טפסים ונהלים

קישור לטופסמסנן
ארכיב תיק בנין
בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
טופס עדכון פרטים
תנאי סף קליטת בקשה להיתר בנייה חדשה ותוספת
תנאי סף קליטת בקשה להיתר עבודה מצומצמת
תצהיר בקשה להיתר
תצהיר פרסום
בריכת שחייה פרטית
טופס בקשה לתיק מידע סעיף 119
טופס בקשה לתיק מידע סעיף 145

 

מסמכי מדיניות

קישור לטופסמסנן
מסמך מדיניות עירונית לטיפול בבקשות במגרשים בעיר העתיקה שיש בהם סכנה לפגיעה בשימור
20201525 מסמך מדיניות עקרוני לעסקים שאינם עומדים בהיבטי תכנון ובניה
20201526 מדיניות אכיפה לשימושים חורגים והקפאת הליכים ברחוב הנגרים לתקופה של שנתיים
20201437 נוהל הנחיות הקמת קירוי למען תפילות בתקופת הקורונה
20201407 הקמת סגירת חורף בפטור מהיתר – דיון עקרוני
מסמך מדיניות לטיפול בבקשות במגרשים בעיר העתיקה שנהרס בהם מבנה לשימור או חלק ממבנה לשימור
מסמך מדיניות עירונית בנושא הוראות קולונדה- בתקופת הביניים- עד לאישורה של תוכנית מס' 605-0450627 לעיר העתיקה
נוהל קיום ועדת משנה באמצעות שיחת ועידה מקוונת
מדיניות לתימרוץ ועידוד פרויקטים להתחדשות עירונית בעיר העתיקה
הטמעת ממצאי סקר טבע במערכת תכנון העירונית
מדיניות לקו אפס אזור התעשייה עמק שרה
מדיניות לניוד שטחים במגרשים צמודי קרקע בנה ביתך
מדיניות אכיפה
מספר בקשה 20191073 מדיניות אישור שימוש חורג למסגרות חינוכיות (גילאי לידה עד 5 שנים) בבתים צמודי קרקע ודירות גן
דיון עקרוני 0014-2017 הרחבת מדיניות עירונית למתחם מיטבית סיביל בעמק שרה
002-2019 דיון עקרוני - מדיניות לשינוי קווי בניין בתכנית
מספר בקשה 20181570 - הנחיות מרחביות לעיצוב חזיתות
22-03-5(2)הוראות בנייה בתכנית בינוי עבור קו בניין צידי 1
מספר בקשה 20181126 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות בבנייה קבלנית
מספר בקשה 20181127 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות – גדר למגרשים בעמק שרה
דיון עקרוני 0012018 - קידום מדיניות לתוספת יחד בבתים צמודי קרקע חד משפחתיים בשכונת נווה נוי
דיון עקרוני 0052016 - קידום מדיניות לשימושים במפלס שמתחת לקומה הקובעת בבתים צמודי קרקע
מספר בקשה 20180418 - קביעת הליכי עבודה וקריטריונים להסדרת חוקיות
מספר בקשה 20170550 - קביעת מדיניות לגודל בנייה מזערית בבתים חד משפחתיים, בנייה צמודת קרקע
מספר בקשה 20180775 - מדיניות חדר מדרגות בבתים צמודי קרקע
דיון עקרוני 002-2015 - מדיניות הועדה להגשת היתרים עפי התקן הישראלי לבניה ירוקה
דיון עקרוני: 008/2017 - מדיניות תוספת יח"ד בשכונת רמות
דיון עקרוני: 13/2016 - מדיניות להקמת בתי אבות ודיור מוגן ברחבי העיר
דיון עקרוני: 014/2016 - מדיניות לאיתור מתחמי התחדשות עירונית בבאר שבע
דיון עקרוני: 012/2014 - מדיניות הנחיות בניה עיצוב חומרי גמר ותכנית בניה לרבות ממ"דים ברח' יעלים
1 - 30הבא