיר לבין היישובים והפעילויות שבמרחב, באמצעות רשת דרכים, מסילות ותחבורה ציבורית וריכוז שירותים מטרופוליניים.

 3. התכנסות אל תחומי השטח הבנוי של העיר, המשתרע כיום על כ- 50,000 דונם, תוך הגדלת הצפיפות הממוצעת, ויצירת מגוון של שימושי קרקע מעורבים בליבת העיר, לשם עידוד חיים עירוניים בכל שעות היממה.

 4. מתן מענה תכנוני כולל לעיר בת 280,000 תושבים וקיבולת 374,000 .

 5. מירכוז הבינוי ומשיכתו דרומה, כהיפוך למגמת התרחקות שכונות המגורים צפונה, הרחק מהמרכז העירוני, באמצעות הקצאת שטחים חדשים מדרום לנחל באר שבע. כפועל יוצא, מציעה התכנית השהיית הביצוע של העוקף המערבי – כביש 40 , עד להשלמת הביצוע של טבעת 30 הפנימית יותר.

 6. קביעת שטחי תעשייה ותעסוקה חדשים לעיר, עיבוי אזורי התעשייה הקיימים וקביעת הוראות שיאפשרו עירוב שימושים והגדלת זכויות באזורי התעשייה הוותיקים.

 7. צמצום הפערים בין השכונות הוותיקות והחדשות והחזרת אוכלוסייה צעירה אל המרכז, באמצעות קביעת הוראות להתחדשות עירונית, שידרוג המרחב הציבורי וחידוש תשתיות מיושנות, עירוב שימושים ומילוי נתקים ליצירת מרקם אורבני חי ומתפקד.

 8. שימור המורשת הייחודית של העיר, ויצירת קשרי גומלין בין אתרי העתיקות החשובים שבה, לבין צרכים עכשוויים של עיר מודרנית, שימור העיר העתיקה, תוך פיתוחה כמוקד עירוני ראשי, הכרה ושימור של נכסי המורשת האדריכלית המודרנית בעיר, והמורשת התרבותית-נופית כעיר מדבר.
   
 9. ביסוס שדרות רגר כרחוב הראשי בעיר, קושר מוקדים ושכונות, תוך יצירת דופן פעילה ורצופה.

 10. הגדרת מעטפת העיר כרצף של שטחים פתוחים, חיבור הפארק המטרופוליני בנחל באר שבע לעיר והגדלת כמות האנשים שייהנו ממנו, באמצעות שילובו במרקם העירוני, שימוש ביתרונות השלד הטבעי של המקום והעצמתו, תוך הישענות על ערוצים ואגני ניקוז.

 11. קביעת עקרונות בינוי בר- קיימא מותאם לתנאי האקלים המקומיים וניצול מיטבי של כל מקורות המים הזמינים.

תכנית המתאר היא תכנית כוללנית ולא ניתן להוציא ממנה היתרי בניה. התוכנית מתווה את מדיניות התכנון וכיווני פיתוח  עתידי, ומנחה את התכנון המפורט (תב"ע) הנגזר ממנה בתחום העיר בעשורים הקרובים.

תכנית המתאר מגדירה את מערך יעודי ושימושי הקרקע והקשרים ביניהם, צרכי הפיתוח של העיר בדגש על התחדשות עירונית, צרכי הציבור, מערך התנועה והכבישים, מערך השטחים הפתוחים שהתכנית מייעדת לשימור, מערך התשתיות, נושאים סביבתיים שונים ועוד, כל זאת תוך התייחסות למגמות הפיתוח ומדיניות התכנון המקומית, המחוזית והארצית.

מסמכי התכנית בהפקדה

קישור לטופסמסנן
הוראות תכנית מתאר מקומית באר שבע 2030
תשריט מצב מוצע חתום להפקדה
תשריט גושים ומתחמי תכנון
סקר סייסמי סיכוני רעידות אדמה ראשוני
נספח תשתיות ומגבלות סביבתיות
נספח תשתיות ומגבלות סביבתיות דברי הסבר
נספח תנועה היררכיית דרכים
נספח תנועה - תחבורה ציבורית
נספח תנועה חוברת עיקרי המדיניות
נספח תכניות ארציות ומחוזיות קיימות 1
נספח תכניות ארציות ומחוזיות קיימות 3
נספח תבנית הבנייה מנחה
נספח שימור
נספח רקע תכנוני קיים
נספח ניקוז וניהול נגר עילי - חוברת
נספח ניקוז וניהול מי נגר
נספח ניקוז וניהול מי נגר מפה הידרולוגית
נספח נוף ובניה ירוקה חוברת
נספח יעודי קרקע באזורי פיתוח
נספח חברתי פרוגרמה כלכלית חברתית
נספח בינוי עירוני מנחה למרכז העיר
נספח ביוב
טבלאות עבור ניהול מלאי תכנוני לפי מתחמים
הוראות התכנית חתום להפקדה